1808 - En makaber sak fra Fundingrud 

 

 

Denne saken ender her i en lavere rett med dødsdom, men den dømte anker saken videre til en høyere rett. Hvordan

det hele endte og hvilken straff hun til slutt fikk har vi ikke undersøkt videre. Det som kan leses her er bare en del av

saksgangen, som i de fleste saker fra underretten har det vært foretatt tidligere forhør og senere rettshandlinger som

ikke gjengis i protokollen hvor dette er hentet fra.

 

Anno 1808 den 10de au-

gustii blev en extraret sadt og fremholdt, paa lensmands

boepæl gaarden Qvæstad, til en justitz sags behandling imod den for

barnefødsel i dølgsmaal tiltalte pige Karen Marie Christophersdatter, og blev

retten betjent af sorenskriveren, og følgende af lensmanden paa fogdens

ordre udnævnte laugrettesmænd: Lars Qvæstad, Johannes Grøstad, Hans

Holt og Lars Gulli.

Hvorda: Actor procurator Arntzen, lod i sit forfald møde ved studio-

sus Hansteen, der producerede 1. lovlig forkyndt stevning af 21de f: m: 2. et

af Kand fysikussen doctor Baumgarten afgivne [viscue] depertum og jud-

icium medicium af 9de f: m: -  3de det optagne præliminairforhør

af 15de næstefter. 4. Amtets  ordre af 21de julii og 5te sognepræsten Hr.

Holstes attest betræffende angjeldendes alder og moralske forhold. Compa-

renten udbad sig dernæst delinkvintinden tagen under nærmere examination, saavelsom de indstevnte vidner

som her for rætten vare nærværende. – For den angjældende Karen Marie Christophersdatter var hen-

des defensor Røer tilstæde, og fremlagde Amtets ordre af 21de f: m: og forbeholdt alt lovligt. –

Lensmand Røer mødte og fremstillede løs og ledig for rætten den angjældende pige Karen Marie Christoffersdatter

som efter at hendes bekjendelse under forhøret af 15de f: m: for hende var oplæst, vedstod samme at være rig-

tig i alle deele og at hun ikke havde i samme at forandre, hvorhos hun fremdeles paa dommerens tilspørgende, vedbl-

ev paastaae, at barnet da hun fødte samme var uden liv. – Dommeren tilspurgte endviidere arrestantinden

1. Om hun ikke havde talt med Hans Agnord efter at hun mærket at hun var frugtsommelig, og aabenbaret ham sin tilstand?

2. Hvorledes  det forholdt sig, at hun siger at være 22 aar, da præsteattesten viser at hun skal være henved 29 aar?

Hun svarede til første, Hans Agnord var ikke meere end een gang paa Fundingrud, efter at hun var bleven sin frug-

sommelige tilstand vare. og da havde hun i sinde at aabenbare ham samme; men blev forhindret heri da han strax

reiste igjen; siden har hun ikke seet ham, og altsaa ikke for ham, ligesaa lidt som for nogen anden, opdaget sit sva-

ngerskab. – Til andre qvæstion, svarede hun, at hun, efter hvad hendes søster og familie har sagt hende, ikke troede at være

mer end 22 aar gammel, imidlertid forholder det sig rigtig, at hun er fød af de forældre, som præsteattesten omta-

ler, ligesom hun erklærede, at disse 2de ikke havde avlet noget andet barn tilsammens, førend hende, det hun er bekjendt.

Hvorefter blev fremkaldt de indstevnte vidner Ole Johnsen og hustrue Abigel Pedersdatter Fundingrud, Peder Jen-

sen Svestad, Christian Pedersen Granerud, Johan Olsen og Hellene Hansdatter, for hvilke eedens forklaring

af lovbogen blev oplæst, og efter at de til sandheds udsigende vare formanede, aflagde de corporlig eed efter lougen

og hvorefter fremstod som 1 vidne Ole Johnsen Fundingrud, 2det vidne Abigel Pedersdatter Fundingrud,

