1744 - S. Hallangen besiktelse 

 

 

Anno 1744 dend 28 augst: blev med følgende six laugrettesmænd

av Aas præstegield, nafnlig Tryg Horgen, Jon Røed, Engebret Klønderud,

Povel Tomter, Ole Tomter og Elias Horgen, foretaget syen og besicktelse

paa gaarden Hallangen søndre i Froens annex under Aas præstegield,

efter nu værende eier Christen Hansen Aarshuuses forlangende hvil-

ken ved grandskning at bivaane, louglig var indstevnt Michel Chri-

stiansen paa egne og umyndige børns veigne, Niels Michelsen Broch-

man og Hans Alexandersen Holst, alt efter stevningens videre for-

mæld, dateret 15 julj sidstleeden, saa lunde lydende: Av de indstevnte

mødte ingen efter paaraabelse uden lensmanden Michel Christiansen

som indfandt sig for at tage i betragtning denne forretnings loug-

forsvarlige behandling, uden ancke paa hans eegne vegne, i frem-

tiiden. For det første befandtes da stuehuuset eller dagligstuen

at være gandske forfalden gulver, nedsiden lafterne forraadnet, vinduerne

ruineret og taget gandske dropfældig, saa at samme ickun kand staae i

nogle faae aar, een nye forsvarlig stue igien at opsette med kaaver

vil i alt koste, naar veden af denne gamle bygning fradrages= 80 rd:

2det Den nye stue som strecker sig sør og var tvert for bemeldte gamle bygning, med

hosstaaende kiøcken og 2de overværelser, skal repareres paa taged med nye

spon, myner og vindskier, saa og paa svalen og gulverne, iligemaade vil

den væstre veg syes med bord, denne forbædring og reparation, blev efter nøye-

ste skiønsomhed taxeret at vil koste 30 rdr: 3die Jorboeden staaende for den søn-

dre ende av den nye stue, skal forbædres med nyt tag og vindskier, livved paa

den østre og væstre side, samt indvendig med gulv, hvilket i alt blev andsla-

get, i ringeste at koste 10 rdr: 4de Stolpeboden sæt paa kar mit i gaar-

den, ved hvis søndre ende staar tilbygt et nødvendigt slædesiul. er gandske for-

raadnet og udøgtig, een nye boe bør opsettes, som icke kand for ringere, med

alt tilbehøre, naar vedens værdie av den gamle tillægges, end 20 rdr. 5te Brygger-

huuset behøver nyt tag, gulv og vinduer, samt sydning paa den nordre og væstre siide,

hvilcken reparation koster i det mindste 12 rdr. 6te Laden og loven med hosbygde

2de stalde ved nordre siide, samt 3de skycker, toe paa den søndre og een paa den væstre

siide, er over alt brøstfældig paa taged, staldene fattes gulv og vindskier, dette

alt i standsette, kand icke skee ringere end 16 rdr. 7de Fæehuuset eller fiøset, er u-

duelig og til ringe nøtte, derfor bør et nyt andskaffes, som foruden hvaf af

det gamle kand være til nøtte, vil koste i det allermindste 24 rdr. 8de

Hugge eller vedeskiulet fattes tag og forbædring paa vindskier, der blev taxe-

ret for 2rd: 2 ort. 9de Svinestalden bygged paa den søndre side av nu be-

nevnte vedeskiul, befandtes over alt forraadned og veden unøttig, een

anden som nødvendig til gaardens fornødenhed skal opsettes. Koster efter

nøyeste skiønsomhed 5 rdr. 10de Kiølnen, vil nedtages og igien opbygges med nyt

tømmer nedenunder, og taget med nye spon forbædres, sammes bekostning blev

bereigned til 6 rdr. 11te Smiden er gandske nedfalden og tømmered forraadned, og

siiden een nye til gaarden behøves, kand dend icke bekostes for mindere, med smiide-

skorsteen: end 16 rd: 12te Paa gaardens grund ved Pollevandet har i forrige tiider

staaed een beckesaug, som nu er borte og icke til syne, da som 1000 bords qvantum

ejeren er bevilget og solt, behøves ejer nye saug, hvorpaa allereede av Christen

Aarhuus er begyndt, samme med alt tilbehør, kand icke bringes i stand

for mindre end 80 rd, hvorudj [Karmedammen] er indbereigned.

