1773 - Mordbrann og dobbeltdrap i Hallangspollen 

 

 

Aar 1773, Den 19de April, blev een Extra Ræt sadt paa Ting gaarden Schydsjordet i Nordbye

Annex under Aas Præstegield, for at afhende een Justitz-Sag imod Ole Gundersen med fleere for udøvet Mord

og Mordbrænderie paa Brynnild Pollen og Hustrue, samt paa huuse og gods. Nærværende efterskreven

er 8 u-villige Eed sorne Laugrættesmænd: Hans Pugstad, Johannes Nordbye, Niels Bierke, Lars Huuseby, Gunder

Soelberg, Christopher Fladebye, Jørgen Wassum og Christen Berger. Hvorda. Krigs Commissair

og Slots Foged Budkier fremlagde ved Fuldmægtig Juelsen, udi denne Sag 1. Et skriftl. Stevnemaal

af sidstl. 16de Martz, som efter Paaskriften findes for vedkommende lovlig forkyndt. 2. Et over

Ole Gundersen holdet Examinations-Forhør, begyndt og sluttet d. 14de Febr. sidstl., hvorved hand har til-

staaet, tilligemed ere een anden, som da gaf sig nafn af Niels Hansen, at have begaaet Tyverie,

Mord og Mordbrænderie i Pladsen Pollen under gaarden Hallangen her i Sognet. 3. Amtets

ordre under sidstl. 19de Feb., hvorved Actor bliver beordret, at anlægge Action saavel imod Ole

Gundersen, som hands ugudelige Sælskabs-brødere Niels Hansen, uden viidere Præliminair For-

hør at holde. 4. Ditos ordre af 16de Martz. hvorved Procurator Ørbeck, i følge den forrige Const. Slots Foged

Hr. Gades Forestilling,, er beskikket til Ole Gundersens Defencor. 5. Et over Forbem: Niels Hansen

og den sig saakaldede Johannes Nielsen Berg afholdte Examinations-Forhør, begyndt den 20de feb. og sluttet

1te April 1773. 6. Et Dito holdet af Lensmanden Jaspersen sidsl. 18de Febr., hvorved er oplyst, at de

i Stævningen Citerede og arresterede Ole Gundersens Svoger Hans Olsen og huustrue Anne Gundersdatter

har til deels haft i Forvaring og deels bortsolgt de af Ole Gundersen staalne Koster med viidere.

7. Amtets ordre, dat. sidstl. 24de Feb., hvorved Fogden tillige er paalagt at anlægge Action imod

ovenmelte Hans Olsen og huustrue Anne Gundersdatter, som hæler og tyvs-medviider; hvilken

ordre Juelsen af Rætten begiærede udlaant, saasom den indbefatter mere end ovenmeldte. 8.

En af Lensmand Jaspersen holden Syns og begrandsknings-Forretning under 31te Januar sidstl. og

9. Een Do. af Do. under sidstl. 6te Feb., Juelsen derefter begiærede de mødende vidner

fremkaldet og i medhold af Stevningen afhørte. Som Defencor for Niels Hansen, Hans

Olsen og Anne Gundersdatter mødte Procurator Gran, som Producerede Stiftets ham derom indløbne

ordre af 16de Martz. 1773. Hvorefter hand forbeholdt den fornødne Defencion for Arrestanterne.

Iligemaade lod Procurator Ørbeck, som anbefalet Defencor for Ole Gundersen, Producere

den ham herom indløbne ordre, dat: 16de Martz. For Rætten blev fremkaldet Arrestanten Ole

Gundersen, og hannem Forelæst det Producerede af den Const. Foged Hr. Peter Gade, den 15de Feb. sidstl.

optagne Examinations-Forhør. Diliqventen, som for Rætten løs og leedig tilstæde, vedstoed i

et og alt Forhørets Rigtighed, og sagde, at hands forklaring deri medfører Sandhed. Rætten i anled-

ning af Forhøret, tilspurgte Delinqventen, hvor hand først kom i bekiendtskab med den ovennevnte Morder-

broder Niels Hansen. Res. Natte Askedags dagen førend den Passerede gierning skeede, var Delin-

qventen i Høelen, og da hand ville begive sig derfra hiem, traf hand den Persohn paa gaarden

[Deelie] [......] strax ovenfor Høelen, som paa Arrestantens tilspørgende sagde, at hands nafn var

Niels Hansen, og at hand boede i Waaler Sogn; hvorefter De lagde Sælskab ind efter Wejen til

Pladsen Smelop under gaarden Rudstad, strax ved giestgivergaarden Sundbye, hvor de gik ind,

men førend de kom saavidt, havde de undervejs giort aftale om et Cameratsskabs oprettelse

imellem Dem, og efter at denne Niels Hansen havde forsikret Delinqventen, at naar hand traf

en god og oprigtig Staldbroder, vidste hand aarsag at angive, hvorved de kunde erhverve sig

gods og Effecter, var Arrestanten strax færdig at melde ham for sin Siide, at der boede et

par Folk i Pladsen Pollen som havde velstand, hvorefter de begge bleve enige om, at de Aske-

Dags dagen skulle mødes der for at berøve disse Folk hvad de ejede, dog blev derved

ikke aftalt, at de skulle myrde Folkene, men allene at fratage Dem deres Midler og

Effecter. I Pladsen Smelop var Niels Hansen ikkun kort inde, men Delinqventen

blev der een lang stund, og strax efter at Niels Hansen og medhand havende dræng, hvis

Nafn hand ikke veedste, var udgaaen, kom ind i Stuen Hans Hansen Tannum og Hans

Hoxtvedt. Førend den tiid havde hand ikke seet eller Kiendt Niels Hansen. Derefter blev

