1783 - Karl Svendsen Ildjernet, stevning for ulovlig krohold 

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 7 mars 1783 på Kroer i Kroer anneks

av Ås hovedsogn:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier lod ved Fuldmægtig Hørbye fremlægge een

skriftlig stevning, hvorved Carl Svendsen Jldjern øen av Næsodden til dette ting er

indstevnt, vidner at anhøre og dom at modtage til vedbørlig undgieldelse fordie

han skal have befattet sig med utilladelig kroehold udi hans huus, alt i følge stev-

ningens bærmere formeld, dat. 17 febr. 1783, som befindes alle vedkommende lovlig for-

kyndt efter paaskrift. Stevnevidnerne Lensmand Michel Hansen og Niels Andersen

avhiemlede stevnemaalets lovlige forkyndelse, efter deres paategning. Hverken

parten Carl Svendsen, ei heller angiveren Jver Hoff, indfandt sig efter paaraa-

belse. Hørbye dernæst fremlagde, Amtets ordre til actionen av 19 novbr. 1782, saa

vel som een under 4 novbr. samme aar passeredt undersøgningsforretning, hvorved

følger een anmeldelse fra Henrich Hoff av 16 sept. sidstl; og hvorefter han be-

giærede vidnerne, i fald de møder, examinerede det paastevnte.

Vidnerne, som stevningen sees at være forkyndt, comparerede begge, og efter

advarsel at vogte sig for falsk vidnesbyrd, avlagde eed, sandhed i denne sag at

forklare. For disse vidner, nemelig Christian Hansen og Ole Larsen , blev det

producerede forhør, og deres forklaring deri, lydelig oplæst, hvorefter de enhver for

sig, ikke alleene deres forklarings rigtighed bekræftet, men endog derunder til-

liige vidnede: At indstevnte part Carl Svendsen selv ved forhøret tilstod factum;

nemlig; at han har haft og holder brændeviin, samt andre varer til udsalg i

sit huus, som værtshuusmand, samt uagtet han var bekiendtgiort Henrich Hoffs

bevilgning, som giæstgiver der paa øen Jldjernet, har dog vedblivet selv krohold.

Hørbye begiærede sagen udsat til sommertinget med lovdag for parten Carl

Svendsen. Eragtet: Carl Svendsen Jldjernet og Henrich Hoff, gives lovdag at

møde med tilsvar i denne sag paa næste Aas og Næsoddens præstegielders

sommerting.

 

Sommertinget for Ås og Nesodden den 16 juli 1783 på Søndre

Kroer i Kroer anneks av Ås hovedsogn:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier ved Fuldmægtig Kosbøhl i-

rætteæskede sagen mod Carl Svendsen Jldjernet for Kroehold, og

derudi indgav lovdagen lovlig forkyndt. Vederparten Carl Svendsen

indfant sig og sagde, at det huus han beboer paa øen Jldjernet

har fra ældgamle tiider av stedse været udskiænket øhl og brændeviin

for betaling til reisende og andre, som samme have forlanget og

med denne før upaatalte rættighed har han kiøbt huuset, derfore meente

at han ei kunde forbydes denne næringsvei. Henrich Hoff mødte

ikke. Actor, som ved de førte vidners provsmaal fuldkommen

seer sagen oplyst og beviist, i overeensstemmelse med stevningen,

giorde paastand, at Carl Svendsen Jldjernøen, der uden allernaa-

digst privilegium til fornærmelse for Henrich Hoff, har udskiæn-

ket for betaling brændeviin og andet til reisende, som tilliige er

striidende mod forordningen av 8 martii 1757, og placaten av 1781,

vorder tildømt at betale de forvirkede bøder, tilligemed processens

omkostninger. Saaleedes indlod Actor sagen under dom. Carl

Svendsen begiærede sagen udsat til næste høsteting for at begagne den

med contrastevning og beviis fra sin siide. Opsat: Efter con-

trapartens begiær udsættes sagen til næste høsteting.

 

Høsttinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1783 på Kroer i

Kroer anneks av Ås hovedsogn:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier lod ved Fuldmægtig Kaasbøl irætteæske

sagen mod Carl Svendsen Jldjernet, og ville vente hvad fra contrapartens

siide fremkommer, og da Henrich Hoff, som nu personlig tilstæde, frem-

stillede 2de godvillig mødende vidner Hans Monsen og hustrue, til vidnesbyrds

anlæg, han begiærer samme examineret i overeenstemmelse med foregaa-

endeprovsmaal. For de fremstillede 2de prov, blev eedens kraft be-

tydet og at til sandheds udsigende advaret, hvorpaa de, enhver for sig avlagde

eed, og forklarede, nemlig: Hans Monsen og hustrue, Sidsel Bergersdatter,

gandske eenstemmende med de 2de anhørte prov, Christen Hansen og Ole Larsen.

