1760 - Tukthusarbeid for en bortløpt tjenestepike fra Skoklefald 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 40, folie 210.

 

Anno 1760 den 11 july, blev, i følge tugthuus anordningens 3 capit.

14 art, retten sadt paa Berriggaard i Froens annex under Aas præstegield, med de 2de eedsorne

laugrettesmænd Engebret Madsen Klunderuud og Peder Joensen Røed. Do. Slotz Fogden Sr. Søren

Røed, loed ved lensmanden Jacob Olsen fremlægge hands skriftlige stevnemaal mod piigen An-

nichen Olsdatter, til doms liidelse, fordi hun paa urett tiid og uden tilladelse har undvei-

get sin tjeneste hos encken Madame Anne Sahl. Svend Røer, dateret 28 junj næstleeden. Der-

næst producerede lensmanden bemelte Madame Røer til Slotzfogden indgivne klage, under

næst foregaaende 26de. Hvorefter den sigtede Annichen Olsdatter blev for retten frem-

kaldet, hvilken tilstoed lovlig varsel og forklarede, at hun er 18 aar gammel, føed i Næsoddens

hovedsogn, og vært sidst der til Guds bord næstafvigte 15 may, liigesom hun og frivillig be-

kiendte, det hun sidste St. Hans dag gik uden tilladelse, bort af sin tieneste hos Madame

Anne Sahl. Svend Røer paa gaarden Schochlefald i bemelte Næsodden hovedsogn, samt natten

til næstpaafølgende torsdag, [umindet] og uden nogens viidende, udtoeg sine tilbage blevne

klæder; hun har hertil ikke været anleediget af nogen hendis madmoders udviiste upligt,

paa hvilke hun i ringe maader haver at klage, men da hun var udebleven een natt

frygtede hun at komme tilbage i sin tjeneste, og derfor resolvirede aldeeles at undveige

samme, som dog ikke er forløben førend i næstkommende january maanet, hvorpaa

hun har oppebaaret eet halvt aars løn 3 rd. Retten tilspurgte Annichen Olsdatter om hun

ikke fleer gange saaleedes har forløbt sin tieneste hos encken Madame Røer. R. Nej : Hvor

hun opholdt sig fra den tiid hun gik bort indtil hun blev attraperet. R. Hun var

ude paa marken og frygtede for at komme hiem, siden hun hos sine forældre forblev een natt

uden hendes madmoders tilladelse. Lendsmanden sagde, at siden den sigtede selv fri-

villig har bekiendt sin forseelse, saa holdt hand unødig at føre sine tilstædehavende

goedvillig mødende vidner, men paastoed Annichen Olsdatter dømt i følge tugthuus an-

ordningens 3 capitl. 4 artc. hvorudi hendes brugte undskyldning, at frygt har aarsaget hen-

des undviigelse, formodentlig vel ikke kand komme hende til nogen befrielse.

                                             Dømt.

Annichen Olsdatters egen frivillige bekiendelse, godtgiør, det hun sidst afvigte St.

Hans dag har bortløbet fra sin tieniste hos Madamme Anne Sahl. Svend Røer paa Schochlefald

i Næsodden præstegield, uden bemelte hendes madmoders tilladelse samt uden mindste klage til

hende, og at saadant er skeed med forudfatted overlæg, bestyrkes derved, at den sigtede, næst paa-

følgende torsdags natt, hemmelig fra gaarden har udtaget sine tilbageblevne gang klæder og der-

efter aldeeles undviiget; Thi kiendes for rett, at berørte Annichen Olsdatter, for saadan

sin opførsel, bør, sig selv til velfortient straf, indføres til arbeide udi Christiania tugthuus,

da tiiden hvor længe hun der skal forblive, beroer paa de fattiges Commission med de høje

herre Directeurers approbation.

[slutt]

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net