1792 - Daniel To stevner Paul Flateby for voldelig overfall 

 

 

 

Vårtinget for Ås og Nesodden 6 mars 1792 på Nordby tingstue i Nordby anneks:

 

For Daniel Andersen Thoug fremlagde Procurator Aarøe en stevning mod Poul Fla-

debye for voldsom overfald m: v. efter stevningens formeld, dat 17de f. m. lovlig forkyndt

saavel for part som de indstevnte vidner efter paategning. Saa fremlagde Comparenten og en

beskickelse i samme sag, dat. 26de novb. f. a. comuniseret Poul Fladebye den paafølgende 9de

decb. f. a. hvorefter han, naar stevningen og beskickelsen er bleven avhiemled, begiærede paa-

raabt saavel Poul Fladebye som de indstevnte vidner. Stevnevidnerne Lensmand

Peder Røer og Gunder Sandager avhiemlede saavel stevningen som beskickelsens lovlige for-

kyndelse efter deres paaskrifter. Efter paaraabelse mødte hverken indstevnte part eller vidnerne.

Thi blev eragtet: Indstevnte Poul Fladebye gives lovdag at møde med tilsvar i denne sag paa

næste sommerting for Aas og Næsoddens præstegielder; saa forelægges og til samme tiid som vidner

at indfinde sig Hans Torjet og Mathias Olsen.

 

Sommertinget for Ås og Nesodden den 16 juli 1792:

 

Daniel Tougs sag mod Poul Fladebye iretteæskede Procurator Aarøe og indgav laug-

dagen af 6 martii sistl: lovlig forkyndt og andmelte Comparenten derhos at han end viidere

for ved mundtlig varsel til vidnesbyrds aflæg i denne sag, indstevnte pigen Ragnild

Halvorsdr. og Peder Halvorsen Sandager under falsmaals straff og begiærede

Comparenten derefter de laugdagede og som melt end videre indstevnte vidner

paaraabte og deres forklaring indtaget i overværelse og eenstemmelse med stæv-

ningen. Stevnevidnerne afhiemlede saavel laugdagen , som den muntlige

varsels lovlige forkyndelse. Nærværende indstevnte Daniel Poul Flade-

bye hvorefter de indstevnte vidner Ragnild Halvorsdatter og Peder Sand-

ager, Hans Torget og Mathias Olsen bleve paaraabte, men af disse jndfant

sig allene Hans Torget og Mathias Olsen som aflagde deres corporlige ed

efter loven og derefter afgav følgende forklaring: Vidnerne vare begge til-

stæde paa pladsen Torget dagen efter at sommertinget var afholt for Aas

prestegield f. a.: om morgenen og hørte da vad Daniel Toug krævede dem som

vidner at hand af Poul Fladebye var overfaldet men vidnerne saae icke

at Poul Fladebye slog til Daniel Toug, men alleene saae at Poul Flade-

bye tog Daniel Toug et greeb ved øret. Ved det at Daniel Toug provede

hvilket greeb Hans Torget forklarede ey at have seet. Ved det at Daniel Toug

fordrede Deponenterne til vidner forlangede Poul Fladebye af dem, at de skulde

undersøge om der var kjends mærke til at hand Poul Fladebye havet slaget

Daniel Toug, men vidnerne kunde ingen kjends mærke til slag eller over-

fald spore. Vidnerne havde icke det minste klammerie eller onde ord at passere

i mellem Citanten og indstevnte, hvorhos vidnet Mathias Olsen forklarer, at Da-

niel Toug krævede dem først til vidner, efter at Poul Fladebye havde gre-

bet ham i øret, og da vidnerne intet viidere havde at forklare, blev de

da derefter, efter indstevnte Poul Fladebyes forlangende tilspurgt, om vidnerne

kand siige eller det forklare dem, om at Poul Fladebye skulle have noget imod Da-

niel Toug, hvortil vidnerne svarede, at hvad de kunde skjønne havde Poul Flade-

bye intet ont sinde imod Daniel Toug ey heller formoed de at Daniel Toug gav

Poul Fladebye minste andleedning til at forgribe sig imod han, hvor vidnerne

fra retten blev dimitteret. Aarøe derefter begiærede, de indstevnte

andre udeblevne vidner fl.Ragnild Halvorsdatter og Peder Sandager forelagte

til vidnesbyrds aflæg næste ting, og sagen imidlertiid stillet i beroe. De jnd-

stevnte vidner Ragnild Halvorsd: og Peder Sandager laugdaget til næste ret.

 

Teksten nedenfor etterfølger ovenstående i tingboken, men den gjelder en annen sak hvor Paul Flateby stevner eieren av To gård, Hågen Hasberg, fordi sistnevnte nektet Paul Flateby å kjøre tømmer over To`s eiendom ned til stranden ved Alværn. Dette var en ferdsel som hadde vært vanlig fra gammelt av. I tillegg hadde Hasberg tatt tømmer i arrest og ødelagt det ved å hugge det i stykker med øks. Tvisten gjaldt også innholdet i et forlik som de to skulle ha vært forenet om. LENKE TIL NEVNTE SAK! Hovedsaken her fortsetter nedenfor denne.

