1712 - Husbråk i Gylte 

 

 

Personen Engebret Bekkensten som er stevnet på tinget i denne

saken, er identisk med Engebret Hågensen somogså bygslet og

brukte gården Skuterud mellom 1708 og 1712.

 

 

Bygdetinget den 15 august 1712 på Østby tingstue i Ås.

 

Monsr. Tiesmand i rette æskede den opsatte sag imellem slots-

fogden Hr. Hans Bang og Ingebret Beckensteen angaaen-

de det slagsmaal og ofverlast, som han forleden høst

forøfvede i Gylte.

 

Lænsmanden Jørgen Michelsen aflagde æd, at han In-

gebret Beckensteen til denne tid at møde louglig har in-

kaldet.

 

Ingebret Beckensten møtte og sagde, at han iche kand

svare til sagen, førend hand faar nyt stefnemaal.

Monsr. Tiesmand dernest ingaf capitain Hansteens bref

til slotsfogden angaaende ofvenmelte materie dat. d. 24

decemb. 1711.

 

Dernest fremlagde soldat Tron Gundersens memorial

til hans capitain om den ofverlast ham er vederfaret

af Ingebret Beckensteen dat. d. 1 decemb. 1711.

Hvorefter Monsr. Tiesmand paa sin principal slotsfog-

den Hr. Hans Bangs vegne tienstskyldigst begiærede, at

ædens forklaring af lougbogen for de indstefnte vidner

som nu alle tilstede ere, maatte blifve oplæst, for der-

efter at inhente sagens rette beskaffenhed.

 

Profvene Olle Houger, Joen Diggerud og Guri Tronds-

daatter blef for retten fremkaldet, og aflagde deris

æd, at de udi denne sag, vilde sige alt hvad, som den er vitter-

ligt.

 

Hvornest Ole Houger 36 aar gl. profvede, at forleden høst

da Ingebret Beckensteen var i Gylte, gick han paa Hallangs-

landet og skulde gaa hiem om aftenen, raabte hand

paa Tron Gundersens qvinde, hvilchen og strax kom ud

af sit huus, og raade bort til ham med en baad, og satte

ham ofver vandet til Gylte, og da han kom did, bad hun

ham, at han vilde gaa ind, og sagde Ingebret Beckensteen

er inde, og regiærer med Tron om et tou, gack, og stil dem

af, at di kan drage sin vei, thi Ingebret beskylder Tron, at

han skulde hafve staalet et tou hos controleuren, og

da han kom ind, sad Ingebret og Tron borti vraaen og

hviskede ved hver andre, omsider sagde Ingebret høit til Tron,

kom hid med touet med got og gode, saa skal ingen

faa viide det. Hvortil Tron lenge svarede nei, omsider

kom han dog frem med et tou, og sagde, der er det, jeg har

intet andet tou, da sagde Olle Houger, til Tron, enten

du har staalet det eller ei, saa er det icke det tou. Siden

igien kom Tron med et andet smalt kobbeltou frem,

og sagde, der er det. Da sagde Ingebret til Tron, er du icke

en tyf, naar du har staalet det, dertil svarede Tron,

ja, viidere tilstoed han, at Ingebret Beckensteen

stoed med kieppen i veiret og truede han, du skal skaffe

touget igien. Da dette var passeret, kom Tronds qvinde

gaaende til Ingebret og sagde, der er saa vel ret for den

fattige som den rige, hvortil Ingebret sagde, hvad kom-

mer det dig ved, og i det samme slog efter hende med

kieppen, og qvinden begynte at græde, og skrige, og gick saa

paa døren, men kand iche sige, hvor mange slag hand

slog hende, uden hun sagde, at han slog hende 3de

slag.

 

Tiesmand tilspurde profvet, under samme æd, om hand

icke viste eller saa Ingebret Beckensteen truede

Tron Gundersen og hans hustrue, og paa en vold-

som maade jaget dem af deres huus: R: at han

truet dem begge med kieppen, og jagede qvinden

ud af huuset. 3. Om profvet vat der, efter at

Tron Gundersen var udgaaet, og hvad imidlertid

af Ingebret blef passeret. R: at da Tron var

udgaaet, sad Ingebret i benchen ved bordet, hvorpaa

han saa spand, at bordet gick i stycker. 3. Om In-

gebret Beckensteen, siden den tid icke har talt

med profvet om denne passage, og hvad ord da kand

være faldne. R: at Ingebret vel nogle gange har

talt med ham, og spurt, hvad han har at profve.

