1782 - En forsvunnet båt fra Skoklefald 

 

 

 

Denne saken finnes også i tingbøkene for Tønsberg by uten at den bringer flere detaljer omkring denne hendelsen.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, fol. 20 og 40.

 

1782 den 16 juli, alminnelig sommer sake og skatteting for Ås og Nesodden

på søndre Kroer i Kroer.

 

Adam Diderichsen av Tønsberg med Procurator Gotfrid Waager, pro-

ducerede een skriftlig stevning av 26 martii sidstl., hvorved Sr. Petter Brandt

udi Skoklefald i Næsoddens præstegield til i dag er indvarslet at høre een

deel indstevnte vidner angaaende een baad, hvorom Sr. Brandt ved Tønsberg

byeting mod citanten har reist sag, med videre efter stevningens for-

meld, som med sin paategning findes lovlig at være forkyndt for vedkom-

mende, og begiæres avhiemlet. Lensmand Michel Monsen og Gunder Sandager

avhiemlede stevnemaalets lovlige forkyndelse efter deres paategning. Efter paa-

raabelse indfant seg ikke parten Sr. Brandt, ikke heller fleere av vidnerne end

Knud Jørgensen Strand, Lars Olsen Oxevald, Anders Knudsen Strand, Ole Mon-

sen Langaaren og Michel Monsen Hetholl. For de mødende vidner blev eedens

forklaring av lovbogen lydelig aflæst, med alvorlig formaning til sand-

heds udsiigende, hvorefter de, enhver for sig, avlagde eed. Derpaa

begiærede Waager vidnerne tilspurgt efterfølgende opgivne qvæstioner 1. Om

vidnet har nogen kundskap om den eige baad med fuldt behør som Sr. Petter

Brandt paa Skoklefald skal have mistet i aaret 1780, i november maaned

hvorom i Tønsberg er begyndt sag. 2. Hvori den baad var beliggende, enten

ved eierens grund eller nogen andre stæder, da den blev savnet av eieren

Brandt. 3. Av hvem baaden blev ført, enten av Brandts egen tienestekarl

eller av nogen andre da den blev eieren Brandt frakommet. 4. Om den der

førte baaden solgte den i Sverrig, og saa dermed var sendt i noget ærinde

av sin husbond Sr. Brandt enten til Sverrig eller andet stæd. 5.

Hvor den mand boede som Brandt havde betroet baaden at føre, der selv

skal have solgt den i Sverrig.- Av vidnerne fremstoed og besvarede

citantens qvæstioner saaleedes: 1. Knud Jørgensen Stranden, huus-

mand under Skoklefald, Sr. Brandt tilhørende, 70 aar gl: Til 1te qvæstion:

han vidste at husbonde Sr. Petter Brandt kiøbte og var eiende een nye eegebaad

med fuldt behør i aaret 1780, og hvilken han in november samme aar mistede

eller seen høstes. Til 2 qvæstion: baaden blev lad ved vidnets boepæl

Stranden med birkeved, Sr. Brandt tilhørende, hvorefter samme av een mand

nemelig Niels Joensen, blev ført til Christiania under den betingelse, at saa-

snart veeden vare udlastet skulle han tilbagekomme, men siden saae icke

deponenten denne baad førend omtrent efter et aars forløb, da den

blev avhentet fra Tønsberg. Til baadfører Niels Joensen har han siden

intet fornemmet. Til 3. qvæstion henholdt sig til besvarelsen paa 2det

spørsmaal, som vidste, at een mand, navnlig Niels Joensen, førte

baaden. og sagde vidnet herhos, at denne ikke var betroet baaden

anderleedes eend som een dagarbeider. Til 4 qvæstion: nogen mer

efteretning i det omspurgte havde han ikke, men av folk, som av-

henter sild fra Strømstad i Sveirrig, har han dog hørt, at det omspurg-

de skal være skeed, og at Niels Joensen opholder sig der. Til 5te

har han hørt at Niels Joensen skal have hafte boepæl i Waterland

ved Christiania da han av Brandt blev leiet til at føre den nu qvæstio-

ner værende baad imellem Skoklefaldstranden og Christiania, men

vidnet kiender ham ikke. Waager begiærte vidnet for det 6te tilspurgt:

