1754 - Slagsmål i Granerudstøen 

 

 

Norderås tingstue 2. april 1754.

 

Slotz Foged Søren Røed æskede den fra seeniste Session udsadte Sag igien i

Rette Contra Samuel Samuelsen med De fleere for overfald paa Lodsen Jo-

hannes Andersen, og derudi producerede Laugdagen dateret 20 November næst-

afvigt, som for alle vedkommende findes Lovlig forkyndt effter paaskriften.

Hvorefter Actor begiærede at De Laugdag givne og nu mødende Vidner maatte

Eedelig blive Afhørte. Procurator Hersleb mødte for Hans Fritz, og indgav

Johannes Andersens begiæring til Hr. Slotz Fogden dateret 1 Martj sidstleeden, hvor-

udi Hand frafalder Klagemaalet over Hans Hans Fritz som dereffter vorder fra

Sagen at vorde befried. Fra Samuel Samuelsen blev fremlagt et skrift-

lig Indlæg af dags dato. Marie Thore Hansens loed fremlegge Hendes Indlæg under

28 Martj sidstleeden. Viidere mødte effter paaraabelse De øvrige indstevnte Vid-

ner, men Christian Christiansen som een af Vederparterne Comparerede ikke.

Actor til Marie Thore Hansens oplæste skriftlige Vidnesbyrd svarede kortelig:

At effterdi samme er uden nogen beEedigelse, hendfalder det uden nogen viidere

Reflection af sig selv. Og hvad der med Procurator Hersleb fremlagde Johannes An-

dersens declaration imod Visiteur Hans Fritz angaaer, hvorudi Klageren saavidt

Hans Fritz betreffer frafalder sin over Ham indgivne Klage, da formeener

Actor, at ej heller noget derpaa bør Reflecteres, thi Klageren Johannes Ander-

sen udi sin til Amtmanden Højvelbaarne Hr. Baron Gersdorff indgivne Be-

sværing. har saavel paaAnked Denne, som De fleere indstevntes Overlast

imod Sig, og paa den grund er Actor befahled at Actionere alle paagieldende

til Bøeders udreedelse, i hvis følge og naar Vidnerne ere førte, Actor skal

lade falde sin Paastand imod eenhver af De implicerede. Hersleb meen-

te at med den indkomne declaration havde Hr. Slotz Fogden overbeviisning

nock for sig Selv, at Hans Fritz uskyldig er andklaget, enten Hand nu vil

føre Vidner derover eller ikke, for, og kand være Hans Fritz det samme;

men effterdi at Klageren har der sagt sig af med Fritz, mente Hand at det

var Retteste, at derom ikke blev examineret, hvilket Hand indloed un-

der Rettens nermere skiønn. Actor begiærede Vidnerne førte, og for

det øvrige Refferede sig til sit forrige. For De mødende Vidner blev af

Lov Bogen Eedens forklaring oplæst med formaning til Sandheds udsigende, Hvorpaa

effter Corporlig Eeds afleggelse fremstoed og Vidnede 1. Morten Joensen, at een

Natt sidst afvigte Sommer var Hand og De Andre Drøbachs Røyerter med Toldfor-

pagtnings Societets- Visiteur Hans Fritz i Granderuuds-Stuen for at Hviile Sig paa

Søetaagten, imidlertiid De vare der i Huuset, hørte Provet det Christian Christi-

ansen og den unge Samuel Samuelsen Bastøe kivedes eller Mundhuggedes med

Johannes Andersen, samt at det gav een Lyd som een havde faaed et Ørefigen,

og som Vidnet saae dereffter Hand vahr at Christian Christiansen Laae paa

gulvet og Johannes Andersen oven paa Hannem, siden effter at De var skildt

fra hinanden ved Visiteur Fritz kom De nemlig Johannes Andersen og Chri-

stian Christiansen tillige med Samuel Samuelsen, alle 3de atter igien i Slags-

maal udenfor Stue Døren effter indbyrdes udfordring, da Visiteur Fritz effter

sin Stif-Moder Mari Granderuuds-Stuens forlangende,  endviidere adskildte

De stridende Parter, i det Hand track Johannes Andersen i Haaret fra

De andre, uden at tilføye Ham ringeste skade eller slaug. 2 Niels Han-

sen Røjert, der i et og alt giorde samme udsagn, som Morten Joensen effterdi hand

