1809 - Svestad skog skyldsetning 

 

 

Aar 1809 den 18de november blev, efter Peder Jensen Svestads reqvi-

sition, en lovlig skyldsætnings forretning holdt og foretaget over en an-

deel af hans eyende gaard Svestad paa Næsodden, hvilke han har solgt

til Hr. Morten Anker paa Frogner.   Retten betjentes af sorenskriveren

i overværelse af følgende 4re af lehnsmanden paa fogdens vægne

udnævnte laugrettesmænd: Jens Hansen Møcherud, Gregers Hasle,

Søren Storerud og Ole Fundungrud.

Reqvirenten var tilstæde og paa Hr. Ankers vegne hans fuld-

mægtig Peder Johannesen, hvilke saaledes opgav deelemærkerne

for den frasolgte eiendom: samme begyndte nord ifra gaarden Sve-

stad, ved et leed hvori staaer en gran som er mærket med

kjøberens mærkeøxe, og gaaer væst efter til en bjerghammer,

hvor en furue liigeledes er mærket; derfra gaaer det til Eftas-

myhren i en strækning og op af aasen efter opmærkede

træer og ligeledes er i bjerget hakket et X; derfra gaaer

det lige i væst til en lønn som er mærket og følger vejen

væst efter paa hvis begge sider grantræer er mærkede lige ned

til Korsvejen hvor en stoer gran er mærket med 2 hug paa

hver side, siden følger det vejen lige ned til et bjerg

midt i veien som er hugget kors i og gaaer siden ned efter

samme vej til et bjerg som kaldes Slette bjerget hvor der staaer

et mærket birketræe og derfra lige til en mærket furue, der-

fra gaaer deelet ud paa aasen ved søen, hvor der er hugget

et kors i bjerget, og derfra til en helle

som er ved Granerud deelet, hvilken helle det følger langs med Graneruddeelet lige til

Røjemyhren; fra denne myhr gaaer deelet syd efter og gaaer

langs en bæk, paa siden af hvilken træer ere mærkede

lige til en bjerghammer, som deeler lige til et mærket bir-

ketræe som staaer i kanten paa bjerget ved Svestad-

jordet og siden derfra gierdet lige til det anførte leed hvor

deelet begyndte; alt hvad der befindes inden for

den nu beskrevne deelelinie, udgjør den til Hr. Anker

solgte andeel af gaarden.     Laugrettet sagde at de nøje

havde beseet den nu beskrevne andeel af gaarden, som dem

desuden nøje bekjendt, og med hensyn til heele gaar-

dens skyld, som er 10 Lp salt, ansatte de det nu fra-

solgte stykke til 3 skriver 3 lispund salt, hvormed

reqvirenten erklærede sig fornøjet og ligeledes Ankers fuldmæg-

tig; hvorefter forretningen blev sluttet.         Falsen.

Peder Jensen Svestad med iholdt pen.

P. Johannesen.    Jens Hansen Møcherud.    Gregers Hasle.

      Søren Storerud.    Ole Funningrud alle med iholdt pen.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 73. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net