Fra Carl Svendsen fremkom hans skriftlige jndlæg med begiæring om

sagens udsættelse til vaartinget, dat. gaar dags dato. Actor protesterede

mod viidere udsættelse, og begiærede dom i sagen. Opsat: Da der fra Actors

siide i dette ting i vederpartens fraværelse er avhørt nye vidner; saa  dri-

stededommeren sig ikke at nægte den begiærte henstand; men sagen udstaaer til

næste vaarting.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 8 mars 1784 på Søndre Kroer i Kroer

anneks av Ås hovedsogn:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier irætteæskede sagen

mod Carl Svendsen Jldjernøen for ulovlig krohold, hvorudi

han nu, som før, paastod dom. Den jndstevnte lod ved Procura-

tor Gundelach anmelde, at han ved een sin ansøgning til Amtet

har ladt medfølge nogle attester og andre beviisligheder,

hvorpaa hans forsvar skulle grunde sig, men efter reqvisi-

tion har disse bielager endnu ikke fra Amtet nu været at er-

holde; hvorfore den jndstevnte fremdeeles udbeeder sig sagens

anstand til næste ting, for derefter at iværksætte sit nødig

varsledeforsvar, j øvrigt erklærede Comparenten at

han ikke kunde entræes nogen procedur for jndstevnte,

efterdie han hverken er bekiendt hvad i sagen er passeret

eller har lovet jndstevnte viidere tieneste end at frembære

hans anmodning om udsættelsen; Og til nærmere beviis

om rigtigheden av foranførte anmeldelse fremlagde han indstevn-

tes reqvisition til amtet under 17de f. m. og den constituerede amt-

mands derpaa teignet svar. Actor nu som før, protesterede

mod udsættelse og erhventededom. Eragtet: For ikke at over-

iile vederparten ig da der haves adgang til at troe hans

anmeldelses rigtighed efter den fremlagde ansøgning til Am-

tet; Saa maae sagen endnu udtstaae til næste sommerting,

dog med paalæg, at han befordrer sagen fra sin siide.

 

Sommertinget for Ås og Nesodden den 16 juli 1784 på Søndre Kroer i

Kroer anneks av Ås hovedsogn:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier irætteæskede justitssagen

mod Carl Svendsen Jldjernet, og nu som før ventede dom, efter paa-

stand. For Carl Svendsen Jldjernet mødte Procurator Gundelach og

fremlagde hans contrastevning av 1te junii sidstl. , lovlig forkyndt

efter paaskrifter. Efter paaraabelse var Henrich Hoff ei

tilstæde; Ikke heller mødte fleere av vidnerne end Baltzer

Svendsen, hvilken blev betydet eedens kraft og til sandhed ud-

siigende advaret, samt hvorpaa han avlagde corporlig eed og der-

efter forklarede, som 1te vidne: At han er meeget vel kiendt paa

øen Jldjernet, og derfor veed, at samme, som een udhavn, er belig-

gende i Christianiafiorden, hvor henved danske skippere, samt andre

til vands reisende folk søger, og har fuldkommen efterretning

om, at udi det huus Carl Svendsen beboer paa denne øe, saa

længe han kan mindes tilbage, sigende sig at være 42 aar gl. , alle

tiider har været søgning av saadanne reisende, som der ere

blevne herbergere samt med mad og drikke forsynet; hvilken

næring han ikke skiønner at kand være naboen Henrich Hoffs for-

retning: Om han av erfarenhed er bekiendt at Henrich Hoffs for-

retning og huusrum er av den beskaffenhed at samme umuelig

til alle tiider er tilstrækkelig nok til at kunde modtage og for-

herbergere den mængde søefarende og reisende, som visse tiider paa

aaret ankommer til øen og behøver logie med videre forplegning

da det af denne aarsag er een nødvendighed, at det huus Carl

Svendsen boer i er til paa øen, paa det de reisende der kan nyde sine

beqvemmeligheder, naar Henrich Hoff enten ikke vil eller kan modtage dem.

Vidnet svarede: At da han veed det indtræffer visse tiider av aaret,

at een mængde søefarende og andre søger havn og hærberge paa øen

Jldjernet, i et saa stort antal at det maatte være Henrich Hoff umue-

lig alle disse at give huus og forplegning; Saa holdt han det meeget

fornøden, at Carl Svendsens boepæl paa hans øe ikke blev nægtet

det samme at modtage deslige reisende folk, som ellers maatte

lide mangel paa nødvendig huus og underholdning. Meere veedste

han ikke paa qvæstioner at svare. Gundelach udbad sig lovdag for

Henrich Hoff og det udeblevne vidne forelagt til næste ting, og til

samme tiid forbeholder han sig at fremstille fleere godvillig mødende

vidner, om det fornødiges. Eragtet: Henrich Hoff gives lovdag

at møde med tilsvar i denne sag paa næste høsteting for Aas og Næs-

oddens præstegielder. Til samme tiid og stæd forelægges under falsmaals

straf at indfinde sig til provsmaals avlæg udeblevne vidne, Thorer

Carlsen.