 

Joen Andersen 24 aar gl. profvede: At hand forleden høst

fulte Ingebret Beckensteen fra controleur Hans

Søfrensens huus til Gylte, og da de kom did, gick hand ind

i huuset, og Ingebret blef ude staaende hos Tron Gyl-

te, og omsider gick de begge ind, og de vare indkomne, begyn-

te Ingebret at spørge efter et toug, som han hafde staalet

hos Hans Søfrensen, gick saa Tron og vicket et støcke toug

af en vinde, og sagde, at han har intet andet toug

og da han omsider lenge hafde truet efter touget, slog

Ingebret Tron et slag med en spanskrør, og hans

qvinde 3 slag, og jaget hende paa døren, endviidere til-

stoed hand, at Ingebret skeldede ham for en tyf, og un-

dertiden røsket ham i haaret. Enviidere viste hand icke

at sige, saasom han strax reiste hiem.

 

Guri Troensdaatter 66 aar gl. profvede: At da In-

ngebret Beckensteen og Jon Diggerud var kommen

til Gylte, gick hun af frygt for Ingebret Becken-

steen ud af huuset paa marcken, hvor hun saa len-

ge blef, indtil frost og uveir omsider dref hende ind,

og tog et fange veed med sig, at varme sig ved. Og da

hun var kommen ind i huuset, siger Ingebret til hende,

gack paa døren din søde satan, ellers skal ieg faa dig ud

og da hun var i dørren, saae hun tilbage paa Ingebret

som stoed med kieppen i haanden, og da hun gick

paa Holmen, kom Tron1 til hende, og gick saa sam-

men paa Holmen omkring huusene, indtil saa len-

ge Tron kom og ud, og da han var udkommen

gick de alle 3 i en baad, og satte sig ofver  vandet, og

gick saa natten igiennem i skougen, indtil saa lenge

at frost og regn jagede dem igien i baaden, og drog udi

Bogten. hvor en svarfver boer, og der tørckede og var-

mede sig.

 

Monsr. Tiesmand tilspurde profvet, i hvad tilstand

hun og Tron Gundersen med sin qvinde forefandt

deris hiem, om morgenen, da de hiem til bage

kommen. R: At bordet, sengen og skabdørren

vare i=tuslagne, 2. Om Olle Pedersen var i

huset, da de kom hiem: R: At han var der.

3die Om hendes daatter Tron Gundersens

qvinde om aftenen, da de vare nødde til [....-

..] sig fra deris huus. klagede sig, at være slaget af

Ingebret Beckensteen. R: At hun klagede sig

at hafve faaet to slag ofver ryggen og et slag ofver

axlene, saa hun undertiden dagen efter maatte

holde ved sengen.

 

Monsr. Tiesmand tilspurde vidnet Olle Peder-

sen, at saasom ved Guri Tronsdaatters deposition er

befunden. at om morgenen tilig, da hun tillige-

med Tron Gundersens qvinde var hiemkom-

men, saa vel han som Ingebret B: har været

tilstede, og befinder, at bordet skabet og sengen

har været spolerit, der dog hand ved sit vidnesbyrd

ichun siger, at bordet af Ingebret Beckensteen

blef i tu spen[t], hvorledes da med skabet og sengen

er tilgaaen. R: At han [alleene] saae bordet blef

i tu spent.

Viidere spørsmaal blef icke giort til vidnerne.

Hertil og imod at svare møtte for retten Inge-

bret Beckensteen og sagde, at han icke kand svare til

sagen førend han faaer indstefnt endeel prof, og

derfor begiærede opsettelse til neste sageting.

