1782 - Hans Kristensen, stevning for brennevinssalg og slagsmål 

 

 

Hans Kristensen Berger som denne saken gjelder var husmann på en plass under

gården Berger. Rett før dette hadde han vært husmann under prestegården på

plassen Jaer. Han var samtidig som denne saken pågikk stevnet for resterende

husleie av sognepresten Thomas Rosing, den kan leses her.

 

Høsttinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1782 på Kroer i Kroer anneks:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier, som befalet Actor, lod ved Fuldmægtig Hørbye pro-

ducere een stevning av 12 novbr. sidstl. hvorved Hans Christensen Berger av Næsod-

den til dette ting er indvarslet her videre at paahøre og dom at modtage, til und-

gieldelse for brændeviins udsal, med viidere efter stevningens nærmere formeld

som sees at være alle vedkommende lovlig forkyndt. Dernæst indgav Hørbye, til

hiemmel for sagens avlæg, Amtets ordre av 3 augt. dette aar. Fremdeeles produce-

rede Hørbye det under 27 julii sidstl. optagne undersøgningsforhør med vedhæftet

Lensmand Hansens anmeldelse av foregaaende 26 junii, ligesom han og udleverede

Lensmand Hansens skrivelse til Hr. Justitsraad Bukier under 26 augt. sidstl. som

viiser, at Hans Christensen Berger ikke, paa Lensmandens anfordring har villet

beqvemme sig til at erlægge de bøder han har paadraget sig for hands forhold i det

nu paastevnte tilfælde. J øvrigt begiærede comparenten vidnernes examination

av det paastevnte efter den adgang, som dertil gives i de fremlagde documenter.

Stevnevidnerne Lensmand Michel Hansen og Gunder Hansen avhiemlede stevnemaa-

lets lovlige forkyndelse efter deres paategning. Efter paaraabelse var indstevnte Hans

Christensen tilstæde, men ingen av de fleere parter mødte. Ikke heller comparerede

vidnet Hr. Lieutenant Bierrom, men Ole Berger mødte. Det mødende vidne blev be.

tydet eedens kraft og advaret til sandheds udsiigende, hvorpaa han fremstod og avlagde

eed for sandhed at deponere. 1te vidne Ole Andersen Berger. J anleedningen av stev-

ningen og den producerede anmeldelse blev dette vidne nøiagtig examineret, men

hvilken ikke veedste andet eller meere sagen til oplysning at forklare, end

hvad han allerede i det fremlagde jnterimsforhør har deponeret, hvilken depo-

sition for ham tydelig blev oplæst, og saaleedes av vidnet bekræftet, deponerede

ellers derhos, at han aldeeles ikke er bekiendt, om indstevnte Hans Christensen

Berger den anmeldte tiid udskiænkede brændeviin til de der forsamblede folk, og

ednu mindre om saadan var skeed for betaling; men dette veedste han med

visshed, at denne Hans Christensen Berger ikke holdt kroehuus eller i almindelig-

hed udskiænkede brændeviin for betaling. Hørbye begiærede det indstevnte men

udeblevne vidne Hr. Lieutenant Bierrom, saavel som alle de indstevnte parter

der nu ikke mødte pleiet med lovdag til næste ting, og sagen saaleedes udsat.

Den indstevnte part Hans Christensen Berger, modsagde sigtelsen, og forbe-

holdt sig vidnernes tilsvar førend sagen gaaer under dom. Eragtet:

Ander Jngemundsen Haug, Arne Skoklefald, Mallene og Enger Tollefsdatter Skok-

lefald, Ole Hansen og Gunder Hansen Berger, Niels Andersen og Beathe Chri-

stiansdatter Sandager, Rasmus Hansen og Engebret Christophersen Fladebye,

samt Lars Olsen Oxevald, gives lovdag at møde med tilsvar i denne sag

paa næste aars vaarting for Aas og Næsoddens præstegielder. Saa forelæg-

ges og under falsmaals straf samme tiid og stæd at indfinde sig Hr. Lieu-

tenant Bierrom, for sit eedelige vidnesbyrd at deponere.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 7 mars 1783 pa Nordre Kroer i Kroer anneks:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier lod ved Fuldmægtig Hørbye, i rætteæske justitssagen

mod Hans Christensen Berger av Næsodden, hvorudi han indgav lovdagen av 4de

decbr. 1782, lovlig forkyndt efter paaskrift. Lovdagens forkyndelse omhandlet Lensmand

Michel Hansen og Niels Andersen, efter deres paaskrift. De lovdagede parter bleve paa-

raabte, men ingen av de mødte,  Gunder Hansen Berger undtagen, som compare-

rede og sagde sig uskyldig i saggivelsen, da han paa ingen maade har forseet sig,

enten ved at drikke, eller øve klammerie. Hovedparten Hans Christensen Berger

indfant sig ikke heller. Saa udeblev og vidnet Hr. Lieutenant Bierrom, men Lensmand

Michel Hansen fremstod og sagde, at Lietenanten er syg og har derfor i commis-

sion fra ham at tilkiendegive hans svagheds forfald. Hørbye begiærede sagen ud-

sat til sommertinget, med fornyelses lovdag for dette vidne. Eragtet:

Sagen udsættes til næste sommertin for Aas og Næsoddens præstegielder, til hvilken

tiid, og hvor samme holdt vorder. Vidnet Hr. Lieutenant Bierrom forelægges paa

nye under falsmaals straf at indfinde sig, sit provsmaal i denne sag at

avlægge.

