1744 - En brann på Flateby 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 38, folie 320.

Alminnelig sommer, sake og skatteting for Ås og Nesodden  den 22 juli 1744 på Kvestad i Ås.

 

Ole Gundersen og Hans Erichsen som opsiddere og beboere

av den bennificerede bispegaard udj Næsoddens præstegield, Flade-

bye kaldet skyldende 2 skp. og 2 lp. salt , i matriculen andteigned un-

der No. 3, fremstillede sig for retten og beklagelig gav tilkiende, at

bemelte Fladebye anden pinsedag den 18 may sidstleeden, imeedens

de vare udj kiercken, ved een ubekiendt hendelse er avbrent og med

alt hvad de var ejende liidet og stort lagt udj aske; herom begiære-

de de et lougskicked tingsvidne, for derefter allerunderdanigst at

andholde om befrielse for skatter og videre hielp i deris nødliidende

tilstand, fremstillede til vidne Aslack Povelsen* Sandaker og Søren Hansen

Grøstad. Bemelte vidner som gaardebrugere, fremstoed og under corpolig

eed forklarede at gaarden Fladebye saaleedes som melt, næst afvigte

anden pinsedag, da beboerne tillige med andre av almuen var i kiercke

og Guds huus, ved een uløckelig jldebrand aldeeles avbrente tillige med

alt hvad Ole Gundersen og Hans Erichsen var ejende, av hvad navn

nevnes kand og blev ej noged berged undtagen creaturene med hæstene

som om morgenen i havnen var uddreven. Ligeleedes forklarede

disse vidner at soldater munderingen tillige opbrente. Samt endelig

at disse Fladebyes brugere formedelst denne tildragelighed er bragt

i yderste ælendighed og fattigdom med hustruer og umyndige børn.

Ole Gundersen og Hans Erichsen derefter til ydermeere beviis herom

fremlagde sognepræsten for Næsoddens præstegield, velærværdige

Hr. Christian Ruges attest av gaars dato saa lydende. Jligemaade

producerede de Hr. Capitain Joachim Friderich von Rommelhoffes

liste paa de soldater munderings sorter, som opbrente, av 18 julj sidst-

avvigte, saaleedes av indhold: Begiærede saa derefter det passerede

slutted og beskreved, som blev bevilget.

[slutt]

 

*feil i kilden, dette skal være Aslak Bårdsen Sandaker.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net