 

Monsr. Tiesmand paa Slotsfogdens vegne protestere-

de imod opsettelse, saasom sagde han, Ingebret Becken-

steen har haft tid nock til at forsvare sig, og indstef-

ne sine vidner om han nogen har haft, indstillede el-

lers til rettens skiønsomhed, om icke Ingebret

Beckensteen bør at undgielde efter lougens aller-

naadigste tilfæld pag: 980 1 artic: som den, der paa en vold-

som maade sig saaledis hafver [forholdet] udi dette Tron

Gundersens huus, ej alleene end at udjage Tron Gun-

dersens qvinde og moder, men og i deres fraværelse be-

megtiget sig, og i støcker slaget eller tilspent deris ringe

boehafver, saa formodet hand og, og fastelig paastoed, at In-

gebret Beckensteen bør at betale efter lougens

pag: 930 8 art: 2det gange 3de sex lod sølf, fordi han

saavel med en kiep har slaget Tron Gundersen

og hans hustrue, om hvilchet alt hand forventede ret-

tens forsvarlige kiendelse.

 

Efterdi Ingebret Beckensteen beraabte sig paa, at

han icke til denne tid har kunde faa indstefnt endeel

prof, da til des større ofverflødighed, og paa det hand

icke skal klage med retten at vorde ofveriilet, saa op-

tages sagen til neste sageting, hafvende med sig,

alt hvad han i sagen agter fornøden.

 

Monsr. Tiesmand i retteæskede den opsatte sag imel-

lom Ingebret Beckensteen og Slotsfogden paa

sognepræsten Hr. Christian Ruges angifvelse til

Høiædle og velb. Hr. Etatsraad Tunsberg.

 

Men formedelst ingen af de indstefnte møder

saa beroer sagen til neste sageting, med advarsel

at enhver da under lougens faldsmaal prof ædlig

møder.

 

 

Tinget for Ås og Nesodden den 24. november 1712 på Østby i Ås:

 

Slodsfogden Bang i rætte æskede den opsatte sag imellem ham

og Ingebret Beckensteen angaaende det begaaede slagsmaal

i Gylte.

Møtte da for retten Monsr. Hans Poulsen paa Inge-

bret Beckensteen vegne og ingaf en contrastefning

dat. d: 21 octob: 1712.

Hvorveed indstefnt Slotsfogdens indstefnte prof Tron Gundersens

moder, Tron Gundersen, Joen Andersen og Olle Pedersen at svare

paa spørsmaal. Nok hans egne prof Olle Jensen, Anders

Digra og Ingeborg Søfrensdaatter at giøre forklaring om contro-

leurens kiærestes besvaring efter Tron Gundersen. Endelig

indstefnt Slotsfogden samt anklageren Tron Gundersen

med fleere og viidere, som stefningen omformelder.

Stefningen befindes af paaskriften at være louglig for-

kynt.

Hvorefter Monsr. Hans Poulsen begiæret, at hvis som

sagen for ham er passeret og protocollert maatte til nær-

mere besvarelse i sagen for ham vorde oplæst, og naar det

er skeed, da sagde han at vil procedere efter den i retten

lagde contrastefning, hvor de vel skal viises, hvor lide

føje der kan findes til at paabringe contracitanten

sag.

Hvornest blef oplæst saa meget som protocollert. Dog var

de i rættelagde documenter iche her ved haanden.

Olle Pedersen Houger blef for retten fremkaldet og af

fuldmegtigen tilspurt, om iche pladsen Gylte og de paastaaende

huuse er Ingebret Beckensteens fader og ingen anden tilhørende.

Resp: Ja. 2det: Om iche det i huusmanden staaende bord og

andet hører Ingebret Beckenstens fader til. R: At Ingebret,

Ansteen og Christoffer Haagensønner siger at det hører stuen til.

3die: Om bordet gick i støcker. R: At han saae Ingebret spende

paa bordet, men veed iche enten bordet derved gick i tu eller iche,

og saae at en spilder var af bordet. 4de: Om icke Guri Troens-

daatter er Tron Gundersens kiødelige moder. R: Hun er

hans moder, thi og hørt sige at Joen Andersen har haft barn

med Guris daatter, som er Tron Gundersens søster.

