1713 - Garder og Skuterud, en nabokrangel 

 

Denne saken er bare en liten del av en rekke uenigheter, krangler og

til dels voldsomheter som utspant seg mellom beboerne på gårdene

Garder, Skuterud, Kai m. fl. Opphavet til tvist og uenighet handlet

om rettigheter og eiendomsgrenser.

 

Vårtinget for Ås og Nesodden på Østby 24 og 25 april 1713.

 

Efter forrige opsættelse iretteæsket den opsatte sag imellem Clemet

Garder og Ingebret Skutterud, for skiende og ærørige ord, som Ingebret

Skutterud har ofverfaldet Clemet Garders hustrue med, og fordi

hand hafde slaget Clemet Garders søn Johannes.

Stefnevidnerne lensmanden Jørgen Michelsen og Bertel Hansen

afhiemlede stefnemaalets indhold efter lougen, at det er louglig

forkynt for de veedkommende.

 

Hvorefter Monsr. von Vesten paa Clemet Garders vegne begiærede

at hans indstefnte prof maatte for retten fremkaldes og aflegge

deres deposition, saa fremstoed for retten Olle Jacobsen, Bertel

Hansen og Christen Torstensen, og efter at æden blef for dem

af lougbogen oplæst blef, aflagde deris æd at de i den paastefnte

sag vil sige alt hvad der er vitterligt.

 

Contraparten Ingebret Skutterud blef 3de gange paaraabt,

men møtte iche, eller nogen paa hans vegne.

 

Von Vesten bad at vidnerne maatte udsige deres sandhed, enskiønt

contraparten iche møder, helst efterdi sagen er fra sidste sageting op-

sat og taaler intet ophold.

 

Olle Jacobsen 48 aar gl: profvede, at forleden sommer da

profvet var paa Garder og tjennet, kom Ingebret Skutteruds

dreng Anders til Garder, og bad Clemet Garder, at han vilde

komme bort til Skutterud til Ingebret Haagensen, men

sagde iche, hvad Ingebret vilde ham, og som Clemet Garder iche

efter det tilskichede bud vilde komme til Ingebret Skutterud.

Kom hand hen Ingebret om eftermiddagen samme dag og vil-

de til Garder, og da han kom ind i gaarden, sagde Ingebret

disse ord, her boer store folck, saa han faar iche binde sin hest

i gaarden, hvorfor han lejede sin hest ud af gaarden og bant

den ved skiedgaarden, gick saa fra sin hest ind til Clemet

i stuen, og som han hafde været en stund inde, kom Cle-

met ud til profvene, og beklaget sig, at han ej kunde være

i stuen for Ingebret Skutterud, hvorefter udkom

Clemet garders hustrue og bad clemet tillige med prof-

vet at komme ind i stuen, fordi hun kunde ej hafve

roe for Ingebret Skutterud, hvorpaa Christen Torstensen

og Bertel Hansen gick fra deres arbeide med Clemet og

hans hustrue ind i huuset, men veed ej hvad der passerede:

