1716 - Om en hvalfisk i Bunnefjorden 

 

 

Anno 1716 den 15 jan: bleff retten betient paa

Bondiisen, hvor den omtvistende hvalfisk-

skrot var beliggende, men som mand ej paa

jisen kunde blotte sig for kuld, saa har

retten forfløt sig til Haslem gaard. Ofver-

værende til rettens betiening efterføl-

gende laug=rettesmænd

 

Aslack Dahl      Tarald Gullerud

Ellef Dahl         Christen Fuglesang

Clemmet          Garder Helge og Gunder Folle

Olle Glende

 

Hvor da møtte for retten Monsr. Løckstør

paa Tøger Grøns vegne og fremlagde en

skriftlig stefning dat: den 8 jan: 1716 hvormed

indstefnt finderen Hans Garderbraatten

saavelsom Poul Vognmand og Lars Haslem

der førte accorden. Ligeledes jndstefnt Slots-

fogden om han i samme sag har noget at sige.

De indstefnte var alle tilstede og tilstod stefne-

maalets forkyndelse.

 

Finderen Hans Adamsen Garderbraatten

tilstoed at være betalt for hans findingsret

til den fundne hvalfiskskrot af Hr. Tøger

Grøn med 20 Rdr. paa den condition at dersom

Tøger beholder hvalen, finderen da at behol-

de pengene, men dersom Kongen skulde til-

komme fisken, da finderen at lefvere pen-

ene tilbage.

 

Løckstør anmelte da, at finderen self

tilstaar at hafve nødet betaling for sin findings-

ret. og forklarer conditionerne paa hvad maade

han pengene har oppebaaret, det da er ufor-

nøden at føre de 2de indstefnte vidner,

alleene han begiærede, at Hr. Slotsfoget til

rettens oplysning vil producere den besigtel-

sesforretning, som Johand Hetmand og Simen

Jørgensen har giort.

 

Slotsfogen som var tilstæde fremgaf den

paa æske besigtelse og indstillede til rettens

skiønsomhed, hvem den fundne hvalfisk

skal tilhøre.

 

Derpaa Løckstør allegerede lougens 5te bogs 12 cap.

2den art. og referede sig dernest til besigtelsen samt

velb: Hr. Etatsraad Tønsbergs naadigste udgifne

betenchning hvorefter han da vil vente rettens

dom, at Tøger Grøn i finderens sted bør være

berettiget hvalskrotten til nøttig-giørelse

paa hans gevinst og forliis uden noget

viidere ansvar.

 

Denne paastefnte hvalfiskskrot finder mand

ej at røre ved nogens land, men paa flack

sør i iisen fast liggende og de 2de forstandige

mænds forrtning forklarer fiskens størrelse

og lengde, saa seer retten iche, at hans Mayst:

eller nogen kan tilkomme derudi hafver no-

gen rettighed uden finderen Hans Adamsen,

hvorfor Hr. Tøget Grøn som sig findingsretten

har tilkiøbt, efter lougens pag. 848 art:

2de uden videre ansvar hvalskrotten maa

giøre sig saa nøttig som hand best veed og kand.

 

 

Kilde:Follo sorenskriveri, Tingbok A 31, folie 68b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net