den paastevnte tiid med dette og effterfølgende Vidner var nærværende i Grande-

ruuds-Stuen, alleene med den forskeld, at da Christian Christiansen blev op-

reist og skildt fra Johannes Andersen som laae over paa Hannem i Stuen,

var hand gandske blodig i sit Andsigt, saa og, at da Visiteur Fritz trækte Johan-

nes Andersen fra bemelte Christian Christiansen og Samuel Samuelsen,

spændte disse 2de Sidste nogle gange effter Johannes, men saa som det var mørkt

kunde Vidnet ikke vide om De Ramte Ham, eller paa hvad Stæd det skeede.

3. Thorer Larsen Hvilken i sit udsiigende var Eenstemmig med Niels Hansen und-

tagen at hand ikke saae Johannes Andersen Laae ovenpaa Christian Christiansen i

Stuen, thi da var hand ikke nærværende, dog saae hand at Christian Christiansen

var gandske Blodig i Andsigtet. Fremdehles fremstillede Actor som godvillig

mødende Vidner 4. Marthe Halvorsdatter der effter Eeds aflæggelse Provede

at een Natt i sidstafvigte Sommer ved Pintzedags tiider kom Hans Fritz,

Samuel Samuelsen den yngre og Christian Christiansen ind i Granderuud-Stuen

tillige med Johannes Andersen, da Christian Christiansen og Samuel Samuelsen

strax kom i skienneri med Johannes Andersen, hvorpaa Christian Christiansen

sloeg Johannes Andersen under Øret, siden greb Johannes Christian i Brysted

og slog ham i gulvet, som deraf blev blodig i Andsigted, effter at dette Slags-

maal var stilledm kom De igien sammen udenfor Huuset alle 3de, da Hans

Fritz gik ud til Dem, toeg Johannes i Haaret og trækte Ham ned effter til Bryg-

gen, samt slog Hannem med Haanden i Andsigted. Og 5. Guldbiør Andersdatter

hvilken aflagde Eed og Provede det samme som Marthe Halvorsdatter, undtagen

at hun ikke saae Christian Christiansen sloeg Johannes Andersen under Øret, ei heller

