1757 - Røers møllebruk, tvist og forlik 

 

 

Anno 1757 den 1te october blev retten sadt paa halve gaarden

og dragonqvarteeret Nedre Røers eiendeele udj Næsoddens hoved-

sogn, ved een atholds-dam og understaaende qværne=brug, med ef-

terskrevne 6 uvillige og u-beslægtede eedsorne laugrettesmænd:

Svend Larsen Ruud, Søren Hansen Grøstad, Bendt Hansen Krange, Hans

Hansen Kuuaas, Webiørn Olsen Giøfield og Niels Hansen Hochholt.

Citanten Paul Røer var persohnlig tilstæde og loed ved Procurator

Grundt i rette lægge hands skriftlig stevnemaal af 15de september

1757 til een aastæds besigtigelse og tings vidnes erhversvelse an-

gaaende vandets løb og cittuation til hands oprettede mølle-brug

med videre stevnemaalets indhold, hvorpaa findes Sorenskriverens

berammelse til denne tiid og dette stæd, og som paateigningerne

viser, at samme for alle paagieldende og andgrænsende er bleven

lovligen forkyndt, saa begiærede hand at varselsmændene samme

maatte afhiemle for saavidt vedkommende icke selv har paateig-

net stevningen og at sagen derefter maa nyde sin fremgang i

følge af stevnemaalet. Efter paaraabelse mødte Joen Larsen

Sørbye tillige med de indstevnte vidner Clemmet Rasmussen og Hans

Rasmussen, iligemaade indfandt sig paa Hr. Slots Foged Røeds veigne

Morten Harboe fra Aas præstegield, der fremlagde bemelte Hr. Slots

Foged Røeds skrivelse af gaards dato, men Hr. Justitzraad Bukier

samt Sogne-præsten Hr. Peder Ring, som stevningen egenhændig har

paateignet, mødte icke, ei heller nogen paa deres veigne. Procu-

rator Tandberg mødte for Joen Larsen Sørbye der icke rettere kunde

begribe end denne forretning og dette andlæg skal hensigte til at be-

lange ham og hands gaard med dertil hørende vand og mølle-render,

fandt fornøden hand videre herudj ville entrere at anmelde

at denne tilstevning er skeet med femte stevne, som loven aldeeles

icke tillader nogen der vil optage siun eller grandskning, den er kun

givet i aaverke og egne trætter om høe og korn, som er for-

nøden i een hast at tilende bringes fordj slige dishputer

icke taaler nogen ophæld, det er tydelig af loven at

fornemme, at de paagieldende til een besigtelse skal have den samme

varsel, som til deres værne i ting udj andre civile sager, dernæst faldt

og at observere, at eendeel af Sørbye som Joen Larsen beboer, er bennifice-

rede godses forsvar eller formynder, som er Stift Amtmanden og Bi-

skoppen, som rette vedkommende og egentlige paagieldende betreffende den deel, burde ha-

ve været varslet at paahøre denne affaire, hvorfore Tandberg paastoed det

u-lovlige stevnemaal afviist. Grundt svarede, at Røers øyemærke

med denne tilstevnte forretning er icke at præjudicere andres, men at con-

cervere sin egen rette eiendom og herlighed. Lovens 1te bogs 4 capituls

7de articul hiemler at femte stevne skal bruges i egne trætter, hvilket

er det samme at siige, som eiendoms tretter, og da dæmningen for dem

som, med hvilken retten nu er sadt, er gandske brøstfeldig, saa at den icke

enten kand resistere imod eller tilbage holde vandet for icke at spildes,

men komme til sit destinerede brug naar høst=flommen som paa denne

aarets tiid daglig kand være at forvente, indfalder, og der alt-

saa maatte være periculum in mora, saa var femte stevne her saa

meget meere fornøden, for at faa tingene afgiort, føren skade og u=

tinge deraf entstaaer. Paa det bennificerede godses veigne er ei alle-

ne Slots Foged Røed varslet, men hand har endog  ved skriftlig fuldmagt

som i forretningen er bleven indtagen, authoriseret Mons. Harboe, i sit

stæd at være nerværende, for at observere det bennificerede godses part

ved denne forretnings fremgang og fr a hands siide er ingen jndsii-

gelse fremkommen enten imod varsellen eller forretningens fremme

paa den tilstevnte maade. Thi bliver de af Mons. Tandberg fremsadte

exeptioner ligesaa u-betydelige, som u-hiemmelagtige, hvorfore Grundt paa-

stoed den lovlig paastevnte forretning befordrit. Tandberg replicerede: at

naar lovens 1te bogs 4de capitul 7de articul concitieres med lovens 3 bogs 12 ca-

