1773 - Falskmynterne Jon Davidsen og Just Henrik Røer  

 

Her er et forsøk på en avskrift av tingbøker fra Aker og Christiania, innholdet avdekker

hva som virkelig lå bak historien om falskmynteren fra Jonsrud, Jon Davidsen. 

En mer lettlest oppsummering om personene og hendelsen kan leses her.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Tingbok A 44 , folie 1, 11b, 15b, 17, 20b.

 

Tingstedet Munkeklostergård i Aker den 3 mars 1773:

 

Den constituerde Slotsfoged Garde loed ved fuldmægtig Jølsen fremlægge en skriftlig stevning under 6te

febr: sidstl. Mod Joen Davidsen og hustrue Annichen Olsdatter, fordi den første skal have myndet

nogle falske penge, og den sidste derudj været medvider, tillige med 2de der angaaende holdte

examinations forhører, det første af 28 og det andet af 30 janr: sidstl: De arresterede

Joen Davidsen og hustrue Annichen Olsdatter, var begge løse og leedige for retten tilstæde,

saa loed og deres anordnede Defensor Procurator Ørbeck fremlægge Stiftets ordre til ham af

4de febr: sidstl. Stevnevidnerne Lænsmanden Bartol Knoph og Samuel Brochman, af-

hiemlede stevningens forkyndelse efter deres paaskrift. Derefter bleve de 2de foretagne for-

hører et efter andet oplæst, hvilke Joen Davidsen tilstoed saaledes at være passeret

ligesom han ednu vedblev hans den giorte bekiendelse. De ved forhøret værende vidner

Søren Brandt Poul Nielsen og Anders Larsen, bekræftede og under eed, saaledes at være

passeret, som forhørerne anmelder. Af de mødende vidner var kuns Peder Lar-

sen Sindsen tilstæde, og for ham blev eedens forklaring oplæst, ligesom han og derefter af-

lagde corporlig eed. Altsaa fremstoed som 1 vidne Peder Larsen Sindsen og giorde

selvsamme forklaring som han i forhøret har aflagt, nemlig at Joen Davidsens kone Anni-

chen Olsdatter, afvigte 9 janr: kom ind i vidnets datters huus paa Grønland hvor og vidnet for

hende arbeidende, med begiæring om [et ..] sirup til kiøbs den og vidnet til hende udvejede, og hvorfor Annichen

Olsdatter leverede en 15 s: mend begiærede 8 s: tilbage de hun og fik. Men efter at hun var udgaaen

og vidnet skulle levere pengene for sirupen til hans datter Anne Kieldsdatter som er gift med Knud

Larsen, blev han vaerat den ham leverede 15 s: ikke var rigtig, men som han ikke den tiid kiendte

hvem det var der havde leveret den for gode penge blev den for sig selv henlagt. Den næstpaafølgende

16 janr: da vidnet og var kommen ind til hans svigersøn Knud Larsen, fornam han atter en 4 s:

i blant nogle andre Knud Larsen tilhørende penge; og da han i lige maade saa den at være

falsk, blev den henlagt til 15 skillingen, indtil det blev spurgt at Joen Davidsen for at have

myndtet falske penge var bleven arresteret, da vidnet som i forhøret anmelt, leverede begge

under forretningen, Videre vidste dette vidne ikke til oplysning, thi blev han dimitterit.

Derefter indleverede Lænsmanden Bartol Knoph en liden æske, som er den samme der blev funnen i

Joen Davidsens huus paa Allunværket under inqvisitionen den 28 janr: , og hvori nu befandtes

10 stk: differente Holstenske eller Preusiske myndter: som saae noget forbrendte ud; Disse tilstoed