at Hans Fritz sloeg Johannes i Andsigted med Næven da hand trækket ham ef-

ter Haaret fra Christian Christiansen og Samuel Samuelsen. Slotz Fogden der-

næst  forestillede, at som det af de Allerede afhørte Eedelige Vidnesbyrds

forklaring tydelig er Beviist og godtgiort, at indstevnte Christian Christian-

sen, Samuel Samuelsen og Visiteur Hans Fritz paa een meget haard og u-

sømmelig maade med Hug og Slag har overfaldet Klageren Johannes Andersen,

trækket Hannem i Haaret og saaleedes Hannem ilde behandlet, De indstevn-

te da for saadan Deres Lastværdige forhold bliver tilfunden at Straffes

effter Lovens 6 Bogs 7 Captl. 8 artl. hvilken Hands Paastand Hand saaleedes

indloed under Dom. Hersleb for Hans Fritz svarede: At Hand ingen-

lunde effter Vidnet Marthe Halvorsdatters udsiigende har slaget Johannes

Andersen De Andsigte eller Mundslag hun haver Vundet, Hand har ikke

heller der paa Stædet haft det mindste med Johannes Halvorsen (!) at bestille,

men da Hands Moder paamindede eller andmodet Ham at see disse

Folck fra hinanden skildt, saa har hand grebet til samme, hvilket og

var den nermeste vei, Moderen kunde tilfalde Ham, og derudenfor

har hand ikke det mindste handled, men det kand klarlig sees, at

Johannes Andersen har seet sig i Stand for de 2de Toe hand overfaldte,

og at hand derimod har overfaldet disse, begegnet Dennem med Hug

og Slag, Liigesom Provene saadant haver forklaret, Christian Christian-

sen Benægter og hvad det eene Prov Marthe Halvorsdatter har villed ud-

siige og forklare om hands Persohn at have slaget Johannes Andersen,

effter Hendes forklaring, men tvert imod har Hand maatted udgyde det

yderste af Hands blod, hvilket Johannes Andersen har mesterlig øved paa

ham, saa at der i dette tilfælde er det meste at see, at Johannes An-

dersen har ingen spart af De underhavende, men tvert imod øvet

det paa Dem, som hand klager at være skeed ham, hvilked dog Hersleb haa-

ber at Retten ikke forbiegaar, naar der skal afsiges Dom. Men

i henseende til De Andres besørgedes Forsvar, haaber hand at Johannes Andersen

bliver tilpligted Deres møje og omkostninger at betale, som hand alt

paastoed under Dom. Actor til det af Monsr. Hersleb fremsadte svarede

kortelig, at dersom Visiteur Hans Fritz havde effterfulgt sin Moders

befahling i at adskille Christian Christiansen og Samuel Samuelsen paa een

sømmelig og freedelig maade fra Klageren Johannes Andersen da hand blev

overfaldet, kunde ingenlunde bemelte Fritz været derfor bleven and-

seet som een Part i Sagen, men da hand nemlig Fritz effter Vidnerne Mar-

the Halvorsdatter og Gulbiør Andersdatters avlagde forklaring har træk-

et den overfaldne Johannes Andersen i Haaret ned effter Bryggen, sla-

get Hannem med Hænderne i Andsigted og saaleedes paa een haard og ufor-

liigelig maade behandlet Ham nemlig Klageren som dog fra først til

Sidst har begiæret freed, saa kand det ikke siiges om Fritz, at hand i

den tilfælde har opført sig med den Moderation og Lemfældighed hvortil Mo-

derens hendsigt var giort, med at stille Clammeriet; For De øvrige

Parter i Sagen er allereede nock af de førte Vidner at uddrage, at

De har giort sig Straf skyldig, hvorfore Actor uden viidere Decentes

Reffererede sig til sit forrige og indloed Sagen under Dom. Hersleb

svarede: At Slotz Fogden har indtet paa Fritz, uden effter Vidnet Mar-

the Halvorsdatters forklaring, hvilken hand Aldeles benægter, i det

øvrige har ikke Guldbiør eller noget andet Vidne, ladet falde noget

til oplysning paa Andklagerens Veigne, men De har mest liigesom

gaaed ham forbie, og naar hand Hans Fritz toeg sig at skulle ræ-

dde disse, da havde Johannes Andersen under sig saavel Samuel som

Christian, hvilket er Vidnernes eeniste og medste forklaring, Hand

Reffererede sig altsaa til sit forrige, og indloed Sagen saaleedes under

Dom. Actor fra sin siide begiærede ligeleedes Dom. Eragted. Paa det

den eene Vederpart effter forlangende kand erholde Udtoeg af det herunder

passerede og fremkomme med sit eragtende tilsvar imod Sigtelsen og den under

Paastand, saa beroer Sagen til førstholdende Almindelige Sommer Sage Ting

for Aas og Næsoddens Præstegielder,-

 

Norderås tingstue 20. juli 1754.

 

Kongelig Majestets Slots Foged Søren Røed æskede Justitz Sagen i rætte Contra Christian Christian-

sen med fleere, for overfald paa Lodsen Johannes Andersen, hvorudi hand ventede hvad Samuel Sa-

muelsen til sin befrielse herudinden havde at siige. Samuel Samuelsen mødte

og declarerede at vilde Contra Stevne i Sagen til næste Høste-ting, i hvilken henseende hand

begiærede opsættelse. Opsadt. Efter Samuel Samuelsens forlangende beroer Sagen til førsthol-

dende Almindelige Høste Sage-Ting for Aas og Næsoddens Præstegielder.-

 

Norderås tingstue 19. november 1754.

 

Slotz Fogden Sr. Søren Røed æskede Sagen i Rætte Contra Christian Christiansen med fleere

for overfald paa Johannester Andersen, hvorunder hand paastoed Dom effter forhen giorde i Rettesættel-

se. Samuel Samuelsen den yngre indgav sit skrifftlige Indlæg i Sagen under dags dato.

