1782 - Hans Kristensen, stevning for resterende leie av plassen Jaer 

 

 

Hans Kristensen som på dette tidspunktet holdt til på en plass under Berger, hadde

tidligere vært husmann på Jaer under prestegården. Denne saken gjelder skyldig

leie for husmannsplassen Jaer. Samtidig var Hans Kristensen stevnet i en annen

sak som kan leses her.

 

Høstinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1782 på Kroer i Kroer anneks:

 

Sognepræsten Hr. Thomas Rosing anmeldte, at have, med 14 dages mundt-

lig varsel til dette ting lovligen indstevnt huusmanden Hans Christensen, til

doms liidelse for resterende huusleye efter oppgivet regning 5 Rd 2 ort 7 s. samt pro-

cæssens omkostninger at erstatte. Vederparten var tilstæde, tilstod lovlig jnd-

stevning, men benægtede søgemaalet, sigende, at Citanten havde lovet at gotgiøre

ham i regning 4 Rd, 3 ort 22 s. som vederparten tilgode havde hos formanden Hr. Haaning,

hvilke skal findes i en regnskabsbog, som Citanten har holdt med Compa-

renten, og hvilken bog, nærværende tiid er i Hr. Rosings egen værge, og førend

han faaer samme i hænde veedste han ikke at opgive det ydermeere, men formente

vist, at han intet bliver skyldig. Lensmanden, paa Hr. Rosings vegne, be-

giærede sagen udsat til næste vaarting. Opsat: Efter Citantens forlangende

udstaaer sagen til næste vaarting.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 7 mars 1783 på Kroer i Kroer anneks:

 

Sognepræsten Hr. Thomas Rosing lod ved Lensmanden Michel Hansen i rætteæske den

gieldssag mod huusmanden Hans Christensen, og derudi fremlægge een veder-

parten meddeelt. Men ved regnskabsopgiørelse med ham, da han frafløttede een under

Næsoddens præstegaard beboede huusmandsplads i Comparentens hænder tilbage-

blevne contrabog, som beviis for den gield han skyldig blev, og nu sees paa-

stevnt. Av samme bog begiærede Citanten i den forventede domsact inddra-

gen den sidste liqvidation fra aaret 1781, hvilken findes at være sluttet den 8de febr.

1782. Citanten dernæst forestillede: at vel har han noteret i denne bog, med

regnskabs opgiørelse den 5te maji 1781, nogle gieldsfordringer, til beløb 4 Rd 3 ort 22 s.

vederparten opgav ham at have paa formanden i kaldet, Hr. Haaning; men

ligesom samme ikke er antaget til liqvidation, eller har god betaling, derfor ei

heller udført i margina, saa nægter dog Hr. Haaning gieldens rigtighed.

Thi kunde Citanten ikke tilstaae Hans Christensen samme til avdrag udi

hans rætmæssig skyldige debet 5 Rd 2 ort 7 s. men paastod dom for denne gield,

med processens skadesløse omkostninger. Vederparten Hans Christensen

blev lovlig paaraabt, men mødte ikke, ei heller nogen paa hans vegne

med tilsvar.

                                    Dømt:

Den producerede contrabog viiser tydelig, at vederparten Hans

Christensen, for huusleie og arbeide til 8de febr. 1782 er Citanten ræt-

mæssig skyldig bleven de paastevnte 5 Rd 2 ort 7 s. udi hvilken debet der-

paa anmeldte, men af ham disputerede gieldsfordring

ei kan komme til avkortning; Thi kiendes for ræt: Hans Chri-

stensen Berger bør 15 dage efter denne doms forkyndelse, betale til Sogne-

præsten Hr. Thomas Rosing de søgende 5 Rd 2 ort 7 s. samt herforuden oprætte sa-

gens omkostninger med 2 Rd; Alt under viidere lovbydelig adfærd.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 41b og 55.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net