Det andet prof blef for retten fremkaldet og af Monsr.

Hans Poulsen tilspurt, om han iche er Guri Tronsdaatter

og hendes søn Tron Gundersens svoger. R: Han har vel

faaet skylden, og været hos  profosen2 derfor. 2det: Om han er soldat.

Svarede ja ved capitain Hirshes compagnie. 3de: Om iche pladsen

Gylte og des paastaaende smaa huuse er Ingebret Beckensteens

fader tilhørende. R: Ja. 4de: Om han har seet, at Ingebret

Beckensteen har i tu slaget noget Tron Gundersen tilhørende.

R: Han saa iche noget blef i støckerslaget hverchen bord, benche

eller noget andet. 5te: Om han iche saae at Tron Gundersen

fremkom med et toug, som han skulde hafve staalet, ef-

ter at han af Ingebret Bechensteen derom blef tiltalt.

R: At Tron vickede et toug ud af viinden og sagde at han har intet

andet toug, og det hafde han self lagt, og siden igien sagde hand

at han hafde staalet det, hvilchet og profvet Olle Houger i lige

maade efter tilspørgende tilstoed.

Guri Troensdaatter blef fremkaldet og tilspurt, om hun iche

er anklageren Tron Gundersens moder. R: Ja. Viidere

agtede Monsr. Hans Poulsen med denne qvinde at qvæstio.

nere, eftersom hun er anklagerens egen moder, og tilmed

er hendes deposition ej andet end udi hendes egen sag.

 

Slotsfogden tilspurte Tron Gundersens qvinde, hvorlenge hun

har boet i Gylte, og hvad hun gaf aarlig deraf. R: At hun

har boed der i 15 aar, og gifvet fem rixort aarlig af pladsen

til Tomter, Gloslie og Oppegaard.

 

Hans Poulsen tilspurde denne qvinde, hvem der bevilget

hende og hendes mand at sætte sig ind i huusmandspladsen

paa Gylte, og hvad bevilling de derfor kunde hafve, og hvor-

med det kand bevises, ligesaa hvormed hun hand bevii-

se, hvad hun derfor efter hendes foregifvende hafver betalt.

R: At Haagen Tomter har bevilget dem det, men har intet

beviis derpaa, kand ej heller beviise, hvad hun har gifvet af

pladsen, men har gifvet aarl. 5 ort.

 

Hans Poulsen fremstillede Søfren Heer og Peder Otters-

rud, men som deres deposition skulde angaa huusenes besigtelse paa

Gylte, saa vedkom det iche denne sag. Dernest foreviste hand

her for retten det bord som stoed i Gylte-stuen, da Ingebret

Beckensteen skulde hafve været der, hvilchet bord Tron Gunder-

sens qvinde sagde at være det samme, som Olle Pedersen

tilstoed. Samme bord befare retten at være mit i tu, og

den eene aage borte, hvilchet Hans Poulsen sagde giort

da hun kastet det af den anden stue, og skulde bæres ind paa

tinget, ellers er bordet af ringe værdi nemlig til 4 s.

 

Retten tilspurte profvet Olle Pedersen, om bordet var

mit i tu, da han saa det i Gylte, ligesom det nu er. R: Hand

ved intet deraf. Viidere blef paaraabt de indstefnte prof

Olle Jensen, Anders Digra og Ingeborrig Søfrensdaatter

mens lænsmanden berettede, at Olle Jensen er ham u-

bekient, som han iche kand finde, mens endeel berette

de, at det skulde være Olle Andersen Sejersteen soldat

ved capitain Hirsches compagnie her i sognet. Mens

Anders Digra og Ingeborg Søfrensdaatter tillige med

Hans Søfrensens kiæreste med de fleere efter deris paaskrift

paa stefningen ingen er til dette ting louglig stefnte, derpaa aflagde

de deres æd.

 

Tron Gundersens qvinde efter tilspørgende tilstoed, at det

bord, som i retten er anviist, er Haagen Tomter, som er

Ingebret Beckensteens fader tilhørende.

