1810 - Krange skyldsetning, Jens Andersens andel av gården 

 

Aar 1810 den 15de octobr blev, i følge Christen

Hansens forlangende, en lovlig skyldsætnings forret-

ning holdt og foretaget paa gaarden Krange i

Næsoddens præstegiæld, over en andel af denne hans

gaard hvilken han har solgt til sin svigersøn

Jens Andersen; Forretningen administreredes i so-

renskriverens lovlige forfald af hans fuldmægtig

Morten Poulsen og følgende af lehnsmanden paa fog-

dens vegne udnævnte laugrettesmænd: Hans

Grøstad, Baltzer Hasle, Gregers Hasle og Niels Loftue.

Hvorda! Saavel sælgeren som kjøberen var nærvæ-

rende og opgav i laugrettets overvær at have

opgaaet eiendommens deeler saaledes: Samme begynder ved

Kjendslie kjærnet og følger en vintervej i øst til

et leed ved Blankemyhr eiendommen, derfra gaar

det i lige strækning til en høj aas i Blankemyhr-

engen, paa den nordre side af et tørkehuus eller

tjone; herfra gaar det i øst i lige strækning

til et leed, hvorved befindes en stubbe der er X-

mærket; videre gaar det i syd langs med giærdet

til et leed Vinterledet kaldet; derfta følger det

en vej i syd ost til gaardens fæegade; videre

dele denne fæegade i øst lige til det saakaldte

Fæe taaje; derfra gaar det til den nordligste

stolpe paa gaardens stolpeboed og derfra i øst i lige strækning

til en stor steen paa Udeng aasen; videre gaar deelet

i samme strækning til en X mærket gran under aasen, der-

fra gaar det i samme strækning til en liden aas i Korsvejen;

herfra følger det vejen i syd til en X mærket gran paa den

østre side af vejen; derfra gaar deelet i lige strækning,

efter mærkede træer til en skie gaard ved Niels Blyela-

gets eiendom, hvorved en X mærket gran befindes, fra dette

stæd følger det en skie gaard i nord til Grøstads deele mod-

støder; det følger derfra langs med Grøstads ejendom efter

et gjærde til den nordlige ende af kjærnet, og videre de-

ler samme indtil første stand punct modstøder. Alt hvad

der ligger inden for denne deele linie, udgiør den

til Jens Andersen solgte deel. Til denne eiendom

følger desuden som en rettighed frie fæevej over den

Bent Christensen tilhørende ejendom, efter vejen til den

østre skov: desuden skal Jens Andersen og Bent Chri-

stensen være lige delagtige i gaardens hæstehauge, der

befindes indhegnet med gjærder, og lige saa udi det

saakaldte Fæe taaje. Ligesaa skal til denne ejendom

henhøre frit strand og lasterum paa den Niels Christiansen

tilhørende strand ved Blyelaget. Af huuse skal

Jens Andersen nyde den nordligste stue til sin ejen-

dom, hvorimod han og Bent Christensen skal være i

fælledskab om udhuuserne hvilke de samlet skal vedligeholde

og benytte. Laugrettet, med hensyn til gaarden

Kranges fulde skyld 1 skp. salt, ansatte ovenbeskrevne andel

at kunne udgjøre en tredie deel af samme, eller 6 2/3 Lp salt

skriver sex to tredie dele lispund salt, hvormed saavel

sælgeren som kjøberen erklærede sig tilfreds, hvorefter

forretningen blev sluttet. Paa sorenskriverens vegne

M. Poulsen.  Christen Hansen.  Jens Andersen.

Hans Grøstad.  Gregers Hasle. Baltzer Hasle.  Niels Loftue.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 123. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net