Slotz Fogden formeente at Vidnerne som allereede ere Afhørte, har Proved anderleedes end Samu-

el foregivende, thi paastoed Hand Dom til Bøeders udreedelse af De Skyldige, saaleedes som Loven

foreskriver. Af de Paagieldende og indkaldede mødte ingen fleere effter Louglig paaraabelse,

hvorfor Sagen blev optagen til Doms.-

 

Norderås tingstue 20. desember 1754.

 

Udi den af Slotz Fogden Sr. Søren Røed paa Justitiens Veigne

indstevnte Sag Contra Christian Christiansen med fleere, for overfald paa

Lodsen Johannes Andersen, blev saaleedes Afsagt

                    DOM.-

Efter Lodsen Johannes Andersen til Høj-Velbaarne Hr. Cammer-Herre og Amt-

mand Baron Gerdorff indgivne Klage dateret 15de Juny 1753, haver Slotz-

Fogden Sr. Søren Røed følgelig Ordre andlagt Sag Contra Lodserne Christian Chri-

stiansen og Samuel Samuelsen Bastøe den yngre, samt Told- Societets Visiteuren

Hans Fritz, for Vold og overlast øvet paa Lodsen Johannes Andersen udi

Pladsen Granneruudstuen i Næsoddens Præstegield den 22de May samme aar.

I mod den Første, forklarer Vidnerne Morten Joensen, Niels Hansen, item

Thorer Larsen, At De i bemelte Grannerudstuen hørte, det Hand Kivedes med

Johannes Andersen, samt at det gav et Lyd som Een hafde faaed et Ørefi-

gen, hvorefter De saae, begge Laae paa Gulvet, Og da De der var skildt

fra hinanden, kom De atter i Slagsmaal udenfor Stue Døren, og Marthe

Halvorsdatter Prover herfor tillige: At Hun saae Christian Christiansen sloeg

Johannes Andersen under Øret; Thu Afsiges for Rætt: At Lodsen Chri-

stian Christiansen for saadant sit Forhold, effter Lovens 6 Bogs 7 Capituls

8 Articul, bør Bøede Trende Sex Lod Sølv eller Nie Rixdahler Courant

Femten dage effter denne Doms forkyndelse, under Viidere Lovbydelig adfærd.

Lodsen Samuel Samuelsen Bastøe, har De i Sagen afhørte Vidner ikke

kunde oplyse, at have utilbørlig angrebet Johannes Andersen, Vel

siger De Nafngivne med Gulbiør Andersdatter, det Hand, Christian Chri-

stiansen og Johannes Andersen vare i Slagsmaal udenfor Grannerudstu-

en, derhos Niels Hansen og Thore Larsen tillægger, at da Visiteur Fritz

toeg Johannes Andersen, fra Ham og Christian Christiansen, spændte disse

Tvende sidste nogle ganger effter Johannes, uden at viide om De ramte Ham,

Men Samuel Samuelsen ved Indlæg af 19de November sidstleeden, benæg-

ter aldehles, enten at have overfaldet eller spændt Johannes Andersen,

tvert imod Declarerer, At Denne, u-beføiet, i ord Ord og Gierninger har and-

grebet Ham. Liige saa Lidet er Told-Societes Visiteur Hans Fritz,

noget til Strafs Liidelse herudinden overtydet, siden Hand følgelig Vidner-

nes udsagn ikkun haver adskildt De striidende Parter, Først i Gran-

neruudstuen, Johannes Andersen og Christian Christiansen, dernæst uden-

for Døren igien, Disse med Samuel Samuelsen, effter Stif-Moderen

Maria Granneruudstuens forlangende fra hinanden, Alleene Maren Hal-

vorsdatter, som et eenlig Prov, i sin Forklaring udlader sig, At Fritz

ved den sidste Skildsmisse, slog Johannes Andersen med Haanden

udi Andsigted, der dog Aldehles er imodsagt; Altsaa Frifindes De

begge for Actors tiltahle i dette tilfælde, Liige som De og hermed

Sagesløs hiemfindes,-

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 39, folie 334, 356, 377, 384.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net