Joen Davidsen og hustrue at have fundet i asken efter jldebranden paa Jldjernet. De tilhørte en

skipper ved navn Linhard, hvis skrin med penge: , og blev fortæret af jlden, men efter at skipperren

var død, og Joen Davidsen med hustrue en temmelig lang tiid derefter, skulle giøre tomten

røddig paa Jldjernet, hvor det opbrendte huus havde staaet, fandt de i asken disse penge, hvil-

ket de og beholdt uden at lægge nogen dølgsmaal derpaa. 2. Fandtes udj æsken en 24 s stk:

een 15 s. 3 stk. 10 s: 5 stk: 4 s: , hvoraf den eene var i stykker, og 2 enkelte s: som giør til-

sammen 3 ort 19 s: Alle disse myndtsorter, befandtes at være falske, og efter Laugrettets skiøn

syndtes at være en melance af tin og messing. Joen Davidsen tilstoed at disse penge

ere myndet af ham og Just Røer, saaledes at de begge har vært om at forme og støbe dem,

nemlig ved at trykke en penge i sand, og derefter ved at smelte tin og messing sammen, heldet sam-

me i formen, og hvorved de har faaet den skikkelse som de nu haver. Lænsmanden Bartol

Knoph tilstoed at disse falske myndtsorter ikke blev funden i Joen Davidsens huus, men

ere ved forhøret d 30 janr. sidstl. indleverede af Peder Sindsen, Hougne Nerdrum og

Bølling Bager, og hvilke penge, siden hos ham bestandig har beroed. Ligesom Søren Brandt

og Anders Larsen declarerede at være de selvsamme. Hvorefter for det 3 befandtes

i æsken nogle blade med bogsølv, hvilket Joen Davidsen declarerede allene at have villet

bruge til stue uhrer, eller til at forsølve den plade derpaa  hvor de rommerske tal pleier

at sættes. Derpaa blev samtlige pengene af alle sorter, tillige med bogsølvet igien need-

lagt i æsken, samme forseglet og Actor indtil videre overleveret. Efter adskillige qvæstio-

ner til Joen Davidsen var han ikke til videre bekiendelse at formaae end den han allerede

aflagt haver, med dette tillæg, at han og Just Rør tilsammen, ikke har myndtet mer i alt end

6 mark af alle sorter, hvoraf Joen Davidsen har faaet de som nu i retten er anviiste, og Røer

de øvrige. Annichen Olsdatter sagde, hun har aldrig endten seet eller hørt at hendes

mand og Just Røer har foretaget sig at myndte penge, førend hun, ved leilighed af at have ud-

givet af disse penge 2de 4 s: til Bølling Bager, der blev anholdt, og siden bragt under

arrest hiem til hændes huus, hvor hun af hændes mand fik høre hans tilstaaelse derom.

Jølsen begiærede sagen udsat til næstholdende vaarting, med lovdag for de udeblevne vidner.

Eragted: Sagen udsættes til næstholdende almindelige vaarting fpr Aggers sogn den 26 marty,

til hvilken tiid Allunmæster Hougne Nerdrum og Lisbet Sørine Knudsdatter forelægges under

faldsmaal at møde sine vidnesbyrd at aflægge.

 

Tingstedet Munkeklostergård i Aker den 26 mars 1773:

 

Hr. Krigs Commissair og Slottsfoged Bukier loed ved Fuldmægtig Jølsen i rette

æske den fra næste ting udsatte sag mod Joen Davidsen og hustrue for falske

pengemyndter, og derudj producerede rettens forelæggelse under 7de feb. sidstl:

hvorefter han begiærede de forelagde vidner Hogne Nerdrum og Lisbet Sørine

Knudsd. paaraabt og derefter i følge stevningen examinerede. For Joen

Davidsen og hustrue var Defensor Procurator Ørbeck tilstæde og anmærkede han tillige

at hans ordre indeholder at han skal være Defensor for en person nemlig Just Henrich

Røhr, men da Actor ej haver stevnt ham kand Ørbeck ej heller for hannem ned-

legge nogen defension. Joen Davidsen og hustrue som paagielden-

de var for retten tilstæde uden baand og fængsel. Men af de laugdagede

vidner møtte allene Hogne Nerdrum, men Lisbet Sørine Knudsd. for hvem

laugdagen ej er forkyndt møtte ikke. Eedens forklaring blev derefter af

lovbogen oplæst for det mødende vidne Hogne Nerdrum, og hvorpaa han aflagde cor-

porlig eed, og derefter fremstoed som 2det vidne bemelte Hogne Nerdrum som for-

klarede: at den 28de janr: sidstl. kom Joen Davidsen til ham i hans huus og sagde