Forhøret af 20de Febr. sidstl. ligeleedes oplæst for Ole Gundersen, hvilket hand i et og alt, saavidt

ham betræffer, ligesaa andtog, at være hands Rætte og sande Forklaring. Derhos ydermere be-

kræftede, at hands Søster Anne Gundersdatter, og mand Hans Olsen, er aldeeles u skyldig i den mis-

tanke, som føres imod dem, da hand aldrig har forklaret for Dem, at have begaaet den

Paastevnte og tilstaaede misgierning, ikke heller sagde hand hende, hvor eller paa hvad maade hand

havde bekommet de hende til forvaring overleverede effecter. Rætten i anledning af det over

Niels Hansen eller Johan Nielsen Bergs holdte Forhører, hvoraf sees, at denne aldeles be-

nægter at have været med Ole Gundersen i den paastevnte misgierning, forestillede denne

Delinqvent, at hand nu, ligesom for guds aasiun og for hands Rætfærdige Doms-Veel vilde

lade sin Samvittighed være opvagt til at sige Sandhed, og derhos betænke, at dersom hand af-

viigede derfra, og falskeligen bekiendte imod den sig nafngivne Johan Nielsen Berg, hvad

der maatte vente Evig fordømmelse. Ikke desmindre vedblev hand dog, at denne sig ved

angiven Johan Nielsen Berg er den selvsamme Persohn, som var med ham at Myrde, berøve

og Mordbrænde Brynnild Pollen med huustrue og huuser, og Paa hvilken Bekiendelse hand sagde gladelig at

vilde gaae til sin død. Rætten tilspurgte Ole Gundersen viidere, om hand siunes eller i sin Sam-

vittighed er overbeviist om, at have ved den begaaede misgierning udøved de allergroveste

Synder? Delinqventen svarede, at saasnart gierningen var giort, kom hand strax i fortviilelse

hos sig over samme, og derfore siden alvorligen bad gud om sine Synders forladelse.

Dernæst blev fremkaldet Delinqventen Johan Nielsen Berg, som Ole Gundersen har givet nafn af

Niels Hansen, hvilken blev forelæst Forhøret af 20de Feb. sidstl, det hand andtog at indeholde hands

rigtige aflagde Forklaring, vedblivende, uagtet Rættens til ham giorde advarsler baade

om Timelig og Evig straf, aldeles at benægte det hand aldrig har seet Ole Gundersen, førend

hand blev arresteret og samlet med ham i Tyvehullet paa Christiania Raadstue, sagde sig der-

for aldeles u skyldig i den misgierning hand Sigtes for. Hvorhos hand ydermeere forklarede

at just den tid gierningen i Pladsen Pollen skal være Passeret, nemlig natten til den 31te January

sidstl:, var hand paa gaarden Findschudt i Fendstad Annex udi Næs Præstegield paa Øfre

Rommerige, hvilket ved undersøgning skal befindes rigtig, og var hand paa denne gaard,

baade Fredag, Løverdag, Søndag og indtil Mandags Eftermiddag den 1te Febr. sidstl.

I henseende til den sidstnefnte Arrestant, blev fremkaldet af de indstevnte mødende vidner Helge

Hansdatter Smelop; hvilken aflagde Eed sin Sandhed i denne sag at forklare, og derefter

i anledning af Stevnemaalet, Provede; At hun vel kand erindre sig det delinqventen Ole

Gundersen, i January dette aar var inde hos hende i Pladsen Smelop, hvor hand eene

kom ind og eene gik ud igien; men hun kand aldeles ikke ihukomme nogensinde at

have seet den her for Rætten staaende Arrestant Johan Nielsen Berg, enten sammen eller

nogen anden tiid, hvilken og derfore er hende gandske ubekiendt. Viidere om Sagen

og det derunder henhørende til sammes oplysning veedste hun aldeeles intet at forklare.

Derefter fremstoed for Rætten den Arresterede Hans Olsen og huustrue Anne Gundersdatter;

hvilke blev forelæst det af den Const. Lensmand Peter Jaspersen under 16de Febr. sidstl. optagne

Forhør, som de begge frivilligen og utvungen tilstoed, at være rigtig forfattet efter deres

Sandfærdige Forklaring. Actor anviiste derefter i Rætten de hos Arrestanten Ole

Gundersens Søster Anne Gundersdatter ved paagribelsen forefundne Koster, som hand

begiærede af LaugRættesmænderne Taxerede: De bemelte Tyve-Koster, som Delinqventen Ole

Gundersen tilstoed at være de samme, hand i Pladsen Pollen havde røvet og udbaaret,

samt derefter overleveret sin Søster Anne Gundersdatter til forvaring, forefantes at være af Sorte-

mænte og værdie, saaledes: 1 pr. Strielagen for 1 ort 12 s. 3 al. Strie a 6 s. er 18 s., 1 nyt Lærretz-Lagen 1 ort,

1 ældre Dito 1 ort., 1 Strie Skiorte 12 s., 1 gl. Lærrets Do. 4 s., 1 Strie Do. 8 s., 1 gl. Lærretz Do. 8 s., 1 Fiint For-

klæde 1 ort, 1 LommeTørklæde 8 s., 1 pr. gl. Rødt og gulde Silke Tørklæde 12 s., 1 Fiin Kam og 1 stk. Sæbe 22 s.,

1 pr. nøster uldgarn 8 s., 4 ½ merker Uld 1 ort, og 1 Strielagen gl. for 4 s., , som i alt udgiør [2 rd. 2 ort 22 s.]

Juelsen anviiste tillige de i Forhøret over Arrestanten Ole Gundersen Mensionerede og Taxerede Koster.

