1787 - Anne To`s stevning for hennes overnatting i Christiania rådstuearrest 

 

Anne To, som i denne saken stevner underfogden Kaal fordi

hun måtte tilbringe en natt i arresten, hadde i noen år drevet

gården To på Nesodden som enke etter Thorer Nilsen. Da disse

ble gift var hun enke etter Hans Pedersen Ildjernet. Hennes fulle

navn var Anne Nilsdatter Bakke eller Bagge, hun kan ha vært en

søster av den senere skipperen og kjøpmannen på Ildjernet,

Svend Nilsen Bakke – i så fall var hun opprinnelig fra Danmark.

Omtrent samtidig som denne saken pågikk forsvinner Anne Nilsdatter

som bruker på To – og Nesodden.

 

Christiania byting 21 september 1786:

 

For enken Anne Toe fremlagde Procurator Wold

een stevning af 21 f. m . mod Kaal for een over hende og

hendes efecter foranstalted arrest, hvorfor hun nu søger

satification, alt efter stevningens nærmere formeld, hvis

paateigning stevnevidnerne afhiemlede. Wold derefter

begiærede paaraabt saa mange som af de indstevnte vid-

ner mødet. Underfogden Procurator Kaal var tilstæde, og

maatte under generalbenægtelse af de dristige imputationer

og efter rigtig difinition grov løgn som stevningen indehol-

der og som ikke kan være kommen uden fra een ligesaa grov

karl der paa andres bekostning vil bruge sit uroelige

hoved til uværdige fornærmelser, giøre exception imod

denne sag, da han ikke indseer, hvorledes han for sit em-

bedets forvaltning, kan ved privat søgsmaal trækkes ind

for retten. Paa hvilken grund han paastoed stevningen

afviist da i fall Anne Toe eller hendis værdige tilhængere

finde sig fornærmede ved nogen saadan Comparenters

embeds foranstaltning, og have haab om saadant at

kunde beviise, faaer de derom med klage til øvrigheden

henvende Dem, da det faaer ankomme paa om øvrig-

heden da finder nogen saadan feil, hvorefter sag kunde

anlægges til undgieldelse, som det producerede stevnemaal

meget ublue kalder det. Wold sagde: At vidnernes depo-

sitioner vil udkomme det contraire af sagvolderens uan-

stændige protocollation, den Comparenten i henseende til

de nedriige udtrykke, holder usvarværdig. Det maatte

ellers remarqueres: at sagvolderen først anfører intet

at have giort af det hvorfor han citeres og dernæst at

han har giort det i følge sit embede; men bemelte

embede er alt for ringe til paa egen haand og foreta-

ge sig saadant uden øvrighedheds ordre og ingen saadan

har han alligneret miindre fremviist for sin for-

handling, det er derfor lige frem, at han bør staae

Citantinden til ansvar for sin lovstridige omgang,

og at sagen efter anlægget gaaer sin tour, hvorfore

Comparenten paastoed sammes fremme af vidner-

nes paaraab.

                              Eragted

Her sees ingen lovlig grund paa hvilken stevnin-

gens afviisning med forsvar kunde bygges.

Kaal tilførte, at siden Dommeren har behaget at be-

vilge sagens fremme maatte Comparenten i kraftigste

maade reservere sin ret, for den ved stevningens ube-

viislige sigtelse tilføret fornær-

melse. Af vidnerne mødte Paul Hass, Vagtmester

Heybroch, Slutteren Ole Erichsen og hustrue Berthe Saxes-

datter, og datter Anne Kirstine Olsdatter. Nicolai Mor-

tensen og Ole Paulsen, som aflagde corporlig eed at vilde

vidne sandhed i sagen. Fremstoed 1te vidne Paul Hass

som forklarede: at han var ikke tilstæde ved arresten, men

morgenen efter sendte Citantinden bud til ham, at han

vilde komme til hende her. Ved ankomsten talede han med

Vagtmester Heybroch og spurgte ham om aarsagen til

hendis aresterelse, hvilket han svarede han vidste det

ikke. Slutteren hafde forrettet det og hos ham var hun

at finde, der hafde vel været bud hos ham fra Under-

fogden Kaal sagde Vagtmesteren videre om hendes

arresterelse men han hafde ikke befattet sig dermed.

