1752 - Arvesak etter Kristian Adamsen Ildjernet, død som matros i det Ostindiske Compagnie 

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 39, folie 243b.

Alminnelig vår, sake og skatteting for Ås og Nesodden den 12 april 1752 på Brønnerud i Ås.

 

Mathias Adamsen boende paa øen Ildjernet kaldet under Næsodden præste-

gield, comparerede for retten, og fremstillede de tvende lovfaste vidner As-

lach Hansen, boende paa gaarden Kay og Webiørn Olsen boende paa gaarden

Giøfield, hvilke hand begiærede eedelig afhørt, om de ikke i live har kiendt

hands broder Christian Adamsen og hvem der er hands sande arvinger. Efter

at eedens forklaring af lovbogen lydelig var oplæst med formaning til

sandheds udsiigende, aflagde disse vidner med opragte fingre corporlig eed

og derefter eenstemmig vandt: at de udi live haver kiendt Christian Adamsen

som udi aaret 1744 her fra landet ungkarl og ugift er gaaed til Holland, og

der i fra ligeledes efter indkomne beretning ungkarl og ugift i tieniste

af det høylovlige Ostindiske Compagni for kammer Amsterdam med skibet Caldet

Slooten som matros fahret til Ostindien, og i samme compagnies tieniste i aa-

ret 1749 i maaneden february bortdød, at hands fader Adam Gabrielsen

og moder Karen begge for mange aar siden i herren ere hensovede, men

haver efterladt sig følgende trende børn som hands søskende nemlig, bemelte Mathias

Adamsen, 33 aar gl. Elias Adamsen 30 aar gl. ungkarl og opholder sig paa øen Ild-

iernet, og Birgithe Marie Adamsdatter, 36 aar gl. ugift og tienende i Christiania,

og aldtsaa ingen andre brødre eller søstre af heel eller halv seng, ei heller børn eller

descendenter af nogle for afdøde brødre eller søstre, følgelig ingen fleere andre

arvinger [abintestato] end hands fornefnte brødre og søstre herudi nefnet; Aarsa

gen til vidnernes videnskab var, at de udi mange aar haver kiendt den forbe.

rørte Christian Adamsen og hands familie, og med dem selv og familier omgiæn-

gelse holdet, veed aldtsaa vel, hvad de haver forklaret. Og paa samme

tiid comparerede ligeledes for retten, berørte Mathias Adamsen, Elias Adam-

sen og Birgithe Marie Adamsdatter, for hvilken sidste den ældste broder Mathias

Adamsen er beskikked formynder, der forklarede en optima furcs forma et consti-

tuere og fuldmægtig giøre skipper Claus Povelsen fra Drøbach, om udi compa-

renternes nafn og paa deres vegne at comparere for de edle herrer bevinthabere

af det edle Ostindiske Compagnie for kammer Amsterdam, og der at æske,

fordre og undfange alt hvad deres afdøde broder Christian Adamsen i maa-

nets penger eller i andre maade ved bemelte compagnie til gode haver

efterladt, for annammelsen behøerig at qvitere for aldt efter krav

at cavere caution og borge at stille og samme igien inde[....], og videre

aldt andet at giøre og forrette, saa fuldkommen som comparenten selv

nerværende vare, skulde kunde eller maatte giøre, selv med magt af substi-

tution og revocation, lover saadant for godt og gyldig at holde under rettens

submission og forbinding.

[slutt]

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net