1756 - Et slagsmål på Grisebustranden 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 40, folie 7, 19, 25.

[Alminnelig høst sak og skatteting for Ås og Nesodden den 27 november 1755 på Norderås i Ås]:

 

Slotzfogden Sr. Søren Røed i rettelagde sit skriftlige stevnemaal mod

Christopher Moncherud og hands søn Svend Christophersen og Ole Larsen

Møcheruud alle paa Næsodden boende for overfald og slagsmaal paa

Jørgen Schoug fra Froens annex med viidre, dateret 28 septembr. næstleden som

findes for alle paagieldende lovlig forkyndt. Stevningvidnerne

Halvor Larsen Grimoe og Hans Hansen Kuaass bekræftede med corpor-

lig eed stevningen lovlige forkyndelse efter deres paaskrift. Af

de indstevnte parter mødte Christopher Moncheruud med søn Svend

Christophersen, men Ole Larsen Møcheruud indfandt sig ikke. Liige-

leedes comparerede de indkaldede vidner, undtagen Christopher Hedtholl.

Actor Slotzfoged Røed sagde at siden Jørgen Schoug har declareret

att Christopher Moncheruud med søn Svend Christophersen ikke har slaget eller

overfaldet hannem, saa frafaldt hand med samme nerværende tiid sig-

telsen, med forbeholdenhed af sin ret i fornøden tilfælde, og nu be-

giærede vidnerne afhøt, for saavidt sagen angaaer Ole Larsen Møche-

ruud. For de mødende vidner blev eedens forklaring af lovbogen oplæst

med formaning til sandheds udsiigende, hvorpaa efter corporlig eeds af-

læggelse fremstoed og forklarede. 1. Hans Andersen Kopperuud, at een

dag i vaahres var hand med fleer nedkiørt til Griseboestranden og der

saae hand det Ole Larsen Møcheruud ved stranden af et pæglemaal

truede eller hældede brændeviin udi Jørgen Schoug, samt derefter sloeg til ham

saa det bar overende med dem begge toe, uden at provet fornam Jørgen Schoug

dertil gav nogen andleedning, men hand i den stæd lyste fred over sig, item

derpaa skiød de nerværende til til vidnet. 2. Amund Hansen tjenende paa gaar-

den Kopperuud og 3de Svend Christophersen Moncheruud som goedvillig mødende prov,

hertil begge i et og alt aflagde samme vidnesbyrd som Hans Andersen. Actor

der allerede har oplyst og godtgiort sigtelsen mod Ole Møcherud, fandt denne

[….] ikke fornøden at lade afhøre fleere vidner, men begiærede laugdag for

bemelte paagieldende vederpart. Eragted. Ole Larsen Møcheruud gives laugdag

at møde med tilsvar i denne sag paa førstholdende almindelige vaahr sage-

ting for Aas og Næsoddens præstegielder.

 

[Alminnelig vår, sak og skatteting for Ås og Nesodden den 6 mars 1756  på Østby i Ås]:

 

Slotzfoged Røed begiærede sagen foretaged contra Ole Larsen Møcheruud for slags-

maal med Jørgen Schoug hvorudi hand producerede rettens laugdag vedbørlig

forkyndt. Og derefter paastoed dom følgelig indkaldelsen og lovens bydende.

Nerværende Ole Møcheruud fremkom og sagde, det hand allene i sagen vilde siige,

at hand har slaget Jørgen Schoug i kuld, og Jørgen Schoug igien rev hands klæder i

sønder. Slotzfogden refererede sig til sit forrige. Som parterne da ikke viidere

paa tilspørgende havde udi sagen at fremføre, saa blev samme optagen til doms.

 

[Østby tingstue i Ås den 22 mars 1756]:

 

Udi sagen Slotzfoged Røed har andlagt imod Ole Larsen Møcheruud

for overfald paa Jørgen Schoug, saaleedes blev afsagt

                                Dom.

Ved de afhørte 3de viner Hans Andersen Kopperuud, Amund

Hansen og Svend Christophersen Moncheruud, er det fuldstændig godt-

giort. Det Ole Larsen Møcheruud ved Griseboestranden een dag i

vaahren afvigte aar 1755, sloug til Jørgen Schoug saa hand faldt

til jorden, uden at hand dertil gaf nogen andleedning, men i der

stæd lyste freed over sig, hvorimod Ole Møcheruud foregivede, at

Jørgen Schoug igien reev hans klæder i synder, som og er ubeviist, ik.

ke kand reflecteres; Thi kiendes og afsiiges for rett: Det meer

bemelte Ole Larsen Møcheruud, fordi hand uskyldig har overfaldet

og slaget Jørgen Schoug, bør femten dage efter denne doms for-

kyndelse, til sagsøgeren Hr. Slotzfoged Søren Røed, følgelig lovens

6te bogs 7de capituls 8de articul, udreede og betale trende sex lod sølv

eller nie rixdahler courant, alt under videre lovbydelig adfærd.

[slutt]

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net