Vidnet gik derpaa hen til Slutteren for at faae

hende i tale, men saadant blev ham formuret og

Slutteren sagde: der var ham forbuden nogen maatte

faae hende i tale. Jkke desmindre talede de sammen

igiennem vinduet, hvor han sagde til hende at giøre

fornøden anstalt for hendes underholdning. Dette

skeede om formiddagen ved 9 slet. Om eftermiddagen

indfandt han sig her igien, da der blev sagt at her

var given ordre til hendes løsladelse, men først vilde

hun ikke gaae ud førend hun fik aarsagen til

hendes arrest at viide og siden fik hun ondt, saa

at sendte bud efter Feldtskiær, men da den ikke kom

forloed han hende imellem 10 og 11 slet om aftenen,

hvorefter hun saavidt han veed blev her natten over,

men morgenen efter kom hun sygelig til vidnet

og laae til sengs den heele dag, hvor hun blev aare-

ladt: Siden begav hun sig til det huus hun blev arreste-

ret fra, hvor hun for det meeste holdt ved sengen i

3 dage. 2det vidne Vagtmester Hejbroch forklarede

at een aften for nogen tiid siden bragte Slutteren

Citantinden her ind i arresten med sigende: at han

dertil hafde ordre fra Underfogden Kaal. 3die vidne

Slutteren Ole Erichsen forklarede: at een aften for nogen

tiid siden omtrent ved 10 slet kom Underfogdens piige

til hannem, med sigende: at han hafde faaet efterret-

ning at Citantinden var indkommen i Otmar Eegebergs

huus og der var i begreb med at borttage eendeel af

husets sager, dette skulde han Slutteren gaae hen alt

eftersee og forekomme, og bede Citantinden komme

need til Kaal, men dersom hun ikke godvillig vilde skulde

han tage hende med magt. Hvortil vidnet svarede: at

han gikk ikke førend han fikk Vagtmesterens ordre: Jmid-

lertiid kom her Kaals pige igien og sagde: at nu hafde

der været 2de piger derover fra og beretted, at foruden

hvad Citantinden hafde bortført før, var hun nu atter i

begreb med at bortføre meere af Otmars tøy, derfore

maatte han skynde sig op for saadant at forekomme.

Vidnet forespurgte sig hos Vagtmesteren om han skulde

gaae og da han dertil svarede ja! toeg vidnet 2de

vægtere med sig og Kaals pige fulgte dem tillige til huset.