Delinqventen Ole Gundersen vedkiendte sig disse sidst fremviste Klæder, og sagde, at de ere samme

som i Forhøret er Taxeret og af ham i Pladsen Pollen, som forommelt røvet. Herefter blev frem-

kaldet de øvrige af de mødende Vidner, som alle blev betydet Eedens Kraft og advaret til Sandheds

udsiigende, hvorpaa de enhver sig  aflagde Eed og forklarede: som 2det Vidne Christen Larsen

Tomter og 3de Vidne Baltzer Baltzersen Burum, at den 15de Feb. næst afvigte, blev de af den Const.

Lensmand Peter Jaspersen anmodet, at indfinde sig paa gaarden Burum her i Aas Præstegield, hvor

de saa forefandt Delinqventen Ole Gundersens Svoger Hans Olsen, der vel paa tilspørgende, nægtede, at

have nogen deel i den begangne misgiærning udi Pladsen Pollen, men da hand dog maatte tilstaae

for sin huustrue at være sagt, det hun af sin broder Delinqventen Ole Gundersen har leveret eendel Klæder

til Forvaring, som hand formodentlig ikke med rette var tilkommen, blev hand af Lensmanden

Arresteret eller hæftet der paa gaarden, og derefter forføyede Lensmanden sig med Dem til Pladsen

under gaarden Eldor, hvor Hans Olsens huustrue Anne Gundersdatter opholdt sig, og da hun blev til-

spurgt om hendes broders misgierning, sagde hun sig ligeledes gandske uviidende om samme,

men tilstoed, at have nogle Klæde fra ham i Forvaring, som hun anviiste, og hvilke er de selv-

samme, som her for ætten i dag er antegnet og beskreven, hvorefter hun ligeledes med hendes

Mand blev Aresteret og ført til Burum, for inden Dagen at at indbringes til Lensmanden;

hvilket og skeede, efter at de havde igientaget Hans Olsen nær Dyster Laden, som om Natten af

Aresten var undviigt. Ved at have attraperet den undvigte, bekiendte hand, at som hand var

ung og uvettig, og derfore ikke veste hvad det skulle betyde at hand var Arresteret, havde hand

af een uvidende frygt undflyed, uden at være skyldig udi nogen Forbrydelse. 4de Vidne

Casper Michelsen, hvilken ikke viidste viidere til Sagens oplysning end dette: At hand er bekiendt

det der paa gaarden nordre Hallangens ejendele i Froens Annex under Aas Præstegield, boede

et par gamle Ægtefolk, nafnl. Brynnild Olsen og Gunnild Jacobsdatter, hvilke ejede der, samme stæd

opbygt paa et Stæd kaldet Pollen, en 4re Laftet Stue, og en der indvendig med bord afdeelt Kove, een

lade og en Fæehuus Bygning af 6 Laft, i Fæehuuset 2de Baase Rum og et Sauge-Binge, paa

Stuen var Spon tag, som paa Lade og Fæehuus Bygningen Baghon tag. Disse folk og huuse,

samt Deres heske Creature, neml. 1 Koe og 3de Sauger veeste Vidnet, at være opbrænden natten

til den 31te January sidstl., men hvorleedes dette er sked og af hvem, var Vidnet ikke viidere bekiendt;

end hvad hand her i Rætten af Ole Gundersens bekiendelse har erfaret. Det opbrændte huuse og Creature

siuntes Vidnet at have været værd, paa den tiid de opbrandt, i det mindste 50 rd. Ellers var

disse Folk i almindelighed agtet for, at være Formuende, ja end og at have Penger at udlaane,

men egentlig hvorvidt dette kunde determineres, var Vidnet ikke i stand til at giøre Reede for.

De i Forhøret over Ole Gundersen antegnede og her i Rætten anviiste Tyve Koster, vedkiendte Vidnet at

have været Brynnild Olsen tilhørende. 5te Vidne Michel Larsen Hallangen eenstemmig med 4de

Vidne. Fleere af de indstevnte Vidner mødte ikke. Juelsen begiærede denne Sag udsadt til

en for Dommeren beleilig Tiid, med forelæggelse for de udeblivne Vidner. Imidlertiid skal Actor

faa undersøgt om den paagieldende Johan Nielsen Berg, var, da denne misgierning skeede, paa

gaarden Findschudt i Fendstad Annex og Næs Præstegield, tilligemed og at faa underretning fra

Fogden Købke, om hands øvrige opgivne opholds-Stæder i bemelte Præstegield, med viidere.

Opsadt: Sagen udsættes til førstkommende den 17de May, da samme her igien viidere bliver

behandlet; Til hvilken tiid og Stæd, forelægges under Falsmaals Straf, at møde

de udeblivne Vidner Hans Tanum og Hans Hoxtvedt.

 

Aar 1773, Den 16de Junii, blev Extra Rætts Sagen mod Mord og Mordbrænderen Ole Gundersen med flere, atter

betient paa Ting gaarden Schydsjordet, efter udsættelse fra 19de April sidstl., med samme Laug Rættesmænd som da

vare tilstæde. Hvilken Sag skulle have vært foretaget sidstl. 17de Maj, men efter Actors begiæring, i anled-

ning af et til Næs Præstegields Ting tilstevnet Tingsvidne, angl. Arrestanten Johan Nielsen Bergs

foregivne opholds-Stæd, udsat til i Dag; hvilken udsættelse med paategnede forkyndelse lægges ud

i rette og lyder saaledes: HVORDA: Hr. Krigs Commisair Slots Foged og Foged Bukier lod

møde ved Fuldmægtig Juelsen, som Producerede Rættens givne Laugdag af 19de April sidstl., som efter

paaskrifterne findes lovl. forkyndt. Tilligemed et, i anledning af Johan Nielsen Bergs ved Sa-

gens Illumination, giorde Declaration, holdet Tingsvidne, begyndt og sluttet 8de Junii sidstl., som

udviiser at den af Arrestanten Ole Gundersen beskylte Johan Nielsen Berg, den sidste udi det

paastevnte Mord og Mordbrænderie ingen deele haver. Delinqventen Ole Gundersen og

Johan Nielsen Berg vare begge for Rætten tilstæde, uden Fængsel. Saa mødte og de forelagte

Vidner Hans Tanum og Hans Hoxtvedt. For Ole Gundersen, var som befahlet Defen-

cor Procurator Ørbech tilstæde, som forinden hand skrider til Defencionen, vilde afvænte den

nyere Forklaring Arrestanten formodentl. haver at giøre i anledning det indkomne Tingsvidne.

