1775 - Leiermål, Malene Amundsdatter Prestegården og Kirstine Nilsdatter 

 

 

Sommertinget for Ås og Nesodden den 18 juli 1775 på Skydsjordet i Nordby anneks av Ås hovedsogn:

 

SlotsfogdenHr. Krigs-Commisair Bukier lod ved Fuldmægtig Oppegaard anmelde, at

have til dette ting med mundtlig varsel indstevnet efterskrevne for begagne leyermaale, neml:

Mallene Amundsdatter og Kirstine Nielsdatter, at modtage dom til bøders udreedelse og omkost-

ningers erstatning, samt tugthuusstraf efter loven og tugthuusanordningen, hvorom hand frem-

stillede de 2de stevnevidner Lensmand Ole Sørbye og Christen Berger, som hand bad derom eede-

lig maatte forklare seg; hvilke afhiemlede indkaldelsen at være skeed som ovenmeldt. Oppegaard

derefter fremlagde Sognepræsten til Næsodden Hr. Jacob Thodes skriftl. forteignelse af 12 decbr. afvigte

aar, som iblant fleere indbefattede de 2de indstevnte persohner, hvorefter hand i følge indstevnin-

gen og bemeldte præsteattest, hvormed factum er beviist, hand indlod sagen under paadømme.

De indstevnte blev lovlig paaraabt, men mødte ikke. Eragtet. Mallene Amundsdatter

Præstegaarden og Kirstine Nielsdatter, laugdages at møde næste høste ting.

 

Høsttinget for Ås og Nesodden den 5 desember på Skydsjordet i Nordby anneks av

Ås hovedsogn:

 

Slotsfogden lod med Fuldmægtig Oppegaard irætteæske sagen, anlagt

mod Mallene Amundsdatter og Kirstine Nielsdatter, og derudi producerede

rættens laugdag af 18 julj dette aar, hvorefter hand, for saavidt Kirstine

Nielsdatter angaaer; vedblev paastanden on dom; men henseende Mallene Amunds-

datter, som har betalt bøderne i mindelighed, hand frafaldt sagen. Efter paaraabelse

indfant sig icke Kirstine Nielsdatter eller nogen paa hendis veigne med tilsvar,

hvorfore                              DØMT:

Det er beviis med Sognepræstens attest, at indstevnte Kirstine Nielsdatter har

begaaet leyermaal; Thi bør hun, 15 dage efter denne doms forkyndelse, betale

til Actor Hr. Krigs-Commisair Bukier, de efter lovens 6 bogs 13 cap. 1te artl. for-

virkede leyermaals bøder med 12 lod sølv eller 6 Rd, samt herforuden oprætte sagens

forvolte omkostninger med 3 Rd, under viidere lovbydelig adfærd. J mangel af

bøedernes betaling oparbeider hun samme i dette Stifts tugthuus.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 42, folie 173 og 188.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net