1784 - Kontrabande av tobakk, Henrik Hoff på Ildjernet 

 

 

Aar 1784, den 9de februarii, blev med de 3de eedsorne lovrættesmænd:

Christopher Sundbye, Willum Melbye, og Torchild Snees, een toldbod extraræt

sat paa garden Schydsjordet, i Nordbye annex og Aas præstegield, under hvis

tinglaug Næsoddens præstegield og øen Jldjernet henhører. Da! Procurator

Lund paa Toldprocureurens vegne, fremlagde een sin stevning av 24 passati; hvor-

ved Henrich Hoff paa Jldjernet; i følge berammelse, for denne ræt er indstevnt

at liide dom til told og bøeders udreedelse av et partie tobak, som i julii

maaned f. a. hos ham er antruffet og confisceret som contraband, med

viidere efter stevningens formeld, lovlig forkyndt efter jndstevntes egen

paaskrift. Til hiemmel for denne sags avlæg indgav hand Hr. Generaltolddi-

recteurens skrivelse av 8 novbr. sidstl. , til Toldprocureuren, des angaaende.

Hand fremlagde dernæst Toldskriverens skriftlige anmeldelse til Toldboden

av 18de julii sidstl. , angaaende denne confiscation, saavel som een auctions-

forretning av 15 sept. sidstl. , som viiser, til hvad summa denne confisqve-

rede tobak er udbragt. Endelig fremlagde Lund een beregning av 15de dec.

sidstl. fra den constiturede Tolder Hartvig, over de forvirkede told og bøeder

som jndstevnte bør udreede for den omqvæstionerede contrabande tobak.

Den indstevnte Henrich Hoff var tilstæde og sagde, at ligesom han ved den skeede

confiscationsforretning havde anmeldt, det tobakken, som blev anholdt,

ikke var ham, men een skipper fra Erøe, navnlig Jens Brandt, tilhørende,

og hvilken i Comparentens fraværelse, paa sin udreise fra Christiania

udi majo f. a. til Østersøen, havde indsat samme paa hans søeboed, under

løfte til Comparentens kone, at han saasnart han kom tilbage fra Østersøen

skulle han igien annamme denne tobak, og bringe den igien med jagt

til Christiania, for da, om mueligt, at forhandle samme der. Da 6 uger

var forløben havde Comparenten tilskrevet denne skipper om, at modtage

sin tobak, som laae ham i veien, men intet svar derpaa erholdet, og

da confiscationen var giort lod Hoff Brandt viide samme med een

da her i fiorden værende skipper fra Erøe, som sagde sig at være gift

med Brandtes søster, men hvis navn han ikke erindrer. Saaleedes troede

da Hoff, at han var uskyldig saggivet og for saavidt muelig, at oplyse

sit anbringende, producerede han han sin udstædte contrastevning i denne

sag, dat. 29 janr. sidstl. , lovlig forkyndt efter paategning. Hoff, i anleed-

ning denne stevning, fremstillede de 2de vidner: Mathias Wilhelm Baastrøm og

Henrich Olsen, hvilken han begiærede eedelig at maatte forklare sig efter hvad

han derudi har anført. Vidnerne blev betydet eedens kraft, og til sandheds

udsiigende advaret, hvorpaa de enhver for sig, avlagde corporlig eed og

forklarede: 1te vidne, Mathias Wilhelm Bostrøm, i sit 25 aar, skrædder av

profession: At 1783, i maji maaned, kom een Erøeskipper, navnlig Brandt,

som vidnet meeget vel kiendte, udseilende fra Christiania til Jldjernet,

hvor Deponenten da opholdt sig, raabende i land til vidnet, Henrich

Olsen, om beboeren Henrich Hoff var hiemme, hvortil denne svarede

nei, hvorpaa kom skipperen i land og bad Hoffs kone om tilladelse at ind-

sætte paa hendes søeboed eendeel tobak, hvilket hun i førstningen vel

vægrede sig mod, men da han lovede om 14 dage eller ved sin tilbage-

komst fra Østersøen, at ville igien modtage den, og ved sin atter udreise fra

Christiania at indtage een ladning smaatømmer hos Hoff, [anicierede?]

dette hende til at give ham den begiærte  tilladelse, bad derpaa først vid-

net Henrich Olsen at modtage tobakken, og siden bad hun Deponenten

at være dermed behiælpelig. Vidnet spurgte da skipperen hvad det egent-

lig var som skulle indsættes paa boen, hvortil han svarede, 2de fustagier

tobak, som han inden 14 dage eller 3 uger igien skulle avhente, men

hvad det var for slags tobak, inden eller udenrigs, giorde

han ingen forklaring om; derimod, saa hastig disse 2de fustagier

var indsat paa boen, fortsatte han sin reise, og siden har vidnet

ikke seet ham. Meere veedste han ikke  sagen til oplysning. Men

paa Actors spørgsmaal sagde vidnet, at Henrich Hoff var i Chri-

stiania paa den tiid skipper Brandt i landbragte den omforklarede

tobak. 2det vidne, Henrich Olsen, 64 aar, arbeidsmand ved lastehugst

udi Næsodden, hvilken var aldeeles eenstemmig i sin forklaring

med 1te vidne, Begge disse vidner provede ellers, paa rættens tilspør-

gende, det de ikke haver nogen den allermindste videnskab om, at den om-

vundne tobak var av Henrich Hoff selv tilforhandlet, ikke heller

veedste de nogen beskeed om, at samme tobak skulle være contrabande;