pitul 10de articul, saa sees deraf tydelig hvad loven forstaaer ved egne

tretter, og at denne her intenderende forretning icke kand hentvinges til

saadan forstaaelse; Joen Sørbye tillader gierne Hr. Røer at reparere den

dam hvorved retten er sadt, saaleedes at den kand resistere imod een for-

ventende høst-flom, saa og at betienne sig af det derudj samlende vand

til hands derved staaende qværne-brugs nytte, efterdj det samme ren-

der derfra og til Joen Larsens mølle paa hands gaards grændser, men

myrelendt at der opreises nogen dæmning, hvorved vandet skal tvinges

tilbage fra dets naturlige løb og falde ned udj Kirchevigen, som

Hr. Røer haver giort andlæg til ved den kiendelig grav at leede det til

den mølle-machina, som hand der skal have i sinde at lade opbyg-

ge. Hr. Slots Foged Røed er icke in specie den, som skal forsvare

det bennificerede gods; Thi bliver hands fuldmagt, kun at andsee

som overflødig, altsaa vedblev Tandberg sit forrige, og derom ven-

tede eragtning. Grundt sagde: at den af ham alligerede lovens 1te bog

4 capitul 7de articul har relation til alle i loven benefiale eiendoms og

aastæds forretninger, og har Røer ingen despute enten med naboer el-

ler andre om nogen eiendom eller herlighed, hvortil andre kun-

de fornemme sig at have rett, men hand agter alleene at op-

lyse hvad jndretninger der fra u-mindelig tiider har været

giort paa hands egen gaard og grund for derved at handtere

sin egen hæfdede frihed og herlighed. Naar beviiserne derom ere

førte, skal det klarlig viise sig at Mons. Tandberg og hands princi-

pal ere feiltagne i at impactere Røer, det hand skulle være sin-

det at leede vandet fra sit rette løb; thi den adtholds=dam, som

dragoun qvarteret Røers forrige eiere have indrettet paa det stæd

hvor retten nu holdes, for at betienne sig af sit eget vand til sin

egen nytte, er icke een nye jndretning, ei heller er det vandløb

som samme derved har faaet til Kirchevigen nogen nye men een

gammel hæfdet frihed og rettighed, hvilket just det betydeligste af

det som Citanten under denne sag agter at oplyse, for derved at afvær-

ge den forhindring som af misundelse imod hands nyttige jnd-

retning maatte intendere; thi vedblev Grundt sin paastand. Da

saavidt var avanceret, sammentrædet de tvistende parter, nemlig

Citanten Poul Røer, som eier af halve dragoun qvarteret Nedre Røer

og Joen Larsen, som eier og beboer af gaarden Sørbye, som efter fo-

regaaende venlig samtale, bleve eenige om at indgaae og slutte

følgende forlig og foreening: at da Joen Larsen Sørbye til

fulde er bekiendt hvad som med de tilstevnte vidner kand op-

lyses, at den adtholds=dam, ved hvilken retten i dag er bleven

sadt, af gaarden Røers forrige eiere har været indrettet, for

at bringe vandet ned til Kirchevigen, hvor og vandet har haft

sit løb i langt over hæfds tiider, naar adtholds=dammen

har været i stand, og vandet ey har søgt sit løb ned igiennem

Sørbyes eiendom til det af ham for een 5 a 6 aar siden opret-

tede flom-qværns brug og nytte; Saa for at forekommes

ald videre tvist og u=eenighed om dette vand=løb, som hid-

indtil ickun har været af ringe betydning, og at baade Sørbyes

nu værende og efterkommende eiere dermed kand have nogen

bædre nytte og lættelse, saa og Paul Røer være u-behindret i

at fuldføre den kostbare mølle=machine ved Kirchevigen,

som kand blive publice, og i særdeeleshed bøygde=folkene her

omkring i almindelighed til lættelse med at faa deres gods

paa dette beleilige stæd formalet, saa vedtager Joen Lar-

sen Sørbye herved, at gaarden Røers nu værende eier Paul

Røer og hands efterkommere og arvinger fremdeeles heref-

ter som hidindtil beholder rett og frihed til at bruge vandet fra bemelte adtholds-

dam igiennem sit forrige løb ned til Kirchevigen til sit

møllebrugs sande nytte uden ringeste hinder eller jndsiigelse

af Sørbyes nu værende eller efterkommende eiere, imod at de

sidste paa dette af Paul Røer oprettede nye mølle-værk be-

standig nyder frie maling til gaarden Sørbyes egen fornø-

denhed, dog med dette hosførende u-tryggelige vilkaar, at saa-

fremt som Sørbyes eiere, saaleedes skulle misbruge denne frie

maling /: som Paul Røer icke af nogen pligt eller for-

nødenhed, men for at [h..legere] Joen Sørbye som een u-

formuende mand under dette forlig haver bevilget

ham og Sørbyes efterkommende eiere :/ og derimod

tilvende frie maling for andre, da skal hand derved have for-

brudt den ham i saa maade bevilgede friehed. Hvorfor det tillige

imellem parterne er bleven aftalt og accorderet, at det maa være

Joen Sørbye u-formeent at betienne sig af det spild=vand, som i-

giennem det andet vand=løb hvor hands flom=qværn nu er sadt,

udflytdte, ved at gaae over Røers adtholds=dam og dæmninger. Hvil-

ket forliig begge disse parter saaleedes for retten vedtog og ind-

gik til efterlevelse for dem og deres efterkommere, ligesom

Slots Foged Røeds tilstædeværende Fuldmægtig Harboe og declarerede, icke

at have det ringeste med det indgangne forlig at erindre, saavidt

det til Næsoddens præsteboel i gaarden Sørbye benneficerede gods betref-

fer. Paul Røer og Joen Sørbye begierede deres nu indgangne

foreening ved dom Stadfæsted, til efterlevelse for dem og deres ef-

terkommere, hvilket Harboe tilstod parterne.

 

                   DØMT:

 

Forestaaende imellem Dragoun qvarteret Nedre Røer og soldater=

qvarteret Sørbyes eiere Paul Røer og Joen Larsen, frievillig og u=

tvungen indtrædte foreening, vorder herved stadfæsted til u=for-

anderlig efterlevelse, for bemelte Nedre Røers og Sørbyes nu væ-

rende og efterkommende eiermænd.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 40, f. 84b.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net