Ved ankomsten der, sagde hun bli her imedens ieg gaaer

ind om hun vil gaae godvillig med, men kort efter kom

hun ud igien og sagde, nei hun vil ikke, altsaa faaer de

tage hende; De ginge derpaa ind og efter at de hafde faaet

lys tændt, bad de hende som hafde lagt sig at hun vilde følge

med til Kaal, dertil viiste hun sig i førstningen uvillig

med sigende at hun der intet hafde at bestille, men da vid-

net sagde hun maatte stoed hun op og fulgte med dem. Ved

ankomsten til Kaals huus, svarede den forbemelte pige at

han ikke var hiemme og videre paa vidnets tilspør-

gende hvad han skulle giøre med konen, at han fik forvare

hende til i morgen: Vidnet bragte hende da først hiem

til sig og siden i næste arrestkammeret. Morgenen næst-

efter imellem 9 og 10 slet forhørte Kaal hende her i bye-

tingshuset og efter at det var forbie, sagde han til vid-

net: at hun var ingen arrestant han kunde lade hende

gaae, men hun svarede nei hun vilde ikke og derpaa

sagde Kaal ja saa lad hende blive for sin egen regning

men derefter vilde hun ikke rette sig førend hun fik viide

hvorfor hun var arresteret. Strax efter forhøret viiste

hun sig som syg og uagted hans anmodning at hun vilde

gaae ud, forblev dog her til ud paa aftenen, da

hun efter anden mands overtalelse gik herfra, imidlertiid

og imedens hun endnu befandt sig her, var det koldt i

arrestkammeret men varmere i hans skur hvor-

fore han sad døren oppe og bad hende dertil, men det

vilde hun ikke, hvorfore han toeg og bar hende ind i

sin stue, da han ikke vilde have arrestkammerdøren

staaende aaben, og ei heller for hende tillukt, all den

stund hun var erklæret frie for arrest. Samme tiid

om aftenen som arresteringen skeede spurgde han  Vagt-

mesteren: om han tillige skulde tage hendes baad i

forvaring hvortil han svarede ja! Hvorefter det og

skeede: 4de vidne Birthe Saxesdatter forklarede: at det var imellem

11 og 12 slet at Citantinden blev hid indbragt. Morge-

nen derefter blev hun kaldet til forhør, men Kaal

var ikke der hiemme og talede med hende. Forøvrigt var

hun eenstemmig med 3die vidne hendes mand. 5te vidne

Anne Kirstine Olsdatter eenstemmig med 4de vidne

hendes moder. 6te vidne Nicolai Mortensen og 7de vidne

Ole Paulsen forklarede: at de een aften for nogen

tiid siden fulgte med Slutteren imellem 11 og 12 slet hen

op til Otmar Eegebergs huus, hvor de endelig kom ind og

efter at lys var tændt, hørte de Slutteren spørge arrestant-

inden som allerede hafde lagt sig, om hun godvillig vilde

følge med ham hen til Monsr. Kaal, hvis ikke hafde han

ordre at tage hende med magt, hvortil hun i førstnin-

gen yttrede uvillighed og syntes underlig om at han

vilde arrestere hende, men endelig sagde hun kunde og

skulde vel følge med dem, hun fulgte ogsaa, da for-

øvrigt tilgik saaledes som Slutteren har forklaret,

men om tildragelsen morgen efter vidste de ikke;

Hendes baad blev optagen i forvaring og dertil

skulde være anledning at her var bleven sagt; at

hun skulde haft 2de karler med sig for at flytte gods

ud af Otmars huus, hvilket Vagtmesteren meente best

ved baadens bortagelse kunde forekommes, hvorfore

vidnet Nicolai var den som hentede baaden og brag-

te den til bryggen og aarene til Raadstuegaarden.

Wold begiærede de udeblevne vidner laugdagede til

i dag 14ten dage. Kaal forbeholdt sine jndsigelse imod

disse, der alle have provet om deres egne gierninger.

                  Eragted

De udeblevne vidner Hasses kone og Kaals pige

forlægges under falsmaals straf til 5te octob:

 

Christiania byting 5 oktober 1786:

 