Delinqventen Ole Gundersen fremstoed og af Rætten blev tilholdt at forklare sig om hand endnu

vedbliver den bekiendelse hand forhen har giort, eller om hand har nogen forandring derudi at

giøre. Delinqventen Ole Gundersen bekiendte nu med største veemodighed, at hvad hand forhen har

forklaret om Arrestanten Johan Nielsen Berg, eller hands medhielp i det ommelte Mord og Mordbrænd-

erie, maae hand nu tilstaae at være gandske urigtig, derimod maatte hand hiertelig beklage sig

at hand eene og alleene er den, uden nogen Meniskes hielp har begaaet denne forskrækkelige giæ-

rning. Aarsagen hvorfor hand havde bekiendt paa Johan Nielsen Berg siger hand var, at hand ikke siuntes

at kunde tilstaae saadan ugudelig gierning eene at have forøvet, men udtænkede sig en

trøst og undskyldning, ved at have en Medhielper. Nu, da hands Samvittighed er rørt, vil

hand ikke dølge den Rætte Sandhed, og da bliver den hands bekiendelse av gierningen saaleedes:

Løverdags aftenen den 30te January sidsl., begav hand sig til Pladsen Pollen under grd. nordre Hallangen i

Froens Annex, og der hos beboerne Brynnild Olsen og huustrue Gunnild Jacobsdatter, forlan-

gte huusvære om natten, i tanke, naar de Sov, at berøve dem noget af Deres gods.

Men da disse nægtede ham samme, formodentlig af frygt for hands Forsæt, fordi hand

tilforn havde berøvet dem endeel Klæder med viidere blev de derom ueens og kom i Slagsmaal,

hvorefter hand dog fik tilladelse at blive der natten over, og lagde sig paa gul-

vet til hviile. Da det leed ud paa natten og disse Folk var falden i Søvn, stoed

hand op, tog Støbe skeeden, som bruges at tage Ild med, giort af Jern,

og med samme udførte mange Slag paa den Sovende Mand og Kone, hvilke derpaa reiste sig

fra Sængen, og Manden greb til een Øxe for dermed at forsvare sig; men Delinqventen, som var

stærkere end hand, tog Øxen fra ham, og med samme først hug Manden under Hagen, saa hand faldt

død need, og derefter strax gav Konen ligesaadant hug, hvoraf hun strax faldt baglens død

need til gulvet. Da dette gruelige Mord var skeed, randsaget hand huuset, fandt allene de Ting

hand forhen har opgivet, og derefter, paa det denne hands misgierning ikke skulle træffe ham, be-

sluttede hand at opbrænde huuset, og derpaa antændte samme.  Juelsen fremstillede de fore-

lagte Vidner, og begiærede Deres forklaring indhentet. De fremstillede blev betydet Eedens

kraft og advaret til Sandheds udsigende, hvorpaa fremstoed, aflagde Eed og forklarede:, som

6te Vidne Hans Hansen Tannum den yngere, at hand aldeeles ikke kiender Arrestanten Jo-

han Nielsen Berg, som her for Rætten tilstæde, veed ei heller nogen sinde at have seet ham

førend hand blev Arresteret; enten i Pladsen Smelop eller anden stæds. 7de Vidne Hans

Nielsen Hoxtvet; hvilken ikke veedste andeet eller meere at gestændige, end næst forrige Vidne,

og begge disse Prov, sagde sig ellers ligeleedes gandske uviidende om noget det allermindste Sagen til Op-

lysning. Juelsen begiærede den af den Const. Lensmand Peter Jaspersen med Mændden 31te

January og 6te Feb. sidstl. optagne Siuns Forretninge over de opbrændte huuse i Pollen, med viidere ud-ferdiget;

Til den ende fremstoed den Const. Lensmand Peter Jaspersen, tilligemed Mænderne, Ole og Niels

Gloslie, samt Christopher Hansen og Peder Hansen, hvilke blev forelæst Forretningen, som forbemelt

hvis indhold af dennem med Eed blev bekræfted. Juelsen Producerede viidere Sognepræstens Attest

under dato 8de Junii sidstleeden, bekræftende Ole Gundersen, tilligemed Procurator Grans Forsvars-Skrift

for Johan Nielsen Berg, og Hans Olsen og huustrue Anne Gundersdatter. Juelsen derefter

forestillede: at med det fremlagde og holte Examinations Forhører og hvad som i Protocollen er Pas-

seret, er det nøjagtig oplyst, at Arrestanten Ole Gundersen har begaaet de Tyverie, Mord og Mord-

brænderie, som den fremlagde Stevning indeholder, hand begiærede derfor i medhold af Lovens

6te Bogs 19de Capt. 1te Art. som ved Dom anseet; Johan Nielsen Berg har derimod ved det frem-

lagde og ved Næs Ting afholdte Tingsvidne, med Vidner beviist, at hand udi det beskylte

Mord og Mordbrænderie er uskyldig. Men derimod er det udisputerlig at hand er een

omstrippende Perohn, der ei har søgt Alterens Sacramente, og derfor bør hand i følge

Tugthuus Anordningen blive dømt at hensættes i Christiania Tugthuus, saa længe

Directionen det for godt befinder, og vilde Actor vente at Defencor tilstaaer ham den

Sandhed, at den gaard, hvor Johan Berg natten gierningen blev giort, laae paa neml.

