1714 - Garder og Skuterud, en tvistesak 

 

En sak mellom oppsitterne på Garder og Skuterud angående en

tvist om et skogstykke.

 

Anno 1714 d 24 aug: er retten blefven betient paa aastederne

som omtvistes af Skutteruds og Garders opsiddere angaaende et

skougstøcke, som bemelte begge gaarders opsiddere tilegner sig. Her-

ved var tilstedt til rettens betiening efterfølgende laugrettets-

mænd [Hr] Ellef Dahl, Aslack Dahl, Niels Gloslie, Lars Romme-

rud, Amund Gloslie og Hans Øckeren.

 

Hvor da møtte for retten paa citanten Jngebret Skutte-

ruds vegne Monsr. Hans Bredal og fremlagde en skrift-

lig stefning dat: d 1 aug: 1714 hvormed indstefnt Clemet Gar-

der fordi han nogen tid har besittet sig af det omtvistede skoug-

støcke, og at det skal tilhøre gaarden Skutterud vil han beviise med

efterfølgende prof Mickel Svestad, Niels Skoug, Hans Mien, Mickel

Kaj, Olle Hethoel, Anders Lindebraatte, Olle Gulbiørnrud,

Hans Ørjanstad, Tore Sønstedahl, Claus Løes, Niels og Tosten

Beckensteen, samt Hans Hogholt og Tarald Gullerud, som

har beslaget den last som Clemet Garder for 2de aar siden

har hugget i det omtvistende skoug-støcke. Endelig indstefnt

Tøger Ericksen som landherre til Garder med viidere som stef-

ningen omformelder.

 

Hvornest Monsr. Bredal begiærede, at hans indstefnte prof maatte

fremkaldes, og derefter aflægge sit vidnesbyrd.

Monsr. Løckst: paa Toger Ericksens vegne  sagde, at han stillet

til rettens rettens eragtning om noget uden saadan kand kiendes paa hands

ejendom uden saadan varsel, som lougen lyder udj første

bogs 4 cap. 8 art.

Bredal sagde,  at efterdj stefningen beviisligen for Tøger Ericks: d 8 aug:

er forkynt, vil Bredal fornemme, at han siden den tid har haft

leilighed at søge tilsvar i sagen, som og nu ved fuldmegtig frem-

kommer, og som contraparten der er ejere for ¾ deel i gaarden

sagen med contrastefningen paa sin side har indkaldet, vil hand

formode, at Løckst: qvæstion for Hr. Grøn som ickun ejer den fierde-

part i gaarden Garder uden bøxel af retten til udflug-

ter og ophold ej befordes.

 

Løckst: derimoed svarede, at Tøger Grøn taler ichun paa sin ret

og efterdi lougen udj 1 bogs 9 cap 1 art: forklarer, hvorledes alle

sager bor omgaaes ved varsel, inden noget kand foretages

saa liide som alt andkommer paa rettens ansvar, reser-

verende sig hvad fornemmelse Grøn vederfant til louglig paa-

tale forbeholden, afventende rettens eragtning.

 

Clemet Garder som er den største ejer i Gaarden Garder, seer nock

derfor, at Tøger Ericksen som ickun ejer en F1 uden bøxel

aldeeles ingen skade paa hans ejendom lider, hvorfor retten fin-

der forsvarlig med sagen videre at forfare.

 

Hvorpaa fremstoed samtlig profvene, undtagen Hans Mien,

som er siug, og enhver til sandheds vedstaaelse formanet, efter

at eedens forklaring var for dem af lougbogen oplæst.

