1739 - Ole Ildjernet m. fl. stevnet for restskatt (konsumpsjon) 

 

 

Anno 1739 den 16 decembris er retten betient til et extra ting efter

høyædle og welbaarne Hr. Stiftsbefallingsmand Neves naadige ordre

av 25 julii for forhen paa Ousbye tingstæd i Aas præstegield for Aas og

Næsoddens præstegielder, nærværende eftersckrevne eedsorne laugret-

tesmænd av Aas præstegield, Joen Tockerud, Svuend Kiølstad, Ellev Moer,

Christopher Oppegaard, Tore Grøfstad, Haluor Faale, David Kiernæs

og Henrick Ousbye, tilstæde ved laugrettets tilnevnelse Lensman-

den Jørgen Mickelsen: Monsr. Hanns Phillip Bochenhoffer paa vel-

ædle og welbyrdige Hr. Commerce raad Rasches veigne fremlagde hands

forfattede skriftlige stevnemaal hvorved Adam Jldjernet og de

fleere av Næsoddens præstegield er indkaldet at lide dom for hvis

consumption de rester og ere skyldige til Forpagteren Monsr. Peder

Hansen for aaringen 1732 til 1737 inclusive og fra 1729 til

1737, til Kongens casse at betale med processens omkostning

forkyndt efter paaskrift av stevnevidner Swend Ruud, Ole

Grøfstad og Halvor Larsen Grimoe, hvilcke for retten fremstode og

med oprackte  fingre eedlig afhiemlede stevnemaalets rigtige

forkyndelse efter deris paaskrift: Bochenhoffer producerede

den i Næsoddens præstegield giorde inhibisionsforretning passered den 29

augustii 1739. I ligemaade fremlagde Bochenhoffer Sr. Peder Hansen

originale reigninger til samtlige skyldige alle paateignede med

Hr. Cancellieraad Kolles haand in blanco, som hand tillige med inhibitions-

forretningen beiærede i acten indragen: Bochenhoffer endydermee-

re foreviste præsternes mandtaller fra 1732 til 1737 inclusive

7 i tallet, av hvilke hand lovede under Hr. Commerceraad Rasches

haandverificerede extracter, hvilke naar de med originalerne

ere confererede i retten til doms afsigt kand forblive, og da

det bevises at provet er retmessig med mandtallerne, og at

de skyldige ere blevne erindrede ved inhibisionsforretnin-

gen om mindelig betalling, og den icke er paafuldt, formodede

hand at de indstevnte vorder tildømt Peder Hansens fordrin-

ger efter reigningernes beløb, saavelsom inhibisions og proces-

sens omkostninger tilstreckelig til Hr. Commerceraad Rasch,

hvad rettens salarium og stevnevidnerne er angaaende

da observerer vel dommen selv at anføre efter den av Stift-

amtmanden tillagde ordre. Augustinus Gabrielsen lod ved

Procurator Monsr. Beman imod det mod hannem formenede krav

erindre, at vel er hannem tilstillet reigning paa consumption

og familieskatt, som hand til forrige consumptionsforpagter Peder Han-

sen skulle være skyldig fra aaret 1729 til 1737 inclucive, men hvad

rett og føye Peder Hansen har haft at formeene saa anseelig eene

prætention imod ham det overlod hand til rettens paakiendelse, helst

siden kravet icke er legitimeret, hvercken med det fremlagde præstes-

mandtaller eller consumptionsforordningen, thi vel findes at

Augustinus Gabrielsen er indført i præsten Hr. Christian Ruges

2de sidste mandtallere dat: 3 dec: 1736 og 12 junii 1737, men med

denne merckelige omstendighed, at i det første staar anteignet

hvorledes Augustinus da først var ankommen til Alveren, og i det

sidste, at hand med hustrue, hvercken bruger nogen handel, min-

dre øllsahl eller anden næring. Efter hvilcke omstendigheder,

da ham icke skal overbevises at være pligtig til consumptions

svarelse, hand og efter den fremlagde inhibitionsforretning

er en vanfør mand med en sengeliggende kone og i saa store

fattigdom geraaden, at de begge behøver godtfolcks almisser, saa

paastod Beeman, at Augustinus Gabrielsen for dette ubeviselige

søgemaal aldeeles vorder befriede: Ole Gabrielsen Jld-

jernet og Adam Gabrielsens encke, lod tilføre at der icke