Michel Christiansen ved denne post erindrede: at hvad tømmermatrialier

som ved den allereede til deels opbygde saug er forbrugt, haver hand virked

førend den tid hand solte gaarden. Christen Aarhuus hertil svarede:

at hand icke nægter, det jo saaleedes forholder sig, men disse materialier

er indbereigned udj gaardens kiøbesumma, i følge Michels lige kiøbecon-

tract av 18 febr: 1744: Michel Christiansen fremdeeles bad tilføred

at hvorvidt den paaberaabte kiøbecontract waliderer, skal tiiden viise

sig paa sidst stæd. 13de Atelsdammen for saugen er begyndt at bygge paa det

stæd hvor den forige i forrig tid haver staaed, den at i standsette, tillige

med een liiden dam søndenfor, der nødvendig behøves, kand i alt, icke

bekostes ringere end 12 rdr: endelig for det 14de blev giærdesgaarderne

befundne som følger: fra kiølnen til tøyed eller fæetræfed i slet stand,

derfra til Atelsdammen og videre ned til Pollegrinnen een fast

uduelig riisgaard, undtaged en lidet støcke skiegaard ved Pollegrin-

den, en nye skiegaard med til hielp av den gamle, vil paa dette stæd

koste at faae udj forsvarlig stand 40 rdr: Riisgaarden uden

om hæstehaugen fra Atelsdammen til søen, skal borttages og een

skiegaard andskaffes, for 16 rd. Imellem jore og engen behøves een

gierdesgaard ved Atelsdammen i stædet for den gamle uduelige

der nu befindes sammestæds, vil koste 20 rdr: Udj Sandbogt-

jordet eller engen fandtes liiden eller indtet til gierdesgaard, den

at bringe i forsvarlig stand, fra gaardens bygninger rundt om –

kring til Svartlagengen, koster 16 rdr: , Svartlagjordet der begyn-

der ved Svartlagleedet og endes ved Pollegrinden, der om een linie-

ret riisgaard undtagen et lidet støcke gierdesgaard 4 maal i

længden, som og er slet, dette jorde forsvarlig at indgiære

med skiegaard, vil koste 20 rdr: videre for det 15, er fornøden

for gaarden og saugen, een brygge i søen ved Pollehuuset, som nu av

nye er opsadt ved Christen Aarhuus og blev taxeret for 8te rdr: meer kun-

de man icke, formedelst natten, nu forrette, men denne forretnings vi-

dere fremme blev stilled i beroe til i morgen. Næste dags mor-

gen den 29 augusty continuerede besigtelsen saaleedes. Michel Chri-

stiansen fandt sig beføyed, efter forhen nevnte omstendigheder,

at absentere sig og begjærede forretningen, naar samme vorder

slutted, under vedbørlig bekræftning, beskreven meddeelt, til

efterretlighed for sig i tiiden; Under gaarden er fire huus-

mandspladser beliggende. Den 1te kaldet Sandbogten, befindes saa vit

stuebygningen med hosstaaende kaaver andgaaer i nogenleedes goed

stand tillige med et foerhuus, dog behøves der paa nogen reparation,

inden og uden, i ringeste for 10 rdr. Fæehuuset sammestæds skal

nedtages, og til deels av nyt igien opsettes, der icke kand skee ringere

end for 4 rdr: Bryggerhuuset paa dette stæd er unødvendig, men kand

forandres til love og lade, som meere nøttig, der koster med vide-

re reparation i alt 8 rdr. Den 2den; ved nafn Langebaad, bør over

alt forbædres, saa vel paa stuebygningen, fæehuuset, laave og lade

samt skycker, paa tagene, der tilsammen blev taxeret for 10 rdr.

Den 3die plads, Pollen kaldet, behøver reparation, nemlig: een nye stuebyg-

ning, saa som den gamle icke lengere kand være til nøtte, der med ind-

reedning og een kaave at hossette, koster 12 rdr: , Bryggerhuuset

med hosstaaende boe behøver ingen reparation, men fæehuuset ind-

vendig forbædres med tiljer og udvendig med tag, hvilcked nødvendig

koster 2 rdr: Laaven og laden skal opvejes og udvendig repareres for

6 rdr: , og den 4de kaldes Høybraaten, befandtes i goed stand undta-

gen stuehuuset, bør syes paa den søndre veg og nye vinduer indsettes,

som ej skeer for ringere end 5 rdr: Den østre lade, vil hielpes med

spon paa taged for 2 rdr. og taget paa fæehuuset vil omlegges, hvortil

vil medgaae 1 rdr. Hvad gaardens tilhørende enger andgaaer, da befandtes

Svartlagengen, Damengen og Nordengen, sterck tilvoxen med adskil-

lig smaae uduelig skaug, som skal oprøddes, hvilcked vil koste, foru-

den nøtten av smaaeskaugen, til sammen 50 rdr: Skaugen blev

til slutning: over alt nøye efterseed og befunden, i nogenleedes

goed tilstand av smaae last, saa som juffers, spirer, [kulser] og brende-

veed, men faae maals bielcker av gran, dog nogle av furu fra

13 tommer og derunder; Ohr, aasp og deslige træer fandtes og een

deel, saa at skaugen, naar den vorder i hævd holder, med tiiden kand

vorde god. Summa summarum, beløber da gaardens aaboed

og brøstfældighed, efterstaaende taxation, sig udj alt fem

hundrede og tretten rixdaler og toe rixort; Og som icke vi-

dere var at observere, saa blev denne forretning, dermed slutted og

til endebragt.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 38, folie 331.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net