 

Derpaa fremkom Mickel Svestad 54 aar gl, som profvede

at medens hans fader bodde paa Skutterud viste hand, at der

var engang ueenighed imellem Skutteruds og Garders opsiddere

fordi Garder vilde gaa ind i engesgaarden paa Skutterud, og der-

for havde hands fader bud efter gl: Hans Braatte, som

ejede den tiid Garder, at han vilde møde ham i skougen, paa det

de kunde ofversee deelestederne, og da de tillige med Hans Kuaas

og Christoffer Skocklefald møttes i skougen gick de lige til hofved-

røisen kaldet Guttulsrøisen, hvor Olle Kaj og møtte, og da

de alle vare der, siger Christoffer Skocklefald her er den rette

røis, hvor 3 mands ejer gaar sammen H: Kaj, Skutterud og Gar-

der. Viidere tilstoed profvet, at ejendeelene imellem

Skutterud og Garder begynder ved Guttulsrøisen og gaaer lige

til Gullerudsrøesen, hvorpaa han hørde ingen ancke siden den

tiid.

 

Løckst: tilspurde profvet 1 om han veed, at nogen rettens middel

har anlagt eller appbroberet de omprofvede røeser til at være deeleste-

der imellem de nafngifne gaarder. Svarede der var ingen anden end

de han har sagt, og røesene laae der før. 2det om profvet veed

at de nafngivne gl. mænd har besvoret disse røeser til deelesteder. Resp.

hand veed det iche. 3die om han veed at bruget derefter er fult

for Skutterud eller Garder i de sidste 20 aar. Svared. at saa lenge

profvets fader bodde paa Skutterud, var der ingen ancke paa deelet,

[..] Skutterud paa den vestre siide og Garder paa den østre siide af

de herandførte 2de røeser. 4de hvorlenge det er siden hands fader kom

fra Skutterud, og om han veed, hvorledes brugen er fult siden.

Resp. at det er 41 aar siden hands fader kom fra Skutterud, og

veed iche hvorledes bruget er blefven fult siden den tid.

 

Niels Skoug 63 aar siden profvet ord for ord ligesom hans broder

og kand ej andet svare paa de forindførte spørsmaal.

 

Mickel Kaj 40 aar gl. profvede, at ungefer for 12 aar siden  efter at

han nylig var kommen til Kaj, gick han et ærinde til Garder, og un-

derveis møtte han en mand hed Bertel Dahl, som spurde Mickel

hvordan han lefver, og om Hans Garder iche har vist ham noget

deele, hvortil Mickel svarede nej; siger saa til Mickel, kom hid

pegende paa en steen Korshellen, ieg skal vise dig et

deele, som har været et rigtig deele imellom Skutterud, Kaj og

Garder. Videre sagde han, at han veed iche viidere udi deelet end ef-

ter Bertel Dahls ord, ej heller hvorledes bruget er fult for

Garder og Skutterud.

 

Olle Hethoel 51 aar gl: profvede, at han for 4 a 5 aar siden hug en

deel huustømmer for Jochum Sueder, som da ejede Skutterud, i det

omtvisteede støcke skoug strax ved Gullerudsrøsen, og medens han

var i skougen, kom  Sueder og siger til ham, dette støcke skoug maa

nock ligge til min gaard, siden kom Clemet Garder til profvet

i skougen, og siger, Olle du maa iche hugge for langt op, og da hug profvet

østen for røesen. Viidere sagde profvet, at hands værfader Jens Gar-

der har sagt ham, at der ligger en lang steen sønder for Gulle-

rudsrøsen som er en deelesteen imellem Garder og Skutte-

rud, hviken steen Jens Garder viste profvet.

 

Løchst: tilsurde profvet 1 om han veed, at det var Skutterud-

skougen, som han hug det omprofvede tømmer for Sueder. Resp.

Sueder sagde at det var Skutteruds skougen, og viidere veed profvet

iche derom. 2det om profvet veed af viedere brug for Skutterud

i den omtvisteede marck. Resp.  Han veed det iche, 3die om hands vær-

fader Jens Garder eller nogen anden som vitterlig har be-

soret den omprofvede deelesteen. Resp: Han veed ingen som den

har besoret.

