1757 - En oppsettig smed på Røer 

 

 

Anno 1757 den 25 november, blev det almindelige høste sage-ting for Aas og

Næsoddens præstegielder fremholden paa Østbye tingstue i Aas hovedsogn, med samme

laugrettesmænd som i gaar nafngivet er. Da

Procurator Frøylinghuusenpaa Sr. Poul Røers veigne producerede hans udfærdigede

stevnemaal, hvorved til et tingsvidnets erhvervelse, var indvarslet smeden Johan Lundberg

til at anhøre videre betreffende hands den 7de denne maanet mod velbemelte Sr. Røer som

hands hosbondeforøvede grovhed og udladte haarde expreccioner. Af indsiigelse; ved samme

stevnemaal var og indvarslet under faldsmaal Peder Kopperud og Torger Tømmermand

til at aflægge deres eedelige vidnesbyrd i denne sag; Alt eftfer stevningens viidere indhold

dat. 8 november sidst afvigt. Stevningsvidnerne Lensmand Jacob Olsen Houg, Jens Sved-

stad og Bendt Krange eedfæstede varselens lovlige forkyndelse, efter deres paateigning.

Arrestanten Johan Lundberg comparerede løs og leedig for retten, saa indfandt sig og efter

paaraabelse vidnerne, for hvilke sidste eedens forklaring af lovbogen lytlig blev op-

læst med formaning til sandheds udsiigende, hvorpaa efter corporlig eeds aflæggelse frem-

stoed og forklarede, først Torger Troensen der nærværende tiid, som tømmermand

arbeide paa eet  mølle brug udi nedre Røer eiedeele beliggende, at mandagen den 7de jndevær-

ende maanet, kom Poul Røer om formiddagen ind i det cammer paa gaarden nedre

Røer, hvor deponenten og Peder Kopperud haver deres logemente, og toeg smeden Johan

Lundberg ved armen uden nogen skade tilføyelse, sigende: gak ud, hvilket denne

Johan Lundberg og giorde; men uden for døren vente hand sig om og saget til

Poul Røer, der stoed i døren, haft ieg ede her uden for, skulde ieg riive tarmmoset1

ud af eders liv, hvortil Poul Røer ikke svarede noget, men skiød provet og Peder

Kopperud til vidne. og dernæst: Peder Helgesen Kopperud, da liigeleedes paa denne

tiid tømre for Poul Røer, j et og alt udsiigende det samme, saaleedes at være passeret

imellem Poul Røer og Johan Lundberg, som det forrige vidne have forklaret. Parterne

fandt disse vidner ikke viidere at lade tilspørge, hvorfor de fra retten blev demitteret.

Frøylinghuusen derefter begiærede over hvis som nu passeret og omprovet er, et lovskik-

ket tingsvidne beskreven meddelt.

 

 

Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 40, folie 88.

 

1, Tarm-mos,en. tarmindhold af (fordøjede) fødemidler.

 

 

 

  

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net