 

Monsr. Hans Poulsen præparerede det retten allerede her

ved sagens procedeur paa contracitantens vegne har ud-

fundet, hvor uskyldig at Ingebret Beckensteen, som en

sagesløs mand proces er blefven paaført, saa og hvorledis

de saakaldede partische og interesserede vidner findes condi-

tionerede,og det første sakaldt vidne nemlig Olle Houger

har efter citantens tilspørgende i den andet qvæstion til-

staaet, det han skulde hafve seet, at bordet gick i stycker

og nu siger saa, det han iche veed om den var i tu før eller

siden, derfor er dette prof udi hans deposition ustadig

saa vil det imod Ingebret Beckensteen til præjudice¨

kunde ansees, hvilchet og loug: pag. 128 art: 21 kuldkaster,

dernest forklare det andet saakaldet prof Joen Ander-

sen, det han er en svoger af huuset, hvorfor hans prof.

ning er set som nest forestaaende pag. art: 17 giør villig

som ej efter lougen til anklagede Tron Gundersens

nøtte kand eller bør ansees, dog er det ved disse 2de profv-

enes deposition at agte, det Tron Gundersen har self maat

tilstaaet, da Ingebret Beckensteen inqvirerede efter det

bortstaalne toug, det han hafde staalet touget, hvorfor

og omskiønt Ingebret Beckensteen, som er Haagen Tom-

ters søn, hafde jaget det selskab som uden bevilling har

sat sig ind i huusmandshytten, da er derved slet ingen

forseelse begaaet, eftersom at tyfvehandel er baade

mod guds og Kongens loug, der af en hver retsindig mee-

ne bør at straffes end at haandhæfves, saa det derfor laader

heel ilde, at det got folck for velmeenenhed søger at faae

saadant selskab fra sine ejendeeler udryddet, derfor skal

paakostes ufuldkomne processe. Des foruden er det

og beviist, at det lidet bord blad er og var Haagen Tomter

tilhørende, saa at Ingebret Beckensteen derfor aldelis

i det kunde forseet sig, om han kunde slaget i dette

hans faders bord, for at for skremsel i det selskab, som

hafde sat sig i huusmandshytten, for at de skulde tilstaae

sandhed, som og er paafult. Og eferdi at Ingebret Becken-

steen ingen sag efter Tron Gundersen, som den der ha-

fde staalet touget, hans angifvende er beviist, og sagen ej

før nu er saaledis opløyst, det profvene formedelst forom-

rørte omstændigheder af brugen forkastes, derfor for-

meente Hans Poulsen det citanten ingen louglig skiæl

har haft til at allegere saadan forsmedelig artic. af lougbogen

ofver citanten, som skeed er, der alleene hensigter til hans

og [p]aarørendis vanære og beskiemmelse; hvilchet han for-

meente at være en stoer ubillighed, saaledis at angribe

en sagesløs mand, thi paastoed hand, at samme irætte-

sættelse ej bør komme ham eller hans til nogen nachdeel

eller forkleinelse, og citanten derfor blifve anseet. I li-

gemaade at Tron Gundersens klagemaal bør som ube-

vislig og usanferdig blifve anseet, og han derfor efter lougen

lide og stande til rette, dog reserveres hans ulouglige forhold til

viidere paatale, efterdi at samme nu udi retten hannem

er paatydet, og desforuden han at svare processens omkost-

ning og hvis han det iche kand afstedkomme, paastoed Hans

Poulsen, at de som antage sig han til forsvar, derfor bør være

ræsponsibel, hvorom han begiæret en stefning, som en ansvarlig

dom. Ellers sagde hand, at Ingebret Beckensteen holt det

som ufornøden at føre vidner om det bortstaalne

toug, efterdi at Tron Gundersen saadan hans ulouglige

gierning self har maaet tilstaae, til slutning begiæret

hand, det retten vilde tilspørge Tron Gundersens qvinde

som er her tilstede, om hun og hendes mand endnu har sit

tilhold i Haagen Tomters huusmandsstue. Paa hvilche

hun svarede, at det er et aar siden Ingebret Becken-

steen var der, som nu er paaklaget, og fløttede fra pladsen

nu i høst.