Enken Anne Thoes sag mod Kaal iretteæskede Wold

og fremlagde laugdagen af 21de f. m. lovlig forkyndt efter paa-

tegning, som stevnevidnerne afhiemlede; hvorefter Wold udbad sig

de laugdagede vidner paaraabte. Hass mødte og loed lyse

hans kones svagheds forfald, med forbindelse at indkomme med

vidnesbyrd saa snart hendes sundhed tillader. Procurator Kaal

var tilstæde. Det andet laugdagede vidne Johanne Svends-

datter mødte, som blev eedens forklaring af lovbogen forelæst

med alvorlig formaning til sandheds udsigende, og derefter af-

lagde corporlig eed at ville vidne sandhed i denne sag, for-

klarede: at den omhandlede aften kom 2de piger paa den tiid Kaal

ikke var hiemme til huuset, begiærede at tale med ham og i man-

gel deraf sagde at han havde beedet dem lade sig viide naar Ci-

tantinden kom i Otmar Eegebergs huus, nu var hun der, havde

[opreevet?] en deel vaade klæder med hvilke hun samme nat agtede

at begive sig derfra, hvorpaa vidnet uden at tale med Kaal gik

hen til Slutteren og sagde ham vad pigerne berettede, at Kaal ikke

var hiemme og at han maatte drage omsorg for at intet blev

udført af Otmars huus, men Slutteren svarede hertil at hand ikke

befattede sig dermed førend han fik meere bestemt ordre. Jmid-

lertiid gik vidnet i byen til Kaal, berettede ham det forefald-

ne og fik derimod ordre af ham at gaae til Citantinden og beede

hende komme til ham med hosføyet at dersom hun icke ville

komme, skulle han lade hende hente. Denne ordre forstoed

vidnet saa at det skulle skee strax eller endnu samme aften,

men morgenen nest efter tiltalte Kaal hende fordie hun havde

forstaaet ham uret, hans meening havde icke været at Ci-

tantinden skulle komme til ham førend morgenen nest efter.

Jmidlertiid kom de omtalte 2de piger igien med samme be-

retning, med dem og Slutteren fulgte vidnet hen til Ot-

mars huus, hvor vidnet først alleene gik ind og bad Citantinden

følge med sig til Kaal, men da hun dertil svarede ney, gik vid-

net ud igien og sagde det til Slutteren og Vægterne som stoede

udenfor, hvilke derpaa ginge ind og vidnet hiem tilbage.

Lidet derefter kom Slutteren hen til Kaals logie med Citantinden

tillige med Vægterne, enda var Kaal ikke hiemkommen, hvor-

for Slutteren spurgte hvad han da skulle giøre, hvortil vidnet

efter sin forstand svarede: J faaer da bevare hende saalænge.

Paa Kaals tilspørgende forklarede vidnet viidere: at da hun

den omhandlede aften var hos ham for at melde hvad pigerne

havde bragt, traf hun ham saavidt hun erinder i Ruuse-løk-

ken udenfor byen, siden og samme aften saae og talte hun

ikke med ham og altsaa ikke gav han nogen beretning om

det tildragne eller at Citantinden var kommen i arrest førend

morgenen nest efter. Wold begiærede sagen stillet

i beroe i 14ten dage som blev bevilget.

 

Christiania byting 26 oktober 1786:

 

Anne Thoes sag imod Underfoged Kaal i rette-

æskede Wold og frafaldt vidnet Hasses kone siden hun end-

nu skal være syg, men derimod indleverede sin jrettesættelse

af dags dato med de deri paaberaabte 2de bielage af

7de og 10de aug: d. a. med sine paateigninger under literis

A og B, hvormed han udloed sagen under dom. Kaal

begiærede sagens anstand til 16de hujus, som bevilges.

 

Christiania byting 16 november 1786:

 

Anne Thoes sag imod Procurator Kaal iretteæskede

Procurator Wold. Kaal begiærede sagen udsadt i 4

uger. Wold protesterede imod denne lange anstand, da

Jndstevnte burde have benyttet sig af de forrige og

produceret sagen til i dag, hvilket Comparenten haabede

han bliver paalagt. Eragtet:

Sagen udsættes for det første til 30te hujus.

 

Christiania byting 30 november 1786:

 

Anne Thoes sag imod Underfogden Kaal irette-

æskede Wold med paastand om dom. Kaal maatte

endnu begiære sagens anstand i 14ten dage for at ind-

komme med tilsvar. Wold protesterede imod sagens

længere henstand som efter forhen har været udsadt.

                           Eragted

Sagen beroer til 14de decbr. med erindring.

 

Christiania byting 14 desember 1786:

 

Anne Thoes sag imod Underfogden Procurator

Kaal i retteæskede Wold. Kaal mødte og indleverede

sit indlæg af dags dato, hvorved han indloed sagen

under dom. Wold sagde det indkomne  jndlæg meriterer

intet speciel svar og fordi Citantinden af Otmar Ege-

berg som var raadig sit eget var betroet nøglen for at

tilsee hans huus og deels hente nogle madvahrer derfra

til ham og hans arbeidsfolk, derfore maatte hun hver.

ken være underkastet examination og mindre arrest

i sær af een dertil incompetent, som dristigen uden

ordre og af animositet foretoeg sig saadant; Hvorfore

Wold annholdt sig til den for Citantinden indlagde de-

monstration og paastand og haabede dom efter sam-

me i forventning af at Kaal urigtigejndsigelser

bliver i alt forkastede.

