1782 - Tukthusdom mot skomakeren Thorer Nilsen 

 

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 42, folie 459b.

 

Aar 1782 den 4de februarii blev, med de 2de laugræt-

tesmænd: Christen Fundingrud og Ansteen Hokholdt een tugthuus ræt sat

paa lensmandsgaarden Løes udi Næsoddens præstegjeld imod een person

kaldet Tord Skomager, efter derav udstæd stevning av 24de janr. sidstl., lovlig

forkyndt efter paateigning, som stevnevidnerne Lensmand Michel Hansen og Jo-

hannes Larsen avhjemlede. Actor Hr. Justitzraad Bukier producerede

Stiftets ordre til denne action dat. 22de passati. Ligeleedes fremlagde Actor

Sognepræste Hr. Rosings reqvisition til Lensmanden her i sognet om at undersøge de

actionerede forhold paa gaarden Røer og hans personlige hæftelse, hvorpaa findes tegnet

Sr. Paul Røers forklaring, den første dat. 17 og den sidste den 18de janr. sidstl. Saa

blev og fremlagd Lensmand Michel Hansens og mænds holdte forhør under 18de

dito, og Sognepræsten Hr. Rosings anmeldelse til Stiftet under samme dato; alt

efter hinanden saal. For rætten blev fremkaldet den actionerede person, som

avlagde saadan forklaring: at hans navn er Thorer Nielsen, føed

paa Strømsøe ved Bragernæs av forældre Nils Johannesen Skoemager

og moder Anne Thorersdatter, hvilke begge er døde. Hans alder er 37 aar,

confirmeret i Strømsøe kirke, men har ej paa mange aar søgt alterens

sakramente, og sidste gang han gik til Guds bord, skeede samme udi Go-

thenborg i Sverrige som er 5 aar siden, herom han vel medbragte bevis her til

Norge men samme er ham frakommen. Hans profession er skomager-

handtværket, hvormed han har betient folck dels i Aas, dels i Krogstad,

og dels her i præstegieldet, uden at have noget vist opholdsstæd eller

fast boepæl, efterdie han er een leedig og ugift person. For rætten nægtede

han den beskyldning, som Sr. Røers forklaring indeholder. Efter paaraabelse

var av de instevnte vidner allerede tilstæde Gunder Sandager og Christhopher

Fladebye. Disse mødende 2de vidner blev betydet eedens kraft og advaret

til sandheds udsigende, hvorpaa de fremstod, avlagde eed og forklarede

1te vidne Gunder Hansen Sandager; at kjender den actionerede

person Thorer Skomager, og veed, at han, omtrent et aars tiid har

omfaret her i bøygden paa sin profession, men Deponenten har ikke

hørt noget liderligt om ham, dog kom han til vidnets huus een gang

meeget beskjænket, og da han ikke , paa forlangende fik meere at

drikke, blev han uroelig og rasende saaleedes, at vidnet til sidst maatte

føre ham ud av stuen og stænge døren igjen for ham. Mer veedste han

paa rættens exanimation, ikke til sagens oplysning at forklare. 2det

vidne Christopher Olsen Fladebye eenstemmig med første vidne deri, at

Torer Skoemager har opholdt seg omtrent et aars tiid her i præstegjeldet paa

sit haandværk, derimod sagde dette prov, at denne person gjærne drikker

brændeviin og været derover ofte beskjænket, hvorunder han tillige øver

klammerie. Vidnet havde og hørt, som et bøygde røgte, at han gjærne

vil have fat paa pigerne, og at han paa Røer havde klameres med pigen

Karen, men selv havde han herom intet erfart uden at paa gaarden

Ruud ved et brøllup sidstavvigte høst saae han Thorer Skoemager saa be-

skjænket og rasende at han med magt maatte udføres fra selskabet.

Actor, som mærkede at der var bevis nok imod den saggivne pers-

on, vidnerne og dels av hans egen forklaring, at utdrage til strafs

liidelse efter indstevningen, holdt ufornøden at begjære sagen udsat

til laugdag for de udeblevne vidner, men han producerede Sognepræsten

til Aas Hr. Provsten Stoltenbergs attest om den actioneredes slætte

forhold der i meenigheden, dat 14 janr. næstavvigt; Hvorefter Actor

indlod sagen under dom med paastand, at den saggivne bliver hen-

dømt til tugthuuset efter anordningerne, Paa rættens tilspørgende

svarede Thorer Skoemager, at han intet viidere har til sit forsvar i

denne sag at anmelde, end at han finder seg ikke skyldig i de mod ham

anbragte anklagelser, men at han har forsømt alterens sakramente

er det eeneste han seer seg brødfalden i; forhanbede derfor frie-

kjendelse. Da parterne ej viidere i sagen havde at tilføre blev

derudi saaleedes          Dømt:

Foruden at den actionerede Thorer Nielsen Skoemager, efter egen

bekjændelse, udi mange aar har forsømt alterets sakramente, og

omfaret i bøygderne uden pas og rigtighed, og uden at have

nogen vist tilholdsstæd; Saa udkomme der og av vidnesbyrderne

at han er hengiven til drukkenskab og klammerie, som forstyrrer

den almindelige roelighed. Thi bør han indføres til dette Stifts

tugthuus og der arbejde saalænge som De fattiges commis-

sion med de høje herrers Directeurers approbation fastsætter.

[slutt]

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net