Slotsfogden derefter begiærede, at sagen endnu en gang maatte

opsættes, siden han nu paa tingreisen har faaet opspurt 2de prof

Giertrud Mathisdaatter og Gregers Gundersen reserve soldat,

som om denne sag mest skal være vidende, og førend han faaer

dem indstefnt til examen, paastoed han, at der gaaer ingen dom

i sagen.

Hans Poulsen protesterede i mod denne begiærte opsættelse, og sagde

at Slotsfogden engang har procederet sin sag til doms, tilmed

bevilger lougens pag: 49 art. 24, at ingen opsættelse skal skee uden

med begge parters samtycke, hvorfor han paastoed dom i sagen

efterdi at Hr. Slotsfogets paaberaabende er ichun til udflugte

og tvert i mod hans egen forhen paastand i acten,

derfor paastoed han sagens endskab, thi hvad Slotsfogden til

beviis agter at føre, det har den gode mand haft tid nock til

hvilcket Ingebret Beckensteen her paa tinget erbyder sig at

anhøre, og hvis Slotsfogden er unseelig for med samme at

fremkomme, da staar det til ham, saa at dommeren

kan fornemme, at Ingebret Bechensteen iche er uvil-

lig til at anhøre Hr. Slotsfogets formeenede bevislighe-

der, hand refererede sig ellers til lougen og hans derpaa

grundet i rættesættelse, og paastoed dom.

 

Slotsfogden forklarede at hans paaberaabede prof ej er til

stede, og derfor nu som tilforn begiærte opsættelse.

Monsr. Hans P. begiærede, at dommeren vilde i agt tage

lougen, og derhos at det er det 3die ting sagen er oplæst, og der-

som at dommeren i mod forhaabning vil føje Hr. Slots-

fogets ugrundet paastand, da er det alleene for at Inge-

bret Beckensteen ved opsættelse skal udmattes, og bekla-

gede der ofver sig, og forestillede derhos til dommerens

observerer loug: pag: 57 artc: 8.

 

Af citantens førte vidnesbyrd kand det iche sees eller

fornemmes, at Ingebret Beckensteens handel i Gylte

er saa stoer, som han er sigtet og af anklageren Tron Gunder-

sen angifvet for, vel mueligt at den rette sandhed endnu

iche er kommen for dagen, thi det siuntes at profvene i deres

profning har været ustadige og vanckelmodige. Men at Inge-

bret Bechensteen er ganske uskyldig og efter hans fuldmeg-

tiges paastand er sagesløs, det har Ingebret Beckensteen ej kun-

det beviise, men vel af de 2de første prof enstemmende

blefven forklaret, at indstefnte Ingebret Beckensteen

med en kiep har slaget og udjaget Tron Gundersens qvin-

de, straffes han efter lougens pag: [900] artc: 8 bør bøde

til hans Kong: Ma: 3de 6 lod sølf, som ved execution udsøges

af hans boe half maanets dag efter denne doms lougl:

forkyndelse. Og efterdi det andet ofverlast, som Ingebret Becken-

steen er sigtet for at hafve begaaet i Tron Gundersens, saa kand

retten iche ansee Ingebret Beckensteen til straf derfor, efter-

di samme ej er ham tilstreckelig ofverbevist.

 

1, Feil i kilde, det må være Tron Gundersens kone som her menes.

2, Profos,en. [pr̥oˈfωs] flt.-ser.(ænyd. profos (profotz, profatz); fra ty. profoss, holl. provoost; af oldfr. provost, mlat. propos(i)tus, foresat; egl. sa. ord som Provst; foræld.)egl. (i 16.-17. aarh.) om en højtstaaende befalingsmand i landsknægthærene, som navnlig skulde sørge for disciplinens opretholdelse, for straffes eksekution m. m.; senere (indtil 1866 som officiel betegnelse; jf. ogs. Gevaldiger) om en militær person (underofficer ell. menig), der personlig deltog i delinkventernes korporlige afstraffelse; ogs. om tilsvarende person paa et skib ell.

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 30, 70a og 95a.

Ordbog over det danske Sprog (ODS).

 

 

 

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net