Og som de hafde vært en stund inde, kom Christen Torsten-

sen og Bertel Hansen ud igien, og gick til deres arbeide,

og de var kommen op paa rødningen, gick Clemet ud af

stuen op til dem, og atter beklaget sig at han ej kunde nyde

huusfred for Ingebret Skutterud, og en stund derefter

drog Ingebret sin vej: videre tilstoed profvet, at efter at In-

ngebret var bortriden, kom han igien til Garder efter en

times tid tillige med hans hustrue Gunild Skutterud, og

brugte mange æder og formaninger og sagde begge, at de vilde

hafve sit igien, men hørte iche hvad det var, og som han sidste

gang kom igien, beklaget Dordi Garder sig for hans koene,

og sagde at hun vilde gaa ud i lofven og skiule sig, og da der lackede

til aftenen, og de hafde faaet mad, og var gaaen til sengs, kom

Dordi Garder op til dem om natten op paa stuen; hvor profvene

laa, og lagde sig paa gulfvet paa nogle klæder. Om morgenen

da de nemlig profvene var gaaen ned i bryggerhuuset og vaskede

sig, kom Ingebret til dem i bryggerhuuset og sagde, jeg seer

efter nogle folck, som ieg skal skydse, de bier saa lenge, ieg veed

iche hvorfor de ej kommer. Hvorpaa profvene gick paa deres

tiening og Ingebret gick ind i stuen, i det samme kommer

Ingebret Skutteruds pige med en hue eller graaesæck gaaende

og hans dreng med en ølbimpel. Da det nu var ofver durs-

maals tid og profvene hafde faaet mad: holt Ingebret

Skutterud paa hesten, og hans dreng holt ølbimpelen

under armen og tappede til Ingebret, og gaf profvene

dricke med sig, en stund derefter reed Ingebret bort til

bryggerhuuset, reckede frem haanden til Dordi Garder og

sagde, far vel, hvortil Dordi Garder svarede, gid fanden

tage dig i haand, anden gang bad Ingebret Dordi Garder

far vel, og bad hende tage ham i haand sigende, tag mig

i haand  di karonske tæfve1, og dermed reed Ingebret

sin vei.

Von Westen tilspurde profvet, om Clemet Garder eller

hans hustrue gaf Ingebret Skutterud nogen andled-

ning  enten med utienlige ord eller anden uskickelighed,

som gaf ham aarsage til saadan formastelse i mod

dem. Resp. At de gafve ingen andledning dertil. 2det

Om profvet iche hørte, at Clemet Garder og hustru bad

og begiærte fred for Ingebret Skutterud, samt beklaget

sig for profvet og de andre, samt ønskede, at kunde ent-

lediges fra hans grumhed.Resp. At de beklagede mange gange

at Clemet reiste bort den første gang Ingebret var

paa Garder, og kom iche hiem forinden middag. 3die

Om profvet iche hørte Haagensen, foruden mange utien-

lige æder og truet Clemet Garder med ulycke og andet.

Resp. At hand mange gange truet dem blodige æder og andet.

4de Om profvet ellers viste noget, som det kunde gifve

mer oplysning om, denne passagie vedkommende. Resp: Nej.

 

Bertel Hansen 30 aar gl. profvede ord for ord, hvad første

prof Olle Jacobsen har vidnet, undtagen han ydermeer

hvad forklarer, hvad i stuen passerede, efterdi han tillige

med Christen Torstensen af Dordi Garder blev begiærte

for at styretil rette ind i stuen paa Ingebret Skutterud,

saasom Clemet ej self torde være inde i stuen, og

da profvene Bertel Hansen og Christen Torstensen

kom ind i stuen hørte de, at Ingebret brugie mang-

foldige æder og banden, sigende at Clemet Garder tog i fra

Ingebret og andre baade skoug og mark, og naar Dordi Garder

talte noget til ham, raabte hand skiø skiø: Ingebret

bad og profvene at de skulde ud, de har ej i stuen at giøre,

tilstoed viidere at Dordi tog en mangelstock og slog til Ingebret

med, og Ingebret stedse bandet forskreckelige æeder.

 

Christen Torstensen stemmede ligeledis ofver eens med de

2de andre prof i deris profning, og at Ingebret kaldede Dordi Gar-

der en karonske tæfve1.

 

Von Vesten tilspurde disse 2de sidste prof, om iche Ingebret Skut-

terud self frivillig og uden nogen efterspørgende af dem til

profvene fortalte, hvorledis han pryglede og slog Clemet

Garders søn Johannnes paa Strandevejen og, hvorfor han slog:

profvet Bertel Hansen dertil svarede, at Ingebret self for-

talde ham, at han pryglede Johannes Garder saa jammerlig,

at han maatte staae med haanden i vejret og bede for sig, og

slog ham saa, at drengen maatte flye fra ham. 2det

Blef begge profvene tilspurt om de hørte, da Ingebret Skut-

terud var paa Garder og øfvede saa stor ufredlighed, som de for-

hen i deres profning har forklaret, at verken Clemet

Garder eller hans hustrue gaf ham nogen andledning

til at han forøfvede sligt imod dem. Resp. Slet intet.

