1728 - Løsaktig levned på Gjøfjeld og Møkkerud 

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 34, folie 127.

 

Anno 1728 den 24 maji blef retten efter høi øfrigheds anord

ning betient paa gaarden Skochlefald paa Næsodden for at

undersøge og paakiende en angivfet løesagtigheds sag imod

Even Andersen og en encke qvinde nafnlig Maren Hendricks

datter, hvorved var tilstede for rettens betiening ef

terfølgende laugrettets mænd [..] Olle Berger, Carl Ber

ger, Baard Sandager, Olle Toug, Hans Krange,

Hans Grøstad, Claus Grøstad og Mickel Grannerud

Hvorda mødte paa Actor Hr. Slotsfoget Bangs vegne, hans Fuldmægtige

Monsr. Christen Brun, som producerede Deris Exellense Hr. Conferenceraad Tøns-

bergs naadigste anordning til denne extra rætt og sagens fuldfør

af den 30 april næstafvigt. Viidere indgaf Monsr. Brun Slotzfog-

dens eget undertegnede stefnemaal af den 7 maij hverved er indstefnt

Anders Evensen, og Maren Hendricksdaatter til straf og undgieldelse for

det angifne og beskyldte løsagtigheds lefnet de udi nogle aar skal have

ligget udi, ligeledis som prov indstefnt Peder Møckerud og Vedbjørn

Giøfield med deris hustruer hos hvilcke disse 2de personer haver tjendt.

Endelig indstefnt lænsmanden Svend Christensen, Erick Fladebye,

Peder Sørbye, Søren Hogholt og Oluf Rud for at forklare dend bekienelse

som bemelte 2de personer har aflagt for Sognepræsten velærværdige Hr. Chri-

stian Ruge.                      Viidere indgaf Monsr. Brun de føromrørte

tvende Sognepræstens angivelse og beretningsbreve, som af

rætten bleve oplæste i nærværelse af begge arrestanterne og

de i stævnemaalet inddragne prov, hvorpaa fornefnte prov fremstoede

for rætten og aflagde eed, at alting er saaledis tilgaaed, bekjendt og

hørt ligesom nu oplæst er, og deris Sognepræst har fra sig givet beskrivelse.

Drengen Anders Evensen 18 aar gl: og har 3de gange været til Guds bord

blef fremkaldet for rætten, efter at qvinde mennisket var udviist

og formanet at blive ved dend reene sandhed, og deraf intet udelucke

eller tillegge, hvortil hand svarede, at hand har intet at forandre udi dend

bekjendelse han forhen har giort for præsten forinførte Dannemand, dend

hand i forregaaers paa sin sygeseng fremdeelis vedgick og tilstoed

da hand det hellige sacramente blef medelt af præsten Hr. Christian

Ruge og dette lefnet at aabenbare hos huusmanden paa Møckerud Truls

Knudsen bedt ham, efterat drengen for hannem har sagt sit lefnet

med Maren Hendricksdaatter.          Qvindemennisket der-

efter blef indkaldet og tilstoed alt det som hun for Sognepræsten bekjendt

haver, og viidere har hun intet at tilstaae eller fragaae, efter dend for-

maning af Sognepræsten tilforn og nu af rætten er giort.    Peder

Møkkerud efter aflagd eed forklarede: at disse tvende personer har tient

hos hannem i 3 aar, men ickun været til sammen i hans tieniste i 2 aar

og i dend tid de har tient hannem og hand har kjendt dem, fornam

hand hans kone og huusfolck at disse 2de personer icke hafde no-

get usømmelig lefnet, eller hørte nogen tale derom uden nu i vaar da

huusmanden Truls sagde hannem det.       Vedbjørn Gjøfield aflagde

eed og tilstoed at Maren Henricksdaatter har tjent hos hannem et aar

og drengen da tiente paa Møckerud og i dend tid fornam eller saa

hand disse 2de personer icke at være sammen eller tales ved, uden for-

gangne sommer en søndag da de paa hand gaard Giøfield udi kaal-

haugen sad og snackede, men hvad deris samtale var veed vidnet icke.

