1731 - Usømmelig, løsaktig og forargelig levned i plassen Spro 

 

En historie fra Spro hvor kona i plassen fikk seg en elsker som likeså

godt flyttet inn. Dette skapte grobunn for bygderykter og misnøye både

blant myndigheter og befolkning på Nesodden, og saken endte altså på

tinget.

 

Etter å ha lest rettsreferatet vil man kanskje tro at dette var slutten på

dette ekteskapet. Ekteparet forsvinner rett nok fra Nesodden etter dette,

men i 1744 ble det holdt skifte etter ektemannen Vilhelm Bonde, og da han

døde var han bosatt i Emmerstad under Haugen i Vestby og var gift med den

samme kona.

 

Roland Engelhart som var konas elsker forsvinner ser også ut til å forsvinne

fra Nesodden, bortsett fra at vi finner ham igjen i tingbøkene ved ett

tilfelle i 1734, han stevner da noen personer i Oppegård for ærekrenkende

ord og utsagn som antagelig har sammenheng med saken man kan lese

om her:

 

 

Tingbok for Follo: A 35, f. 57, 68 (1731).

 

Anno 1731 dend 27 febr: blef efter Deris Excellense Hr. Stiftbefalings

mand de Tønsbergs naadigste anordning rætten betient paa Ousbye tingstue

for Aas og Næsoddens præstegielder for at examinere det løsagtige og

ugudelige lefnet, som egteqvinden udi huusmandspladsen Sproe paa Næs

odden Gunnild Sørensdatter i nogen tid skal have levet udi med en af

Artilleriet nafnlig Engelhart Rolandsen, hvorved var tilstæde til rættens

betiening efterfølgende Lougrættesmænd Lars Qvæstad, Niels Steensrud,

Søren Hale, Anders Fosterud, Anders og Jacob Norderaas, Jørgen Dyl

terud og Torger Bølstad.

Hvorda Monsr. Christen Brun paa Hr. Slotsfoeget Høegs vegne pro

ducerede Hr. Stiftbefalingsmand de Tønsbergs naadigste befaling til

denne extra rættens holdelse af dato 24 janr. 1731. Vidre fremlagde

Monsr. Brun sognepræsten velærværdige Hr. Christian Rues angivelse

og klageskrift til D: E: Hr. Stiftbefalingsmand de Tønsberg af den 5 janr.

A. C:   Fremdeelis fremlagde Brun Slotsfogden Høgs eget undertegne

de stævnemaal af dend 26 janr. næstl. hvormed er indstefnte som prov Hans

Mickelsen Svæstad, Anne Christofferdaatter og Wedbjørn Olsen til at forkla

re hvad de veed, seet og hørt haver om det forargelige lefnet, som Gunnild

Sørensdaatter har øvet og levet udi, med ermelte Engelhart Rolandsen fra

Christiania, saa er og ved samme stævnemaal indstefnt de paagielden

de Gunild Sørensdaatter og Engehart Rolandsen. Engelhart

Rolandsen mødte og anstillede for rætten om icke hannem i saadan

betydelig sag, som dette er af dend angivende burde stille caution for

sagen med hvad deraf defensoren paa det comparenten kunde i sin tiid

vide hvem hannem om reparation for saadan grov ubeviiselig og ær

rørig beskyldning skulle sig tilholde, hvorom hand forend eranceres

i sagen var begierede rættens eragtning. Af rætten svaret:

Dette Engelhart Rolandson indførte er intet andet end snak, som

ej reflecteres paa. Hvorefter de indstefnete og forind førte prov

samt Ole Stoerud, som et villigt vidne bleve for rætten fremkal

dede, eedens forklaring for dennem oplæst og til sandheds vedstaael

se formanede. Derpaa fremstoed soldaten Hans Svæstad, som aflagde

eed og provede: At eengang i sommer hændede det sig at provet blef lig

gende i huusmandspladsen Sproe paa en bænk om natten og fornam

provet da koenen Gunild Sørensdaatter samme natt gick gandske nøgen

af sin seng i stuen og ud i kammeret hvor Engelhart laae, hvor

hun var nogen stund og derefter lagde sig paa gulvet ved vuggen hos bar

net, videre veed hand intet derav uden at hand har seet Engelhart der

i huuset. Engelhart Rolandsen tilspurte provet om hand tør

beskylde ham efter stævnemaalet, Rp at hand verken undskylder eller

[f. 57b]

