1809 - Lindebråte besiktelse og takst 

 

 

Anno 1809 den 25de martii, blev, efter Michael Svend-

sens reqvisition, en lovlig taxations forretning holdt og foretaget

over hans ejende andeel af gaarden nordre Dahl i Froen an-

nex, Linnebraate kaldet, skyldende 7 ½ Lp salt under matr nr 23, da

Retten blev betjent af sorenskriveren og følgende af lehnsman-

den paa fogdens vegne udnævnte laugrettesmænd: Engebret Koppe-

rud, Hans Mellem Dahl, Hans Berger og Baltzer Nordbye.

Hvorda! blev taxeret som følger:

1.     en hovedbygning opført af last, indeholdende 7 værelser hvori en jern kak-

     kelovn, og et kjøkken med skorsteen. Af værelserne er blot de 2de indredde.

     Bygningen der er gandske nye, og hvorpaa befindes tag af bord,

     blev af laugrettet eenstemmig ansat for 400rd.

2.  en stolpeboed, bestaaende af over og underbord; laugrettet er-

     klærede at samme, hvorpaa befindes et bord tag, er gandske nye,

     og derfor ansættes samme for 60rd.

3.  et bryggerhuus med skorsteen og bagerovn, ved siden deraf et

     kammer hvori jern kakkelovn; det blev altsammen tilligemed

     et ved samme staaende skjul ansat for 50rd.

4.  en udhuusbygning gandske nye, indeholdende 2 lover, 2

     lader, 2 skykker, stald til 5 hæste og fæehuus til

     16 køre. Samme, der er tækket med bord, blev een-

     stemmig ansat for 500rd.

5.  Indmarken, hvoraf kan fødes 3 a 4 hæste, 12 køre, foru-

     den andre smaakreature, saaes en 16 tønder havre,

     2 tønder byg, foruden anden smaaesæd. Laugrettet

     erklærede denne eiendom at være vel opdyrket og

     ansatte samme eenstemmig til værdie af 3300rd.

6.  Udmarken og skoven, hvoraf den første er tilstrækkelig til havn

     og den sidste vel fredet, hvoraf aarlig kan hugges en be-

     tydelig deel last, samme ansatte laugrettet eenstemmig for 1700rd.

7.  Til eiendommen ligger en plads kaldet Dahlen, hvorpaa be-

     findes fornødne huusebygninger, fødes 4 kjøre og

     andre smaae kreature samt saaes en 3 tønder havre

     foruden endeel smaaesæd; denne blev af laug-

     rettet eenstemmig taxeret for 400rd.

                           Tilsammen = 6410rd.

     Skriver sex tusinde fire hundrede og tie rigsdaler,

     hvorefter administrator intet havde at erindre, og hvorefter forretnin-

     gen blev sluttet. Baltzer Nordbye

     Hans Berger.  Hans Mellem Dahl.  Engebret Kopperud.  Falsen.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 23.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net