1790 - Nylenna av Munkerud, skyldsetningsforretning 

 

 

Aar 1790 den 17 junii, blev med efterskrevne 6 eedsorne lovrettesmænd

Ansteen Hoholt, Gunder Schau, Ellev Giøfield, Hans Copperud, Hans Møcherud og Gunder Kay

een skyldsetningsforretning foretaget paa og over et av Lars Christophersen Muncherud

paa denne gaard til Peder Jensen Svedstad bortsolgte stykke jord av jnd og udmark.

Hvor da! Retten loed sig av reqvirenterne, sælger og kiøber, anviise den skyldsættende

eiendoms [....] deelemerker saaleedes befandtes: Ved een grind i sør for pladsen

Kløftens huuse paa væstre siide av alfareveien begynder deelet, og følger et gierde

omtrent i sør, dog udi adskillige smaae bugter til et hiørne paa tomten, hvor Guld-

biørnerudsdeelet modstøder, og hvor et stoert grantræe er staaende, herfra brydes av

med een anden gierdesgaard i væst 50 skridt til et hiørne paa samme udi een

smal myr, endnu følgende skiegaarden som gaaer i sør efter myren indtil

gierdet for gaarden Muncheruds jndgierd eller eng modstøder, siden følges dette

sidstmeldte giærde i væst til nok et hiørne, og derfra medeen anden ski-gaard nordover

et braatestykke, ved hvis ende gierdet vender nogle skridt i væst over een bæcke-

myr, og hvorefter følges efter et giærde som skiielner imellem denne eiendom og

gaardens øvrige udmark i nord til et X mærked grantræ staaende paa østre siide

av den forbemeldte alfarevei ; hvorefter saa følges viidere nord til een i dag opsadt

og X mærked steen paa veiens væstre siide. Herfra gik naa omtrent i nordvæst ind i

skoven efter stenens oversiide, i liige strekning forbi 4 merkede trær og over een

stoer aas, kaldet Slaateaasen; hvilken ere øverste pyndt i strekningen, blev

ihuggen et X. Nu viidere efter korsede trær til een lønnestubbe ved een korsed gran

hvor deelet imellem gaarden Giøfield og Muncheruds skove mødes, hvorfra man

gik noget i nordøst, efter ligeleedes opmerkede trær, og omtrent liige strekning

til een fortørred furustubbe i een bergleen hvor Svedstads skovdeele mødes.

Her dreier deelet sig i øst og følgende paa søndre siide gaarden Svedstads

og pladsen Kløftens deeler, saaleedes som disse fra umindelige tiider av

har vært vedtagne i alle dets bugter og forskiellige strekninger, hen til

den griind i alfareveien hvor man tog deelets begyndelse. Jnden forbemeldte

antegnede deelemerker befindes altsaa den skyldsettende eiendom. Retten tog der-

ved i nøiagtig øiesyn og begranskning saavel denne frasolgte eiendom Nyelen-

den kaldet, som gaardens øvrige ind og udmark, og befandt man da, at av

sammes skyld 10 lispund salt kan den opgaaede eiendom ei høiere ansettes i skyld

til kongelige skatter og andre contribuationers udredelse end for et og et halvt

lispund salt med bøxel og herlighed. Hermed erklærede baade sælger og kiøber

at være fornøiede.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 362.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net