1789 - Leiermål, Svend Hågensen Grøstad og Margrethe Hansdatter 

 

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 6 mars 1789 på Wennersgård i Ås:

 

Fogeden Hr. Justitzraad Bukier loed ved Fuldmegtig Nimb frem-

legge een skriftlig stevning, dat, 10de janr. sidstl. hvorved han citierer

Svend Haagensen Grøstad av Næsodden til undgieldelse for begaaet

leiermaal i ægteskab; hvilken stevning sees lovligen er været for-

kyndt. Stevnevidnerne Lensmanden Peder Røer og Ole Sørensen

eedfestede stevningens lovlige forkyndelse. Den indstevnte

møtte ikke. Actor producerede Amtets ordre av 5te juli sidstl.

og dernest begiærede foreleggelse for udeblevne part: Eragtet

jndstevnte Svend Haagensen Grøstad gives lovdag at møde

med tilsvar i denne sag i neste sommerting.

 

Utsatte saker fra sommertinget for Ås og Nesodden den 16 juli 1789

foretatt den 14 august s. a. på Wennersgård i Ås:

 

Fogden Hr. Justitzraad Bukier iretteæskede sagen mod Svend

Haagensen Grøstad for begaaet leiermaal i ægteskab, hvorudi

han fremlagde lovdagen lovlig forkyndt efter paategning.

Den indstevnte møtte ikke. Actor derefter anmeldte, at

han efter undersøgning ikke til denne tiid har kundet

faae opspurgt den angieldendes boepæl; hvilket efter rygter

skal være ynkerlig fattig; thi fandt han fornøden at begiære

sagen udsat til neste ting for med vidner at oplyse hans

armod og fattigdom. Sagen udstaaer til neste ting.

 

Høstinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1789 på

Skydsjordet i Nordby anneks:

 

Fogden Hr. Justitzraad Bukier iretteæskede leiermaalssagen

mod Svend Haagensen Grøstad, og nu fremstillede som godvillig

mødende vidner Peder Svedstad og Ole Fieldstranden som han

begiærede maatte forklare sig, om de er bekiendt Svend Haagensen

Grøstad er noget eiende, hvorav yderste formue kunde udredes

saavelsom om de veed hvor denne nu opholder sig. Vidnerne

fremstoed avlagde eed og forklarede: at omspurgte Svend

Haagensen Grøstad kiender de, og veed til visse, at han i nogle

aar tilbage inted har været eiende, men var og er i fattig

og ynkerlig trengende tilstand. For nerværende tiener han paa

gaarden Schutterud i Froen sogn. Actor paastoed dom efter jnd-

stevningen, og da det nu er beviist, den actionerede inted er

eiende, saa er det een følge, at den forretning hvorom forord-

ningen av 6 decbr. 1743 benevner ikke har været avholdt.

Sagen optages til doms.

 

Kontinuasjon av høsttinget 1789 for Ås og Nesodden den 20

januar 1790 på Skydsjordet i Nordby anneks:

 

Udi justitz-sagen mod Swend Haagensen Grøstad-

eier for leiermaal i ægteskab

                               DØMT:

Efter Sognepræsten Hr. Bierregaards anmeldelse, har ind-

stevnte Swend Haagensen Grøstad-eier beganget leiermaal

i sit ægteskab, med pigen Margrethe Hansdatter. Han har

uagted stevning og rettens laugdag ikke mødt med nogen

benægtelse derimod. Thi bør Swend Haagensen Grøstad-eier

ifølge lovens 6-13-1 artl. samt forordningen av 6 decbr. 1743

[§] 22 udreede sine forvirkede dobbelte leiermaalsbøder 48 lod

sølv eller 24 Rd, samt have sin yderste formue forbrudt til

fischum. Og da det ved vidner udi sagen er beviist, at han

inted er eiende, har ikke heller nogen boepæl, men tiener

for sin underholdning, saa har den i aller høistbemeldte anord-

ning befahlede forretning ikke været at avholde. Processens

omkostninger opretter han herforuden med 5 Rd; alt 15 dage

efter denne doms forkyndelse, under viidere lovbydelig adfærd.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43,

folie 306b, 322b, 339b, 346b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net