1790 - En løsgjengersak fra Frogn 

 

 Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 371b.

 

Aar 1790, den 23de october, blev een tugthuusrett sadt paa Domme

rens boepæl Berriggaard i Froens annex, med de 2de laugrettesmænd

Lars Huuseby og Niels Bierche. Hvor Da! Lensmanden i Aas præstegield Jørgen

Ellegaard anmeldte at have under i dag afhollede aarlige inqwissition antruffed som

løsgiengere, een kone som giver sig navn av Anne Kirstine Swendsdatter, og

een hendes datter Karen Kirstine Olsdatter, hvilkhen han  her havde tilstæde for at exa

mineres og dømmes efter tugthuus anordningen. For retten blev fremkaldet

1. Anne Kirstine Swendsdatter som forklarede: at hun er fød i Modems præstegield

av foreldre Swend Jørgensen og Kari Joensdatter, som nu var døde, men

havde sit tilhold udi een plads under gaarden Kiølstad ibid., gl. 48 aar,

har væred gift med een mand navnlig Ole Engebretsen; hvilken for 6 aar

siden døde i Maridahlen udi Aggers præstegield i een plads kaldet Lia under

gaarden Steen, med hvem hun avlede selv nærværende hendes datter Karen

Kirstine Olsdatter. Siden hendes mands død hun ernæred sig med

at selge brød og ebler, deels i Aggers sogn, og deels her i Folloug, som hun har

ombaaret i bøigderne; Hun var sidst til Guds bord for Cappelanen til

Agger Hr. Nannestad udi næst avvigte foraar, men verken havde hun med beviis

ei heller havde hun noget pas eller skriftlig tilladelse for hendes omvandring.

Dernæst pigen Karen Kirstine Olsdatter der forklarede at hun er 15 aar gl. men

endnu ei confirmeret. Hendes sidste tieneste var paa gaarden Schutterud her i Froen

sogn hos oppsidder Johannes Pedersen; hvorfra hun kom 14 dage før Micheli dag

og siden den tid har hun omvandret med sin moder, men har […] i tieneste

hos een mand i Tomter sogn navnlig Swend Brøholteier, som hun skal tilflytte neste

foraar. Hun bekiendte ellers, at hun væred tilbuden tieneeste hos lensmand

Ellegaard for vinteren, hvilken hun allerede havde tiltrædet, men siden har

hun nægted at forblive der, da hun heller ville følge sin moder. For det øvrige

negtede disse angieldende personer at have begaaed nogen misgierning enten ved ty

verie eller andet saadant, men naar folk har gived dem almisser, har de modtaget

samme. Lensmand Ellegaard efter forevist fuldmagt eller ordre fra […….]

foged Hr. Justitzraad Bukier, dat 21 Hujus, begiærede dom til tugthuusstraf efter

anordningen.

                                       DØMT:

Da Anne Kirstine Swendsdatter efter egen tilstaaelse omflakker i bøigderne

uden pas eller anden rigtighed, og hendes datter Karen Kirstine Olsdatter har

kundet faaed tienesete, men ikke vilde antage samme; saae bliver de begge at

ansee som løsgiengere og derfor bør indføres til Christiania tugthuus, da

tiden hvor lenge de der skal arbeide vil ankomme paa hvad de fattiges Commis

særer med Hr. Directeures [apriobation] fastsetter.

[slutt]

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net