om han har hørt den omspurgde mand Niels Joensen at være kommen tilbage

fra Sverrig, eller om han der endnu opholdeer seg? Resp. Han har hørt

at den omspurgde Niels Joensen skal være i tieneste paa een toldboed-

jagt som krydser udenfor Strømstad, Sverrig tilhørende. Waager

havde dette vidne intet videre at tilspørge, men begiærede de

andre fremkaldet og examinerede. 2. Lars Olsen Oxevald, huus-

mand under Skoklefald, 48 aar g, hvilken var eenstemmig med 1te vidne i

sin besvarelse paa de fremsatte spørsmaal, tillæggende dette: at han udi

sidst vinter, ved nye aars tiider, havde talt med omprove-

de Niels Joensen udi Strømstad i Sverrig og av han hørt tilstaae, det

han forseet sig imod Brandt ved at bortreise med hans baad, og

derfor ikke torde tilbagekomme førend han fik beviis fra Brandt, at

han ved tilbagekomsten skulle blive frie for straf. Vidre samtale

derom fornam vidnets hans tilstaaelse, at han i Sverrig havde solgt

baaden. For resten vidnede provet, paa ydermeere tilspørgende,

at han vel havde hørt av Brandt det baaden, efter røgte, skulle være

solgt i Sverrig av Niels Joensen, tiiden ved han ikke at fastsætte.

3: Anders Knudsen Stranden, 36 aar, hvilken var eens lydende i

sin forklaring med 2det vidne. 4. Ole Monsen Langaaren, 49 aar, denne

var eenstemmig i sin forklaring med 2de næst før anhørte vidner, alleene han

ikke havde talt med Brandt om Niels Joensen eller baaden, derimod havde

talt med een mand i Strømstad, navnlig Ambrosius Simmermand, som

tilstoed at have kiøbt den omspurgde baad av førnevnte Niels Joensen, hvil-

ket og denne bekræftede. Paa citantens viidere spørsmaal svarede vid-

net, at han havde hørt et rygte om, det Sr. Brandt ikke fik nogen rig-

tighed om Niels Joensen fra den sidste udførte veedladning, men med

Brandt selv har han derom ingen samtale haft. 5. Michel Monsen

Hethol, 41 aar, havde vel hørt noget om det paastevnte av uvedkommende personer

men noget directe derom kunde han ikke forklare uden alleene dette, at han

havde talt med Niels Joensen i Strømstad ved juule tiider sidstavvigt, og

een gang senere, og da hørt ham tilstaae, at have solgt den Sr. Brandts baad

til Ambrosius Simmermand, hvilket og denne sidstnevnte sagde at være

rigtig. Waager udbad sig tings videre sagen udsat til næste ting med

forelæggelse for de udeblevne vidner. Eragted: sagen udstaaer til

næste almindelige høsteting for Aas og Næsoddens præstegielder, hvor og

naar samme holdendes møder. Til hvilken tiid og stæd forelægges under

falsmaals straf at møde efterskrevne udeblevne vidner: Peder Halvor-

sen Tangen, Jacob Olsen Rosenborg, Lars Bergersen Torget, Jørgen

Nielsen Kierckevigen, stevnemaal i denne sag at deponere

paa lovdages og parten Sr. Brandt, disse vidner at paahøre.

[folie 40a]

Aar 1782, den 4de decembris, blev det almindelige høste sage-

og skatteting for Aas og Næsoddens præstegielder foretaget paa tinggaarden

Krouger i Krouger annex.

[folie 41b]

Procurator Waager i rætteæskede tingsvidne sagen mod Sr. Petter Brandt

med kiendelse til dommeren av 29 octobr sidstl., udi hvilket han begiæred samme

tingsvidne sluttet og [...........] paa fleere vidners førelse efter den av

rætten udstædt forelæggelse, som var hoslagt, og viiser at være anviist

ved Tønsberg byeting den 5 aug. næst efter. Brevet lyder saaledes, og

i hvis følge tingsvidnet sluttes.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net