1789 - Leiermål, Peder Rødsten og Anne Mathiasdatter 

 

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 6 mars 1789 på Wennersgård i Ås:

 

Fogeden Hr. Justitzraad Bukier, loed ved Fuldmegtig Nimb

jrettelegge een skriftlig stevning, hvorved Peder Rudsteen

i Næsodden er citiered til undgieldelse for begaaet leiermaal

i ægteskab, dat: 10 janr. sidstl. og sees lovlig forkyndt. Stevnevid-

nerne avhiemlede jndkaldelsens rigtighed. Den indstevnte

møtte ikke: Actor producerede Amtets ordre til denne sags

anleg, og begiærede lovdag for indstevnte. Eragtet: Peder

Rudsteen gives lovdag at møde med tilsvar i sagen neste

sommerting.

 

Utsatte saker fra sommertinget den 16 juli fortsatt den

14 august 1789 på Wennersgård i Ås:

 

Fogden Hr. Justitzraad Bukier iretteæskede sagen mod Peder

Rudsteen for begaaet leiermaal i ægteskab; hvorudi han

fremlagde lovdagen lovlig forkyndt efter paategning.

Den indstevnte møtte ikke. Actor derefter anmeldte, at

han efter undersøgning ikke til denne tiid har kundet

faae opspurgt den angieldendes boepæl; hvilken efter rygter

skal være ynkelig fattig, thi fandt han fornøden at be.

giære sagen udsat til neste ting for med vidner at oplyse

hans armod og fattigdom. Sagen udstaaer til neste ting.

 

Høstinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1789 på

Skydsjordet i Nordby anneks:

 

Fogden Hr. Justitzraad Bukier loed ved Fuldmegtig Nimb

iretteæske leiermaalssagen mod Peder Rudsteen, og frem-

stillede som godvillig mødende vidner Peder Svedstad og Ole

Fieldstranden som han begiærede maatte forklare sig, om

hvor den actionerede opholder sig, og om han noget er

eiende, eller er i fattige omstendigheder. De fremstillede

prov avlagde corporlig eed, og eenstemmig vidnede: at Peder

Rudsteen har de kiendt, og veed at han var fattig og ynke-

lig arm, saa han inted eiede. Han udflyttede fra Rudsteen

til Christiania, men hvor han nu er veed de ikke. Actor

paastoed dom efter indstevningen, og derfor declarerede

at da den actionerede ikke har været atr finde, som beviist

inted eiende, saa har ingen forretning over denne mands

formue været at erholde. Sagen optages til doms.

 

Kontinuasjon av høsttinget 1789 for Ås og Nesodden den

20 januar 1790 på Skydsjordet i Nordby anneks:

 

J justitz-sagen mod Peder Rudsteen, for leier-

maal i sit ægteskab

                                Avsagt:

Sognepræsten Hr. Bierregaards anmeldelse som den angiel-

dende ikke har modsagt, beviiser, at indstevnte Peder Ruud-

steen i sit ægteskab har begaaet leiermaal med Anne Mathias-

datter sammesteds. Hand bør derfor, efter lovens 6-13-1 artl.

og forordningen av 6te decbr. 1743 [§] 22, bøde 48 lod sølv, eller

24 Rd, og desforuden have til fischum forbrudt sin yderste

formue, hvortil da, efter de under sagen førte vidners

forklaring, hand som een aldeeles forarmed og fattig mand,

inted er eller har været eiendom og da hand tillige er udfløtted

av districtet, har den i aller høistbemelte anordning befahlede

forretning ikke været at avholde. J processens omkost-

ninger betaler hand 5 Rd. Det idømte udreedes 15 dage efter

denne doms forkyndelse under viidere lovlig adfærd.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43,

folie 307, 322b, 339b, 346b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net