det var spargeret at hans kone var arresteret i Christiania, men forundrede

sig over hvorfor det skulle være, bad derfor vidnet skrive en sæddel om hendes

løsladelse, hvilket vidnet nægtede. Dagen efter kom 2de smaae umyndige

pigebøern jnd til vidnet med en rixort, 3 stk 10 skillinger og 2 stk fire skillinger som

de sagde at have fundet dagen tilforn udenfor Joen Davidsens dør. Men

som vidnet holdt disse penge for at være falske, bleve de hos ham i bevaring

indtil han i forhøret den 30 janr: sidstl. leverede dem. For resten havde

vidnet hverken hørt eller seet Joen Davidsen eller hustrue at have befattet sig

med falsk pengemyndterie. Actor begiærede denne sag udsat til

førstkommende 16de april for om mueligt at den forelagde Lisbet Sørine Knuds-

d. til samme tiid kunde indfinde sig, saa og at fremlegge Præstens attest

om arrestanernes opførsel. Eragtet: efter Actors forlangende udsættes

sagen til 16de april førstkommende.

 

Tingstedet Munkeklostergård i Aker den 16 april 1773:

 

Hr. Krigs Commissair og Slotsfoged Bukier loed møde ved Fuldmæktig Jølsen, der i rette æskede

den fra næste ting udsatte sag mod Joen Davidsen og hustrue for falske pengemyndter, og derudj

producerede Amtets ordre under sidstl: 4 febr: men da endnu ej fra Præsten paa Næsodden

er indkommet attest om deres forhold, og hvad tiid de sidste gang var til Guds bord, uagtet

ved skrivelse af 31 marty til Præsten Hr. Busch har reqvirerit denne attest, saa har hand ved

skrivelse tilkiendegiort at alle de som opholder sig paa Allunværket, ikke communiserer hos

ham, og følgelig maae de hos Præsten på Næsodden have vært til alters. Jølsen beiæ-

rede derfor for at opfylde forordningen af 17 may 1751 denne sag udsat til en for dennem

belejlig tiid. Arrestanterne Joen Davidsen og hustrue vare løse og leedige for retten tilstæde, og paa deris

Defensor Procurator Ørbecks vegne var Procurator Tødsleuf tilstæde. Eragtet: Paa Actors forlangende

udsættes sagen til næstkommende 30te april da den paaberaabte præsteattest, til sagens befordring

maae indkomme.

 

Anno 1773 d 30te april blev en extrarett sadt paa Munkeklostergaard

paa Grønland i Agers herret, og retten betient af Sorenskriver Siver Devegge

med Laugrettesmænd Samuel Brochman, Niels Høyum, Peter Sindsen, Søren Brandt,

Anders Larsen, Christopher Aarnæs, Elias Solberg og Joen Aarnæs.

