1781 - Da husmaterialer på Kavringen ble kastet på sjøen - Hoff kontra Adamsen 

 

 

Høstinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1781 på Søndre Kroer i

Kroer anneks av Ås prestegjeld:

 

Henrich Samuelsen irættelagde sin

svoger Mathias Adamsens skriftlige stevning av 4de octobr. sidstl. hvor-

ved han har indstevnt Henrich Hoff til vidners anhør og doms

liidelse siiden han med vold har needrevet een paa øen Kavringen

begyndt bygnings opsættelse, med viidere efter stevningens jndhold,

lovlig forkyndt jndstevnte efter hans egenhændige paategning. Fra

Henrich Hof fremkom hans skriftl. tilsvar og exceptions skrift av

gaar dags dato. Eragtet: Efter den fremlagde stevning søges oplyst

een bygnings needrivelse og materialiers udkastelse, som udkræver

begrandskning; loven forbyder altsaa ikke at oplyse een saadan

tildragelse ved det almindelige ting. Thi bør vidnerne  høres.

Efter paaraabelse var tilstæde de indstevnte vidner. Hvilke blev be-

tydet eedens kraft og advaret til sandheds udsiigende, hvorpaa frem-

stoed, avlagde eed og forklarede: 1te vidne Joen Torgersen, boende

i Drøbach, 36 aar gl: At een dag i anden uge efter Sancte Hansdag sidstl.

een tirsdags aften, saae og erfarede de, at indstevnte Henrich Hof med

folkehjelp needbrød og udkastede een av vidnet tilliigemed Hans Michelsen

og Gulbrand Johannesen dagen før og samme dag tømrede og med 1 ½

omvarf bestaaende af 4de langstokke og 3 træestokke efter Mathias Adam-

sens forlangende optømrede stuebygning paa øen Kavringen kaldet

beliggende ved Jldjernet, og saae han tillige at Henrich Hoff selv

først toeg i denne bygning da udkastelsen skeede, og hjalp dertil.

Mandagen derpaa kom Henrich Hoff atter igjen med mandskab og

udveltede i vandet samt uddrog hertil alle de materialier

av tømmer, som var henbragt paa øen til denne stuebygnings

oprættelse, hvorom eendeel av Deponenenten med fleere vare anhugne

saasom til bjelke til huuset etc: , saa at alt blev udført av øen,

nogle faae stokker undtagen, der ved udveltningen kunde blive

hengende fast udi bergkløvene, og meener vidnet at den henbragte

qvantitet av tømmer til denne bygning bestoed av omtrent 20 tylter

4, 5 a 6 favner grantømmer. Paa Samuelsens tilspørgende provede

dette vidne endvidere: At da bygningen og laftsteenene vare

needreven blev paa samme tomt opdraget endeel furu-

last Henrich Hoff tilhørende. 2det vidne Hans Michelsen,

opholdende sig i Drøbach, 36 aar gl. , hvilken var eenstemmig i

sin forklaring med 1te vidne. Samuelsen begjærede laugdag

for udeblevne part. Eragtet: Henrich Hoff gives laugdag

at møde med tilsvar i denne sag paa næste vaarting for Aas

og Næsoddens præstegjelder.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 6 mars 1782 på Kroer i Kroer

anneks av Ås hovedsogn:

 

Mathias Adamsens sag mod Henrich Hoff irætteæskede Procurator

Lund og indgav laugdagen av 4 decbr. sidstl. , lovlig forkyndt efter paategning.

Vederparten indfant sig og under sin rættes forbeholdenhed begjærede

sagen udsat til næste sommerting med contrastevning, men dersom

rætten bevilger sagens anstand haaber Comparenten, at det blev Hoff paa-

lagt til næste ting at fremkomme med sine beviser. Vederparten ved-

holde sit forrige. Opsat: Sagen udstaaer til næste sommerting efter

vederpartens forlangende.

                                         #

For Mathias Adamsen fremlagde Procurator Lund een skriftl.

stevning av 18de f. m. , hvorved Henrich Hoff til dette ting er ind-

stevnt at anhøre vidner og liide dom fordie han sidstavvigte sommer

paa een voldsom maade har needrevet i grund et bygnings

anlæg, som Mathias Adamsen paa øern Kavringen kaldet havde

opført, hvorved Hoff tilliige paa een ligesaa lovstridig maade har

bemægtiget sig heele øen til Citantens fornærmelse, alt efter stevnin-

gens viidere formeld. Stevnevidnerne, Lensmand Michel Hansen og Gunder

Hansen, avhjemlede stevnemaalets lovlige forkyndelse effter deres paategning.

Efter paaraabelse indfant sig ikke hverken contraparten eller de und-

stevnte vidner; Thi blev Eragtet: Henrich Hoff gives lougdag at

møde med tilsvar i denne sag paa næste sommerting for Aas og Næsod-

dens præstegjelder, hvor og naar det holdende vorder: Saa vorder og under

falsmaals straf forelagt samme tiid og stæd at møde, for deres provsmaal

at deponere efterskrevne vidner: Ole Jensen Loftu, Ole Olsen Fladebye,

Christian Hansen Jldjernet, Ole Jensen Schjeret, Ole Hansen Alfveern,

Lars Pedersen Alfveern og Knud Svendsen Fieldstranden.

 

Sommertinget for Ås og Nesodden den 16 juli 1782 på Søndre Kroer i

Kroer anneks av Ås hovedsogn:

 

Henrich Samuelsen irætteæskede hans kones broder Mathias

Adamsens sager imod Henrich Hoff for needbrydelse av een paa øen

Kavringen begyndt bygningopsættelse og for denne øes bemægtigelse;

hvilke sager han declarerede i det mindelige at være opgiort, og der-

for ikke viidere her for rætten behandles.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 42, folie 451b.

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43, folie 3b og 20.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net