1810 - Skoklefald skyldsetning andel Svend Bakke 

 

 

Aar 1810 den 26de may, blev efter Johannes

Larsen Frystvedts forlangende, en lovlig skyldsætnings-

forretning, holdt og foretaget paa gaarden Schoc-

hlefald paa Næsodden, over hans ejende andeel af denne

gaard, hvilken han har solgt til Hr. Svend Bache

i Ildjernet; forretningen administreredes i soren-

skriverens forfald ved andre embedsforretninger

af hans fuldmægtig Morten Poulsen, og følgende af

lehnsmanden paa fogdens vegne udnævnte laugret-

tesmænd: Hans Grøestad, Johannes Ruud, Aslach

Sørbye og Anders Soelberg.

Hvorda!

Saavel reqvirenten som kjøberen var nærværende og er-

klærede, at have opgaaet deelet for den nu solgte dels

skov saaleedes: samme begynder ved søndre Flaskebæk bugt og

gaaer op over i østlig strækning efter mærkede træer

til en vej der gaaer til en myhr, Bjørnemyhren kaldet,

derefter gaaer det i syd langsmed vejen til en X mærket

birk der staaer paa søndre side af bemeldte vej, og videre

gaaer det efter mærkede træer i lige linnie til

Kjærnsbækken; det begynder derefter ved en X mærket gran

hvor 3 mænds eiendeele sammenstøder, [...] Ole Nielsens, Christen

Tangens og den nu solgte, og  gaaer i syd efter mærkede træer til en mær-

ket gran som staaer i nordre Jldjern vejen; derefter følger deelet

vejen til et led Kallestadleedet kaldet; fra bemeldte leed føl-

ger deelet gierdet for hæstehaugen til Haukelyekleven; der-

fra gaaer det efter Berger deelet i vestlig strækning til stan-

gen ovenfor Ildjernet. Af jordvejen eller indmarken

følger den den solgte deel følgende: den søndre og vestre deel af

jordet som begynder ved porten ved stuebygningen og følger langs efter vejen som gaaer til Berger grinen og

af udi hæstehaugens nordre og søndre hæstehavner som Halvors-

braaten kaldet, hvilke med gierde befindes infhegnet, har den solgte

andeels eier og Christen Tangen lige retighed, saaledes at de er fælleds

for dem begge. Af gaardens ind og udhuse skal efter

vedtagelse følge den solgte deel, a: af hovedbygningen den

den østre stue med deri værende jernkakkelovn, og ¼

deel af kjøkkenet, samt den nordre svalgang, med dertil hørende

boder, udi hvilket den solgte andeels ejer samt Christen Thangen en-

hver skal nyde halvdeelen; den under den østre stue værende kjelder

er de ligesaa deelagtige i. b, af udhusene: i den søndre

ladebygning, som indeholder 2 lader 1 love og 1 hæstestald samt

et kammer paa søndre side som kaldes Orningkammeret og høelofte-

ne er Christen Tangen og bemeldte andeels eier deelagtig

udi til fælleds afbenyttelse, og i vognskuuret samt en

skyke paa den nordre side af udhuusene er de ligesaa delag-

tig i. Rulleboden følger den solgte deel alleene, men

derimod haves i saugen med tilligende qvantum samt

qværnehuuset og en tjone eller tørkehuus, ¼ deel

i fælleds med gaardens øvrige ejer og endeligen i gaardens

frugt og urtehauge ¼ deel. Laugrettet

med hensyn til gaarden Schochlefalds heele skyld 1 Skp

salt ansatte den til Hr. Bache solgte deel til 3 ¾ Lp

salt skriver tre, tre fjerdedeel lispund salt, hvorimod

hverken sælgeren eller kjøberen havde noget at erin-

dre og hvorefter forretningen blev sluttet.

                                         Paa sorenskriverens vegne

S. Bakke.     Johanes Larsen Frøtved.           M. Poulsen.

Hans Grøstad.   Johannes Ruud.

        Aslach Sørbye.  Anders Soelberg

                        med iholdt pen.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 93b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net