Hr. Krigs Commissair og Slotsfoged Bukier lod møde ved Fuldmægtig

Giølsen, som irette æskede den fra 16 hujus udsatte sag mod Joen Davidsen

og hustrue, den første at have myntet endeel falske penge og den sidste derudi

at være medvider, og producerede en attest fra Klokkeren Joen Larsen

og medhielper Clemet Løs, som gotgiør, at de arresterede i Næsoddens

kirke sidstafvigte aars fierde søndag i faste communicerede ved

Næsoddens kirke. For de arresterede som begge løse og leedige for

retten vare tilstæde møtte deres Defensor Procurator Ørbech, som for

desto hastigere at befordre sagen vilde udbede sig Actors tilstandelse

om han vil modtage Defensors procedeur, anhøre paastand og modta-

ge dom ligesaafuldt som contrastevning var foregaaet, hvor-

efter Ørbech skal procedere sagen under dom, naar Actor har sluttet

den. Actor vedtog Sr. Ørbechs pesposition, og derefter saaleedes

deducerede sagen. Ved de fremlagde Jnqvisitionsforhører, samt

hvad i protocollen passeret er det fullkommen oplyst

at Jon Davidsen har forfærdiget endeel falske penge, og at hans

hustru deri er medvider, paastod dem altsaa i følge lovens

b § 18 C 2 art 1ste affst. Defensor sagde, at han i henseende til defen-

sionen maa inddeele sin procedur i 3 deele, hvad angaaer den

1te i hans ordre benævnte Jon Davidsen, da endskiønt han selv

frivillig og uden nogen anden overbeviisning har tilstaaet

at have været tilstæde da den bortrømte Just Rør har forfær-

diget nogle penge, saa viiser dog alle sagens data, at all

hans forbrydelse ogsaa bestaaer i at have vært medvidere

til denne forseelse, da Just Rør har vært den, som efter

hans forklaring har forfærdiget pengene. Skal nu hans

egen forklaring gielde imod ham, saa bør den og komme

ham til gode. Han kan derfor aldeeles ikke blive at ansee

efter den af Actor allegerede articul, som alleene gielder ho-

vedmanden, og da fattigdom og redelig elendighed har

bragt ham til at samtykke Just Rørs forslag, saa formeente

Defensor at Tugthuuset bliver en meere passelig straf for

Jon Davidsens deeltagelse i den paastevnte forbrydelse, og

saaleedes paastod ham for større straf frikiendt. Hvad derimod

den anden actionerede, nemlig Jon Davidsens hustru angaaer

da er hun aldeeles ingen deelagtighed i forbrydelsen overbeviist, og da

forbliver Actors paastand mod hende aldeeles upasselig og paa-

stoed Defensor hende for Actors tiltale aldeeles friefunden. Den 2den

i Defensors ordre navngivne Just Rør skal være bortrømt, og da han

ei er actioneret, kand defension for hannem ei heller nedlægges

saaleedes indegav Defensor sagen dom. Actor refererede sig til

sit forige. Retten tilspurte Annichen Olsdatter 1 om hun veedste at

de penge, som hun efter hendes forklaring Har indgivet til Bølling Bager

og Knud Larsen vare falske. Resp. Nei aldeeles ikke. om hun ikke i hendes huus

fornam at hendes mand og Just Rør havde penge myndtning for sig?

Nei. Sagen optages til doms.

 

Tingstedet Munkeklostergård i Aker den 10 mai 1773:

 

Udi Justitssagen mod Joen Davidsen og hustrue Annichen Olsdr:

blev eenstemmig med Laugrettet saaleedes dømt og

               Afsagt

Joen Davidsen og hustrue Annichen Olsdr: er sigtet, den første for

at have været med at myndte falske penge, og den sidste som

medvider. Joen Davidsen har saavel under forhøret d 30te

janr: 1773, som for retten d 3de martii næst efter tilstaaet, at

han tilligemed en anden, som er bortrømt, havde begge været med om

at forme og støbe nogle falske penge, ved at trykke en penge i

sand, og derefter at sammensmelte tin og messing og lade

løbe i den trykte form. Det er med vidnerne beviist

at Joen Davidsens hustru paa Grønland har udgivet en 15ten

skilling af denne myndt, og har Joen Davidsen tilstaaet at

have myndtet paa denne maade omtrent 1 rd 48 s, hvoraf

3 ort 19 s for retten er fremkommen, som han har ved-

kiendt sig at have forfærdiget. Hvad derimod hans hustrue

Annichen Olsdr: angaaer, da endskiønt hun har udgivet nogle

af disse falske penge, er det dog ei bevist, at hun vedste

de vare falske, eller at hun har haft kiendskab om eller deel-

agtighed i hendes mands misgierning. Vel har Defen-

sor vildet undskylde Joen Davidsen, at han af fattigdom

var dreven til at foretage slig gierning. Vel er det

ogsaa en summa af liden betydenhed, som han skal have

myndtet eller støbt. Men saadant kand dog ikke frietage ham

for straf. Thi kiendes for rett: Annichen Olsdr bør for

Actors videre tiltale frie at være; hvorimod Joen David-

sen bør for hans misgierning arbeide i jern i nærmeste fæst-

ning i 3 aar, og have sin hovedlod til Hans Majestets Cas-

sa forbrudt, at efterkommes inden 15ten dage efter

denne doms lovlige forkyndelse under adfærd efter loven.

Da denne Dom for Joen Davidsen blev oplæst declarerede han, at han

vilde appellere til lavtinget.

 

Kildeinformasjon: Christiania lagting, Tingbok A 16 , 1766-1776, folie 398, 399, 399b.

 

Ao 1773 den 24 junji continuerede det almin-

lige Botolphi Lavting overværende det før and-

førte lavrett.