med de fremlagde mandtaller ere bleven godtgiort de ere

av den stand og handel de bør svare  consumption, men der-

imod beviser Citantens fremlagde mandtal av 29 maii 1736, at

Comparenterne med familie lever i saadan fattigdom, at de

ofte i sær om vinteren ey engang har levebrød, icke desto mindre

sagde Ole Gabrielsen, siden hand ved inhibitionsforretningen hafde

tilbudet sig for all process, og vidtløftighed at forekomme at betale naar

paaæskes 6 rd: haabede at vedkommende endnu accepterer hands tilbud, paa

det hand med hustrue og usle børn icke skulle geraade i yderste elendighed

dog i fald det icke skulle accepteres modsagde hand kravet som ubevi-

lig og paastod frjkiendelsesdom: Adam Gabrielsens encke, som en værge-

løs encke og derhos fattig paastod ligeledes frjkiendelsesdom paa samme

fundamente som Ole Jldjernet: Angaaende de 2de sidste personer

replicerede Bochenhoffer, at de icke kunde vorde befriet for consump-

tions svarelser efter de indgivne teigninger, thi præstens manstaller

begynder nesten alle med disse ord: Efter consumptionsforordningen

angives de som av Næsoddens præstegield bør betale. Og da de staar

indført i alle mandtallerne, kand denne deris undskyldning ingen-

lunde befrj dem for reigningernes betalling, og da Peder Hansen

icke som hand haver haft magt til haver inført i sine reigninger

for de sidste aaringer; Ole Gabrielsens datter og Ole Gabri-

elsens søn havede desto mindre føye til at undslaae sig for heele

reigningens betalling: Ole Jldjernet og Adam Jldjernets

encke svarede, at de under beskiærmelse av loven vedblev deris

forige benægtelse og protest, og encken lagde dette der til, at dersom

Peder Hansen eller nogen andre for consumptionen hende havde at

tiltale, fraskiød hun sig aldeeles denne rett, og paastod slig perso-

nalkrav krav vorder afgiort ved skiftet efter hendes Sl. mand, som staar

nu under behandling av Christiania magistrat. Citanten for

ej at bebyrde Kongens casse med fleere udgifter paastod dom over

disse 2de personer, thi denne sag som en consumptionssag, kand efter

consumptionsforordningen ej anderleedes paakiendes end av

en consumptionsrett: De mødende contraparter holdede sig i et

og alt til lovens beneficum: Johannes Næsodtangen mødte med

lige tilsvar i sagen som hand aflagt i inhibitionsforretningen, og

i retten fremlagde underofficeren  Simen Halvorstens qvittering for 1ste

termin 1736, som til ham er betallt ved execution, dat: 4 decembr 1736

og formodede frjkiendelsesdom for søgemaalet: Bochenhoffer

svarede angaaende qvitteringen, at den icke kand være den skyldige til

nogen befrielse, eftersom den hvercken er udgiven av Peder

Hansen, og ej heller er bevist at qvitteringens udgivere

haver haft ordre at indtale (!) [indtage] disse penge ved execution, thi

paastod Bockenhoffer dom efter hands forige honorale irette-

settelse: Rasmus Rasmusen Fieldstranden fremkom og forklare-

de, at hand er en fattig mand og ej holder øll og brendeviins sahl

hvilcket at bevise hand i rettelagde sin Sognepræstens Hr. Christian Ruges at-

test av 15 decembr 1739: hvorefter Rasmus Rasmusen paastod frjkien-

delsdom: Bochenhoffer endnu som forhen paastaaet ere forven-

tede dom til betalling med omkostnings erstatninger: Efter

3de udraabelser mødte icke Anne Gullerud og Lars Beckensteen.

Opsatt. Jndstevnte udeblevne Anne Gullerud og Lars Beckensteen

forelegges at møde til sagens besvar her paa Ousbye tingstæd

førstkommende den 17 februarii 1740, hvilcket foreleg Citanten be-

skreven tager og lovlig forkyndt besørger, som de øvrige

jndstevnte er nærværende møder de uden videre varsels

omkyndigelse med hvis videre de kand finde fornøden til

deris sags oplysning og tilsvar:

 

Østby tingstue i Ås 18. juli 1740.

