1788 - Tingsvitne i Christiania angående tyveri fra Aslak Sørby 

 

 

De to soldatene Ole Tharaldsen og Ole Eriksen fra Christiania var pågrepet

og siktet for flere tyverier. De hadde også vært på Nesodden og stjålet ved

fra Aslak Sørby. Teksten nedenfor er et såkalt tingsvidne hvor det ble inn-

hentet vitneprov for videre bruk i rettssaker. Det er en fornøyelig historie

om hvordan Nesoddingene oppsporet tyvene og ordnet det hele på sitt vis:

 

Aar 1788 den 7 julii blev rettten til eftermeldte

tingsvidnesags videre behandling sadt og administreret

udi Christiania bye tinghuus, i overværelse af behørig

laugret.

                          Hvorda!

Underfogden Kaal iretteæskede tingsvidnesagen mod solda-

terne Ole Tharaldsen og Ole Erichsen, og derudi fremstillede

til vitnesbyrds aflæg 2de mænd af Næsodden, hvilke efter Slots-

fogden Justitsraad Bukiers foranstaltning ere til den ende hid ind

beordrede nemlig: Aslach Sørbye og Anders Solberg, foruden, saa

mange fleere af de her i byen hiemmehørende vidner som har vært

at opspørge eller for tiiden ere tilstæde. Efter regimentets

foranstaltning mødte persohnlig for retten begge soldaterne Ole Tharald-

sen og Ole Erichsen, og indfandt sig paa regimentets vegne

Hr. Liutenant v: Wibe. For de fremstillede vidner blev eedens

forklaring af lovbogen oplæst og formaned til sandheds udsigelse,

hvorefter de aflagde corporlig eed at vidne sandhed i denne sag.

