1781 - Leiermål, Margrethe Hansdatter Toppen og Anne Loftu 

 

 

Sommertinget for Ås og Nesodden den 16 juli 1781

på Søndre Kroer i Kroer annex av Ås hovedsogn:

 

Hr. Justitzraad og Foged Bukier anmeldte: at have ved

Lensmand Michel Hansen og Jens Olsen, med 14 dages mundtlig

varsel til dette ting indstevnt qvindemenniskene: Margrethe Hansdat-

ter Toppen og Anne Loftue dom at liide til forvirkede lejermaals-

bøders udreedelse, samt processens omkostningers

ansvar. Bemeldte stevnevidner avhiemlede jndkaldelsen at være skeed

saaleedes, som anmeldt. De indstevnte mødte ikke. Eragtet;

Margrethe Hansdatter Toppen og Anne Loftue laugdages at svare

i sagen næste høsteting.

 

Høsttinget for Ås og Nesodden den 4 desember1781

på Søndre Kroer i Kroer annex av Ås hovedsogn:

 

Hr. Justitzraad og Foged Bukier iretteæskede sagen

contra Margrethe Hansdatter Toppen og Anne Loftue for begangne

lejermaale, og hvorved: han indgav lougdagen av 16de julii sidstl.

lovlig forkyndt efter forskrift; Og da indstevnte Anne Loftue

i det mundtlige har næktet for sig, saa frafaldt Actor sagen mod hende,

derimod anviiste han Sognepræsten til Næsodden Hr. Rosings attest be-

kræftende det av Margrethe Hansdatter Toppen begaaede lejermaal.

Og da sigtelsen saaleedes fuldkommen er beviist, saa indloed

han sagen mod hende under dom med paastand om bøders

udreedelse med omkostningers erstatning efter paastevningen.

Den jndstevnte var ej tilstæde.

                                                DØMT:

Margrethe Hansdatter Toppen bør, til Actor Hr. Justitz-

raad og Foged Bukier, betale sine efter lovens 6 bogs 13 capit. 1 artl.

forvirkede lejermaalsbøder med 12 lod sølv eller 6 Rd, samt herforuden

oprætte processens omkostninger med 2 ½ Rd; hvilket skeer 14 dage efter

denne doms forkyndelse, under viidere lovbydelig adfærd.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 42, folie 435b og 451.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net