 

Sommertinget for Ås og Nesodden den 16 juli 1783 på Søndre Kroer i Kroer anneks:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier ved Fuldmægtig Hørbye i rætteæskede

den anlagde sag mod Hans Christensen Berger for brændeviinshandel og anden

uorden, hvorudi han fremlagde fornyelses forelæggelse for Hr. Lieutenant Bierrom,

dat 7 martii sidstl. lovlig forkyndt efter paategning, som viiser, Hr. Lieuten-

antens bekiendte svaghed og at han ikke har kundet møde; j anleedning

derom begiæres sagen udsat til høsttinget, paa det  der imidlertiid kunde forskaf-

fes fleere beviisligheder i sagen og Hr. Lieut. Bierroms vidnesbyrd paa

anden lovlig maade indhentet. Opsat: Efter Actors forlangende udstaaer

sagen til næste høstting.

 

Høsttinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1783 på Kroer tingstue i Kroer anneks:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier lod ved Fuldmægtig Kaasbøhl i

rætteæske justitssagen mod Hans Christensen Berger, for brændeviins ud-

salg med viidere, og fremleverede Hr. Lieutnat Bierroms eedelige stadfæ-

stelse av 15 julii sidstl. paa hans under sagen avlagde skriftlige vidnesbyrd;

og da Actor har haab om at forskaffe bædre og anden beviislighed udi

sagen end skeed er; saa begiærede han samme i beroe stillet til næste vaar-

ting. Opsat: Efter Actors forlangende udstaaer sagen til næste vaarting.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 9 mars 1784 på Søndre Kroer i Kroer anneks:

 

Fogden Hr. Justitsraad Bukier i rætteæskede justitssagen mod Hans Christensen

Berger, udi hvilken han forestillede: at det ikke har vært ham muelig andre eller fleere

beviisligheder i sagen at fremskaffe end allerede skeed er, hvorom udbedes Lens-

mand Hansens tilstaelse, der har været beordret, og er sagen fra først bæst

bekiendt, at udfinde hvem ham videre kunde forklare om det paastevnte drikke-

selskab og slagsmaal paa Berger, dog oplyser 2de førte vidner, Ole Berger og

Hr. Lieutenant Bierrom, at paa den stevnte tiid vare Hans Christensen

Berger og indstevnte Anders Haug av Edsberg  udi slagsmaal sammen

samt at brændeviin blev udskiænket, og at giæsterne i selskabet vare be-

skienkede. Hvis antal stevningen viiser; Saaleedes meente Actor at lovens

6, 7, 8 Artl. bliver applicabelt til paastand om straf over Hans Christensen Ber-

ger, og hvilken paastand, med processens omkostninger skadesløs, Actor indlod

sagen under dom. Lensmand Michel Hansen erklærede: at han har giort sig

umage for at efterspørge fleere vidner og beviisligheder i denne sag, men

samme har aldeeles været forgiæves, han veedste altsaa jngen at opgive.

Den saggivne mødte ikke; Thi bliver sagen optagen til doms.

 

Dom den 16 april 1784 på Skydsjordet i Nordby anneks:

 

Udi justitssagen mod Hans Christensen Berger for bræn-

deviinssalg og slagsmaal avsagt

                                        Dom:

Efter Lensmandens Michel Hansens anmeldelse, at soldat Hans Christen-

sen Berger havde udsolgt brændeviin til eendeel hos ham natten til St.-

Hansdag 1782 forsamblet folk, og at han samme tiid havde slaget ar-

beidsmanden Anders Jngmundsen Haug, er denne sag, efter ordre fra

Amtet, mod hannem anlagt. Av de under sagen førte vidnesbyrd

blev dog intet herav beviist: Brændeviin har vel manden haft i sit

huus, og dermed, uden betaling skiænket nogle sine giæster paa der i blant:

bondestanden endnu lystig holdende St. Hansaften, hvilket ingen anord-

ning forbyder. Men at han i almindelighed har udtapped slike slags

drikkevarer, som een art av næringsvey, hvortil han ei var beræt-

tiget, og hvilket kunde have anleediget folkets forsamling hos ham for

at drikke, er aldeeles uoplyst og ubeviislig giort. Liigesaa lidet

som det og insiutered ham , at han, den angieldne tiid, har yppet slags-

maal med eller slaget Anders Jngemundsen Haug: Vidnerne sagde alleene,

at denne fremmede giorde ufreed i huuset og udfordrede værten med

trusler, hvorefter han maatte møde sin mand, og ved at prøve styrke

med ham i armtag er Anders falden i gulvet og bleven blodig

i ansigtet, samt derpaa udkastet som een huusfreeds forstyrrer:

det første var een hændelse, som den faldne selv maae tilregne sig,

og ved det sidste har værten værten været gandske behiemlet. Thi kiendes

for ræt: Soldat Hans Christensen Berger bør for Actors tiltale

i denne sag aldeeles frie at være.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 42, 53, 66, 89b, 105, 114.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net