1810 - Krange skyldsetning, Bent Kristensens andel av gården 

 

Aar 1810 den 15de octobr, blev efter Christen Hansens

reqvisition, en lovlig skyldsætningsforretning holdt og foreta-

get paa gaarden Krange i Næsodden præstegield over

en andeel af denne hans gaard hvilken han har solgt til søn-

nen Bent Christensen; Forretningen administreredes i sor-

enskriverens lovlige forfald af hans fuldmægtig

Morten Poulsen og følgende af lehnsmanden paa fogdens

vegne udnævnte laugrettesmænd: Hans Grøstad, Balt-

zer Hasle, Niels Loftue og Gregers Hasle.

Hvorda! Saavel sælgeren som kiøberen var nær-

værende og opgav deelet for denne solgte ejendom, hvilket

de i laugrettets overvær havde opgaaet saaledes: Samme

begynder ved Kjendslie kjærnet og følger deelet for Jens

Andersens andel lige til giærdes gaarden for Niels

Blyelagets del; derfra gaaer det i syd efter Niels

Christiansen Blyelagets ejendom efter en skie gaard til

Labraatens gjerde og videre efter dette giærde i syd-

vest til Hasle deelet; herfra følger det Hasle deelet

i vest og derefter i nord lige til Kjends-

lie kjærnet, hvor første deele punct modstøder.

Med eiendommen følger frit strand og lasterum ved søen

paa stranden ved pladsen Blyelaget. Desuden

skal til samme henhøre den søndre stue og kjøkken paa

gaarden, samt lige ret med Jens Andersen til

de paa ejendommen befindende udhuuse. Endelig er

disse lige berettigede til gaardens hæstehauge og det

saakaldte Fæe taaje. Alt hvad der ligger

inden for ovenskrevne deele linie udgiør den til

Bent Christensen solgte del af gaarden.

Laugrettet, med hensyn til gaarden Kranges fulde

skyld 1 skp. salt ansaa den ovennævnte deel

at kunne udgiøre en tredie deel af samme, eller 6 2/3

skriver sex to tredie deel lispund salt, hvormed saavel sælger-

en som kjøberen erklærede sig tilfreds og hvorefter forretnin-

gen blev sluttet.         Paa sorenskriverens vegne M. Poulsen.

Christen Hansen.  Bernt Christensen.

      begge med iholdt pen.           Gregers Hasle.

Hans Grøstad.      Nils Lofttu.   Baltzer Hasle.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 124. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net