 

Hr. Comerseraad Rasch paa Cammer advocatensveigne æskede den imod

Adam Jldjernet med de fleere av Næsoddens præstegield indstevn-

te consumptionssag, i rette og efter forhen giorde paastand ind-

lod sagen under dom: Procurator Monsr. Beman mødte paa

Adam Jldjernet, Ole Jldjernets encke og Augustinus Gabrielsens

encke henholdende sig til hvis av hannem forhen i sagen er protocolle-

ret, der efter hand ventede frjkiendelsesdom for disse navngivne.

Efter paaraabelse mødte ingen fleere av de indstevnte ej heller nogen

paa deris veigne: Sagen optages til doms her paa Ousbye tingstæd,

som parterne holder sig efterretlig, der dommen oplæst ville anhøre:

den 17 augustii førstkommende.

 

Østby tingstue i Ås 17. august 1749.

 

Vdi sagen som Hr. Commerceraad Rasch fører jmod

Næsoddens folch for resterende consumption er saaleds

                           Dømt

Ved lovlig varsel ere efterschrevne fattige mennisker af

Næsoddens præstegield for resterende conumption, familie og

folcheskatt til Peder Hansøn indkaldte at lide dom til at

betale den paastevnte familie og folcjeskatt. Nemblig Adam

Jldjernet cons. skat fra 32 til 1737 33 rdr. Olle Jldjernet fra

32 til 37 33 rdr: Anna Gullerud for øl og bendevins sal 37

1 rdr: Lars Bechensten fra 32 til 37 9 rdr: Johannes Næsodtan-

gen fra 32 til 37 12 rdr: Jacob Kirkevig 2 rdr. Rasmus

Fieldstrand 2 rdr: Augustinus Gabrielsøn fra 1729 til 1737

27 rdr, hvilchet stevnemaaler afhiemlet at være lovlig

forkyndt, Procurator Bæman der mødte med tilsvar for

disse fattige, har angivet dem for arme mennisker

hvilket er troligt, thi naar Rasch confererer præstens

mandtal med reigninger og stefnemaal finder at

reigningerne ere ganske efter eget behag indrettede,

men præstens mandtal jngenlunde fult, thi udj mandtal-

let af dato 29 may 1736 har præsten anført Olle og Adam Ga-

brielsønner saa fattige at de ofte om vinterren har lidet eller

intet til underholdning: og skiønt de ej de forrige aarin-

ger ere ansatte under samme caracter er det dog troligt

at de ej har været eller er blevne noget rigere, og der-

for saa ere liden billighed at taxere saa fattige folch for

3 rdr: pro persona aarlig. Lars Bekkensteen

taxeret aarlig 1 ½ er 9 rdr: som langt overgaar hans formue,

Augustinus Gabrielsøn for 9 aar anføres for 27 rdr findes

ichun i 2de mandtaller som de der har ingen næring. Johannes Næs-

odtangen melder præsten at søge sin næring med at roe paa een

baad, og undertiiden om sommeren kand have een læskedrich men om

vinteren intet anføres dog for hver termin 1 rdr, som ej af for-

pagteren er observeret men deraf denne mand ichun findes i

2de af de producerede mandtaler, her maatte vel spørges hvorle-

des Monsr. Peder Hansøns taxation kand saa aldeles vige fra

de i Retten producerede mandtaller. Jacob Kirchevigs nafn

findes iche i mandtallet. Efter saadan mislig rigtig-

hed og u=overeenstemmende regninger med mandtal-

lerne, kand Retten ej tilpligte Adam Ildjernet at betale

de paastefnte 33 rdr: ej heller Olle Jldjernet hans til tilregne-

de 33 rdr: ej heller Lars Bechensten 9 rdr: ej heller Johannes

Næsodtangen 12 rdr, ej heller Jacob Simensøn Kierchevig 2 rdr:

ej heller Augustinus Gabrielsøn de paastevnte 27 rdr: men

de aldelid frikiendis. Anna Gullerud og Rasmus Field-

strand tilfindes hver for sig at betale nemblig Anne

Gullerud 1 rdr: og Rasmus Fieldstrand 2 rdr: tillige

hver pro persona udj processens omkostning 2 ort alt

af udredes og betales 15 dage efter dommens lov-

lige forkyndelse under lovens adfærd.

 

 

 

Kildeinfo: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 37, folie 308, 352b og 374b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net