 

Bredal tilspurde profvet om hans værfader Jens Garder bodde

paa Garder da han udviiste det omprofvede deele. Resp: han bodde

paa den tid paa Garders eyendeeler, men hafde tilforn beboed

Garder 23 aar. 2det om han iche brugte i skougen vester for og

til det omprofvede deele, medens han bodde paa Skutterud.

Resp: Han hug alleene 6 tylter tømmer de 4 aar som han brugte

Skutterud, og det hug han i deelet, som og Clemet Garder for

retten self tilstoed.

 

Løchst: tilspurde profvet om iche Clemet Garder merket sam-

me tømmer for profvet, for at skulde tage det fra ham; fordi

han haffde hugget for langt og ind paa Garderskougen, mens

som Clemet Garder siden eftertenckte profvets fatigdom, loed

ham beholde sin hugst. Resp: At Clemet merket tømmeret, men

sagde det var synd at tage det fra ham, hvorfor og profvet beholt

det, og siger profvet, at tømmeret laa i skougen 8 uger førend

han kiørte det bort, ogsaa landherre Ingebret Beckensteen

gaf ham lof dertil. Paa tilspørgende tilstoed profvet, at det

er 3 aar siden han fløttede fra Skutterud.

 

Anders Lindebraatten 60 aar gl: sagde at han ved intet

om deelet eller brug at sige.

 

Olle Gulbiørnrud 54 aar gl: profvede, at han for 20 aar siden hørte

hans fader sige, at den har ligget under ejendeelen til Skutterud

viidere veed profvet iche at sige.

 

Hans Ørjanstad 63 aar gl: tilstoed, at han bodde paa Skutterud

23 aars tiid og er 8 aar siden han fløtte, og den tid hafde han sin hugst og brug til Gulleruds-

røesen og derfra til Guttulsrøesen, og imellem disse 2de steene

viste han iche deer var nogen deelesteen. Viidere tilstoed profvet

at han var engang med Olle Kaj som klappede paa Hellesteenen

og sagde det ligger iche der for Guds skyld.

 

Løchst: tilspurde profvet om han iche har været med Jens

Garder og viste Clemet Garder hvor vit Garder skoug skulde

gaae mod Skutterud, da Clemet først kom til Garder.

Resp, Ja. 2det Hvor vit han da udviste at skulde være Garder-

skougen. Resp. Gulleruds og Guttulsrøesene udviste de for

deelestederne. 3de Hvilken side de holdt for at ligge til Skut-

terud. Resp. Den vestre til Skutterud og den østre til Garder.

 

Tore Sønstedahl 37 aar gl. profvede ord for ord ligesom hans broder Olle

Gulbiørnrud.

 

Claus Løes 50 aar gl. profvede, at medens han tiente hos Jens Garder

var de begge i skougen ved et dige, hvor Jens Garder bad ham hugge

en tylt tømmer, men sagde at profvet iche maatte hugge vester

for diget, som er i samme streckning med de 2de røser. Paa til-

spørgende tilstoed profvet at det er 20 aar siden.

 

Løckst: tilspurte profvet, om Jens Garder i det aar, som profvet

tiente ham sagde eller viste profvet, at Skutteruds besidder

hafde noget brug derimod, eller at Skougen tilhørte Skutte-

rud paa den vestre side. Resp: Han nefnte det iche. Han

veed og intet om Skutteruds brug.

 

Niels Beckensteen 48 aar gl. profvede, at for 4 aar siden da

han var huusmand paa Garder hug han for Clemet Garder

50 [10] fod juffers sønder for Gullerudsrøesen, som Olle

Skutterud der tillige den gang var i skougen, viste ham, efterdi

profvet iche tilforn viste af den eller hvor den laae. Viidere

sagde profvet, at Jens Garder har sagt ham, dog hiemme i stuen,

at denne røes er deele imellem Garder og Skutterud.

Paa tilspørgende tilstoed profvet, at han veed hvercken om bru-

get eller ejendeelerne viidere at sige end andre har sagt ham.