beskylder ham:                Anne Christoffersdaatter aflagde eed og provede

at hun har seet det hendes søster Gunild Sørensdaatter og Engelhart Rol

andsen nogle gange har ligget i en seng sammen udi hans kammer,

undertiden og i hver sin seng i kammeret baade i manden Vilhelm Bon

des nærværelse og fraværelse, har ogsaa seet at de har kysset hverandre

samt at de har brugt kierlige og venlige ord til hverandre, som hun efter

hendes meening syntes at være uanstændige at tales af ægtefolck paa beg

ge sider. Fremdeelis sagde provet at hun har hørt at Engelhart Ro

landsen har sagt til Vilhelm Bonde det hand haft med hans koene Gu

nild at bestille og at hand ej skulle blive frie for ham, hvilket hustru

en samtycket og tilstoed, det Gunild Sørensdaatter siden icke nægtede

udi eenerom for provet, men faldt udi graad, som alt skeede næst

leden sommer. Brun tilspurte provet at Engelhart Ro

landsen og Vilhelm Bonde koene forgangen sommer var blefen

ueenige og Vilhelm Bonde kom til sin koene og provet, som

brøde løf i en braatte for at bede hende nembl. sin koene komme

hiem til Engelhart Rolandsen, hvorleedis Vilhelm Bonde

bad sin koene hiemkomme og hvad hun dertil svarede? Rp at

Vilhelm Bonde kom til sin hustrue i braatten og bad hende at

gaae hiem til Engelhart Rolandsen og giøre klart med ham at hand

kunde komme af huuset paa det der igien kunde blive eenighed

imellem dem som ægtefolck, da svarede Gunild Sørensdaatter ieg

giver ham fanden, thi har hand end krøbet paa mig det har hand dog in

gen beviis paa, alligevel blef Engelhart i huuset derefter som før

og søgte seng med koenen.       Brun tilspurte provet hvorlenge

det er siden Engelhart Rolandsen begyndte at vancke der i huuset

Rp siden 3 uger før pintsedag næstafvigst. Videre tilspurt om

provet haver hørt at Engelhart Rolandsen haver uudsagt Vilhelm Bonde

paa liv eller helse Rp At hun icke har hørt det af Engelharts egen mund

mer vel af Gunild Sørensdaatter. Paa tilspørgende svarede

provet at hun mange gange og paa adskillige stæder har hørt et bøgde

rygte og af mange er bleven tilspurt om dette deris lefnet.

