1746 - Et tollbeslag hos Mathias Adamsen Ildjernet 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 38, folie 415b.

 

Anno 1746 den 0 julj blev efter Deres Excellense  høy og  velbaarne Hr.

General Major og Stiftbefahlingsmand Von Rappes ordre av 10 juny sidstleden, ex-

tra rætt sadt og betient paa Wold tingstue i Aas hovedsogn, med efterskrevne

eedsorne laugrættesmænd, nemlig Mogens Fiøser, Ole Myrer, Søren Bør-

sumsrud, Hans Gulle, Ellef Kaalstad, Rasmus Soolberg, Michel Aallerud,

Rasmus Klommesten. Hvor da Procurator Jens Norman mødte og udle-

verede een av Hr. Assessor og Tolder Peter Willumsen til Deres Excellence

Hr. General Major og Stiftbefahlingsmand Von Rappe forfattede memo-

rial under 8 july sidstleeden, hvor udi begiæres at een action maatte

beskickes til at undersøge den confiscation som den 9 may indeværen-

de aar skal være sked paa øen Jldjernet kaldet imod beboeren Mathias

Adamsen, med høybemelte herres begiærde resolution, hvor ved comparenten

som Actor er andbefahlet sagen at paatale, dateret 19 juny næst efter.

Dernæst og i følge av høybemelte ordre, producerede Norman hans

forfattede og underskrevne stevnemaal, hvor ved Mathias Adamsen

er indkaldet til denne tid at giøre forklaring og liide dom med stev-

ningens videre indhold av dato 14 juny, som efter paaskrift befand-

tes louglig at være forkyndt av Hans Fladebye og Halvor Larsen

Grimoe: Vederparten Mathias Adamsen Jldjernet mødte persohnlig for

rætten og vedtoeg louglig varsel efter det producerede stevnemaal, som

for hannem blev oplæst. Der efter Actor begiærede at nu nærværende

Mathias Adamsen maatte fremkaldes og blive tilspurt efterfølgende:

Om hand icke har imodtaget de udi stevnemaalet benævnte viin vahrer

og sortementer, hvem samme tilhørte og hvad personer det var, jtem paa

hvad maate de andkom til hannem og hvorleedes de under hans værge

blev forhyret og bevart. Mathias Adamsen Jldjernet fremstod da for

retten og declarerede, at hand vel har hørt at Toldbetienterne udi Christia-

nia, næstlden maj maaned skal have andtræffet udi comparentens

udhuus ved stranden i Ildjernet, udi hans fraværelse og borterejse med

hans huustrue eendeel fustage med viin, men foruden at Mathias Jldjer-

net med sandhed og udskad samvittighed forklarer, at hand hvercken har

modtaget samme fustagie eller paa nogen maade veed hvem den til-

hørte, og altsaa gandske uvidende enten naar eller hvorleedes, viider

av hvem disse confischerede fustagier end det meere som i stevnemaal-

et meldes, er indlagt, saa som samme udhuus, baade i dette og man-

ge aar tilforn har staaed aaben uden laas og luckelse; saa er det og

alle og eenhver i almindelighed bekiendt, det Comparenten icke bruger

nogen slagsnegotie til handel eller vandel, men blaat allene nærer

sig med fiskerie og andet huus=hænders arbejde, samt undertiiden i

haart og farleegen vejerlig huuser een eller anden rejsende per-

sohn, der udover hand vercken har brugt eller ednu bruger dette gamle

udhuus, der er fra hans andre iboende huuse beliggende, og altsaa der-

for icke kand kaldes hans søebod, helst siden hand aldrig har haft nogen

vahre der beliggende, hans baads seigl og aarer undtagen, som ei

blaat der kand være indlagt for forraadnelse at forekomme.

Formedelst hvilke omstendigheder Comparenten fast formoder

at ingen har, eller skal kunne mistencke, langt mindre beskyl-

de ham for at være ejermand av bemelte confiscerede vahrer

eller endvidere udi toldsviig, fornemmelig da nøglerne

til dette udhuus, som Actor urettelig og uden beviis kalder søebod,

hvor fustagierne var beliggende, ej er befunden i Comparentens værge,

saa at hand ej har haft vahrene udi sin hiemme eller bevaring, og

[fol. 416a]

følgelig ej kand indestaae eller være andsvarlig om nogen

ham urettelig i dette baad og udhuus har indlagt disse

vahrer, som ere ham aldeeles uvedkommende; J henseende saadan

benægtelse paastoed og forventede hand uden ophold frikiendel-

sesdom, men dersom Actor alligevel skulle trøste sig at vedbli-

ve siicktelsen og hans ubeviiselige begyndte forfølgelse, reserverede

Comparenten hans rætt, baade til Hr. Assessor og Tolder Willumsen,

saavel som alle andre vedkommende, om nogen imod denne

declaration, trøster sig at beskylde ham for ejermand av de […]om-

rørte attraperedevahrer eller med videre udi toldsviig. Ende-

lig for desmeere at beviise sin uskyldighed, paastoed hand det Actor

strax efter Toldrullens [b]ydende skulle beviise sin sag eller i [dennes]

mangel ville hand og til ham have forbeholden sig rett. Actor sagde

at som hand uden den nu skeede declaration fra Mathias Adamsen for-

nemmer det hand benægter sigtelsen med det videre; og Hr. Assessor og

Tolder Willumsens memorial til Hans Excellense Hr. General Major

og Stiftbefahlingsmand Von Rappe icke indbefatter beviis el-

ler vidners førelse, som og icke kand haves i dette tilfælde, saa

maatte Actor i den stand sagen nu er, for icke at paadrage sig

noget andsvar formedelst ophold, submittere sagen under dom, ja

han forventer, at dommeren retsindig anseer Comparenten paa

en louglig maade fra sin siide sagen at have begegnit. Mathias

Adamsen vedblev sin forrige forklaring uden frygt for nogen,

og tillige med Actor var villig: at underkaste sig dom; Thi blev ef-

ter saadan parternes forklaring, da ingen av dennem viidere havde

at fremføre, saaleedes herudinden

                      Dømt og avsagt.

Hvorleedes de af Hr. Assesor og Tolder Peter Willumsen, paa øen Jldjer-

net under Næsoddens præstegield beliggende, in may sidstleeden ufor-

toldede attraperede 20 oxhovedt fustagier rød frans viin, 2 fustager

spans viin, 2 ditto frans brendeviin, 1 lidet fad sirup, 1 fad sucker,

1 packe høe, 1 kurv med viin paa bouteille, 2 casser lemoner og

1 kurv med aspargesrødder, samt 1 fad pudder sucker, udi samme

stæds boende Mathias Adamsens tilhørende søeboed eller udhuus

er indkommet, eller hvem dertil har været ejermand, har bemt.

indstevnte Mathias Adamsen, for retten benegted, aldeeles at være

vidende, Actor Procurator Jens Norman har ej heller følgelig in-

gen declaration, med videre kundet beviise, det dette sicktede, en-

ten selv har tilhørt, eller for andre modtaget og fordølget disse confisqe-

rede vahrer, liigeesom det og der forfundne er bekiendt, at hand med

sliige sortementer icke bruger negotie til handel eller vandel; hvor-

fore, efter saadan sagens beskaffenhed kiendes og afsiiges for rætt,

at Mathias Adamsen Jldjernet, bør, for sicktelsen og Actors tiltale

herudinden, aldeeles frie at være, som hand og hermed sagesløs

herinfrieds.

[slutt]

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net