 

Kirsten Beckensteen 60 aar gl. tilstoed, at for 4 aar siden

viste Jens Garder hende Gullerudsrøesen, hvorudi han sagde

gaaer 3 mands ejendeeler imellom H: Garder Skutterud og Gullerud,

og derfra gaar deelet imellem Garder og Skutterud til Gut-

tulsrøesen; hørte og Jens Garder en gang sige til Ingebret

Skutterud, at der staar steen fra steen fra den eene røes

til den anden. Om bruget og ejendeelerne ved hun intet viidere at

sige end Jens Garder har sagt hende, hun har iche blefven af Jens

Garder udvist nogle steene imellem disse 2de røeser.

 

Hans Hogholt og Tarald Gullerud, tilstoede, at de efter In-

gebret Skutteruds begiæring for 4 aar siden som vidner var

med ham og Jacob Sueder, at besee en deel last i skougen som Inge-

bret sagde at være huggen i Skutterudsskougen. Pladsen hvor

lasten var huggen og hvor den laa, kand de udviise, men ej sige

hvad skoug den var huggen udi.

 

Derpaa fremlagde Løckst. en contrastefning dat: d 7 aug:

sidstleden, hvormed contrastefnet Ingebret Skutterud for

hans bedrifter og hugst i Garderskougen, samt indstefnt ci-

tantens prof til at være examen undergifven, og endelig

indstefnt Ingebret Skutterud til at paahøre hvad prof Cle-

met Garder vil profve.

 

Hvorpaa han fremstillede Peder Hasle [52] aar gl. som efter

at æden blef af lougbogen oplæst profvede, at de 18 aar han tien-

te paa Garder viiste han iche aag andet deele at sige end de 2de

røser Guttuls og Gulleruds røsene imellem Garder og Skutte-

rud. Videre sagde han, at han bodde paa Garder 2 aar og altid

holt sig formelte deele efterretlig. Paa tilspørgende til-

stoed profvet, at det er 14 aar siden han kom fra Garder, og

siden den tiid veed han iche hvorledes bruget er blefven

fult paa nogen af siderne.

 

Hvornest retten efter citantens andvisning og begynte gangen

ved den tit omprofvede Gullerudsrøes og passerede 3de steene

som citanten for deelesteene anviiste, for den første ingen af prof-

vene viste at sige, den anden er den steen som Olle Hethoel i sin

profving har omtalet, den 3die steen Hellesteenen kaldet

er den som de 2de profv Hans Ørjansen og Mickel Kaj har omprof-

vet, kom saa dernest til Guttulsrøesen som begge parter

vedtog for et rigtig deele, og undervejs udviiste de 2de mænd Hans

Hogholt og Tarald Gullerud stedet hvor lasten for 4 aar si-

den blef hugget, som befantes at være paa begge sider af den-

ne gang. Atter tilbage gick contracitanten sin gang

tillige med Niels Skoug, Mickel Svestad, Hans Ørjansen og Peder

Hasle, da og retten fulte med og treffede saa lige paa Gulle-

rudsrøesen tilige, og efter den gang befant da retten, at

den omtvisteede hugst som Tarald Gullerud og Hans Hog-

holt var paa den østre side, som skulde høre til Garder, og

tilstoed Ingebret Skutterud undervejs paa nogle steder, at han har hugget

paa den østre side af samme gang.

 

Hvorimod Ingebret Skutterud for retten fremkom og be-

negtede nogen skoughugst af ved eller last i Garder skoug at hafve

beganget, og edskede beviis efter contrastefningens formeld

og derpaa begiærede at hans indstefnte og de examinerede prof

maatte edetages.

 

hvornest profvene Mickel Svestad, Niels skoug, Mickel Kaj, Olle

Hethoel, Anders Lindebraatte, Hans Ørjan-

stad, Tore Sønstedal, Claus Løes, Niels Beckesteen og Kirsten

Beckensteen, samt contracitantens eene prof Peder Hasle

blefve for retten fremlagde, og med opragte fingre aflagde

sin corporlig eed, at de i denne sag har udsagt alt hvad den

er vitterligt, og intet noget udelugt for villie eller venskab-

hed eller afvind.