3de vidne Christian Pedersen Granerud, 4de vidne Peder Jensen Svestad, for hvilke deres

forklaringer under forhøret af 15de f: m: blev oplæst, hvilke de vedstod i alle deele rigtig at være, og at de intet i samme

havde at forandre. – Som 5te vidne fremstod Johan Olsen, der angav sig at være søn af første og

andet vidne, 17 aar gl og confirmeret; samt hjemme hos forældrene; han forklarede paa tilspørgende, at a-

rrestantindens svangerskab har været ham aldeles ubekjendt, og at han ikke har vidst noget deraf at sige, førend barnet blev

fundet. – Vel erindrer han at hun en dag i vaares laae syg, og at han den tid gik igjennem kjøkkenet hvor

hun laae, men han agtede ikke paa hvad der feilede hende, og heller ikke spurgte han hende derom. Meere vidste

han ikke at forklare. – Som 6te vidne fremstod Hellene Hansdatter i tieneste paa gaarden Fundingrud

der angav sig at være fød under gaarden Hallangen i Froens annex af forældre Hans Nielsen og Karie Johannesdatter, 16 aar

gl og confirmeret, hun forklarede sig aldeles overenstemmende med forrige vidne, med det tillæg, at arrestantin-

den den dag hun laae syg, angav hun sterk tannepine som aarsag til sygdommen; og meer vidste hun ikke at angive

til oplysning i sagen. – Første og andet vidne forklarede at de paa gaarden Fundingrud ikke er fle-

re mennesker end de som nu i sagen er afhørt, som vidner, naar undtages deres tjenestedreng Samuel Han-

sen, der fra tidlig i foraaret har været udkommanderet med Landværns artelleriet, og som de ikke nu ved hvor

at finde. – Da ingen havde vidnerne noget videre at tilspørge, bleve de fra rætten dimmiterede.

Actor tilførte, at da den indstevnte Hans Agnord, der angives, som barnefader, ikke har kunnet indfinde

sig i dag og saasom han ligger i garnisonen i Frederichstad, og da dennes vidnesbyrd, synes at være nødvendigt under

sagen saa maatte comprenten herved ærbødigst udbede sig sagen udsat paa nogen tiid, saa igjennem bemeldte Hans

Agnors foresatte, at kunne erholde et tingsvidne optaget, saavelsom for til beraabte tiid at kunne producere sagen.

Defensor forbeholdt sig til den nærmere tiid, at fremkomme med tilsvar.

                                                                            Eragtet

Paa grund af actors begjæring udstaaer sagen til den 20de d: m: kl 10. Hvilket for actor, defensor og det

tilstædeværende laugrettet betydet.  Arrestantinden blev derefter igjen til lensmand Røeroverle-

veret.                                                                                                                 Falsen.

           Lars Qvestad.            Johannes Grøstad med iholdt pen.

         Hans Holt.        Lars Gulli.

 

Anno 1808 den 23de augustii continuerede justits sagen mod pigen Karen Marie Chri-

stophersdatter paa tinggaarden Qvæstad og blev retten betjent af sorenskriverens, følgende af lensmanden

paa fogdens vegne udnevnte laugrettesmænd, Lars Qvæstad, Johannes Grøstad, og istædet for de udeblevne Hans Holt

og Lars Gulli, af Johannes Klommesteen og Jahn Snis.

Hvorda! Dommeren først                Eragtede.

De udeblevne laugrettesmænd Hans Holt og Lars Gulli mulcteres hver for sig paa 2de lod sølv til fattigcassen, hvilket inddrives efter øvrighedens

foranstaltning, med udpandtning i mangel af betaling. –

Som actor mødte fremdeles Hansteen, der fremlagde actions indlæg af dags dato med de derudi paaberaabte bilage, tilli-

gemed; sin regning over de hafte udgifter med videre i denne sag, hvorved han indrager sagen dom, dog maatte comparenten

forinden, i anledning af det uoverenstemmende imellem deliqvintindens  i præsteattesten opgivne alder og hendes eget foregivende i

denne henseende, ærbødigst udbede sig laugrettes skjøn indhentet, betræffende forbemeldte hendes alder.

Lensmand Røer fremstillede frie for baand og fængsel, angjældende Karen Marie Christophersdatter, der vedtog sine forhen

i sagen afgivne forklaringer, og nu som før benægtede at barnet havde haft liv. – Dommeren oplæste for hende det i Friderichstad, den

15de dennes optagne garnitions forhør over Hans Agnord, i hvilken anledning han betydet hende det uoverenstemmende

imellem hendes forklaring under forhøret af 15de f: m: og Hans Agnords forklaring under garnitionsforhøret; men hun vedblev fremdeles

sin paastand, at Hans Agnord fleere end een gang og i det mindste 2de gange havde haft omgang med hende, ligesom hun forsikrede at ingen

uden ham var fader til det af hende fødde barn. – Paa dommerens tilspørgende erklærede laugrettet, at saavidt de

kand skjønne efter delinqventindens udseende maae hun være  ca. 28 a 30 aar gammel. –

For den angjældende Karen Marie Christoffersdatter var Røer tilstæde, han udbad sig at dommeren ville tilspørge hende

om hun var lovens ord bekjendt i 6 – 6 – 3 , siden straffen der af hendes forøvede børnefødsel i dølgsmaal, liges med mord. –