Fremstoed som 27de vidne Aslach Sørbye som forklarede at saavidt han

kan erindre midtsommers nu 3 aar siden, havde han staaende en

deel brændeveed ved søekanten paa Næsodden, hvoraf 2de mænd sam-

mestæds den eene nemlig Lars Kirchevigen, hvilken siden er flyttet fra

stædet, og den andre navnlig Hans Røhr, hvilken er og i lang tiid

har vært sængeliggende, en dag berettede ham, at endeel [var?] bleven

bortstiaalen, og at de om natten paa fiorden hid indad havde

mødt Ole Tharaldsen og Ole Erichsen med hver sin baad med brænde-

veed udi, hvorom de havde spurgt dem hvor fra den var kommen

og faaet til svar at de havde hentet den for en her i byen fra

Bondefiorden, men efter denne beretning og da vidnet grand-

givelig kunde see at der havde vært tyvehaand ved hans veed, begav

han sig strax his ind til byen, tilligemed nærværende Anders

Soelberg, for at opsøge tyven. Ved ankomsten til den saa-

kalte Tyveholmen hen hvor pottemager Jver Dahl boer, forespurgte

de sig hos ham om hand havde kiøbt nogen saadan veed, og fik

til giensvar jo. Ole Tharaldsen og Ole Erichsen havde afvigte

nat tilbragt og solgt ham 3 favner, hvilken

veed han øyensaa og da grandgivelig igienjendte, derpaa

begav de sig først hen til Ole Erichsen, hvilken nægtede at

have solgt veed til pottemageren, men dog efter deres

paastand fulgte med dem hen til pottemageren, da han saa

ej heller der ville giøre bekiendelse fulgtes de samtlige

ad hen til Ole Tharaldsen, hvilken saasnart de havde anbragt

deres ærinde og spurgt hvor de havde faaet den veed fra han

og Ole Erichsen havde solgt til pottemageren, spurgte igien

hvad de villle have for veeden, og derpaa fulgte med dem

samtl: hen til pottemageren, hvor de først tilbød at ville

eerlægge sig de penge de havde faaet for veeden og siden

da han og kamerater paastoed desuden betale for deres

reiser, endelig ogsaa beqvemmede sig dertil og betale

for rejseomkostninger til vidnet selv 5te, 4 Rd, men

det holdt saa haardt inden de ville beqvemme sig til det

sidste, at vidnet og hans kamerater vare allerede paa

veyen hid til byen for at anmelde tyveriet, da begge

Oler kaldte dem tilbage og indginge at betale saavel

2 Rd 1 Ort for viidere som 4 Rd for rejseomkostninger, hvilke

penge pottemageren Jver Dahl, i begge Olenes nærværelse

og efter deres forlangende, udbetalte for dem, og dermed

fik sagen sin ende. 28de vidne Anders Solberg

forklarede sig i alt eenstemmig med 27de vidne, baade i

henseende til den af Lars Kirchevigen og  Hans Røhr henseende

den omhandlede veed først giorde anmeldelse og hvad der

siden videre imellem begge Olerne og 27de vidne tildrog sig, hvorved

hand fra først til sidst var overværende. Paa Ole Tharaldsens

tilspørgende om han og Ole Erichsen ikke gienge først eller

noget forud for vidnerne og deres kamerater da de ikke i

huuset om handelen kunde komme til rette, og bleve af den-

nem tilbagekaldede, svarede begge vidnerne eenstemmig: nej, de

gik tilvisse tilsammen fra pottemageren af, thi meden, de op-

holdt sig der paastoede de 1Rd til mands og altsaa tilsammen 5 Rd for

reyseomkostninger, men da begge Olerne ikke ville ingaae

det, truede vidnerne og deres kamerater met at gaae til byen

og anmelde tildragelsen, begave sig og til den ende paa veyen, hvor

begge Olerne fulgte dem og derunder bleve de eenige om 4 Rd, gienge

saa tilbage til pottemageren hvor de finge pengene.

Actor begiærede vidnerne tilspurgt: Om de kunde ansee for

muelig eller riimelig hvad begge Olerne under krigsforhøret har

villet paaskyde, nemlig at de ikke havde taget den omhandlede

veed nogen stæds ved stranden paa Næsodden, men faaet den af

en mand, hvilken de der ude paa fiorden skulle have begegnt og

som skulle haft den i sin baad. Svar: Ney det kunde de

hverken ansee for viirkelig eller muelig at de i en baad ude paa

vilde fiorden skulle lægge ene til den anden og bringe veed over.

Høyst riimelig og det derimod at Olerne haver taget denne veed

paa stranden, da det skal have vært omtrent ved midnats-

tiider, at anmælderen begege de eller mødte dem derude paa

fiorden nærmere Næsoddens end byens land.

Videre fremstoed kiøbmand Jens Larsen, skipper Johannes Schou

og lods Hans Hansen, hvilken ligeleedes aflagde corporlig eed at ville

vidne sandhed i denne sag. 29de vidne Jens Larsen, 30te skipper Jo-

hannes Schou, 31te vidne lods Hans Hansen vedbliver deres under

forhøret pag. 18, 25, 23 og 27 samt acten aflagde forklaringer.

Actor anmeldte, et i anleedning af stevnevidnernes anmældelse for-

hen, tilførte: at den under forhøret pag. 3 afhørteMilde Syversdatter og

Hans Gulbrandsen have unddraget sig  fra møde for denne ret og hen.-

sludt sig til regimentet, til hvilket Actor altsaa maatte have den

henviist; Maren Andersdatter hvis forklaring findes pag. 7, er reist paa

landet uden at man har kundet faae hendes opholdsstæd opspurgt.

Jørgen Monsen, pag. 14, er indgaaet paa een søerejse. Jens Nielsen

pag. 21 og 23, er imidlertiid ved døden afgangen. Og Anne Erichsdatter

pag. 29 skal imidlertiid i tugthuuset være inddømt. Altsaa

ville hand og kunde hand forsvarlig vel ikke længere opholde dette tingsvidne

saa noget meere som det er uvist naar eller hvor fraværende

kommer tilbage eller hvor de skulle være at antræffe, men

maatte i den stæd nu begiære tingsvidnet sluttet og i vedbørlig

form beskreven meddeelt, som retten bevilgede.

 

Kildeinformasjon:Oslo fylke, Christiania by, Tingbok A 72, folie 428.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net