1781 - Simon Grøstads overfall på Peder Tokerud i Ås 

 

Simon Johannesen kom fra Vennersgård i Ås til søndre Grøstad på Nesodden

i 1780 og forsvant fra bygda igjen omkring 1787. Denne saken viser at han

at han rett etter sin ankomst til Nesodden tok en nattlig tur tilbake til Ås hvor han

overfalt Peder Tokerud i hans hjem, årsaken til dette kan se ut til være sinne på

grunn av en utpanting, og at Peder Tokerud hadde stått for en militær ut-

kommandering av Simon Grøstad til Fredrikstad, noe som ser ut til å ha passet

ham meget dårlig.

 

Høsttinget  for Ås og Nesodden 4 des 1781 på Søndre Kroer i Kroer

anneks av Ås hovedsogn:

 

Peder Larsen Tocherud fremstillede sig for rætten og ind-

leverede sin skriftl. forfattede stevning mod Simon Johannesen Grøstad

til vidnernes paahør, og doms kiendelse bekræftede et av ham paa Citanten

nattetiiden i eget huus skeede overfald med viidere efter stevningens nær-

mere indhold, dat. 13 novbr. sidstl. lovlig forkyndt efter paategninger.

Efter paaraabelse var den indstevnte Simon Johannesen Grøstad ej tilstæde

men samtlig vidnerne comparerede; for hvilke Dommeren oplæste eedens

forklaring av lovbogen og dem advarede, deres sandhed i denne sag at

forklare, hvilket de lovede med eed og oprækte fingre efter lovens

forskrift, at efterkomme; Hvorefter fremstoed og forklarede: 1te vidne

Thorer Jørgensen, nærværende tiid hiemme hos sin fader paa gaarden

Wassum og 19 aar gl: At sidst i skuur aanden dette aar var han

paa Tocherud hos Citanten end 8te dages tiid for at hjelpe ham

at skjære, og da tildrog det sig, at der om natte tiider

blev larm og uroe i gaarden, hvilket opvækkede vidnet, som

var paa staldtrævet, han stoed altsaa op for at erfare hvad det

var, som larmede, og da saae han een person i graae klæder riidende

paa een rød hæst frem og tilbage i gaarden paa Tocherud og udtalede

med høj røst een hoben vreedagtige ord, hvorom han erindrer at

han nevnede commando til Friderichstad, og at han skulle spille med

[dig], saalænge der var liv og blod. At det var Peder Tocherud han

tiltalede sluttede vidnet derom, at han kort tilforn havde hørt hans maal,

men da provet kom op var svale dørene tillukte. Provet kjender

Simon Johannesen Grøstad og han synes at det var ham han saae i

gaarden riidendes og som gjorde allarm. Om morgenen der-

paa kom han ind i stuen til Peder Tocherud og fant ham liggende

til sængs meeget blodig og ilde slaget ved det højre øje, lige-

som der og fandtes blod paa svale døren i gangen og ude i

stuen efter ham. Saa sagde og Peder Tocherud, at Simon Johanne-

sen Grøstad var den der om natten havde slaget ham, som skeede

med et i haanden havende haand høvle. Paa tilspørgende svarede

vidnet at han ikke saae nogen fleere i gaarden da han opkom

end den anmeldte person, ikke heller havde han hørt nogen røst

av andre paa den tiid end parterne, uden allene han er-

rindreet at Peder Tocheruds hustrue inde i stue svalen raabte

og sagde: kiære Simon reys din vey. Meere viidste han ikke

sagen til oplysning, dog erindrer hand endnu, at der tillige av

den riidende person blev sagt, han havde ey saa mange penge i sin

lomme, og ikke heller folk til hielp, hvilket provet sluttede maatte have

hensigt til den foregaaende udpadning paa Citanten. 2det vidne

Marthe Gulbrandsdatter Tocherud, 22 aar gl. forklarede: At sidst

i skuur aanden dette aar, den samme tiid som første vidne har om-

provet, hørte hun, som laae paa loftet over stuen paa Tocherud, ved

midnats tiider, at der bankede stærkt paa svaledørene uden fra,

og da dette nogle ganger var skeed opvækkede madmoderen

hendes mand Citanten Peder Tocherud, hvilken derpaa stoed op, spurgte

hvem det var som bankede, fik derpaa til svar, at det var een

liden dræng, men da han havde oplukt svaledøren hørte vidnet

han sagde, er det dig Simon. Een liden stund derefter hørte vidnet

det smal og derefter at Peder Tocherud gav et skriig fra sig, hvil-

ket forvoldte at vidnet gik need og fant da at hendes husbonde Peder

Tocherud, som var gaaet du uden andre klæder end skjorte

paa sig, var meeget blodig og ilde slaget ved det høyre øje,

hvorfore hun og konen maatte leede ham ind og lægge ham til

sængs. Da vidnet needkom i svalen kjendte hun maalet paa

Simon Johannesen, som reed uden fore, efterdi begge svale-

dørene vare tillugte, hvilket konen sagde at have gjort saa-

hastig hun udkom for at hindre viidere overfald, og raabte han

da til hendes husbonde, at han havde været skyld i een com-

mando til Friderichstad over ham, udfordrede husbonden og sagde

at han derfor skulle spille med ham saalænge der var liv og

blod, alt skjønt han ikke havde saa mange penge eller

folke hjelp, men konen raabte og bad mange gange: kjære Simon

reys din vey. Paa viidere tilspørgende svarede begge vidnerne:

at det var naten til een søndag det omprovede passerede. 3die

vidne Ole Jensen Houg og 4de vidne Anders Svendsen

Ruudstad begge Lougrættesmænd, hvilke eenstemmig provede, at de, een

søndags morgen sidst i skuur aanden dette aar, havde været paa

gaarden Tocherud for at besigtige beboeren Peder Larsen, som natten

tilforn var bleven slaget og fant da, at denne mand laae til

sengs og var næsten uden samling, hans hoved og klædeer fuld av blod

og et hul saaes ved det højre øje, hvilken skade, han, efter at være

kommet sig noget til rætte igjen, sagde, at indstevnte Simon Johan-

nessen Grøstad om natten havde tilføyet ham, og fortælte hans kone

dem, at derved saaleedes var tilgaaet, som stevningen indeholder.

Vidnerne havde og med deres nærværelse paa Tocherud seet blod

paa svaledørene og paa gulvet fra trædskeren lige til sængen,

som den tiid blev sagt at være kommen av den slagne mand Peder

Tocherud. Citanten havde disse vidner ej viidere at tilspørge,

men begjærede lougdag for udeblevne part til næste vaarting.

ERAGTED: Simon Johannesen Grøstad gives lougdag at

møde med tilsvar i denne sag paa næste Aas og Næsoddens

præstegjelders almindelige vaarting.-

 

Vårtinget for Ås og Nesodden 7 mar 1782 på Søndre Kroer i Kroer

anneks av Ås hovedsogn:

 

Peder Tocherud var selv tilstæde for rætten og sagde, at den sag han

havde indstevnet mod Simon Grøstad agter han ikke længere at procequere;

Hvorfore han begjærede samme ophævet.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 42, folie 450.

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 6.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net