Røer derefter fremlagde sit under dags dato forfattede forsvar, med hosfølgende udgifts beregning, i hvis indhold og under modsigel-

se, af alt fra actors side urigtig og ubevisligt fremkommet undergrahver sagens deele – Dommeren oplæste for

delinqvintinden, det af defensor fremlagde indlæg og erklærede hun, at hun intet videre  havde at anføre til sit forsvar, end hvad

før er opgivet, ligesom hun paa det af defensor fremsatte spørgsmaal svarede at hun ikke vidste hvad straf loven fastsætter for barnefødsel

i dølgsmaal, -  Actor imodsagte defenscions tilsvarets indhold og betræffende arrestantindens foregiven-

de uvidenhed om den fastsatte straf for den af hende begaaede forbrydelse, da troede han ikke at denne omstændighed skulle kun-

de fritage hende for eller formilde straffen, han hensadte sig derfor til sit forrige og indlod fremdeles sagen til doms. –

Røer vedblev sit forrige. -  Derefter blev udi denne sag, efter at sorenskriveren

havde gjennemgaaet samme, med laugrettet, af dem samstemmigen saaledes dømt og

                                                        Afsagt.

I følge Amtets ordre af 21de f: m: tiltaltes angjældende pige Karen Marie Christophersdatter for at have i

sidstafvigte martii maaned, fød et barn i dølgsmaal og derefter nedkastet samme i en brønd paa gaarden Fundingrud, hvor hun

da tjente. -  Saavel med egen tilstaaelse, som de førte vidners forklaringer og Corpus dilicti er hun overbeviist

om at have begaaet den paatalte forbrydelse, ligesom saavel af hendes egen forklaring, saae at hendes husbonds og madmoders

samt samtlige de paa gaarden Fundingrud opholdende personers i sagen aflagde vidnesbyrd indlyser, at hun har skjult

og ikke for nogen aabenbaret sit svangerskab, samt at hun ikke har betient sig af de midler, som loven i dette tilfælde fore-

skriver. -  Hun er altsaa i det tilfælde, som lovens 6 – 6 – 3 omtaler, og omendskjøndt derimod hendes benægtel-

se intet juridisk bevis er fremkommet for at hun skulle have ombragt barnet, der efter det fremlagde [viscue] depertum

judicium medicum, sees at have været fuldbaaret, men som hun vedholdende som paastaaet blev fød uden liv, saa viser

dog netop den allegerede artikkel, sammenfaldt med den samme foregaaende 7de artikkel, at straffen bliver den samme. –

Efter præsten Holstes attest, sammenholdt med hendes egen forklaring i saa henseende, sees angjældende at være henved 29 aar

gammel og laugrettet har til ov0erflødighed erklæret at hendes udseende stemmer hermed. –  Hvorvidt hendes foretrægte uviden-

hed om den i loven bestemte straf, og den skam et fruentimmer der føder uægte børn, udsættes for, kan tjene hende til no-

genlunde undskyldning, er noget denne ræt ikke drister sig til at bestemme eller afgjøre, da samme maae ankomme paa Ko-

ngens naade. -  I følge forordningen af 6te februarii 1694 maa angjældende ligeledes tilfindes at have sin tarv

om hun nogen er eiende, til Kongen forbrudt. -  Hvad angaaer de af actor og defensor fremlagde regninger, da bliver

samme at billiges, den førstes med 19rd 78 s. i det sallarium bestemmes til 10rd, den sidstes med 17rd 1 ort 12 s. i det sallarium bestemmes

til 8rd og de for [virtue] leie anførte 2rd 1 ort udgaaer. -  Thi kiendes for rett: Tiltalte pige Karen Marie Christophersdatter

bør miste sin hals og hendes haand sættes paa en stage; saa bør hun og have sin hovedlod og jord, om hun nogen er eiende,

til Kongen forbrudt; endelig bør hun udrede samtlige de af denne action lovlig flydende omkostninger, hvorunder

actor procurator Arntzens regning billiges med 1rd 78 s. og defensor procurator Røers med 17rd 1 ort 13 s. , det idømte

fuldbyrdes efter øvrighedens foranstaltning hvorhos det anmærkes, at sagens procedur har været lovmessig og for-

svarlig. -  Efterat denne dom for delinqventinden var oplæst erklærede hun sig med samme misfornøyet og begjæ-

rede den indstevnt til høyere ræt, og blev derefter igjen til lensmanden overleveret. -                               Falsen.

Lars Qvestad.  Johannes Grøstad med paaholden pen.  Johannes Klommesten med

paaholden pen.    Jahn Snes med paaholden pen.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri,

Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 1, 3 og 3b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net