                                 Eragted

Sagen optages til doms.

 

Christiania byting 18 januar 1787:

 

Udi sagen anlagt af Anne Thoe contra Underfogden

Kaal blev saaledes

                                Dømt

Bondekonen Anne Thoe klager over at Underfogden Pro-

curator Kaal skal uden skyld og brøde have ladet hende kaste

i arrest og derudi forblive natten over. At hun een aften

ved Slutteren og 2de Vægtere, da hun ei godvillig vilde følge

et fra Kaal udsendt bud hen til ham, er fra een vis

Otmar Egebergs huus bleven henbragt i stadens arrest

og der natten over har maattet udholde, det er med de

førte vidner nøyagtig oplyst; Men at det er skeedt efter

Kaals foranstaltning, det er langt fra ei beviist. Tvert

imod sees her, at anledningen har været, at efter at be-

melte Otmar Eegeberg just i de samme dage saa ilde hafde

slaget een mand, at der var meere frygt end haab om

hans liv, og Otmar desformedelst holdt sig i skiul, skal Anne

Thoe efter 7de vidnets forklaring udi det indlagde forhør

have anmasset sig hans boe og allerede een gang forud

derfra udbragt nogle kostbare sager og nu anden gang

var i begreb med at vilde udbringe noget linned, hvor-

om 2de ubenævnte piger for Kaals pige i hans fraværelse

skulde have giort anmeldelse, og hun igien for ham, da han

som Actor i sagen mod Otmar, og som bemyndiget til justiti-

ens pleye, skal have betalet sin pige, at bede Anne Thoe

komme til sig, i hvis anledning pigen, da Anne Thoe ei

godvillig vilde følge med hende til ham, af egen bevægelse

og uden nogen vidre Kaals ordre, loed hende ved Slutteren

og Vægtere henbringe først til Kaals huus og siden da han

enda ei var kommen hiem til raadstuen. Alt dette

skeede sildig ud paa aftenen, og efter pigens videre for-

klaring talte hun ei samme aften sildigere med Kaal,

saa at han intet fik viide om Annes hæftelse, førend

morgenen næstefter, da han som forhøret viser, saa

strax efter at have forhøret hende om hendes forhold i

Otmars huus, loed hende paa frie fod stille. Da dette

tildrog sig, stoed det endnu i det ganske uvisse, om

den slagne mands liv eller død; J sidste fald maatte

Otmars boeslods forbrydelse blive een u-undgaaelig

følge. At vaage over at hans boe ei imidlertiid

skulde blive forrykket, kunde saa meget mindre

være Kaal uvedkommende, som han just den dag i

visse maader forestoed selve Byefogedembedet.

At anmasse sig og udføre noget af et saadant

boe, maatte saa lidt være Anne Thoe, hvad enten hun

som paaberaabes var hans forlovede eller kone

som nogen anden tilladelig, og altsaa følger klarlig

at hun deels ved at indtrænge og anmasse sig et huus

og boe, som stoed under justitiens opsigt, deels og fornemmelig

ved hendes uvillighed til at følge øvrighedens budsendelse

har selv paadraget sig den paaklagede uleilighed, hvilken

dog efter disse omstændigheder ei kan være Kaal, men

een taabelig piges og Slutterens misforstand at til-

regne; Thi kiendes for ret Underfogden Procurator

Kaal bør for Anne Thoes tiltale i denne sag frie at være,

og at hun formedelst hendes dumdristighed og uvillig-

hed bør have skade for giengield. Sagens omkost-

ninger ophæves.

 

Kildeinformasjon:Oslo fylke, Christiania by, Tingbok A 72, folie 132,

139, 150b, 154b, 162b, 168b, 178 .

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net