 

Derefter Bredal giorde følgende i rettesættelse, at saasom hand

tilstreckelig formeener at hafve beviist, at den rette deelestreck-

ning imellem Garder og Skutterud begynder fra Gulleruds-

røesen og gaar til de omprofvede og af profvene udviiste Helle-

steene og derfra til Guttulsrøesen alt efter profvenes ud-

viisning, saa paastoed hand at den skoug som er vesten for

disse omprofvede deelestene bør her efter som tilforn være og

forblifve Skutteruds sande ejendeeler, og som med prof er

blefven gotgiort, at Clemet Garder vesten for disse deele

med skoughugst sig hafver forvirket, saa paastoed hand paa

Ingebret Skutteruds vegne reparation derfor efter lougen

med tilstreckelige omkostnings erstatning.

 

Løchst. paa contracitanten Clemet Garders vegne derimod begiæ-

ret at retten vilde i agt tage, at han med 4re specificerede

prof har gaaet ret gang og deelestreckning imellem Garders og

Skutteruds ejendom, og at Ingebret Skutterud self har til-

staaet ofver den streckning at hafve hugget ved ind paa Garder-

skougen, saa vil hand derefter formode, at retten udfin-

der det streckning imellem Garder og Skutterud bør være

til skielne efter contracitantens udvisning, saa vel og at In-

gebret Skutterud bør betale skougskaden og landnam med

foraarsaget omkostning tilstreckelig at erstatte, og paa det

at Clemet Garder efter dags kand hafve sin ejendom befredi-

get for viidere ulouglig hugst ag Ingebret Skutterud, saa

vilde Løchst: formode at retten billiger det Ingebret

Skutterud mod Clemet Garder bør opætte deelesgaard og giærde

og hvis han det iche skullde vilde efterkomme at hand da for mod-

villighed efter lougen bør ansees, hvorom i alt afventede dom.

 

Bredal derimod replicerede med formodning, at saasom de 4re paa-

beraabte prof iche har udvist contracitantens gang langt min-

dre den beædiget, at retten da derpaa imod denne af citan-

ten og af profvene udviste udj beviste deelestreckning ej reflect-

ere, refererede sig saa til forindførte og afventede en redelig dom.

 

Løchst. derpaa til slutning referede til rettens øjensiunlig be-

grandskning, da der og blef [forklarede] i contracitantens gang, at de

2de prof Mickel Svestad og Niels Skoug udviste en steen paa en berg-

rabbe, som for dem var udviist at være en deelesteen, afventede

saa dom efter forige i rettesettelse, hvilket de og nu for retten til-

stoed at hafve hørt af deres fader, men ved iche, om det er deele-

steen eller iche og hugde aldrig der ofver uden det blef paaancket

af Garders opsidder.

 

Bredal tilspurte profvene Mickel Svestad og Niels Skoug, naar deet var at Gar-

ders opsidder ancket paa hugst østen for steenen og paa hvad sted.

Resp: At naar de hug øster for steenen ancket Garders opsidder derpaa

og da de engang hug noget lofve tilje nord oust fra samme steen

maatte deres fader betale det til Garder opsiddere.

 

Bredal tilspurte profvet Niels Skoug, om han var med at hugge

samme tømmer. Resp: Han var med og hug tømmeret samt opbyg-

de lade og lofve. Ydermeere blef begge profvene tilspurt

om samme tømmer var hugget øster eller vester for for det af citan-

ten i dag opgaaede deele. Resp. At det blef hugget imellem

begge parters opgaaede deelegang.

 

Derefter Bredal sagde, at formedelst denne bagvente maa-

de i procdeuren er han aarsaget at begiære sagen opsat til

i morgen, paa det af profvene efter denne deres bagprof-

ning kand udviise og med eed bekrefte.