De 2de huusmænd paa Giøfield Berger Bergersen og Anders Pedersen sagde

at de om denne sag icke det allermindste er viidende.  Aaslef Giøfield

aflagde eed og tilstoed, at hun udi denne sag intet har at sige

uden at dend beskylte Maren Henricksdaatter forgangne sommer

da hun tjente paa Giøfield en morgen klagede sig at have meget

ont og sagde for sundheds skyld, heller vilde ligge paa stald-

trævet hvor hun blef liggende indtil aftenen, da hun gick

derfra og lagde sig ind i huuset som sædvanlig hos provets daatter

men hvorudi hendes svaghed bestoed ved vidnet icke, saasom intet

tegn for et frugtsommelig menniske fandt efter hende.    Thore

Møcherud hos hvilcken Maren Hendricksdaatter har tjent i 3 aar forklare-

de, at hun aldrig fornam til noget uskickeligt lefnet ad disse 2de per-

soner, eller hørte noget derom, førend i vaar da det blef sagt at

Maren Hendricksdaatter og Anders Evensen har eengang ligget til sammen,

hvorfore provet saavelsom hendes mand tiltallede og straffede disse

personer for saadant, hvilcket de begge med ed benægtede.    Truls

Knudsen efter aflagde eed provede, at næstleden vinter da provet og Anders Evensen

treskede sammen paa Møcherud bekiendte drengen med klagende og fortrydelse

at hand har haft et usømmelig lefnet med Maren Hendricksdaatter, som hafde

sagt hannem, at hun hafde været med barn og faret ilde, hvilcket var

aarsagen, at hand 2 aar tilforn løb uden forlov af sin tienneste

og provet maatte hendte ham hiem fra Gamlebyen, samt at dren-

gen næstleden vinter tilstoed for provet, at hun en anden gang hafde

faret ilde med et foster af sin heele skabning, hvilcke drengens ord

provet derefter berettede sin sognepræst.   Drengen Anders Evensen

forklarede viidere at Maren Hendricksdaatter hafde sagt hannem, at hund

foer ilde med et andet foster den gang da hun som før provet er laae syg

og at hun sagde ham første gang hafde faret ilde formedelst hun hafde

forløftet sig paa en sæck hun skulle bære til kiølnen.

Dend beskylte Maren Hendricksdaatter tilstoed, at hun hafde sagt

saadant for drengen, men med eed nægtede, at hun aldrig har af-

let lidet, halft eller heelt foster.                                    Monsr.

Brun derefter satte i rætte at saasom saavel af provenes udsagn

som af de beskyldte 2de personers egen bekjendelse befindes det

løsagtige og uchristelige lefnet de i nogle aar har haft sammen og den

ugudelige omgang, som qvindemennisket har haft med at føde sine

2de foster troeligt at hun self med frie forsætt har været aar-

sage at hun har faret ilde bør begge som saadant stiltiiende

i saa lang tid har forøvet, fæstes til kagen og piskes, forvii-

ses fogderiet, betale deris lejermaals bøeder, og offentlig

afbede sin synd, samt erstatte processens omkostning

samt arrestens vedblivelse, og paastoed dom.

                         Dømt.

Det løsagtige lefnet, som disse 2de personer, dend eene et barn, og

dend anden en gl. enckeqvinde, kand mand efter deris egen bekjendelse for deris

siæle=sørger velærværdige Hr. Christian Ruge saavelsom i dag for rætten vel tale-

de ugudeligt og meget forargeligt, alligevel kand rætten icke finde, at straff

kand blive saa haard, som de ere actionerede og sat i rætte paa, thi her hos

de alleene brugt et løsagtig lefnet, som kand være fordømmelig nock, men her

er intet beviis paa, at qvindemennisket enten har lavet til barsel /: uden hvad hun

har sagt for drengen for sin aarsages skyld, nembl. for dend begierlighed hun hafde

til at indlade sig i egteskab med hannem :/ mindre er det bevist: at hun har begaaed

nogen misgierning, enten med at dræbe et foster, eller været aarsage i dets misgebuhr.

Thi dend heele beviisl: beskyldning, efter de beskyltes egen tilstaaelse, kand ej extende-

res viidere, end til løsagtighed, hvorfore denne rætt ej kand kiende anderledis end at de

begge foruden kierckens disciplin /: som denne rætt ej tør paadømme :/ bør betale deris lejermaals-

bøder, eller i mangel deraf fængslede at side paa vand og brød i 14 dage, og for at forrkomme heref-

ter det lefnet de hidentil har haft, forreviises præstegieldet, og strax af sin arrest løsgivet, og

betale i omkostning 8 rd.

[slutt]

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net