1769 - En fødsel i dølgsmål på Nedre Røer 

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 41, folie 319b.

 

Anno 1769 den 14 decembr: blev extra-rætt sadt paa ting-

gaarden Schydsjordet i Nordbye annex, med efterskrevne eedsorne og her-

til udnevnte laugrættesmænd, Peder Lille Gloslie, Søeraas, Svend

Qvæstad, Rolf Bølstad, Ellef Hougteien, Torger Hougeruud, Herlaug Foste-

ruud og Kiønild Kiølstad. Hvorda Kongl. Majsts. Slots Foged og

Foged Spitsmacher, lod med Fuldmægtig Carl Ferdinant Grønvold: fremlæg-

ge: 1 Stiftets ordre til denne extra rætt og sags anlæg dat. 20de

novb. sidstl. 2 Actors stevning i denne sag dat: næstpaafølgende

23de ditto, lovlig forkyndt efter paateigning. og endelig et paa

gaarden nedre Røer i Næsoddens præstegield, den foregaaende 16de

do: optagne examinations forhør. Hvorefter Grønvold begiæ-

rede først paateigningen afhiemlet og dernæst forhøret eedfæstet af

de derved nærværende 6 mænd. Efter paaraabelse var

tilstæde saavel qvindemennisket Guri Halvorsdtr:, som og samtl.

indstevnte vidner, undtagen Madam Poul Røer, fra hvem

Dommeren blev indhændiget hendes skriftl. vidnesbyrd af dags

dato. De 2de  ved forhøeret nærværende mænd, Svend Larsen Ruud

og Christopher Rasmusen Røer, blev forelæst det prod. forhør, hvorefter

de, enhver for sig, bekræftede samme med eed. Grønvold derefter be-

giærede, den saggivne Guri Halvorsd. fremkaldet, og examineret

efter stevningen: Guri Halvorsd: fremstod for rætten løs og

leedig frie for baand og fængsel, hvilken blev tilspurgt 1 Hvor

hun er føed? dertil hun svarede: paa gaarden Mæhlums eien-

deele i Næs præstegield udi Hallingdahlen. 2 Hvor gl. hun er RP:

hun bliver 30 aar gl. til næste hellig tre kongers. 3 Naar hun sidst

søgte alterens sacramente RP: 14ten dage førend sidstforløbne Sant Johans-

dag søgte hun Guds bord, og annammede sacramente udi Agger kierke

hvilket blev hende meddeelt af den residerende Cappelan Hr. Nannestad.

For det øvrige forklarede hun sig paa rættens examination ligelydendes

udi et og alt, med hvad hun har udført udi det prod. forhøer, og om-

endskiønt rætten forelagde hende end viidere, at forklare sig, om hun i

nogen maade, efter sin samvittighed har forvoldet sit fødde barns døed,

saavist som hun vil nyde naade og bamhiertighed fra den alvidende og ræt-

færdige Gud, varede dog Delinqventinden mod et friemodig hierte, det

hun aldeles ikke har nogen skyld udi, hendes aflede fosters døed, saavit

hun er bekient. Grønvold derefter fremstillede de mødende vidner

og begiærede samme afhørt. Vidnerne blev betydet eedens kraft og

advaret til sandheds udsigende. Hvorpaa fremstod aflagde eed og for-

klarede 1 Ragnild Pedersdtr. gift med Gunder Hansen Soelberg: at hun i

Næsoddens præstegield pleier betiene barsel qvinder, som Jormoder, og

forresten, vidste hun aldeeles intet videre at forklare sagen til op-

lysning end hvad hun i det fremlagde forhøer har deponeret. 2 Anne

Olsd. Ellingstad, hvilken ligel. forklarede det samme, som hun ved forhøret har

udsagt, tillæggende, allene dette, at den dag provet skulle taget Delinqventinden

med sig fra Røer, ville hun skiule sin barns fødsel, med at sætte høe under sine

klæder, og at Deponentinden vel var med den saggivne Guri Halvorsd. efter

hendees forklaring ude paa natsvahlen, og saa at der blev ned putted eendel

høe, men provet har siden søgt efterbyrden der, dog ikke fundet samme.

3 Mari Pedersd. Røersbraaten og 4 Magnild Christensd. Blixle

hvilke begge eenstemmig eedfæstede deres forklaring udi forhøret, og der-

hos sagde, intet viidere sagen til oplysning at kunde forklare. Grøn-

vold prod: , den passerede obductions forretning, beskreven den 18 novb. sidstl.

hvorefter hand ville vente om Defensor møder. Fra Defensor proc.

Tødsleuf fremkom: 1 Stiftets ordre til Defensionen dat. 20 novb. næstafvigte.

2 hands contra stevning af 30 novb. og 3 hands skriftl. forsæt under dags dato.

Grønvold, næst at imodsige hvad Sr. Tødsleuf ubeviiselig har anført, saavel i det prod. contra

stevnemaal, som fremlagde indlæg, deducerede sagen saaleedes: at

om enskiønt Defensor søger, at giøre qvindemennisket Guri Halvorsd.

heel uskyldig, i den af hende brugte omgang omgang under barnefødselen, saa

viiser dog, ikke allene hendes egen bekiendelse, at hun ved fødselstii-

den har været meget skiødesløs og uforsiktig til hendes fosters

helse, men den holdte obductions forretning tilliigemed forhøeret, give

derfor tilkiende, at hendes omgang rimelig har forvoldt fosteres døed

om endskiønt paa samme ikke fantes teign til voldsom medfart. Alt-

saa paastaaes! At qvindemenisket bemt. Guri Halvorsd. for den

hendes ulovlige omgang, og uforsiktige opførsel, vedbørlig vorder

anseet – og straffet, hvormed sagen i følge indstevningen underkastes

en lovmedholdig paakiendelse. Delinqventinden blev af rætten tilspurgt

om hund noget viidere i sagen til sit forsvar havde at anmel-

de, eller om hun var fornøiet med, at dom efter indstevningen

nu vorder aflagt. Dertil hun svarede: at hun fra sin siide

intet viidere vidste til sin befrielse at opgive, og som hun haabe-

de at være sagesløs, var hun og fornøyet med, at sagen gaar

under dom efter den defention som er skeed; thi blev med samtl. med-

domsmændene, saaleedes    DØMT:

Naar de under sagen førte vidners forklaringer, confrontert

med den saggivne Guri Halvorsdatters egen bekiendelse, den

producerede obductions forretning, og sagens gandske omstæn-

digheder overveies, udkommer deraf ikke det allermind-

ste fuldstændig beviis, mod Delinqventinden, at hun

enten kand paasiiges, at have føed sit paa gaarden Nedre

Røer, aflede og omstevnte foster udi dulgsmaal, meget mindre

at hun selv frievillig, har været aarsag til dette sit pige barns

døed; men som hendes opførsel ved barnefødselen, dog skiønnes

at have været skiødesløs, og uagtsom, efterdi hun ei har betient

sig af folkehielp og de midler, som ved saadanne leiligheder al-

mindelig ere anordnede. Saa kiende og dømme vi for

rætt, at hun for saadan sin forseelse, bør arbeide i Christia-

nia tugthuus et halvt aar, og saaleedes for videre tiltale i denne

sag, frie at være, hvilket exeqveres femten dage efter denne doms

lovlige forkyndelse. Da dommen var oplæst ærklærede Delin-

qventinden sig dermed fornøyet.

[slutt]

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net