Rachestad i Næs Sogn, til det opbrændte Stæd Pollen under nordre Hallangen i Froens

Annex er over 9 Miil. Hvad Ole Gundersen Svoger Hans Olsen og huustrue Anne

Gundersdatter angaar, da er det oplyst, at de udi denne gierning ere Helere og Med-

viidere, da hun efter egen tilstaaelse i Protocollen har vetaget at have modtaget de i

Rætten anviiste Tyve-Koster, hvilket de maatte vide ei rigtig var bekommet af Ole Gundersen, efterdi

de meget vel har bekiendt hands omstændigheder, at hand ej af saadanne Klæder var ejer

eller have kundet erhvervet sig, altsaa paastoed Juelsen, dem i medfør af Stevningen

afstraffede. Procurator Ørbech ville fornemme, om Actor vil anhøre Defentionen

for Ole Gundersen, samt Defencors Paastand til forventende Dom, ligesaa fuldt som

om Contra Stevning var foregaaet. Actor vedtog Hr. Ørbechs Proposition, for at

Sagen desformedelst ikke længere skal udstaae. Ørbech derefter forestillede:

Ole Gundersen tiltales efter Stevningen for Tyverie, Mord, og Mordbrænderie, alle

saa grove delecter, at samme hværken kand undskyldes eller forsvares, naar mand

sætter forud, at gierningen fuldkommen er den beskylte overbeviist, Under denne

Sag har Actor, saavidt det første dilecte angaaer, bevist, at Ole Gundersen har

haft nogen Klæder, som vidnerne haver bestemt har tilhørt den afdøde Brynnild

Olsen, men hvad Mordet og Mordbrænderiet derimod angaaer, har Actor

knabt beviist viidere, end at Pladsen Pollen Natten imellem den 30te og 31te January sidstl. er

brændt, og med de af Lensmand og Mænd afholte Forretninger, at det i huuset er fundne opbrændte

næsten fortærede Levninger af beboeren og huustruens Levninger, men der feiler ved alt dette lovlig

beviis om at Ole Gundersen eene haver stiaalen Klæderne, Myrdet Folkene, eller andtændt Ilden,

derimod haver Ole Gundersen ej alleene ved Forhørene, men og her for Rætten angivet sig, som

gierningsmand til alle de paaklagede dilicter, og det med saa sandsiunlige omstændigheder,

at Qvæstionen hvoraf hands frikiendelse eller Straf dependerer, nu eene bliver: om og en

bekiendelse kand være nok til at fælde saadan Dom over ham, som Actor haver paastaaet.

Vel haver Ole Gundersen bestandig vedblevet, at hand haver været med i den Paastevnte

giernings udøvelse, men hand har dog ej, førend i Dag giort dem til sine, og der-

næst, efter at den af ham som Medgierningsmand anklagede Johan Nielsen Berg haver beviist,

at være over 9 Miil fra Pladsen Pollen, da gierningen skeede. Ole Gundersens Forklaring,

har altsaa været ustadig og dertil maae hand være dreven, enten af forvirring eller ondskab,

det første siunes rimeligt, da det sidste neml. at lyse paa en uskyldig mand, end og siunes at

overgaae ondskaben i gierningen selv, men da Ole Gundersen ikke desto mindre med saa

mange omstændigheder, og som det siunes og med saa megen veemodig forbrydelse har giort

sin sidste Forklaring for den ærede Rætt, maatte Ørbech ærbødigst henstille til Rættens Dom,

hvorvidt denne Delinqventens egen bekiendelse kand fælde ham, hvorunder hand dog tillige

ærbødigst maatte paastaae, at om samme bliver anseet under Dom, at kunde fælde Delin-

qventen, den da og, for saavidt den sidste har været omstendelig og aabenhiertet, maae

komme ham saa meeget i faveur, at deroffer bliver anderledes og Mildere end Actors

paastand, som Defencor detsuden mente ej kunde blive Passelig om gierningen end og

med Vidner var beviist, og saaledes indlod hand sagen under denne Ærede Rættes Dom, saavidt

den ham befalede Defencion angaaer. Hvorhos hand dog ærbødigst bad at Rætten ville erind-

re Arrestantens endelige Forklaring, om hand noget viidere i Sagen haver at erindre, og

til slutning declareredes: At det er ren Sandhed, ham noksom er bekiendt, at imellem gaar-

den Rachestad i Næs Sogn og Pladsen Pollen i Froens Annex paa Folloug, er over 9 Miil.

Delinqventen Ole Gundersen blev atter af Rætten tilholdt, sandfærdig at forklare sig, om de misgiæ-

rninger som hand er sigtet for, og at ingen omstændigheder derunder maatte fordølges, som enten

kunde befordre den fortiente Strafs skierpelse eller hands frikiendelse – hvorfor hand fri-

villig og utvungen erklærede: At den af ham i Dag her for Rætten aflagde bekiendelse er i alle

sine deele saa rigtig og Sandfærdig, som hand vil møde sin gud paa Dommens dag, og der hand

for samme staae til ansvar, havde ellers intet viidere at erindre førend Sagen gaaer

under Dom. Juelsen sagde, at det er alt for vel oplyst at Arrestanten Ole Gundersen er

skyldig udi hvad som Stevningen indeholder, og derfor specielt ej vilde indlade sig med nogen

svarelse paa Hr. Ørbechs tilførte, men indloed Sagen nu som før under Dom.