De havde og ikke hørt noget derom fra Henrich Hoff og hans

kone, hvilke aldrig lagde nogen dølgsmaal paa tobakken, men da

samme var udsat paa een søebod, hvor daglig blev ud og indtaget

trævarer, av baandstager, haandspiger etc; , samt kalk, hvormed

Hoff handler, saa stod og denne tobak altiid i øiesyn for alle

og enhver, som paa denne boe kunde have at bestille. Hoff havde

disse vidner intet viidere at tilspørge, hvorefter de blev demitte-

ret. Hoff tilførte: At han nu haaber sin uskyldighed saaleedes

at have oplyst, det hannem nogen brøde kan paaknydes for-

holdt sig derfor til sin contrastevning, og paastod frikiendelse,

samt tillagde antvugne processomkostninger skadesløs. Lund

sagde, vel har Hoff, med de førte vidner, søgt at besmykke sin

forseelse i at [indproktus?] ere contrabandetobak i hans fra-

værelse da tobakken blev indbragt paa hans søeboed, kan ei und-

skylde ham, som efter sin hiemkomst beholdt varene i sit værge.

Den rimeligste sammenhæng blir denne, at Hoff selv i Christiania

har kiøbt tobakken, som skipperen vist ikke ellers havde indlagt

i hans huus. Overalt er det nok, at Hoff har huuset contra-

bandevarer, der ikke maae findes i landet, og at tobakken

var Engelsk bevidner betienternes anmeldelse, samt auctions-

forretningen, som ikke ere medtagde. Man har altsaa ingen

andre at holde sig til end Hoff, som igien, av ham saa synes

kan søges regres hos skipperen, der, som ustevnte mand, neppe

kan præjudiceres ved disse Hoffes udflugter, Thi paastoed

Lund Hoff dømt at betale i told og bøder med viidere efter den

fremlagde regning, 120 Rd 37 s. , samt i processens omkostninger

20 Rd, med hvilken paastand Comparenten indlod sagen under dom.

Hoff vedblev sitt forrige og benægtede alt ubeviisligt, samt

herforuden friekiendelsesdom. Da parterne intet viidere i

sagen havde at tilføre blev sagen optaget til doms.

 

Aar 1784, den 12te februarii, blev, i overværelse av forhen

opnævnte lovrættesmænd, paa Schydsjordet, udi næst ovenmeldt toldbodsag, av-

læst saadan                          DOM:

Efter Toldbetienten Schous anmeldelse til Christiania Toldbod, av 18 julii f. a. , har

han, med 4de røierter, indfundet sig paa øen Jldjernet for at inqvisere efter

contrabande og ufortoldede varer, og under denne jnqvisition antræffet, paa

beboeren indstevnte Henrich Hoffs søeboed, 2de foustagier med Leverpols

røgetobak, som blev anholdet til confiscation, og er siden paa Toldboden

ved auction, den 15 septbr. samme aar, bortsolgt for 18 Rd 10 s. Ved anhol-

delsen har Hoff strax tilkiendegiort, at een Skipper fra Erøe, navnlig Brandt,

var eier av tobakken, og havde indsat samme paa søeboden med løfte

om selv igien, efter een føie tiids forløb, at avhente den; hvilket Hoff

forbant sig at beviise, men da han dermed udeblev er han , i følge

Hr. Generaltold-Directeurens ordre til Toldprocureuren, av 8de novbr. sidst

forløben, anseet som eiermand, og derfor denne action mod ham anlagt.

til told, accise, og bøders udreedelse, efter een av den constiturede

tolder Harvig opført beregning, stor 120 Rd 37 s. , samt processomkostninger

at betale. Hvad nu saaleedes fra Hoffs siide var forsømt har han under

sagen præsteret, da han, efter contrastevning, med 2de eenstemmende vid-

ner tydelig har beviist, det Skipper Jens Brandt fra Erøe, in majo avvig-

te aar, ved sin udseiling fra Christiania indsatte paa søeboden den

i qvæstione værende tobak, og dertil, i Hoffs fraværelse, erhvervet sig

tilladelse av hans kone, imod Skipperens udtrykkelige forbindelse, selv

igien at annamme og avhænte den inden 14 dage a 3 uger, eller saasnart

han kom tilbage fra Østersøen. Hoff har da altsaa opfyldt told-

roullens bydende i 19 capt. 9 artl. , følgelig bliver ikke han, men Skippe-

ren Jens Brandt, at antage som eier av denne confisqverede tobak;

Thi kiendes for ræt: Jndstevnte Henrich Hoff bør, for Toldprocureu-

rens paastand av told, accise og bøders udreedelse frie at være;

Derimod, og da han har efterladt, i rætte tiid, og førend sag blev

avlagt, at fremskaffe det beviis for eiermanden, som toldroullen

kræver, betaler han i processens omkostninger til Actor 6 Rd, og til

rætten ligesaa meeget, hvorom for stemplet papiir beregnes 3 ort 6 s. , i alt

tolv rigsdaler, som udreedes 3de solemærker efter denne doms forkyn-

delse, under viidere lovbydelig adfærd.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 95 og 96.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net