1774 - Leiermål, Marie Nilsdatter Kjensli og lensmann Ole Sørby 

 

 

Høsttinget for Ås og Nesodden den 5 desember 1774 på Skydsjordet i Nordby anneks av Ås hovedsogn:

 

Krigs-Commisair og Foged Bukier irættelagde sin skriftl. stevning mod Maren

Nielsdatter Kindslie til doms liidelse for lejermaal, dat. 16de novbr. sidstl. som stevne-

vidnerne Gunder Soelberg og Christopher Fladebye afhiemlede at være lovlig forkyndt.

Den jndstevnte mødte icke. Eragtet: Maren Nielsdatter Kindslie, laugdages at

møde med tilsvar herudinden paa næste vaahr-ting.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden den 7 mars 1775 på Skydsjordet i Nordby anneks av Ås hovedsogn:

 

Krigs-Commisair og Slotsfoged Bukier lod ved Fuldmægtig Oppegaard irætte-

æske lejermaalssagen mod Marie Nielsdatter Kindslie, og derudi indleverede laug-

dagen af 5te decbr. afvigte aar, med forkyndelses paaskrift, hvorhos hand anmelte, icke

endnu fra Sognepræsten at være forefundet med den præste-attest, hvorfor

hand, under forbeholdenhed med samme næste ting at indkomme, til beviis for factum

bad sagen udsadt. Opsadt. Sagen udstaaer til næste sommer-ting, efter Actors

forlangende.

 

Sommertinget for Ås og Nesodden den 18 juli 1775 på Skydsjordet i Nordby anneks av Ås hovedsogn:

 

Slotsfoged, Hr. Krigs-Commisair Bukier lod ved Fuldmægtig Oppegaard irætteæske sagen

mod Maren Nielsdatter for begangne leyermaal, hvorudi hand nu indleverede den manglende

præste-attest, dat. 12 decbr. 1774, som viiser; at indstevntes uægte barn Ole, den 13de novbr. samme

aar har været til daaben, og hendes barns fader angivet at være Lensmand Ole Sørbye, i følge

heraf, saavel som indstevningen. Comparenten paastod dom. Den indstevnte blev fra rætten

paaraabt, men mødte icke; Thi bliver sagen optaget til doms.

 

      Udi Hr. Krigs-Commisair Bukiers sag mod Maren Nielsdatter Kindslie.

                                       DØMT:

Maren Nielsdatter Kindslie bør, femten dage efter denne doms forkyndelse: udreede

de paastevnte og forvirkede leyermaals bøder, i følge lovens 6te bogs 13de captl. 13de artl.

med 12 lod sølv eller sex Rixdaler, samt herforuden oprætte sagens omkostninger

med trei Rixdaler under viidere lovbydelig adfærd. J mangel af bødernes betaling

oparbeider hun samme i Christiania tugthuus.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 42, folie 141b, 152b, 173, 174b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net