1786 - Vedtjuven Tarald Kristensen i Alværn 

Dette er med denne saken som med en del andre saker på bygdetinget, de

forsvinner uten å dukke opp igjen i tingbøkene. Dette skyldes som regel at

saken har blitt ordnet opp utenfor rettsapparatet. Vi får jo ikke vite hvordan

slike saker endte, men stevningene og vitneavhørene gir et interessant

innblikk samfunnet slik det en gang var.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 215, 225b.

 

Alminnelig høst sake og skatteting for Ås og Nesodden den 4 desember 1786 på Kroer tingstue:

 

Enken Anne Thoug fremlagde ved Otmar Egeberg sin skriftlige stevning imod

Tarrals Alværn for utilladelig hugst i hendes gaard Thougs skov, efter stevningens ner-

mere formeld: stevnevidnerne Lensmand Peder Røer, og Ole Sørensen avhiemlede for-

kyndelsens rigtighed efter deres paategning: Vederparten var selv personlig til-

stede, og benegtede sigtelsen, men vidnet Anne Alveren comparerede ikke. Derimod

fremstillede Citantinden som godvillig mødende vidner: Joen Davidsen Fladebye-

eier og hustrue Annichen Olsdatter, hvilke hun begierede eedfestede og avhørt efter

stevningen, thi blev eedens forklaring dennem betydet, hvorefter de enhver for sig

avlagde eed sandhed udi denne sag at udsiige efter deres beste vidende. Thi fremstoed

som 1te vidne Joen Davidsen Fladebyeeier omtrent 50 aar gl. hvilken forklarede

at for 3 a 4 aar siiden saae han at i gaarden Thougs skov var hugget birke-

veed og fant derefter 4 favner opsat need imod pladsen Alvern, hvilke han tillige

saae at vederparten Tarrald Aldverens hustrue Margrethe Olsdatter udkastede over bier-

get need til søen, men hvor den siiden avblev veed han ikke. Ellers havde han

i vaaren 1783 havt under reparation vederpartens baad, og da de manglede et

materialier til reglingen av samme, som Tarrald Alvern, om aftenen ikke var for-

syned med, men om morgenen da Comparenten kom paa sit arbeide blev han av

baadseieren overlevered et eegetræe omtrent 5 favner lang og 4 tommer top, som

kiendelig syntes nyelig at være hugget, dog hvor han hug det veed vidnet ikke, allii-

gevel formodede han at hugsten var sked i Thougs skov, hvori han saa meeget

meere siden blev bestyrket da han fant rett allene een rod-stubbe og een avhug-

gen roed-stump samt toppen som lignede dette træ; meere veedste han ikke. 2det vidne

Annichen Olsdatter hustrue til næst forrige vidne; og med ham eenstemmig, til-

leggende dette, at hun saae i sneen vei liige need til Alverns huuse fra den av hen-

des mand omforklarede eegestubbe. Liigeleedes forklarede hun at om høsten derefter

saae hun: at Joen Røerspladsens søn*, hvis aare hun ikke kiender, kiørte i 3 dage med

een hest, ospetømmerstokker paa [renke] fra Thoug skoven need til Alvern, og hvilken dreng

sagde hende at han kiørte for vederparten Tarrald Alvern. Dette tømmer havde vidnet

siiden seet at være forbrugt til et fæhuuses opbyggelse paa pladsen Alvern.

Eragtet: Sagen udstaaer til neste vaarting. Til hvilken tiid og hvor samme

holdes forelegges under falsmaals straf udeblevne vidne Anne Hansdatter Alvern, at møde

til provsmaals avleg.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 7 mars 1787 på Vennersgård i Ås:

 

Enken Anne Thoug iretteæskede sagen mod Tarrald Alvern for skovhugst, og

derudi producerede foreleggelsen av 4 decembr s. a: Det forelagde vidne Anne

Hansdatter Alvern mødte og hvilken efter advarsel om at vogte sig for falsk vid-

nesbyrd, avlagde eed, og lovede at udsiige sin sandhed i denne sag: hvorpaa hun

som 3die vidne blev admitered og avlagde saadan provsmaal: at hun er 53

aar gl. og har sin meste tiid havt sit tilhold paa gaarden Thougs eiendeel

i Næsodden: hun kiendte derfor skoven som underligger denne gaard, og

hvad betreffer den omstevnte skovhugst som Tarrald Alvern uden tilla-

delse skal have udøvet i samme skov, da vidste hun at indstevnte Tarrald

Alvern kom trekkende fra Thougskoven med een tømmerstokk, og da der om

natten var kommen omtrent een skoe dyb snee, fulgte vidnet hen

til naboepladsen Braaten sporet efter dette træ, som iust falt i hendes vei

til Alvern hvor hun boer, og da hun var kommen op i Thougskoven saae hun et

eegetræ at være needfeldet, og een rodende paa omtrent 1 ½ favn lang og 8 tommer

tyk i rod-enden, derimod var toppen av dette træe bortført, som hun da kiendelig

saae at maatte have været det samme træe Tarrald needdrog efterdi sporet i

sneen som hun hidtil havde fulgt, ophørte, hun vedste og at Tarrald Alvern paa

den tiid havde sin baad under reparation, men om denne stok blev forbrugt

til samme havde hun ikke seet. End viidere havde hun seet at Tarrald Al-

vern for et par aar siden ophuggede eendeel ospetræer som Citantinden havde need-

feldet for at sælge til kiøbmanden i Drøbach Hr. Niels Carlsen, hvilken hugst til breen-

deveed vidnet mener blev 3 a 4 favner nær som contraparten udførte og avhendede,

hvorefter, og da Citantinden tiltahlede ham der for bad han hende om denne veed

hvilket hun og lovede ham med vildkaar: at han for hende skulle indføre til

Christiania eendeel tylft veed som han og for eendeel efterkom, men een tylft blev

liggende tilbage, som siden er bortkommen og forliist. For resten var hun een-

stemmig med andet vidne i henseende til det ospetømmer som Tarrald Alvern havde

hugget i Thougskoven, som blev forbrugt til et fæhuuses opbyggelse på pladsen

Alvern leggende dette dertil, at hun selv havde seet Contraparten baade at have taget

løv av disse osper og omhugget samme; Endelig for 3 aar siden saae vidnet

eendeel birketræ-stubber i Thougskoven, nyelig avhugne og fant derpaa træerne

udvelted over hosliggende aas need paa stranden hvor Tarrald Alvern samme

til favneveed ophug, og derefter udførte med sin baad, hvorhen vedste vid-

net ikke, meere erindrede ikke vidnet uden dette: at ved Michali-dags tiider

sist avvigte aar, hug Contraparten 4 furustokker til Gydelast ind i Thoug skov

og udførte samme til Jldjernet, hvorfra saadanne lastesorter udskibes.

Tarrald Alvern modsagde vidnesbyrdene, begierede copie av det pas-

serede, og begierede sagen udsat til neste sommerting. Opsat: Efter

contrapartens forlangende udstaaer denne sag til neste sommerting.

 

[slutt]

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net