1809 - Lindebråte skyldsetning 

 

Aar 1809 den 18de november, blev efter Michael Svendsens

reqvisition, en lovlig skyldsætnings forretning holdt og foretaget, over

en andeel af hans ejende halve gaard nordre Dahl i Froen, hvilken

han har afhændet til Hr. Morten Anker paa Frogner; Retten betientes

af sorenskriveren og følgende 4re af lehnsmanden paa fogdens

vegne udnævnte laugrettesmænd: Johannes Gullerud, Engebret

Kopperud, Michael Kaj og Hans Mellem Dahl.

Reqvirenten og Hr. Ankers fuldmægtig Peder Johannesen var tilstæde og

angav deelemærkerne for den frasolgte andeel saaledes: samme

begynder væst i jordet ved første leed nordvæst fra gaarden Linne-

braaten, hvor et X er hugget i bjerget, derefter gaaer det lige til en

gran som er et gammelt mærke i. og følger derefter veien lige op

efter til et bjerg som kaldes Slettebjerget eller egentlig Glendelei-

na, i hvilket er hugget et X; derfra gaaer deelet lige til en

[steenvad] hvor heele deelestrækningen er betegnet med

gamle X og ved dette [steenvad] støder 4re eiendomme sammen, nem-

lig Gulbjørnerud, Kopperud, nordre Dahl og den deel Hr. Anker har

kiøbt af samme; derfra gaaer deelet syd efter lige til en

stoer X mærket steen som kaldes 3 mands deelet og derfra

i øst til en myhr som kaldes Bløtemyhr, derfra gaaer det

i nordost til et gierde hiørne hvor 3 skigaarde støder sammen.

Gierdet deeler derpaa nordefter tillige med et X i bjerget samt

nogle mærkede deeletræer langs samme, det gaaer derpaa videre

i nord efter X i bjerget og nogle deeletræer til en stoer X

hugget steen og derfra lige til en bjergvej, ligeledes X mærket og dette

bjerg følger det lige til gjerdet, ved hvilket ligeledes en X i

bjerget, endelig deeler derifra gierdet med nogle X i

bjerget, lige til det sted hvor deelet begyndte. Alt hvad

der ligger indenfor denne deelelinie udgiør den til Hr.

Anker solgte deel. Laugrettet sagde sig nøye at

have beseet denne andeel, som dem desuden vel bekjendt, og med hensyn

til heele gaardens skyl 7 ½ Lp salt, hvormed saavel reqvirenten som An-

kers fuldmægtig vare tilfreds, hvorefter forretningen blev sluttet.

         Michael Linnebraaten                               Falsen

              med iholdt pen

 

P. Johanesen            Engebret Kopperud.              Hans Mellem Dahl.

Johannes Gullerud.    Michael Kaj   alle med iholdt pen.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 73b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net