3die Om Clemet Garder og hustrue bad ham fred, og ønskede

at de kunde blifve af med ham. Resp: De bad mange gan-

ge om fred, og jo meere de bad, jo værre han var.

Clemet Garder, som self var for retten tilstede, fremstoed, og be-

giærede, at som retten self af de 3de profs udsigende vel har

erfaret, hvorledis den ofvermeldte Ingebret ganske ublue

med skieldsord, svoren og banden har søgt og ofverfaldet ham og

hustrue i deres eget huus, hvorfor han paastaaer, at In-

gebret Skutterud ej alleniste blivfer tilfunden efter lou-

gen at bøde slige bøder, som lougen des fald byder, men

end og at Ingebret Skutterud blev tildømt offentlig

her for retten at giøre ham og hustrue afbedelse, saa

at disse ærrørige og af ham uanstendige ord icke at komme

dem eller deris ærlige navn og røgte til præjudice eller

forklejnelse, mens Ingebret Skutterud end ogsaa for

denne voldsomme gierning, som efter profvenes udsi-

gende iche ringere end for vold kand ansees, som da og vor-

der tilfunden sine voldsbøder at betale, samt tilstrecke-

lig at svare omkostninger for denne grofve og ufredlige

handel, samt forvolte process imod Clemet Garder

og hustrue som uskyldige og fredsommelige folck, der hver-

chen ved deres egen bøn eller profvenes forbøn i nogen

maade kunde formaa ham at unde dem huusfred

paa deres egen gaard, det har foruden denne sin paa-

stand stillet under rettens retmessige kiendelse,

at han vorder saa straffet og tilrettesat vorder ligesindede

til afskye, hvorpaa han afventede rettens velgrunde-

de dom.

 

At denne Ingebret Skutteruds adfærd er saa grof, at den

efter ald loug og billighed bør afstraffes, har disse citantens 3de

førte vidnesbyrd eenstemmende forklaret, i det at Inge-

bret Skutterud af sig self troeligt for at yppe klammerie,

kom til Garder, og der inde i stuen med Clemet Garder og

hustrue saaledis har truet, at manden self maatte

forlade sit huus og reise bort, hustruen mange gange

begiærede fred, og indkaldet 2de prof til at blifve stuen af

frygt for Ingebret Skutterud, at han skulde giøre hende ont, ja

hun maatte om nattetide rømme af sin seng og

sedvanlige stue, og legge sig i det andet huus paa gulfvet,

foruden at hun krøb i skiul i kofven, da Ingebret kom til

Garder. Ligeledis concordere2 profvene i deres profning,

at Ingebret Skutterud uden andledning af Dordi

Garder ofverfaldt hende med skielsord og sagde din karonske

tæfve. Saadan handel er jo baade mod Gud og Kongens

loug: ja vederstyggelig for alle christne mennisker,

hvortil Ingebret Skutterud, som saa ofte tilforn har

øfvet sig i sligt, tilfindes efter lougens pag: 9...] art: 2de

og 3die at bøde 3de 40 lod sølf, og for de udøste grofve skielsord

imod Dordi Garder til neste ting og for retten at giøre hen-

de en offentlig afbedelse, og skulde saadanne ord som

ere talte af Ingebret Skutterud iche komme Dordi Garder

eller paarørende til nogen præjudice eller æres forkleinelse,

men være død og magtesløse. Processens omkostning

betaler Ingebret Skutterud til Clemet Garder med

12 [rxd] som ved execution udsøges af hans midler, efter

at denne dom er ham lougl. forkynt.

 

1, Karone / Karonje: groft skældsord til en kvinde; mær. /ludder, skjøge,

tispe. Tæve: stærkt nedsæt. betegnelse for ell. skældsord om en kvinde; især

om letfærdig, løsagtig (usædelig) kvinde; tøjte; skøge. “et skarns kvindfolk”

. *Skam faae du Taske! Tæve! – uttrykket«di karonske tæve» kan da oversettes

til «di horete tispe».

 

2, Concordere: stemme overens, overenstemmende.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 30, f. 123b,

1710-1714, oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

Ordbog over det danske Sprog (ODS).

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net