1810 - Skoklefald skyldsetning andel Kristen Olsen Tangen 

 

 

Anno 1810 den 26de may, blev efter Broder

Pedersen Follestads forlangende, en lovlig skyldsætningsforretnig

holdt og foretaget paa gaarden Schochlefald paa Næsodden

over hans ejende andeel af denne gaard, hvilken han har solgt

til Christen Olsen Tangen; forretningen administreredes

i sorenskriverens forfald ved andre embedsforretnin-

ger af hans fuldmægtig Morten Poulsen og følgende af lehns-

manden paa fogdens vegne udnævnte laugrettesmænd: Hans Grøstad,

Johannes Ruud, Aslach Sørbye og Anders Soelberg.

Hvorda! Saavel sælgeren som kjøberen var nærværende og

deelet for den solgte deel saaledes: samme begynder i

søen ved Laxebougen og gaaer i øst efter en vej til en stoer

steen, ved den søndre side af bemeldte vej; fra bemeldte

steen gaaer deelet efter mærkede træer. til en asp, som

staaer i bækken norden for Schochlefald kjærnet, det følger

derefter bækken i sydvest til det støder imod Hr.

Baches deel af skoven; Deelet afskjæres der ved et stykke

skov som er Ole Nielsen tilhørende og begynder igjen ved en 3 X

gran, ved det saakaldte 3 mandsdeele, hvorfra det gaar i syd-

øst efter mærkede træer til nordre Kallestadleedet, derfra følger

det langs med hæstehaugegierdet om nordre Kallestadhaugen

til søndre Kallestadleedet ved nordre Ildjernvejen hvor Hr.

Baches eiendom modstøder. Alt hvad der ligger indenfor den

nu beskrevne linnie udgiør skoven til den solgte deel.

Af jordvejen følger jordets østre og søndre deel og begynder

ved porten, nærmest hovedbygningen, samt følger vejen

til Bergergrinen; fra bemeldte grin følger det

gierdet i øst til hæstehaugen Halvorsbraatens gierde modstøder;

det følger derefter bemeldte gierde lige til midten for et rogne-

træe der er staaende tæt ved gierdet; det gaaer derfra lige i vest

og lige til urtehaugens plankeværks østre side til midten af samme.

Hæstehaugene er den nu solgte deels eier lige deelagtig med

Hr. Bache i, i følge den derom skeede tilførsel under en

over den sidste deel af eiendommen dags dato afholdte

skyldsætningsforretning. Af gaardens hovedbygning har den

solgte deels eier til dens eiendom 2 kammer i den østlige deel af samme med

en jernkakkelovn. Ligesaa haves til dens eiendom en drengestuebygning

med kakkelovn etc. Halvdeelen af stolpeboeden følger ligeledes eien-

dommen. Hvad de andre huuse angaaer da er derom skeed bestem-

melse under den forhen allegerede forretning, saavelsom hvad saugen,

qværnehuuset, tørkehuuset eller tjonen samt urtehaugen angaaer.

Af gaardens pladser haver den solgte deel fælleds med Hr. Bache

andeel udi pladsen Flaskebæk, saaleedes at enhver har halvdeelen, og

udi Tangen, Tangenlaget og Schochlefaldstranden med tilhørende løkker, har enhver ¼ deel.

De gaarden underliggende øer, Langøerne kaldet i Bonnefjorden, haves

ligeledes ¼ deel udi. Laugrettet med hensyn til gaar-

den Schochlefalds fulde skyld 1 Skp salt ansatte den nu solgte deel

til 3 ¾ Lp salt, skriver tre, tre fjerdedeel lispund salt, hvorimod

hverken sælgeren eller kjøberen havde noget at erindre, og hvorefter

forretningen blev sluttet.                                      Paa sorenskriverens

Christen Olsen.  Broder Pedersen.                          vegne M. Poulsen.

Johannes Ruud.  Aslach Sørbye.  Anders Soelberg.

    Hans Grøstad. Alle med iholdt pen.

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 94b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net