1789 - En tyveridom i Christiania for Baltzer Olsen fra Vamyra 

 

 

Baltzer Olsen var oppvokst på plassen Vamyra under Berger, som det går frem av

saksgangen nedenfor tjente han for Ole Flateby da han ble arrestert for å ha stjålet

noe båtredskap fra en annen båt i Christiania. Et par år senere var Baltzer i tjeneste

på Skoklefald. I 1809 giftet Baltzer seg med enken Mette Paulsdatter fra Oksvald (i kirke-

boken er han feilaktig innført som Baltzer Paulsen). Dette ekteparet flytter senere til

Langvik på Ladegaardsøen (Bygdøy) hvor Baltzer ernærer seg som fisker.

 

Christiania byting den 13 august 1789:

Underfogden Kaal i rettelagde Justitiens stev-

ning af 6te hujus mod arrestanten Baltzer Olsen til und-

gieldelse for af ham forøvet tyverii med videre

stevningens formeld hvis forkyndelse stevnevidner

er afhiemlede. Actor dernæst indgav Stiftets ordre af

29de f. m. og endelig forhøret af 25de dito: Arrestanten

Baltzer Olsen var løs og ledig for retten tilstæde saa

og hans anordnede Defensor Procurator Juritz. Arrestan-

ten vedgik hans i forhøret giorde bekiendelse. Som

vidne fremstoed Vagtmester Michelsen hvilken aflagde

eed og forklarede, at efter det omhandlede tyverie

for ham var anmeldt, begav han sig med Slutteren hen

til den omhandlede Ole Fladebyes baad, hvor de stiaal-

ne sager skulde være. Ved ankomsten og paa tilspør-

gende nægtede Ole Fladebye først at have saadanne sa-

ger, men da vidnet paastoed han skulde aabne plitten,

tilstoed han at have og lovede at fra sig levere hvad

hand hafde; Til hvilken ende han selv oplukkede plitten,

hvorudi befandtes de udi forhøret anførte sager, paa-

skydende da, at han ikke vidste, at drengen hafde lagt dem

der. Jnqvisiten derimod sagde: at efter at han hafde

bragt sagerne i baaden, var Ole Fladebye selv den, der

ei allene tillukkede plittdøren, med den derpaa befindt-

lige laas, men end og sloeg 2de spiger for, uden tvivl til

sagernes desto bedre bevaring. Som 2det vidne frem-

stoed Slutteren Bendix Christensen, aflagde eed og forklarede

eenstemmig med 1te vidne, med dette tillæg, at den blok

som Hans Nielsen savnede stoed opsadt i Ole Fladebyes baad

og om den sagde han som om det øvrige at han hafde faaet

den af drengen. Klageren var tilstæde og vedkiendte

sig de omhandlede sager. Actor begierede sagen udsadt

til næste ret; Til hvilken tiid vidnet Hans Olsen fore-

lægges.

 

Christiania byting den 20 august 1789:

 

Justitssagen mod Baltzer Olsen iretteæskede Actor og

indgav forelæggelsen af 13 hujus. Actor som maatte erfare

at det forelagde vidne nu ei møder og han ikke var bleven

forsynet med præsteattest for Delinqventen, maatte  begie-

re sagen udsadt til næste ret, da han haaber at frem-

stille vidne. For Baltzer Olsen mødte hans anordnede

Defensor Procurator Juritz og fremlagde Stiftets ordre

af 29 julii sidstleden: Sagen udsættes til næste ret.

 

Christiania byting 27 august 1789:

Justitiens sag mod Baltzer Olsen iretteæskede

Actor Kaal og fremstillede vidnet Hans Olsen som aflag-

de corporlig eed at vilde vidne sandhed i sagen, for-

klarede sig eenstemmig med Vagtmester Michelsen og

at han var nærværende ved da de omhandlede sager bleve

fundne i Ole Fladebyes baad, og hørte Ole Fladebye sige

at han ikke vidste hvorledes drengen Baltzer Olsen var til-

kommen samme eller hafde skiult dem i hans baad, dog

forekom vidnet meget mistænkelig at plitten i baaden

ikke alleene var forsynet med laas og desuden med som

tilslaget. Ole Fladebye mødte efter Actors indkaldelse og

igientoeg hvad han under forhøret har udsagt; Derimod

sagde Jnqvisiten ham nu under øynene ikke alleene at han

bad ham skaffe sig noget toug-værk, men anviiste ham

og een baad han kunde tage det af, og var altsaa vel vit-

terligt: at han stial det tilsammen, ligesom han og var

den, der strax efter de hafde lagt ud fra bryggen, sloeg plitten

til med søm, foruden at den forhen var laasfærdig; men

dette alt nægtede Ole Fladebye og paaskiøv som forhen hans

uvidenhed, saavel om tyveriet som maaden paa hvilken

Jnqvisiten hafde skiult sagerne i hans baad. Actor til-

kiendegav at dræk-touget og sækken som forhøret an-

melder var forvaret ud paa pladsen Helvig, er siden

eieren Ole Slemstad  bleven indhændiget, hvormed alt det

stiaalne er kommen til rigtighed; Actor dernæst ind-

gav præsten Hr. Bierregaards attest om arrestanten hvor-

efter han indloed sagen under dom med paastand efter

stevnemaalet, og maatte derhos i følge Stiftets ordre ud-

bede afskrift af det passerede inddraget forhøret

for at vorde Ole Fladebyes øvrighed tilstillet. De-

fensor sagde: at i hvor reen Ole Fladebye vil giøre

sig, saa er han dog nok den som ved sine overtalelser

har forleedet Jnqvisiten til det forøvede naskerie; Det

er overalt saa smaae ting, at det neppe kan blive

til tyverie at henregne men ikkun til børns for-

seelse hvorefter han og forventede sagen paadømt og

saaledes undergav samme dom. Eragtet.

Sagen optages til doms.

 

Christiania byting 10 september 1789:

 

Udi sagen anlagt af Justitien contra Baltzer Olsen

blev med laugrettet saaledes dømt

At den her actionerede 20 aar gamle dreng Baltzer Olsen

virkelig har forgrebet sig paa nogle baadredskaber

af værdie til 1 rd; det er saavel med hans egen tilstaaelse

som de førte vidners forklaringer og de hos ham be-

fundne stiaalne kosters tilbagegivelse saa nøyagtig

oplyste, at hverken hans ungdoms aar eller den paa-

skudte forledelse, kan frietage ham for den straf

som forordningen for første simpelt tyverie for-

skriver. At Ole Fladebye, udi hvis tieneste og følge

han var, har været i det mindste vel vitterlig om

at Baltzer hafde skiult de stiaalne koster udi hans baad,

det ligger saa meget klarere for dagen, som han selv

har tilstaaet at Baltzer viiste ham nogle deele deraf, og

ved paagribelsen een stiaalen blok befandtes opsadt

paa og bragt i brug hans baad; men da han som

udenbyes mand her ei findes under dom indstevnt,

maae alleene Justitiens tiltale til hannem forbeholdes.

J henseende til Baltzer Olsen kiendes derimod for ret:

at han som første gang befunden udi simpelt tyverie,

bør indsættes til arbeide udi Stiftets tugthuus for

2de maaneder.

Med denne dom declarerede arrestanten sig for-

nøyet og ei forlangede apell.

 

Kildeinformasjon:Oslo fylke, Christiania by, Tingbok A 73, folie 10b, 13b, 14b, 22. 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net