Arrestanterne Johan Nielsen Berg samt, Hans Olsen og Anne Gundersdatter blev fremkaldet og til-

spurgt, om de noget viidere i Sagen havde at erindre, end hvad deres Defencor og de selv

forhen har aflagt; hvortil de alle svarede nei og forventede frikiendelse. Actor og Ole Gundersens Defen-

cor Declarerede ligeledes, at Sagen fra deres side med det passerede kand gaae under Dom.-

Thi blev samtlig Meddoms-Mænd eenstemmig afsagt saadan

DOM:

Med de af den Constituerede Lensmand Peter Jaspersen og medhavende Mænd under

31te January og 6te Febr. næstafvigte, optagne Siuns – og besigtelses-Forretninger, samt

med 4de og 5te Vidnesbyrd under Sagen, er det oplyst, at de paa Pladsen Pollen under

gaarden Nordre Hallangen i Froens Annex og Aas Præstegield staaende huusebygnin-

ger, een 4re Laftet Stue og een 6 Laftet Lade med Fæehuus, natten til den 31te January

sidstleden, er opbrændt, tilligemed Ejerne og beboerne af samme, nafnlig Brynnild Olsen

og huustrue Gunnild Jacobsdatter, item deres tilhørende Creature, een Koe og tvende Souger,

uden at deraf sees, af hvem, paa hvad maade og hvorleedes denne ødelæggelse er skeed, men

samme er et fuldkomment beviis for et Virkeligt Corpus dilicti i denne Sag. Spør-

ger Mand hernæst efter gierningsmanden til dette forskrækkelige Object, saa har Delinqventen

Ole Gundersen frivillig og utvungen under alle de med ham anstillede Examinationer, stadig

og uforanderlig bekiendt, at hand var den der havde udøvet samme, alleene med den for-

skiæl, efter hands første Forklaring, at hand havde een Medhiælper i Arrestanten Johan Nielsen

Berg, hvilket hand dog siden ved sin i Dag her for Rætten Veemodige aflagde bekiendelse

har tilbagekaldet, samt derimod erklæret sig, eene og allene at have, ovenbemelte Tiid, ind-

fundet sig i Pladsen Pollen, og sammestæds først været i ueenighed og Slagsmaal med

Beboerne, dordi disse, som forhen havde haft Prøve af hands begiærlighed efter Deres gods,

ikke ville tilstaae ham huusvære hos Dem, derefter, da dette dog var ham tilstaaet, og

Folkene havde lagt sig til natte-hviile, taget den Ild – eller Støbe skee, hvormed hand besluttede

at slaae Dem til Døde, men da dette ikke kunde skee, formedelst at disse ulykkelige Folk, ved de

af ham paa Dem af Støbeskeen anvendte mange Slag, reiste sig til Modværn, har hand ved

overmagt, og for at opfylde sit ugudelige Forsætt, bemæstret sig den Øxe, som Manden

havde taget til Nødværge, og dermed ihiel hug saavel Manden Brynnild Olsen, som Konen Gunnild

Jacobsdatter. Efter dette afskyeligste Mord, har hand randsaget huuset, og udtaget eendeel

Klæder med viidere, som, saavidt er oppedaget, findes at være Taxeret til den Summa [2 rd 2 ort 22 s.],

Og endelig har hand til slutning sadt Ild paa huuserne, som tilligemed Creatuterne er opbrændt

hvis Værdi Provene har bevidnet i det mindste at have været 50 rd. Denne hands bekiendelse

understøttes med Vidnesbyrderne, som bekræfter at de hos ham ved Paagribelsen ikke har

frembragt nogen hiemmel, at hand samme rættelig var i hændekommet. Den nu

Arresterede Johan Nielsen Berg detsuden ved et inden Øvre Rommeriges Sorenskriverie

den 8de Juni sidstl., optaget Tingsvidne, har godtgiort, den Tiid gierningen skeede, at

have opholdt sig paa gaarden Rachestad i Næs Præstegield ibidem, omtrent 9 Miil fra Pladsen

Pollen, og altsaa ikke har kundet være med Ole Gundersen i den af ham tilstaaede

og Paastevnte Misgierninger; Saa er her fuldkommen beviis for, at indstevnte eene og

alleene har udøvet dette grusomme Mord og Mordbrænderie; Thi bliver, i henseende

til ham KIENDT FOR RÆTT: Delinqventen Ole Gundersen, bør, sig selv til vel-

fortient Straf og andre Liige eens sindede til Skræk og afskye, for sit uden aarsag be-

gaaede forskrækkelige Mord paa Brynnild Olsen og Gunnild Jacobsdatter Pollen og for hands

Mordbrænderie paa disse Folks Huuse, boeskab og Creaturer, i følge Forordningen af

7de Febr. 1749, og Lovens 6te bogs 19de Capt. 1te Artl., først Knibes med gloende Tænger, der-

næst hands højere Haand levende afhugges med een Øxe og siden Hovedet, samt derefter

Kroppen med haanden og Hovedet opbrændes, samt endelig hands Hovedlod og dermed

Tvigielden af det staalne gods, naar Skadens opretning, efter uvillige Mænds skiøn, er

godtgiort, var hands Kongelige Majestets Fischus hiemfalden. Hvad Arre-

stanten Johan Nielsen Berg betræffer, Da Kiendes for Rætt: At efterdi Hand

ikke alleene med Delinqventen Ole Gundersens sidste bekiendelse, men end og med det

Passerede Øfre Rommerigske Tingsvidne har legitimeret sig uskyldig i Sigtelsen,

bør hand være frie for viidere Tiltale i denne Sag og derfor hermed Sagesløs Frie-

findes. Men hvad angaaer Hans Olsen og Huustrue Anne Gundersdatter,

saa er vel Dennem under Sagen intet overbeviist, i henseende til Hovedgierning eller Medvii-

dere med Deres Broder og Svoger Delinqventen Ole Gundersens forøvede Tyverie, Mord, og Mord-

brænderie i Pladsen Pollen, dog som søsteren Anne Gundersdatter har modtaget af Hannem

og dulgt eendeel Klæder, som hun vist maatte formode hand paa een Tyvagtig maade var tilkommen,

bør hun, for samme sin Forseelse arbeide i dette Stiftets Tugthuus et halvt aar, hvorimod

Manden Hans Olsen, som den der herom var uviidende, for viidere tiltale frifindes.