 

Krigscommissair og Slotsfoged

Bukier fremlagde ved Fuldmegtig Jølsen 1. en skriftlig

stævning under sidstleeden 15 may hvorved Jon Davidsen og hustru

Annichen Olsdatter er indstevnt fordi den første har myndtet nogle

falske penge, og den sidste derudi være medvider. 2. Amtets ordre

til denne action af 2 junji og 3. underretsacten begynt

3 marti 1773 og sluttet 10 maj næstefter, med 2de vedhæftende

examinationsforhører, der oplyser at de indstevnte ere skyl-

dige i hvad som stævningen mod dem indeholder.

Procurator Ørbech mødte og indgav Amtets

ordre til defensionen for de indstevnte at  [........]

dateret 2 junji 1773 og da tiden fra hovedstevningen ud-

kom har været saa kort ville Ørbeck fornemme, om

Actor vil modtage paastand og dom til underresdom-

mens formildelse, ligesaa fuldt som om contrastævning i

forkyndt stand i sagen var indkommen, hvilket Actor

svarede ja. Ørbeck derefter ville anhøre Actors procedeur.

Arrestanten Jon Davidsen og hustru som løes og ledig for

retten var tilstæde, blev enhver for sig forelæste deres i

forhørene og for underretten giorde forklaringer, hvilke

de i alt tilstod, ligesom og Jon Davidsen forklarede ej at have

myndtet mere end de 6 s, og Annichen Olsdatter sagde

at hun ey vedste det hendes mand hafde myndtet, føren

hun derom af fremmede blev underrettet. Actor  refere-

rede sig til hvad hand ved underretten har fremført,

og derefter indlod sagen under dom efter stævningen.

Defensor bad denne høye ret ville tage i betragtning

hans som Defensor for disse personer i underretten pag.

8 og 9 aflagde procedeur og nedlagde paastand, til hvilket

Ørbeck refererede sig, og indlod sagen under dom med

underdanigst paastand at dommen saa vidt Jon David-

sen angaar bliver formildet, men stadfæsted  til hans

hustrues frifindelse. Thi blev sagen da de paa-

gieldende ej hafde videre at tilføre, og samme af Actor

og Defensor var indladt, optagen til doms, til førstkom-

mende mandag den 28 hujus.

Og da dagen var forløben blev Lavtinget udsat

til paa mandag formiddag, siden Lovsmanden som

constitueret Stiftamtmand er [annperet] med Stiftet.

 

Ao 1773 den 28 junji continuerede det almindelige

Botolphi lavting overværende det foranførte lav-

rette. Hvor de

udi sagen jndstevnet af Slotsfoged Bukier mod

Jon Davidsen og hustru Annichen Olsdatter blev saaledes

dømt og afsagt.

Jon Davidsen haver selv tilstaaet med Just Henrich Røer

at have myntet nogle falske penge, omtrent til 6 s. hand

bør derfor ansees. Men da bemelte Røer egentlig er den skyldige,

saa at Jon Davidsen ej hafde forretaged det, om hand ei

af ham dertil hafde bleven forledt, kand lovens 6 B: 18 cap

2 art.ej her finde stæd, men da forbrydelsen er for

det almindelige saa skadelig, at hans forhold, om det

med ej andet var mistænkelig, bør alvorligen

straffes: saa kand Jon Davidsen, som selv haver tilstaaet

til dels at have forfærdiget samme, ej fritages for

den idømte straf, hvorimod Annichen Olsdatter

ey er overbeviist derudi at have haft nogen

deel, og om hun end vedste de penge hun haver udlev-

erede været falske, undskyldes hendes forhold ved at hun ey

vil anklage sin mand: saa at den hende paalagde arrest

sees at være straf nok for hendes u-agtsomme forhold.

Thi kiendes for ret: Jon Davidsen bør for hans strafværdige

forhold, at arbeide i nærmeste fæstning udi 3de aar, hvor-

imod Annichen Olsdatter bør for Actors videre tiltale i denne

sag fri at være. Saaleedes stadfæstes underrettens dom.

De anklagede ærklærede sig med dommen for-

nøyede og begiærede ingen appel.

[slutt]

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net