 

Løchst: fremeskede det prof Hans Ørjanstad, om han iche kom

til gaarden Skutterud et aar nest efter de 2de profs fader

Hans Skutterud, og om han i de 23 aar han bebodde Skut-

terud, nogen tid hug saa langt øster som til den steen

paa bergrabben de 2de prof udviiste, eller om han nogen

tid hug der øster for. Resp. Han kom nest efter profvenes

fader og kunde aldrig komme steenen nær paa to maalsten-

ger, før Garderfolckene tog fra ham, hvad han hug ofver,

og hug han noget vesten for, tog og Garderfolckene det fra ham.

 

Bredal tilspurde profvet, af hvad aarsage han iche kom til

den omprofvede steen paa bergrabben, og om den skulde

være deelesteen imellem Garder og Skutterud. Resp. Hand

viste iche af den.

 

Bredal begiæret at retten vilde observere dette profs ustadighed

i hans vidne samt foreholde ham, om han med en uskad

samvittighed denne sin sidste deposition med eed kand bekrefte.

 

Løchst: refererede sig til profvenes giorde forklaring, og sagde der-

hos, at som han finder ingensteds i Kongens loug det noget

prof skal sverge meere end en gang i en sag, saa vilde hand

og formode at retten ej heller anseer Bredals giorde præ-

position, ofvertrede saadan efter forrige paastand.

 

Formedelst retten nu er ofver, saa at intet viidere i dag

kand foretages, og Monsr. Bredal finder fornøden endeel af de

førte prof igien at hafve paa aasteden, saa beroer sagen til

imorgen.

 

Nest efterfølgende d 25 aug: viidere foerfaret med sagen i begge par-

ters og det forindførte laugrets nærværelse.

 

Hvormed de 2de prof Mickel Svestad og Niels Skoug udviiste den hugst

de har omprofvet, og befantes at være skeed paa den østre side af

den steen der ligger i bergrabbet og er imellem den lange steen og den

som ligger i bergrabben, hvilken hugst profvene siger maatte betale

til Garders besidder.

 

Bredal derefter forklarede, at disse 2de prof ved confrontation af deris

første og sidste profver og efter hans formeening ere tvesinnede,

hvilcket han formoder retten observerer, hvornest han efter forrige

paastand afventede dom.

 

Løchst: begærede dom.

 

De prof som citanten Ingebret Skutterud har ført, forkla-

rer alle, hvorledes de 2de røeser Guttuls og Gullerudsrøsene eneste

deele imellem Garder og Skutterud, og har for lang tid tilbage

været fult for et rigtig deele af begge gaarders opsiddere, og imel-

lem disse røser har citanten paa sin opgaaede streckning andvist

3de steene, hvilken første ingen af profvene har kundet tale

om, den anden steen har Sl. Olle Kaj talt om, og sagt den ligger

iche der for Guds skyld. Hvilchet er slæt intet, den 3die steen Helle-

en kaldet har Sl. Bertel Dahl sagt at være en deelesteen, dog

er saadan hans udsagn iche noget tilstreckeligt beviis at den

skulde være en deelesteen, saa vel Ingebret Skutterud med alle

sine prof iche har kundet beviise sin gang og deelestreckning som han

har andvist sin gang, og af retten er opgaaet, og ligesaa lidet

som primærcitanten har beviist sin gang, ligesaalidet har contra-

citanten beviist sin deelesgang, men dette udfinder retten for

ret og billigt, at de 2de tilforn talte røeser, som i saa lang

tid har været holt for deelesteene, herefter og skal forblifve

for et rigtig deele imellem Garder og Skutterud, og paa det

disse 2de naboer som saa lenge har lefvet et ufredsommeligt lifve

kand komme til forstaaelse, og de om streckningen kan foree-

nes imellem røsene, saa skal streckningen skee ved compas,

snor og andet som rigtigst kand være, hvorefter de siden op-

sætter gaard og grind, som kand forekomme ald disput.

 

1, en fjerding, fjerdedel.

 

Kilde: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 31 , 1714-1718, folie 21.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net