Dommen efterkommes 15ten Dage efter sammes forkyndelse under execution efter Loven.

 

Anno 1773 den 14 Septb: blev det almindelige

Kaarsmesse Lovting, sadt og begyndt i Christia-

nia overværende som lov Rettes Mænd, Niels

Høyem, Børre Smith, Søren Brandt og Peder

Larsen.-                                HVORDA

Hr. Krigscomissair, Slotsfoged og Fogd Bukier lod ved

Fuldmægtig Giølsen i Rette lægge en udtaget Lovlig Stæv-

ning af sidstl: 20 augt: som efter Paaskrifterne for vedkom-

mende findes Lovlig forkyndt. Dernæst Amtet[s] ordre til

ovenmælte Stævnings udtagelse af 29 july sidstl: og endelig

en Underrets Act og Dom, begyndt 19 april og sluttet 16

juny 1773. Arrestanten Ole Gundersen var Løs og Ledig

for Retten tilstæde, og blev forelæst hans for Forhøret og

Underretten giorde Bekiændelse, med alvorlig Formaning

til udi denne Sag at vedblive Sandhed, hvilken hand i

alt med Veemodighed tilstod, saaledes at være rigtig, som

hand for Underretten haver forklaret, eftersom hand her

for Retten igientog, det Johan Nielsen Berg ey haver været

hans medhielp i det ommælte Mord og Mordbrænderie, men

at hand eene og uden hielp samme haver forøvet. Actor

i Relation af hvad saavel for Underretten som denne ære-

de Ret om arrestanten Ole Gundersen er Passeret, beviises

tydlig, at hand udi det begaaede Mord og Mordbrænderie

paa Pladsen Pollen eene, uden medhielp er skyldig og

derfore er forordningen af 7d. feb: 1749 og Lovens 6 B. 19 Cap:

1 Artl. applicabel og saaleedes submitterede Actor Sagen dom.

Ole Gundersen svarede paa Rettens tilspørgende: at hand ej havde

noget Sagen videre at tilføre, men desuagtet holdt Retten betænke-

ligt at optage samme eftersom den anbefalede Defencor, mod For-

modning ej haver mødt, eller ladet møde, maa desaarsage udsættes

Sagen til i morgen Formiddag Klokken 10 slet, til hvilken

tiid Delinqventen, atter for [retten] igien at fremstilles.

 

Anno 1773 den 15 September Continuerede det almin-

delige Kaarsmesse lovting, overværende det i gaar

anførte Lavrette.-

Slotsfoged Budkier igien lod i rette ædske Justitzsagen

mod Ole Gundersen og ville vente paa at Defencor befarede

Sagen.- Procurator Ørbeck mødte og indgav Amtets or-

dre til defencionen, samt derefter ville afvænte om

Actor vil modtage doms procedeur til Underretsdom-

mens forandring, uden foregaaende Contrastævning. Actor her-

til svarede ja.- Defencor derefter bad ydmygt at

denne høye Ret vil tage i betrakting den defencion hand

for Underetten har fremført, som hand her igien repetere-

de som det eeneste der er i Sagen at sige saalænge Delin-

qventen tilstaar den misgierning hand tiltales for. Denne

defencion læses i Acten fra pag: 59, 60 og 61,- Ørbeck seer ey

at denne Arrestantens tilstaaelse kand felde Delinqven-

ten til døds straf, da her da her ellers intet Beviis er paa

gierningen, og idet viiser sig at Arrestanten ej allene har

vaklet i samme saavidt ham selv angaar, men endog

at hand i sin forvirrinh har sigtet een Person der

fuldkommen har retferdiggiort sig, har denne be-

kiendelse saaledes vært feil, saa kand det og være

feil hvad Arrestanten bekiender paa sig selv, og saalænge

det er u-vist om Arrestanten virkelig har giort de Mis-

gierninger hand sigtes for, bliver det i Defencors tanker

alt for vovelig at dømme ham til døden. Men var

gierningen Lovlig bevist, saa blev dog Underretsdom-

men alt for u-naturlig haard, og stridende mod Lo-

ven, da Ole Gundersen naar var Lovlig overbeviist

at have forøvet Misgierningen, maatte dømmes til at

Lide for drab, næmlig at bøde Liv for Liv, men dette

drab var dog ej af det slags som er giort efter en for-

ud tagen Besluting, da Ole Gundersens forklaring, naar

skulle ansees i nogen deel til følge, viises at der har

forregaaet et Klammerie først mellem ham og de

døde, i hvilken hidsighed gierningen som en følge af

U-eenigheden er begaaet. Thi paastod Defencor at

Ole Gundersen enten for døds straf frikiendt, da intet

beviis mod ham er, eller naar hans egen bekiendelse imod

Defencors formening skal kunde virke døds dom, hand da

allene bliver dømt at bøde Liv for Liv, og saaledes ind-

lades Sagen til doms.- Actor modsagde alt u-beviislig

men derimod Refererede sig til den her i retten indlagde paastand:

og saaleedes nu som før indlod Sagen under dom.-

Delinqventen som løs og ledig igien var fremstillet

igientog sin i gaar for retten aflagde bekiendelse med

tilføyende at hand sammes rigtighed med sin død ville

bekræfte, og da hand ej for det øvrige hafde videre til

sin undskylding at fremføre, blev udi sagen saaledes

dømt og

AVSAGT.-

Naar forudsættes at enhver Misdæder søger at legge

Skiul paa sine onde gierninger, og at følgelig ingen haver

vilde tage Vidner med sig, naar hand samme vil forsøge,

der ej heller paa Pladsen Pollen, der laae afsides fra

Veien fantes flere end de af ham paa Mordisk maade

dræbte, og siden opbrendte Brynild Olsen og Gunild Jacobs-

datter, kand der ej om denne Udædiske gierning, med hvil-

ken naturen endog maae skrækkes, være større beviis

end udi denne Sag haves. Thi at disse 2de Mænesker

er dræbte, og pladsen tilligemed dem siden opbrændt,

det er desværre alt for sandt, og hand eene, og ingen

anden haver forøvet denne gierning tilstaar hand ej allene

saa, men alle de gange han af Retten derom er vorden

tilspurgt, da hans bekiendelse for forhøret, naar med hans

øvrige bekiendelse sammenlignes, derudi forsaavidt

giør ingen forandring, uden at hand tillige ville have

en U-skyldig at lide med sig, og bestyrkes denne gierning

endog dermed, at de hos Delinqventen ved paagribelsen

fundne Klæder vare de ihielslagne tilhørende. Er

hand da saaledes overbevist at have forøvet denne

gierning, hvilken hand rørt af Samvittigheden med

vedmodighed haver tilstaaet, samme endog med sin død

at ville bekræfte, Kand allene den haardeste straf være

passelig, da her baade er begaaet Mord og Mordbrand,

hvorfore saavel Forordningen af 7 febr. 1749, som lovens

6 bogs 19 cap: 1 art. bliver til følge, ligesom hermed

kiendes for Rett: Delinqventen Ole Gundersen bør for

det af ham paa Pladsen Pollen forøvede Mord og Mordbrand

sig selv til velfortient Straf og Andre Ligesindede til Skræk og Avskye

at knibes med gloende tænder, først uden for det stæd

hvor gierningen er begaaet, dernest tvende gange imel-

lem Retterstædet og Giernings stædet, og allersidst paa

Retterstædet, hvorefter hans høyre haand levendes

afhugges med en Øxse, og hovedet ligeledes med Øxse,

da Kroppen med haanden og hovedet derefter op-

brendes. Saa bør hand og betale tvigielden af det

stiolne som ej er tilbage kommen, og tvi-

gield af alt det stiolne, samt efter u-villige

Mænds skiøn oprette skaden, og have hans hovet lod forbrudt

samt Jord til Kongen om hand nogen er eiende. Saa-

ledes stadfæstes Underrettens Dom. –

Delinqventen som hafde anhørt den feldede Dom

ærklærede sig med samme fornøyet. -

 

23. Nov. Tiirsdagen, den 23 Novembris 1773 No. 153.
Procurator German, som Actor contra Ole Gundersen.
Delictum Qvæstionis er saa horrible, at det revolterer naturen: At

et udædisk Menniske med frie Villie og velberaad Hue kand

begaae een ugudelig Gierning, sees desværre som oftest

at være Virkning af en fordærvet natur, ond Vane,

slet Opdragelse; men at kunde med kaldt Blod og

Overlæg forøve 4 Misgierninger, den eene værre,

end den anden, er saa høy Grad af Ugudelighed, at

den neppe skulle troes at kunde have Stæd, i christelige

Lande. Delinqventen, i Forsæt at bestjæle Bryn-

nild Olsen, 70 Aar gammel og Hustrue, Gunnild Ja-

cobs-Datter, 80 Aar gammel, som vare i Ord for at

være formuende, gaaer til den af dem beboede Plads

Pollen, laaner Huus hos dem og da de vare faldne i

Søvn, anfalder dem først med en Jern-Støb, og da

Manden vil værge sig med en Øxe, tager hand den fra

ham, slaaer Mand og Kone dermed til Døde, og, efterat

have taget bort, hvad hand forefandt, stikker Ild i Huuset

og indebrænder dem, med hvad deri og i dets Bygninger

var, af Kreature og andet, og endelig da hand blev

greben, kroner sin Misgierning med at giøre Udsigend-

e om en Medgiernings-Mand, som er befunden

uskyldig. Her er i Sagen i ald Henseende Corpus

Delicti; her er en frievillig og bestandig vedbleven

Bekjendelse; Vidner som have seet Delinqventen

i Nærheden af Stædet, før og efter Gierningen er

skeet; Vidner som have kjendt de, af ham, staalne

og deels, hos ham, befundne Klæder, at have været

de Afdøde tilhørende, saa her er ald den Op-

lysning, som kan høres om saa udædisk Gier-

ning, hvor seende Vidner ey lettelig kan statueres.

Jo meere Affreux Gierningen er, jo meere exem-

plarisk bør og Straffen at være, og om end alle Præ-

dicata af Forordningen, af 16 Octobris 1697 og 7 febr. 1749

end ikke skulle synes stricte applicable paa

factum, saa er og bliver dog Forordningernes Øyemeed, som er

grov Mords Forekommelse, i høy Grad applicable

paa dette gruelige Delictum; thi kjendes for Ret: Laugman-
dens Dom bør ved Magt at stande.

 

 

 

Kildeinformasjon:

Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 42, folio 60 og 63.

Christiania lagting, Tingbok A 16 , folio 420b.

Overhoffretten, Domprotokoll 103 (RA/EA-2884/Ab/L0103), 1773-1773, folio 172.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net