 

Poul Fladebye fremlagde een af ham udsted stevning til et tingsvidnes

optagelse, til udi een imellem Citanten og Haagen Hasberg hvilken stevn-

ing hand begiærede af stevnevidnerne afhiemlet og vidnerne paaraabt. Stevne-

vidnerne afhiemlede stevnemaalets lovlige forkyndelse, hvorefter fremstod Petter

Røhr som forhen udi denne sag havde afgivet sit eedelige vidnesbyrd, og saaledes blev

formanet at udsiige sandheden, under den af hans forhen aflagde eeds kraft. Procu-

rator Aarøe var for Haagen Hasper (Hasberg) tilstæde, og maatte andmærke, hvor u-

rimelig og bagvent Citantens anlæg er efter denne stevning, da Poul Fla-

debye baade selv og ved fuldmægtig har mødt under det fra jndstevnte Haspers (Hasbergs) sii-

de anprovede og i stevningenbenevnte tingsvidne, og saaledes derunder kunde

vært forenet [.......] med de qvestioner de kunde finde fornødent, at j......] [....] saa-

...] vidner Petter Røhr, men formodentlig skal den nye indstevning fra Poul

Fladebyes siide yte til at bruge vidnet Peder Røhr om muligt i vild-

reede, for paa den maade at faae atter nye andleedning til hans givne vid-

nesbyrds misforstaaelse, Comparenten haabede derfor, at vidnet Peder

Røhr blev af retten forelæst hans forhen afgivne forklaring, og naar da

vidnet erkjente, at den indeholdt alt, hvad hand den tiid samme blev af-

læst, vistes til sagens oplysning, at da viidere examination til dette maatte

bortfalde især da det er  mueligt at vidnet efter saa lang tiids forløb-

end mueligens have forglemt de omstendigheder som hand da hans første

forklaring blev aflagt erindrede. Derefter begiærede Poul Fladebye det frem-

stillede vidne tilspurgt følgende qvestioner. 1: Om der var kalden nogen til

at være vidner med det omtviste forliig forinden vidnet besvarede den

fremsadte qvæstion, blev den af ham forhen afgivne forklaring for ham op-

læst, hvorefter hand saaledes svarede – De ved forliiget tilstedværende vare ey, saa

vidt vidnet veed kaldet til at være overværende ved forliiget, men som for-

hen omforklaret vare af de i sagen førte vidner, foruden vidnet tilstede Daniel

Andersen og Lars Hansen. 2: Om der fantes andre folk i stuen hos S. Hasper (Hasberg)

tilstede end Lensmand Peder Røhr og Citanten. Rp: Ney! J stuen vare ingen

fleere tilstede end Hasper (Hasberg), vidnet og Poul Fladebye, men de 2de andre vidner

som forhen forklaret stode udenfor det lave vindue som var aabent og hvor-

ved vidnet sat under i stuen, saaledes at de tydelig kunde høre hvad der passe-

rede og blev talt i stuen, ligesaa fult som som om de havde været i sammen. 3:

Hvad vilkaar Citanten betingede i tilfælde af forliig, og hvad Hasler (Hasberg) dertil

svarede. Vidnet henholt sig til sin forhen afgivne forklaring og intet viide-

re havde at tillægge. 4 : Om det Hasper (Hasberg) har fortalt dem, at hand selv er den som

haver hugget tømmeret i stycker. Proc: Aarøe protesterede i mod denne qvestion

som aldeeles udenfor hvad Hasper (Hasberg) er jndstevnt til at hørevidner for. Rp:

Vidnet svarede derom er hand intet bekjent eller har hørt Hasper (Hasberg) derom

tale det minste. 5: Om Citanten icke forbeholt sig siin kjøre vey af Hasper (Hasberg) i mod

at Citanten skulde fremføre veeden. Rp: Ja, vidnet hørte at Poul Fladebye

foresloe for Hasper (Hasberg) at tilstaae sin vej imod at fremkjøre veed,

men dertil svarede Hasper (Hasberg) aldeeles ney, hvorefter forliiget icke desmindre

blev som forhen omforklaret imellem dem sluttet. Da ingen havde vidnet vii-

dere at tilspørge, blev hand for retten dimitteret, og af Citanten forelangt, tings-

vidnet udsat til næste ting. Proc: Aarøe forbeholt Hasper (Hasberg) det fornødne

i andleedning af det nu passerede og i øvrigt modsagde, hvad Citanten Poul

Fladebyes stevning indeholder, som nogle der i et og alt er urigtig. Udsat

til næste ting.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden 6 mars 1793 på Dyster i Ås:

 

Daniel Andersen Thougs sag imod Poul Fladebye blev paaraabt,

men ingen mødte fra Citantens siide. Jndstevnte Poul Fladebye frem-

stillede stevnevidnerne Lensmand Peder Røer og Gunder Sandager for at

[uleselig] [avhiemle] dette ting med skriftl. stevning som  han nu producerede,

har contra indvarslet Daniel Thoug, til at lide

dom, for de mod ham angivne grove beskyldninger viidere

[bemelte] stevnings indhold, ligesom og i mangel at møde

begiærede Daniel Thoug lovdages til næste ting. Da

Jndstevnte ej mødte saa lovdages han til næste sommerting.

 

Foreløpig slutt.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 427b, 450b, 479b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net