1813 - Flaskebekk, Tangelaget m. m. skyldsetning 

 

 

Aar 1813 den 28de october, blev i følge Ole Lille-

Oues reqvisition en lovlig skyldsætnings forretning fremholdt paa

og over hans ejende halve deel i pladsen Flaskebækken, under gaar-

den Schochlefald i Næsodden præstegield, hvilken han har

mageskiftet til Svend Bache mod igien at erholde en andel

af dennes ejendom udi  denne gaard; Forretningen adminisre-

redes i sorenskriverens lovlige forfald af hans eedsorne fuldmæg-

tig Morten Poulsen, og følgende af lehnsmanden paa fogdens

vegne udnævnte laugrettesmænd: Ole Fladebye, Aslach

Sørbye, Anders Soelberg og Ole Sandager.

Hvorda! Saavel Ole Lille Oue som Svend Bache var

nærværende og opgav i laugrettets overvær at have beseed

pladsen Flaskebek under denne gaard, hvori Hr. Bache her

ejer halvdeelen og følgelig ansaa  sig det ufornøden at beskrive

sammes deelemærker. Parterne erklærede at ejeren af Næs-

odtangen, hvilken Ole Lille Oue nu ejer, skal have frie vej igien-

nem pladsen Flaskebeks ejendom ned til stranden, dog uden

fornærmelse paa jordveie, mod at Bache og efterkommende

ejere af pladsen Flaskebek skal nyde lige ret til kjørsel i

Schochlefaldstranden. Ligeledes skal det gjerde der

indhegner pladsen Flaskebek paa sydvestre og østre kandt

vedligeholdes af Bache og efterkommere, hvorimod gierdet

paa nordre og nordøstre side, som nu af nyt opsadt

imellem Engen og Braaten vedligeholdes af Ole Lille Oue og efter-

kommere. Laugrettet med hensyn til skylden paa Hr. Ole

Lille Oues ejende deel udi gaarden Schochlefald, der skylder 2 ¾ Lp salt ansatte den

nu afhændede deel udi skyld til skatters og andre contributioners

udredelse for ½ Lp skriver eet halvt lispund salt, hvormed contra-

parterne erklærede sig tilfreds, hvorefter forretningen blev sluttet.

                                           Paa sorenskr. vegne

                                                                     M. Poulsen.

 

Samme dag, blev i følge Hr. Svend Baches reqvisition,

en lovlig skyldsætnings forretning fremholdt paa og over hans ejen-

de ¼ del i Næsodtangen, saavel som de derpaa staaende huu-

sebygninger, ¼ del i det saakaldte Tangelaget, ¼ deel i plad-

sen Schochlefaldstranden og ¼ del i Langøerne i Bundefjorden,

hvilket han forhen har mageskiftet til Ole Lille Oue fra Agger

sogn, dr ejer de øvrige deele i Næsodtangen og ¼ del

i det øvrige overanførte ejendomme. Forretningen administreredes

i sorenskriverens lovlige forfald af hans eedsorne fuld-

mægtig Morten Poulsen, i overvær af de laugrettesmænd

der ved næstforestaaende forretning bleve anførte.

Hvorda! Saavel Hr. Svend Bache som Ole Lille-

Oue var nærværende og erklærede i foreening med laug-

rettet at have beseet de ovenanførte til Ole Lille Oue

overdragne eiendomme, hvis deelemærker ved forhen afholdte

lovlige skyldsætningsforretninger er beskrevne og følgelig nu

ansaaes ufornøden at anføres. Parterne erklærede at eieren

af pladsen Flaskebek skal nyde ret til frie kjørsel over Schochlefaldstran-

dens ejendom, dog uden fornærmelse for jordveie, ned til

stranden, mod at ejeren af Næsodtangen med underliggende nyder

lige ret i pladsen Flaskebek. Ligeledes skal det gjerde der

indhegner pladsen Flaskebek paa sydvestre og østre kant ved-

ligeholdes af Bache og efterkommere, hvorimod gierdet paa

nordre og nordøstre side, som nu af nyt opsadt, imellem

Engen og Braaten vedligeholdes af Ole Lille Oue og efter-

kommere. Laugrettet med hensyn til skylden paa Bac-

hes deel i Schochlefald med underliggende, der udgiør 3 ¼ Lp

salt ansatte den nu til Ole Lille Oue overdragne del

udi skyld for ½ Lp salt, skriver eet halvt lispund salt

hvormed parterne erklærede sig tilfreds og hvorefter forret-

ningen blev sluttet. Paa sorenskr. vegne

                                                 M. Poulsen

Anders Solberg           S. Bakke.   Ole Lilloe

Aslak Sørby

Ole Sanager  Ole Flateby

 

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri,

Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001),

1808-1815, f. 276b og 277. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net