Vedbjørn Olsen Gjøfjeld aflagde eed og provede at nyelig før

juul blef hand med en anden mand begiert at forføye sig til Sproe

for at udsige Vilhelm Bonde og hans hustrue af pladsen, og efter

at provet og Gunild Sørensdaatter udi mandens fraværelse havde

haft nogen samtale imellom sig, som hand ej kand erindre troeligt at

der og blef talt om dette bøjde rygte, sagde da Gunild Sørensdaatter

om Vilhelm vil sige at til hafde ligget hos mig, saa vil ieg stad

fæste det, thi ieg har icke haft kierlighed til ham siden vii bleven

troelovede. dertil sagde provet, kand og eders samvittighed

bestaae, meenende om det var sandt om bøjde røgte, svarede

nei, viidere veed hand icke, uden om et stedsegaaende røgte om dette

Gunilds og Engelharts lefnet. Ole Stoerud aflagde

eed og provede at næstleeden aar kort før juul var Vilhelm Bonde

hans hustrue og Engelhart i provets huus, hvor Vilhelm Bonde

og Engelhart Rolandsen bleve forligte om dend sag som hafde

været imellem dem før, og som ermeldte Engelhart var gaaet

sin vej med lænsmanden, kom Vilhelm med sin hustrue, som

bleve siddende tilbage til at trættes, dog manden taugde stille

og bad gud bevare hende, da sagde hun ieg skal aldrig søge seng eller

altergang med dig, men gaaer fra mig, dertil svarede provets hu

strue beed gud bevar eder og see at i kand komme i goed rigtighed

sammen, derpaa sagde Gunild nej aldrig her i verden, dend onde

aand er saa hart i mig, at icke ti præster kand rædde ham ud igien,

og som Vilhelm vilde gaae hiem spurte hand sin hustrue om hun vilde

følge med, dertil hun svarede nej gaar ieg [følgen] aldrig med dig

meere, og videre ved hand ej uden det almindelige bøjde rygte.

[f. 58a]

Hvorefter Brun begierede tingsvidner beskreven efter dette

passerede, som sked blef.

[f. 68a]

1731 dend 7de maji blef efter Deris Excellence Hr. Stiftbefalingsmand

de Tønsbergs naadigste anordning rætten betient paa Ousbye tingstue

for Aas og Næsoddens præstegielder, udi en sag som Hr. Slotsfoeget Høeg

er befalet at udføre imod qvinden Gunild Sørensdaatter Sproe, og en

person ved nafn Engelhart Rolandsen for deris sammen hafte forargelige

lefnet, udi hvilken sag vare udnefnte efterfølgende Laugrættesmænd

            Tryg Horgen                         Siver Glosli

            Elias Horgen                         Povel Tomter

            Joen Røed                            Ole Tomter

            Peder Backer                        og Ole Hauger

Hvorda Slotsfoegdens Fuldmægtig Monsr. Christen Brun fremlagde Deris

Excellence de Tønsbergs befaling til denne sags paatale af d 13 martii 1731: der

efter indgaf Brun det ergangne stævnemaal af dend 14 april 1731 hvormed til

straf og undgieldelse er indstefnet Engelhart Rolandsen og Gunild Sørensdaat

ter for deris ugudelige og forargelige sammenhafde lefnet. Begge disse

personer vare tilstæde for at svare til sagen. Engelhart Rolandsen

derefter sagde at hand begierede at denne ham offentl. tillagde beskyldning maat

tes beviises, og derefter henskiød sig til sit forum som er krigsrætten, ef

terdi hand staaer som dragoun ved Hr. Capit. Rohsings Compagnie. Brun

derefter gaf rætten til kiende, at denne sag viser sig at et imellom nu til

stædeværende Engelhart Rolandsen og ægteqvinden Gunild Sørensdaatter

deris i lang tid sammenhafte og forøvede usømmelige og uchristelige lef

net, hvilket er begyndt mellem den førend nogen tid bemt. Engelhart

Rolandsen sig haver begivet i tieniste under nu paaberaabte vel[....]

Hr. Capitain Roshings Companie, som gevorben dragoun, hvilket hand

med et dend 27 febr. sidstleden tagne tingsvidne fuldstændig bevii

ser, som til dend ende blef produceret under fuldkommen ræt

tens bekræftnig, og altsaa vilde fornemme om nu nærværende En

gelhart Rolandsen og Gunild Sørensdaatter derimod har noget at sige

med reservation deris forrevendinger at besvare. Qvinden Gunild

Sørensdaatter svarede, at hun udi disse beskyldninger er uskyldig, saasom

hun veed ved sig self at hun udi legemlig omgiengelse icke har haft med

nogen anden mands person at bestille, end med sin egen ægtemand, og

derfor aldelis fragaaer hvad hun er beskyldt for, og veed hun ingen an

dre aarsage til denne hende paaførte blame, end at hun icke ville falskelig

vidne i denne sag, som forgangen høst var imellom hendes mand og Engelhart

Rolandsen. Brun svarede at hand med forundring har anhørt Gunild

Sørensdaatters i denne sag giorde utidige forrevendinger, som i sig self ere

ligesaa usandfærdige som ubeviiselige, og des aarsage anseer dem usandfer

dig, men referede sig til sit forindførte, samt det producerede tings

vidne, som klarlig oplyser at Gunild Sørensdaatter og Engelhart Roland

sen paa en usømmelig og fast alle christne mennisker til forargelse

forøvede omgiengelse, hvorfor hand i underdanighed følger D. E. Hr. Stiftbefalings

