1741 - Garder besiktelse 

 

 

Anno 1741 d 4 july comparerede retten efter Hans Grane-

ruds behiær og derpaa udstedede stefnemaal paa gaarden

Garder i Froens annex under Aas præstegield for der og

da at besigte gaardens huuse gierdesgaarder og skouge

saavelsom beskrive gaardens rette ejendeele alt efter

stevnemaalets indhold, dat: Granerud den 16 juny 1741.

Ved denne forretning var nærværende efterskrevne

laugrettesmænd, nembl. Aslach og Ellef Dahl, Ole

Digra, Mogens Gulbiørnrud, Christopher Hafskiold-

dal og Hans Fuglesang, dett producerede stefnemaal

blef i retten oplæst og som Hans Tanum ej self møde men

allene de angrænsende gaarders beboere, altsaa blev

da først huusebygningen efterseet i nøyeste maade,

dens brøstfældighed beskreven og taxeret saaledes som

følger. 1 Den vestre stuebygning bestaaende af 3de un-

der og overværelser af furretømmer opbygt, ere gamle

dog temmelig ret staaende, og saaledes i mange aar

kand blive ved magt, allene naar den med bordsydning

paa østre søndre og vestre side vorder forsiunet, hvor-

til vil medgaae [..] bord a 2 rdr: 2 ort hundrede er 8 rd: 2,

2000 dobbelte og enchelte nagler hvert hundrede dobbelte 1 ort 8 s.

og enchelte 16 s. er tilsammen 5 rd: taget vil aftages og anlegges

tillige med 200 steen forbedres saavelsom ny steenlegter, som

tillige med arbeidsløn kand opløbe til 30 rdr: Den østre

bygning bestaaende af 1 kornløe og hæstestald nedenun-

der, og der ovenpaa 2 kammere, hvilken overbygning

ganske og aldelis forraadnet, saa den ej kand repare-

ris, men vil nedtages og et nydt loft paabygges af

6 a 7 omfar, med røste som med arbeidsløn og materialier

vil koste 40 rdr, endnu tilkomer at anføre at paa den

vestre stues overværelser behøver ny vinduer med karmer

og andre tilbehør som vil koste 16 rdr: Stolpeboen

vil nedtages og igien paa fastere grund med ny stolper under

opsættes, saa og med bordklædning paa østre og søndre side

forsiunes som vil koste 16 rdr: Fæehuuset er aldelis

forraadnet, saa at et nydt behøves igien af 6 lafter at

opsettes, som med ald tilbehør og arbeidzløn vil koste 40 rdr:

Laderne tillige med de tilbyggede skygger er i temmelig god

tilstand allene naar livved paa søndre og østre side paa.

settes og 2de hafuer spon paa taget legges, som vil koste

24 rdr: Et brøgerhuus fandtes paa gaarden, hvor-

til een gammel stue staaende iblandt de andre huuser

er tienlig, dog maa flødtes til et beleiligere stæd, og

der opsedtes og ny skaarsten opmures, som ej kand giøris

ringere end 12 rdr: 1 kiølne i god stand.

Gierdesgaardene paa den østre side kand ved een ringe

reparation og hielp forbedres, men paa søndre og vestre

side ere ganske forfalden og til dels borte som

i det ringeste 16 rdr:

Gaardens skoug befindes meget sterk huggen saa der

findes ej mange bielkegraner, dog kand der være

haab at den i fremtiden kand tilvoxe. Eendeel juf-

fetømmer kand i fornøden tilfælde paa denne tid findes.

Belangende gaardens strechning og markeskiel, da for-

klarede Aslach Dal at sydøst fra gaarden staar een

steen kaldet 3 mandssteen som deeler imellem Glende

Garder og Nordre Dahl, denne 3 mandzsteen peeger i søn-

den til een steen kaldet Grindesteenen. Grindesteenen

viser i vester til 2de steener paa et bierg liggende, som

nu i samtliges nærværelse og paahør kaldet Tvilling-

stener, de samme forklarede forklarede Aslach Dahl at være ham

som merkesteen anvist. De ommelte Tvillingstener

viser atter i vester til een anden steen liggende

paa et bierg, kaldet Biergknap, denne henviser atter

hen i vester til een steen kaldet Rundesten, hvilken

sidste giver sin viisning til Store eller Bredmossen.

Naar mand kommer over mossen i vester forefin-

des atter een stor rund steen paa et bierg liggende

kaldet Breimosesteen. Gaar mand lige i vester

til 3 mandzsteenen som deeler detr imellem Garder Dal

og Kopperud. Kopperud støder ichun an med et hiørne

til Garder. Denne tremandzsteen viser hen i norder

til een steen liggende paa Kai grund, samme steen ere

langagtig og kandted staar i jorden, dend viser i nordøst

til een furre hvori er huggen et kors, furren staar paa

Brejmaasen. Denne furre viser i nordøst lige til bier-

get, paa hvis østre siide er huggen et kors, visende derfra

i nordøst til et andet huggen kors i bierget, derfra

det til et andet kors i nordøst ved Kinne. Derfra

viser dette kors lige i nord til een røs kaldet Gutdulrøes, som dee-

ler imellem Kai Schutterud og Garder. Denne røes forkla-

rede Olle Skutterud at vise lige i nord nordøst til een

liden steen liggende i et aasheld. Denne lille steen

viser lige i nord til een stor gran staaende tet ved vejen

imellem Garder og Skutterud. Denne gran viser lige

til een røes kaldet Guttulrøes, hvori staar een stor fur-

ruu, tegnet med et kors, som peger lige i øst til nogle smaa

stener sammenkastet i een røs. Lige for og nærved røsen

ligger een stor rund steen paa een liden aas som hen-

viser i nordøst til een liden steen, hvilken hans fader

har forklaret at have været kaldet Korsrøes, denne

Korsrøes peger lige need i een liden bek i østnordøst, der-

fra følger mand ned ved den liden elf i nordøst ned i den store elf

der møder Haslem, hvis opsidder Olle Haslem forklarede,

at der er intet andet deele imellem dem end store ellven,

som ender i et sandvad hvor Garder Haslem og Hasle deelis.

Paa Haslems opsidderes Lars Jensøns vegne og i hans fravæ-

relse forklarede Hans Granerud som forklarede at sandvadet

i den store elf deeler imellem Garder og Haslsem til Bratte-

foss. Fra Brattefoss gaar deelet lige til 2 graner een paa

hver side af vejen, som er merket med kors. Derfra gaar dee-

let paa vestre side af vejen til 3 mandzsteenen, som giør

deelet imellem Garder Glende og Haslem. Niels Glende opsidder

paa samme gaard forklarede at her er een gierdesgaard

imellem engene som deeler imellem gaardene Garder

og Glende saa vit ham er bevist. Hans Granderud for-

meente, at deelet burde gaa fra steen til steen, hvil-

chet hand formeente at være det retteste.

Som da ej viidere paa dette stæd var at forrette blev

rætten ophævet.

 

 

Kilde:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 38, folie 33.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net