1809 - Granerud besiktelse og takst 

 

Anno 1809 den 10de januarii blev en lovlig besigtelse og taxations-

forretning foretaget over den Opsloe Bispestoel benificerede gaard Granerud i Næsod-

dens præstegield af skyld 10 Lp salt under matr nr 20, da retten blev betjent af so-

renskriveren og følgende af lehnsmanden paa fogdens vegne udnævte laugrettesmænd: Peder Svestad,

Abraham Fjeld, Ellef Giyfjeld og Jens Hansen Møcherud.

Administrator tilførte: at hensigten med denne forretning var i medhold af det Kongeli-

ge rentekammers resolution af 29de octr f: a: der bestemmer at eiendommen ved of-

fentlig auction skal bortsælges, at fastsætte for hvad sum samme ved auctioner bliver

at opraabe.

Hvorda! blev taxeret som følger:

 

1. en stuebygning bestaaende af 2 etager, hvorudi befindes en stue hvori er 2 etages

jern kakkelovne, et kjøkken hvorudi skorsteen; ovenpaa befindes et kammer hvorudi

er 1 etages jern kakkelovn, og ved siden af dette kammer et lidet do uden ovn,

i dagkigstuen er 2 fag blyevinduer, i kjøkkenet et fag do, og paa de 2de overværel-

ser 3 fag do vinduer; til denne bygning er bygget et lidet kammer hvorudi

er 1 etage jern ovn og 2 fag blyevinduer; Under sammer er en muret bjelkekielder;

bygningen er klæd paa alle sider med bord og taget belagt med spon tag – Laugret-

tet der nøye havde beseet denne bygning, erklærede samme at være i god stand og vil

sættes sammmes værd til 200rd.

 

2. en gammel stue, hvori 2 fag blyevinduer og skorsteen, ved siden heraf et

bryggerhuus, hvorudi skorsteen med bagerovn og 1 fag gamle blyevinduer; den-

ne bygning er i brugelig stand og blev af laugrettet ansat for 20rd.

 

3. en udhuus bygning, bestaaende af stald til 4 hæste, en do med

rum til 5 hæste, en laave, 2 lader, 2 skygger, et brændeshuus,

et svinehus, og en giedestald; endelig fæehuus til 16 køre;

Laugrettet der nøye havde befaret denne bygning, og fundet samme

i brugelig stand, ansætte sammes værd til 150rd.

 

4. En stolpebod, bestaaende af over og underbord, udenfor samme

en sval; denne blev ansat for 20rd.

 

5. en smide og et tørkehuus eller kjlne; som blev ansat for 10rd.

 

6. Paa en til gaarden liggende plads kaldet Graneruddahlen befindes, en stue,

laave, lade og fiøs, samme blev ansat for 40rd.

                                                        = 440rd

 

7. Indmarken, godt opdyrket, hvoraf kan fødes 2 a 3 hæster, 7 a 8 kjør, foruden smaae kræaturer.

Udsæd, 12 a 14 tønder havre, 1 tønde byg, foruden endeel anden smaae sæd, sam-

me blev i dens nærværende stand, ansat af værdie til 1560rd.

 

8. Skoven eller udmarken i nogenlunde god stand, blev af

de 2 laugrettesmænd Ellef Gjyfjeld og Jens Hansen søndre

Møcherud anseet at være værd 1200rd, hvorimod Abraham Fjeld og Peder Sve-

stad, efter deres bedste overbeviisning ansaae sammes værdie at være 2000rd.

Og da laugrettet saaledes ikke i taxten kunde blive eenig, blev forret-

ningen indtil videre udsadt.

 

Jens Hansen søndre Møcherud    Ellef Giyfjeld     A. Field

      Peder Svestad med paaholden pen.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 14.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net