mand de Tønsbergs ordre indstillede sagen under denne rættens lovmæs

sige paadømmen, paa det saadan forargelse kand blive hemmet og straf

fet, andre ligesinde til exempel og afskye, hvorom alt hand afven

tede en lovmessig dom. Engelhart Rolandsen endnu som før

henskød sig til sit fora. Brun til rættens yderligere oplysning

fandt fornøden at qvæstionere Engelhart Roelands. hvad tid hand gaf

sig under de gevorbne dragouner? Rp sidst ie janr. maaned dette aar,

hvorpaa Brun forrestillede rætten og det producerede tingsvidne

beviiser det paastefnte usømmelige og forargelige lefnet at være be

gyndt 3 uger før afvigte aar 1730aars pinsedage, som er langt før

dend tid bemt. Engelhart Rolands. sig under de gevorbne har begi

vet, som mueligt er sked for derved at undløbe dend straf loven

ham i saa fald dicterer, hvorforre Comparenten formoedede, at saa

dan af Contra Citanten giorde exception ingenlunde bliver anta

gen, mend efter dend høye øvrigheds ordre og stævnemaalets indhold

efter loven bliver og herpaa dømt, som før paastaaet er.

[f. 68b]

Rætten tilspurte Engelhart Rolandsen hvor hand har sin boepæl? Rp i

Christiania hos sin søster Maria Roelandsdaatter. Brun begierede indført

at dend indstefnte Gunild Sørensdaatter nu her offentlig for rætten de

claredere og beskyldte de udi denne sag efter det producerede tiingsvidne eede

lig afhørte vidner, at de alle har svaret falskelig, hvilket hand begierede de

nu nærværende laugrætt vilde have i frisk erindring. Gunild Sø

rensdaatter sagde at hun har forladt sit huus i 3 ugers tid for Povel Riis

loed udtage hendes stivdaatter Karen Vilhelmsdaatter, som hd var sat til for

mynder for, og hun kunde have nogen tillid ofer for hendes fraværelse.

Brun end som før paastoed dom i sagen, og allerhelst ønskede rætten

vilde observere hvorledis Engelhart Rolandsen her for rætten tilstæde vil

[........] baade sig og Gunild Sørensdaatter, endskiønt hand forhen haver exci

peret [....], hvorved hand binder sig og ligesom sagskyldig, som i sig sandt

og er for hans ugudelige lefnet underkaster sig denne rættens dom, som

Comparenten begierede af rætten maatte blive abreveret. En

gelhart Rolandsen underkastede sig denne rættens dom, og sagde at

hand er en gift mand, dog saaviist separeret at de hver har deris

altergang, men ej adskilte ved dom for Consictorio. Brun efter

saadan af Engelhart Rolandsen selfgiorte bekiendelse formodede

rætten tage samme udi observation og udi sagen som forhen paastaa

at de giver en lovmessig dom.

                          Dømt

Omendskiønt at de udi tingsvidnet førte prov icke kand videre om disse 2de profe

nes aabenbarlige brugte legemlig omgiengelse, saa at de kand sige, at de saa

dant virkelig har seet, saa ere dog omstændighederne i deris udsiende, saa

kiendelig og skinbarlig, at de har haft et lætfærdig og skammelig levnet

med hver andre, som desvære altfor lenge har continueret, for dette heref

ter at forrekomme, tilfindes de ej at være udi et sogn og fogderie til

sammen, men sig fra hver andre at endtholde, og til en liden erindring

for deris begangne stoere synd og ondskab, bør de paa en dag at udstaae

kierckens disciplin i Næsoddens kiercke, efterdi synden i samme

menighed er begaaet og sagen der forrefaldet, i andledning af lov:

6bog, 13 capitel 3 articul. og ønsker dend heele rætt dem en sand og alvorlig

Pænitenste og omvendelse.

(slutt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net