 

Høsttinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1783 på Kroer i Kroer anneks

av Ås hovedsogn:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier irætteæskede sagen mod Carl

Svendsen Jldjernet for ulovlig krohold. For Carl Svendsen mødte Pro-

curator Gundelach og fremlagde lovdagen ab 16 juli sidstl. , lovlig

forkyndt. Efter paaraabelse var tilstæde Henrich Hoff; saa ogsaa det fore-

lagde vidne, Thorer Carlsen, hvilken sidste blev betydet eedens kraft

og advaret at vogte sig for meeneed, hvorefter han avlagde corpor-

lig eed, sin sandhed i denne sag at forklare, Gundelach begiærede

vidnet examineret paa samme maade som 1te vidne Baltzer Svendsen.

2det vidne Thorer Carlsen, 37 aar gl. , boende i Drøbach, hvilken var

eenstemmig i sin forklaring med 1te vidne, tillæggende dette, at forgangen

aars høst var han selv tilstæde og saae saa mange reisende ankomme

til Jldjernet at baade Henrich Hoffs saavel som Carl Svendsens

huuse derved bleve opfyldte, saa der endog maatte lages sængeleier

paa gulvene. Henrich Hoff fremlagde sit jndlæg av dags dato, og

derhos anviste sin erholdte kongelige allernaadigste bevilling paa det holdte giæst-

giverie paa Jldjernøen, dat. 26 martii 1782. Gundelach sagde: At Carl

Svendsen maae være forbeholden igiennom aparte tiltale at indsige op.

rætning hos Henrich Hoff for hans ikke mindre rigtige end aabenbare

urigtige beskyldninger i det fremlagde jndlæg. Hvad ellers Henrich

Hoff vil inferere fra een bevilgning han ikkun anviiser os der-

efter tager tilbage, bliver ei av nogen nytte for ham siden Actor under

hvis vinger sagen paa Justitiens vegne sees proceqvert, formodentlig

iagtager hvad han finder tienlig til belæg for actionen uden at Hen-

rich Hoff i dette støkke er competent at agere 3die mand nu da han

een gang har faaet sagen overgivet i Justitiens hænder; men dette

hans forfald bør ikkun vidne imod ham, at han fremdeeles vedbliver

ubillig og urættelig at udtrænge een fattig mand fra een liden nærings-

vei, den han og hans formænd umindelig tiid har excerceret paa øen

Jldjernet, og og med hvor liden adgang Hoff forfølger Carl Svendsen

maae Hoff selv kunde tillæse sig av den paaberaabte ham allernaa-

digste forundte bevilling, da denne bevilling vist nok ikke udgiør

noget privilegium exclusivium eller hiemle ham at agere eenevolds-

herre paa øen Jldjernet. Carl Scvendsen har ellers til overflødigste

ydermeere paastyrkelse for hans contrabegegnelse i denne sag er-

hvervet een eedelig attest fra Mathias Adamsen, Elias Adamsen og

Berhe Maria Samuelsen i Drøbach, av 2dre d. m. , der Comparenten

nu producerede. Gundelach derefter viidere fremstillede: At med denne

attest og de 2de førte vidners eenstemmige provsmaal er reciteni Carl

Svendsens contrastevning fuldkommen bevisliggiort hvorfore Comparenten

bad sagen gaae under dom med den deduction og paastand contrastev-

ningen indeholder. Actor fant fornøden, i anleedning av Henrich

Hoffs forlangende, at begiære sagens anstand til vaartinget. Gundelach

beklaget, at hans fattige part baade skal rives brødet fra munden i

den lange tiid denne action udtrækkes, og ligesaa trubleres igiennem

processen ved at forsvare sig. Thi modsatte Comparenten sig udsættelse

værdiløshed paa den grund at Actor forlængst har expideret sig med

hans procedur, og intet nyt uden for hvad Actor av contraanlægget har

kundet bringe sig i erfaring av, er indkommen. Opsat: Actors forlangende

kan ei nægtes; men sagen udstaaer til næste vaarting.

 

Domsting den 18 april 1785 på Korsegården  Ås hovedsogn:

 

Udi justitssagen mod Carl Svendsen Jldjernet for kroehold,

avsagt

                          DOM:

Ved forordningen av 8de martii 1757, artl. 3, sees alle de kroe – og værtshuuse

paa landet, som ikke med kongelig allernaadigst bevilgning ere forsynede, at

være aldeeles forbudne. Jndstevnte Carl Svendsen Jldjernet nægter ei selv at

have uden nogen saadan berættigelse, som kroeholder, udskiænket øhl og brændeviin

udi sit huus for betaling: Hvilket og med vidnesbyrderne under sagen tillige er

hannem overbeviist. Den undskyldning han bruger, at denne næring altiid har

fulgt det huus han beboer, kan altsaa ikke blive at antage til nogen befrielse

for de paastevnte bøder, udi hvilke han saa meeget meere har giort sig

skyldig, som han, efter advarsel ikke har avholdt sig fra fremdeeles at ud-

øve kroehold og brændeviinsudsalg. Derfor kiendes for ræt: Carl Svend-

sen Jldjernet bør bøde til liige deeling imellem hans Majestests fiscum og angiveren

tyve rigsdaler, samt herforuden betale i processens omkostninger fem rigs-

daler. som udreedes og betales 15 dage efter denne doms forkyndelse, under exe-

cution efter loven.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 53, 66b, 89b, 104b, 122b, 142b, 161.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net